Про затвердження статуту Трускавецька школа мистецтв імені Романа Савицького у новій редакції

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(__________________________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ____________20____ р.             № ____

Про затвердження статуту Трускавецька школа мистецтв імені Романа Савицького у новій редакції

 

            Керуючись ст. 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Господарського кодексу України, міська рада,-

                                                                                                                           вирішила :

 

  1. Змінити найменування Трускавецька дитяча школа мистецтв імені Романа Савицького на Трускавецька школа мистецтв імені Романа Савицького.
  1. Затвердити Статут Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького у новій редакції, згідно з додатком.
  1. Уповноважити директора Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького вчинити дії з державної реєстрації змін та доповнень до Статуту.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я (Кіселичник М.М.).

                                                                   Міський голова                                                                                 А.Кульчинський

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішення сесії трускавецької

міської ради № ___

________________від 2019р.

СТАТУТ

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ  ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

ІМЕНІ РОМАНА САВИЦЬКОГО

(нова редакція)

 

 

 

м.  Трускавець

2019

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     1.1.Трускавецька  школа мистецтв імені Романа Савицького (далі Школа) –  мистецька школа, яка є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту»«Про позашкільну освіту»«Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновника мистецької  школи, прийнятих в межах          його повноважень, визначених законами України, а також  Положення про мистецьку школу і власного Статуту.

       Засновником Школи є Трускавецька міська рада. Школа  підпорядкована  виконавчому  комітету Трускавецької міської ради і безпосередньо – відділу культури Трускавецької міської ради.

      Власником  майна  є  Трускавецька  міська  рада.

      Юридична  адреса  Школи :  82200, Львівська  область,  м. Трускавець,

вул.  Річки 11 – 13.

Скорочена назва Школи – Трускавецька ШМ ім. Р. Савицького.

     1.2.Школа  заснована  на комунальнійформі власності,та має статус неприбуткового закладу освіти. 

     1.3. Інституційний аудит та громадська акредитація мистецької школи здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством.

     1.4.Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства

     1.5. Школа провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

1.5.1. художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

1.5.2. мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

     1.6. Школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями.

     1.6.1. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти.

    1.6.2. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти.

1.6.3. Школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів.

1.7 Мова   навчання   у Школі  визначається  КонституцієюУкраїниі відповідним Законом України.

1.8. Реорганізація  та ліквідація Школи здійснюється відповідно до законодавства.

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

2.1. Школа є юридичною  особою,діє на підставі статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, власну бухгалтерію та інші атрибути юридичної особи.

2.2. Школа є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи Школи у вигляді коштів,  матеріальних цінностей  та нематеріальних  активів,  одержаних Школою від здійснення або на здійснення діяльності,  передбаченої її статутом, звільняються від  оподаткування.

 2.3.Основним видом діяльності  Школи є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.

2.4.  Основними функціями Школи є:

   2.4.1. надання початкової мистецької освіти;

   2.4.2. організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

   2.4.3. створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти;

   2.4.4. популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

   2.4.5. формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;

2.4.6.  пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

2.4.7. здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;

2.4.8. створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

2.4.9. виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

 2.4.10.здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

    2.5. З метою виконання завдань,  що стоять перед Школою, тазабезпечення  найбільш  сприятливих  умов для розвитку інтересів іздібностей учнів у Школі працюють відділення: художнє, хореографічне;та відділи:фортепіанний,  народних  інструментів,  струнно-смичковихінструментів,  духових  та  ударних  інструментів, теоретичних дисциплін.

       2.5.1. У школі можуть створюватися інші, також і відокремлені структурні підрозділи (відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні), з метою наближення місць навчання до громадян за місцем проживання. Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням керівника мистецької школи, погодженим із засновником. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів мистецької школи здійснюється засновником в тому самому порядку, що й основного закладу.

2.6. Школа має право:

  2.6.1. самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу;

  2.6.2. здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми програмами;

  2.6.3. реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в межах законодавства;

  2.6.4. реалізовувати освітні та мистецькі проекти;

  2.6.5. надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах;

  2.6.6. реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях мистецької школи;

  2.6.7. брати участь у грантових програмах та проектах;

  2.6.8. входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань із закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу юридичної особи та своїх функцій, визначених цим Положенням та статутом мистецької школи;

 2.6.9.  входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації;

2.6.10. бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно до укладених договорів, а також бути структурним підрозділом закладу спеціалізованої мистецької освіти вищого рівня без статусу юридичної особи;

2.6.11. бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл;

2.6.12. організовувати роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених договорів;

2.6.13. здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.

2.7. Школа зобов’язана:

2.7.1. надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;

2.7.2. виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Мінкультури;

2.7.3. створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;

2.7.4. створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти;

2.7.5. дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та фінансової діяльності;

2.7.6. забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством.

2.8. Педагогічна рада Школи здійснює планування діяльності школи, у тому числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи.

2.9. Методична рада Школи здійснює планування   методичної  роботи,  яка спрямована   на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

     Методичні об’єднання відділень та відділів Школи проводять роботу з підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників  за  напрямами діяльності. Підвищення  кваліфікації  може   проводитись   у   формі   курсів, семінарів,  майстер-класів,  відкритих уроків,  підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами.      Школа може    надавати   методичну   допомогу   педагогічним колективам,  навчальним  закладам  регіону,  молодіжним,  дитячим, громадським організаціям.

2.10. Школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної відкритості в межах, передбачених законодавством.

2.11. Школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна документація, а також окремі її форми визначаються Мінкультури.

2.12. Школа подає статистичну звітність за формами та в строки, визначені законодавством.

  1. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

3.1. Управління  школою в межах повноважень, визначених законодавством та статутом, здійснюють:

засновник;

керівник (директор);

колегіальний орган управління (педагогічна рада);

колегіальний орган громадського самоврядування;

піклувальна рада (у разі створення);

3.2. Права та обов’язки засновника мистецької школи визначаються статтею 25 Закону України «Про освіту», частиною шостою статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», Положенням про мистецьку школу та цим Статутом.

3.3. Засновник мистецької школи:

3.3.1. затверджує статут мистецької школи та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

3.3.2. укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником мистецької школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством України та статутом мистецької школи, розриває його з підстав та у порядку, які визначені законодавством України та статутом мистецької школи;

3.3.3. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецької школи у випадках та порядку, які визначені законодавством України, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю мистецької школи;

3.3.4. ініціює проведення аудиту мистецької школи у разі зниження мистецькою школою якості освітньої діяльності;

3.3.5. забезпечує створення у мистецькій школі умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

3.3.6. забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти відповідно до їх потреб і запитів шляхом розвитку школи та відкриття відокремлених структурних підрозділів;

3.3.7. забезпечує фінансування діяльності Школи у частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються  школою у межах затверджених освітніх програм;

3.3.8. забезпечує розвиток матеріально-технічної бази Школи;

3.3.9. забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи у межах, визначених законодавством України;

3.3.10. компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян відповідно до законодавства України.

3.3.11. забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та інших працівників Школи.

3.3.12. у разі реорганізації чи ліквідації мистецької школи забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі;

3.3.13. приймає рішення щодо створення піклувальної ради ї школи та сприяє створенню благодійних фондів;

3.3.14. реалізує інші права, передбачені законодавством України та статутом мистецької школи.

3.4. Безпосереднє управління Школою здійснює її керівник – директор. Директор забезпечує освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність мистецької школи.

3.5. Директор представляє мистецьку школу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах повноважень, передбачених законом та статутом мистецької школи.

3.6. Директор призначається засновником  Школи відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» та статуту з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою та мають вищу освіту і  стаж педагогічної   роботи   не  менш  як  п’ять   років. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом України «Про позашкільну освіту».

3.7. Директор в межах наданих йому повноважень:

3.7.1. організовує діяльність Школи;

3.7.2. вирішує питання фінансово-господарської діяльності Школи;

3.7.3. забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

3.7.4. забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

3.7.5. укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх законними представниками;

3.7.6. забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Школи;

3.7.7. здійснює кадрову політику мистецької школи, призначає на посади та звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників Школи, визначає їх функціональні обов’язки;

3.7.8. затверджує план прийому до Школи на відповідний навчальний рік;

3.7.9. встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному законодавством;

3.7.10. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

3.7.11. сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Школи;

3.7.12. вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам Школи відповідно до законодавства;

3.7.13. сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу;

3.7.14. затверджує стратегію (перспективний план) розвитку Школи та освітні програми, розроблені педагогічною радою;

3.7.15. здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом Школи.

3.8. Директор Школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом. За відсутності  Директора обов’язки голови виконує заступник Директора з навчальної роботи. Обов’язки секретаря   педагогічної   ради   виконує   один  з викладачів, який обирається строком на один рік.

3.9. Педагогічна рада  Школи:

3.9.1. планує роботу Школи ;

3.9.2. розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи;

3.9.3. схвалює освітні  програми та оцінює результативність їх виконання;

3.9.4. розглядає питання формування контингенту та схвалює план прийому на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;

3.9.5. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

3.9.6. приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;

3.9.7. розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в  Школі, її структурних підрозділах;

3.9.8. обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.9.9 ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників  та інших учасників освітнього процесу;

3.9.10. розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників Школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

3.9.11 має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації Школи;

3.10.Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора  Школи.

3.11.Вищим колегіальним органом громадського самоврядуванняШколи  є загальні збори колективу.

  3.11.1. Засідання загальних зборів  є  правочинним,  якщо  в ньому бере участь не менше  2/3  її  членів колективу.  Рішення  приймаються  більшістю   голосів присутніх   на   засіданні   членів.   Рішення    мають рекомендаційний характер. Засідання оформлюються протоколами.

  3.12. У  Школі,  за  рішенням  загальних  зборів,  можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети,  тощо.

      3.12.1. Процедура формування піклувальної ради Школи , перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законодавством.  До складу піклувальної ради мистецької школи не можуть входити здобувачі початкової мистецької освіти та працівники цієї школи.

4. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в Школи  є:

здобувачі початкової мистецької освіти – учні;

педагогічні працівники;

батьки учнів або їх законні представники;

інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;

інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному статутом мистецької школи відповідно до закону.

4.2. Права та обов’язки учнів визначаються законодавством України статутом Школи .

4.3. Учень має право на:

4.3.1. доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

4.3.2. індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;

4.3.3. якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм мистецької школи;

4.3.4. справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;

4.3.5. свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;

4.3.6. безпечні та нешкідливі умови навчання;

4.3.6. повагу до людської гідності;

4.3.7. користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її структурних підрозділів;

4.3.8. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

4.3.9. демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, у виставах тощо;

4.3.10. особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Школи ;

4.3.11.інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4.4. Учень зобов’язаний:

4.4.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання;

4.4.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

4.4.3. дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, майна мистецької школи та довкілля;

4.4.4. дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

4.5. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6.  Педагогічними працівниками Школи є директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

4.7. Педагогічний працівник Школи має право на:

4.7.1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

4.7.2. педагогічну ініціативу;

4.7.3. розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

4.7.4. користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її структурних підрозділів;

4.7.5. підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

4.7.6. проходження сертифікації відповідно до законодавства;

4.7.7. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

4.7.8. відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;

4.7.9. захист професійної честі та гідності;

4.7.10. індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами мистецької школи;

4.7.11. безпечні і нешкідливі умови праці;

4.7.12. відпустку відповідно до законодавства;

4.7.13. участь у громадському самоврядуванні мистецької школи;

4.7.14. участь у роботі колегіальних органів управління Школи.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

4.8.1. постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

4.8.2. виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

4.8.3. сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

4.8.4. дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;

4.8.5. проходити атестацію в порядку, визначеному Міністерством культури України;

4.8.6. дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

4.8.7. настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

4.8.8. формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

4.8.9. виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

4.8.10. формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

4.8.11. захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

4.8.12 дотримуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, виконувати свої посадові обов’язки.

4.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або статутом мистецької школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10. Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника мистецької школи законодавством України. Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників мистецької школи встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності) до відповідних посад педагогічних працівників.

4.11. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Школи встановлюється керівником згідно із законодавством.

4.11.1. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера Школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

4.11.2. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються в розмірах, визначених законодавством України.

4.12. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника здійснюється директором.

4.13. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів Школи визначаються законодавством України, статутом мистецької школи і договором про надання освітніх послуг.

.5. Організація освітнього процесу в Школі

5.1. Організація освітнього процесу в Школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором мистецької школи.

5.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимогзаконодавства України.

5.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об’єднань у Школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором.

5.4. У зонах екологічного лиха місцевими органами влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Школи відповідно до законодавства.

5.5. Освітній процес у Школі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих мистецькою школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

5.5.1. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

5.5.2. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів.

5.6. Школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються Мінкультури. Для осіб з особливими освітніми потребами Школою можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює Школа, може включатися корекційно-розвитковий складник.

5.7. На підставі освітньої програми Школа складає та затверджує річний план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього процесу.

5.7.1. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі.

5.7.2. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

5.8. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані.

5.9. Освітній процес у  Школі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

5.10.  Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах мистецької школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

5.11.  Процедура приймання учнів на навчання до Школи, а також їх переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається законодавством, статутом мистецької школи та планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.

5.12.  Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора на підставі укладеного договору про надання освітніх послуг. У договорі обов’язково зазначаються права й обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за навчання.

5.13. Питання внутрішнього переведення учнів у Школі, зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються мистецькою школою в порядку, визначеному її статутом та планом організації освітнього процесу.

5.14. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.

5.15. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Свідоцтво підписує директор Школи або особа, яка виконує його обов’язки на дату видачі документа.

5.16. Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника директор Школи може видати довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.

5.17.  Школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у мистецькій школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема школа педагогічного наставництва. Методична робота щороку планується мистецькою школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти в мистецькій школі.

5.18. У разі організації та проведення на базі Школи заходів з підвищення кваліфікації директор має право видавати педагогічним працівникам, які взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати).

 6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база  школи

6.1. Фінансово-господарська діяльність мистецької школи здійснюється відповідно до законодавства.

6.2. Фінансування Школи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

6.3. Додатковими джерелами фінансування Школи є:

6.3.1. кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, за роботи, виконані мистецькою школою на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток мистецької школи;

6.3.2. гуманітарна допомога;

6.3.3. дотації з місцевих бюджетів;

6.3.4. добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

6.4. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються мистецькою школою на діяльність, передбачену її статутом.

6.5.  Розмір та умови оплати навчання в  Школі та надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до законодавства. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами – щомісяця, щосеместру, щороку.

6.6. Школа має право змінювати розмір плати за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

6.7. Договір укладається між мистецькою школою і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

6.8.  Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані Школою як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену статутом мистецької школи.

6.9. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування  Школи не зменшуються.

6.10. Школа самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої її статутом.

6.11.  Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять Школі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються прибутком.

6.12. Учні Школи, яким відповідно до законодавства України надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно.     Виконавчий комітет Трускавецької міської ради компенсує кошти на навчання дітей пільгових категорій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету.

6.13. Школа володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно мистецької школи не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

6.14. Вимоги до матеріально-технічної бази Школи в частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Мінкультури.

VII. Діяльність мистецької школи в рамках міжнародного співробітництва

7.1. Школа має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

7.2. Школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

7.3. Школа може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.

7.4. Учні та педагогічні працівники Школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.

              

ВІД ЗАСНОВНИКА

                                                                      Секретар Трускавецької міської ради                 Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *