Про затвердження Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією на 2018 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від __ _________ 2018 року                       № ___

 

Про затвердження Програми

залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення про порядок

отримання житлових субсидій та

роботи з документацією на 2018 рік

          

        З метою створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій за удосконаленим порядком, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних, керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 31 Закону України „Про зайнятість населення”, Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією на 2018 рік (далі – Програма), згідно з додатком.
 1. Управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька), Трускавецькому міському центру зайнятості (М.Роман) забезпечити її виконання.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

 

Міський голова                                                              А.Кульчинський

 

 

 

     Додаток до рішення міської ради

від «__» _________» 2018 року №____

 

 

Програма

залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення

про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією

на 2018 рік

 1. Загальна характеристика

 

     Програма розроблена відповідно до статті 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012р., Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 (із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №541 від 29.07.2015р.), з метою створення умов для належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради в процесі надання населенню житлових субсидій за удосконаленим порядком та додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних.

 1.    Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

   Програма є одним з механізмів реалізації Програми зайнятості населення міста Трускавець.

     Одним із пріоритетних завдань Державної служби зайнятості є створення умов для повернення зареєстрованих безробітних, в першу чергу соціально вразливих категорій населення, до продуктивної зайнятості, у тому числі тимчасової, шляхом організації громадських робіт.

     З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення проводиться залучення їх до громадських робіт.

На сьогодні дуже гостро постає питання щодо оформлення субсидій громадянам міста. В зв’язку з підняттям тарифів на житлово-комунальні послуги, починаючи з 2015 року, кількість жителів міста Трускавець, які звертаються до управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради по питанню оформлення субсидій постійно збільшується. Для того щоб швидко і водночас якісно надати послуги значній кількості громадян, є необхідність в залученні до цієї роботи громадян, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості та прийнятті міської програми щодо організації громадських робіт з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією.

    

 1. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для належної та ефективної роботи управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради в процесі надання житлових субсидій та організація громадських робіт з інформування населення м. Трускавець про порядок отримання житлових субсидій і роботи з документацією. Це дасть змогу залучити до цієї роботи громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також сприятиме зниженню соціальної напруги.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативних показників Програми

 

Основними завданнями Програми є:

  - забезпечення надання якісних соціальних послуг мешканцям міста Трускавець та зменшення соціальної напруги в період оформлення та перепризначення на новий період житлових субсидій;

  - забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості.

Завдання, заходи та показники Програми подані в додатку 1

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

    Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-незахищених і вразливих верств населення міста шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

     Програма діє на принципах адресності; відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно місцевих соціальних програм.

Засобами вирішення питання щодо вчасного оформлення та перепризначення на новий період субсидій громадянам міста Трускавця, на що спрямована Програма, є надання можливості участі безробітних в громадських роботах з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботі з документацією.

У результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення.

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу щодо оперативного та якісного призначення субсидій на житлово-комунальні послуги, підтримки людей у період вимушеного безробіття.

    

 1. Організаційне забезпечення

 

Організація і проведення громадських робіт здійснюється на підставі договору про організацію громадських робіт, який укладається між Трускавецьким міським центром зайнятості і Управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради відповідно до рішення Виконавчого комітету Трускавецької міської ради на строк в межах бюджетного періоду.

Організація та проведення громадських робіт з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією здійснюється за участю Виконавчого комітету Трускавецької міської ради, управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради та Трускавецького міського центру зайнятості.

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради:

- приймає рішення «Про організацію громадських робіт на підприємствах, організаціях та установах у м. Трускавець»;

Управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради:

- укладає договір з Трускавецьким міським центром зайнятості про організацію та проведення громадських робіт;

- створює тимчасові робочі місця для організації громадських робіт;

- надає перелік видів та обсягів громадських робіт;

- укладає з безробітними громадянами трудові договори на участь у громадських роботах;

- здійснює оформлення документів та розрахунки по оплаті праці громадян, зайнятих на громадських роботах.

- здійснює фінансування громадських робіт за рахунок коштів місцевого бюджету.                                                          

Трускавецький міський центр зайнятості:

- укладає договір з управлінням соціального захисту населення про організацію та проведення громадських робіт;

- здійснює підбір та направлення безробітних громадян на громадські роботи;

- здійснює фінансування громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття пропорційно сумі витрат з міського бюджету.                                                          

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є:

- кошти міського бюджету, затверджені сесією Трускавецької міської ради на відповідний рік;

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється згідно з Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №175, за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами.          

 

Виконання Програми здійснюється впродовж 2018 року.

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Виконання Програми забезпечується:

- управлінням праці та соціального захисту населення за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у 2018 році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист;

- міським центром зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

Управління праці та соціального захисту населення щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає до фінансового управління міської ради звіт про стан виконання заходів Програми.

Контроль за станом реалізації  Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту…

Секретар міської ради                                                            Н.Пономаренко

 

 

Додаток № 1 до Програми

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 

Програми

залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення про порядок отримання житлових субсидій

та роботи з документацією на 2018 рік

 1. Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Трускавецький міський центр зайнятості

 1. Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Трускавецький міський центр зайнятості

 

 1. Термін реалізації програми: 2018 рік

                

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   58,2 грн

у тому числі:

 

Відповідальний
виконавець Програми

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                      В. Ільницька          

 

          

 

 

 

 

Додаток № 2 до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення про порядок отримання житлових субсидій

та роботи з документацією на 2018 рік

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн..

2018_ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

58,2

58,2

у тому числі

Кошти міського бюджету

29,1

29,1

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  

29,1

29,1

кошти небюджетних джерел**

0

0

 

 

 

Відповідальний
виконавець Програми

 

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                      В. Ільницька          

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до Програми

Перелік завдань, заходів та показників

Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення

стосовно порядку отримання житлових субсидій на 2018 рік

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2018 рік

1.

Організація та проведення громадських робіт щодо

інформування населення про порядок

отримання житлових субсидій та роботи з документацією

Залучення безробітних осіб у встановленому законодавством порядку для участі в оплачуваних громадських роботах

 

Затрат, тис. грн

58,2

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Трускавецький міський центр зайнятості

Кошти міського бюджету

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

58,2 (в т.ч. 29,1 тис грн. з місцевого бюджету)

 

Пришвидшення процесу призначення субсидій на житлово-комунальні послуги та підтримка людей у період вимушеного безробіття

Продукту, осіб

2

Ефективності, грн

29,1

Якості,%

100

Усього на програму: 58,2 тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний
виконавець Програми

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                       В. Ільницька