Про затвердження форми Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(______________________ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від                         2019 року             №

 

Про затвердження форми Договору про пайову участь

в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури м. Трускавця

 

Враховуючи службову записку юридичного відділу Трускавецької міської ради від 22.10.2019р., відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 розділ ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»,   міська рада

                                                                                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити типову форму Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця (додаток №1).
 2. Делегувати управлінню житлово-комунального господарства і будівництва міської ради повноваження на укладання, реєстрацію, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів про пайову участь фізичних і юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Трускавця.
 3. Встановити розмір пайової у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Трускавця визначений п.2 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»
 4. Вважати таким що втратив чинність рішення Трускавецької міської ради від 26.07.2011р. №176 «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця.» із внесеними змінами та доповненнями.
 5. Рішення набуває чинності з 01.01.2020 року.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А. Остапчук).

.

                                                                                           Міський голова                                                   А. Кульчинський


                                                                                              Додаток №1

                                                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                                 №   від         20__р.

ДОГОВІР №

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури м. Трускавця

 

від «__»_______________ 2020 р.                                                                                 м. Трускавець

                

Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради в особі начальника управління Максимича Сергія Васильовича, який діє на підставі рішення Трускавецької міської ради від «___» _________ 20___р. № _____ «Про затвердження форми Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Трускавця», (далі – Управління), та __________________________________________________ в особі _______________________ (далі – Забудовнк) разом пойменовані Сторони уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору:

1.1.         Відповідно до цього Договору Забудовник, що здійснює будівництво (реконструкцію, ін.) в адміністративних межах м. Трускавця об’єкту ______________________ (далі – Об’єкт містобудування) приймає пайову участь у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця.

                                                          

 1. Обов’язки сторін.

2.1.      Забудовник зобов`язується:

 • Перерахувати у визначений цим Договором термін суму пайової участі в розмірі _____________ грн. (______________________________грн., ____ коп.) на спеціальний рахунок міського бюджету м. Трускавця № _____________________________. Розрахунок величини пайової участі є невід’ємною частиною цього Договору.
 • При збільшенні фактичної кошторисної вартості Об’єкта будівництва на момент введення його в експлуатацію, повідомити про це Управління та укласти додаткову угоду до цього договору, де зазначається уточнена сума пайової участі, яка підлягає сплаті Забудовником.
 • Надавати Управлінню для ознайомлення проектно-кошторисну документацію на Об’єкт містобудування.
 • Надати Управлінню довідки за підписами генерального проектувальника (проектувальника) та забудовника, скріпленими печатками вказаних осіб, про кошторисну вартість будівництва Об’єкту містобудування відповідно до проектної документації на момент укладення цього Договору, а у випадку збільшення фактичної кошторисної вартості Об’єкта будівництва – на момент введення його в експлуатацію (для нежитлових будівель та споруд).
 • Перерахувати кошти відповідно до пп. 2.1.1, 2.1.2 цього договору в повній сумі єдиним платежем (або частинами за графіком) протягом 30 (тридцяти) календарних днів, від моменту укладення договору, але не пізніше дати реєстрації інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

2.1.6   Надати Управлінню декларацію про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

2.2. Управління зобов`язується на вимогу Забудовника надавати йому довідки про виконання умов цього Договору.

                                              

 1. Відповідальність сторін.

3.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

3.2. У разі прострочення строків сплати пайової участі згідно п. 2.1.5. цього Договору, Забудовник сплачує Управлінню на рахунок, визначений в п. 2.1.1. цього Договору пеню в розміні подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожен день прострочення. В такому випадку розмір несплаченої частки пайової участі забудовника коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

 

 1. Інші умови.

4.1. Зміни до цього Договору вносяться в встановленому законодавством порядку у випадку збільшення фактичної кошторисної вартості Об’єкта будівництва – на момент введення його в експлуатацію за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього договору.

4.2. Цей договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторін, що мають однакову юридичну силу.

4.3. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до моменту повного виконання Забудовником своїх зобов’язань за цим Договором.

                                                    

 1. Адреси та реквізити сторін

           

             Управління                                                                             Забудовники

ЖКГ і Б Трускавецької міської ради                          

РОЗРАХУНОК

величини пайової участі до Договору № ________ від «__» ___________ 2020р.

 

А. Величина пайової участі, Забудовника, що здійснює будівництво (реконструкцію) _____________________________________________________________________ за адресою: ___________________________________________________ адміністративних межах м. Трускавець визначається в розмірі:

– 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для нежитлових будівель та споруд;

– 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування; для житлових будинків.

В. Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування складає :

__________________ грн. (_____________________________________грн., ____ коп.).

       Величина пайової участі Забудовника складає:

(В-С)* А% = ________________________________грн.

(___________________________________________________________ грн., ____ коп.)

  

Управління                                                                               Забудовники

УЖКГ і Б Трускавецької міської ради                          

м. Трускавець, вул. Бориславська, 1                               ______________________________

Секретар міської ради                                                                 Н. Паномаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.