Рішення виконавчого комітету № 122 від 06.05.2016р. “Про затвердження Концепції ярмаркової діяльності та Положення про організацію та проведення ярмарок туристичних послуг та «Чотири сезони» у м.Трускавці”

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  06  травня  2016  року        №   122

Про затвердження Концепції ярмаркової
діяльності та Положення про організацію
та проведення ярмарок туристичних послуг
та «Чотири сезони» у м.Трускавці  

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1056 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» зі змінами, з метою забезпечення ефективного розвитку ярмаркової діяльності, регулювання відносин її суб`єктів виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити Концепцію  ярмаркової  діяльності у м. Трускавці (додаток № 1).
  2. Затвердити Положення про ярмарку туристичних послуг у м.Трускавці(додаток № 2).
  3. Затвердити Положення про ярмарку «Чотири сезони» у м.Трускавець(додаток № 3).
  4. Комунальному Підприємству «Трускавецький інформаційно-курортний центр» доручити організацію виконання та дотримання вимог даної Концепції та  Положення про ярмарку туристичних послуг  в межах наданих повноважень.
  5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Комунальне Підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр»
  6. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.  

Міський голова                                                         А. Кульчинський

                                                                    Додаток  № 1
                                                                                                           до рішення виконавчого комітету
                                                                                                            від 06.05.2016р.   №  122
 
Концепція ярмаркової діяльності
в м. Трускавець

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

                Дана Концепція ярмаркової діяльності у місті Трускавці (далі за текстом – Концепція) розроблена з метою впорядкування проведення ярмаркових заходів, визначення вимог до їх організації в інтересах територіальної громади міста та місцевих суб’єктів господарювання відповідно до вимог діючого законодавства.

Концепцію розроблено відповідно доЗаконів України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08 2007 №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків»

У Концепції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

     Ярмарок – захід, безпосередньо пов’язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.

Ярмарки поділяються на:

– сезонні – здійснюються до сезонного розпродажу;

– святкові – проведення яких присвячені до святкових днів;

за видами товарів, що реалізуються на ярмарках – промислові, сільськогосподарські, продовольчі, спеціалізовані, універсальні;

– ярмарки-виставки, метою яких є демонстрація й реалізація товаровиробниками та постачальниками послуг товарів і послуг власного виробництва;

туристичних послуг – метою якої є демонстрація та реалізація туристичних послуг представниками туристичної сфери.

       Організатор ярмарку – виконавчі органи міської ради, Управління розвитку міста Трускавецької міської ради;

       Розпорядник ярмаркового заходу –  Комунальне підприємство « Трускавецький інформаційно-курортний центр»;

       Упорядник ярмарку є  суб'єкт господарювання, який надає на підставі договору,  укладеного з  розпорядником    ярмарок  послуги  з  їх  організації  (проектування, будівництво, оформлення ярмарок, їх проведення).

        Учасник ярмарку – суб’єкт господарської діяльності, фізична або юридична особа, громадянин, якому в установленому порядку надано торгове місце на ярмарку і який бере участь в її діяльності шляхом здійснення продажу товарів, надання послуг або в інших формах.

        Місце проведення ярмарку – місце, затверджене рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради, з урахуванням пропозицій розпорядника ярмаркового заходу та вимог чинного законодавства.

        Торгове місце – торгова площа, відведена учаснику ярмарки для здійснення діяльності з продажу товарів або надання послуг.

Концепція є обов’язковою  для виконання всіма суб’єктами господарювання, фізичними та юридичними особами, громадянами , які здійснюють ярмаркову діяльність на території міста Трускавця.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

           Метою Концепції є створення сприятливих умов для ефективного розвитку ярмаркової діяльності, регулювання відносин між її суб’єктами, визначення пріоритетних напрямків удосконалення її в місті та ознайомлення гостей міста-курорту, відпочивальників з національними та культурними традиціями, звичаями нашого регіону.

                  Основними завданнями Концепції є:

    – посилити стимулюючий вплив ярмаркової діяльності на розвиток торгової інфраструктури міста;

     – визначити пріоритетні напрямки ярмаркової діяльності на території міста;

     – підтримка і розвиток суб`єктів підприємницької діяльності м. Трускавця

​   – забезпечення населення м.Трускавець товарами народного промислу, виробами ручної роботи, екотоварами, товарами сільськогосподарської продукції;

     – недопущення неконтрольованого розміщення пересувних нестаціонарних об`єктів дрібнороздрібної торгівельної мережі на території міста;

     – створення максимально сприятливих умов для здійснення торгової діяльності;

     – визначення порядку проведення ярмаркових заходів та належного контролю за їх здійсненням.

 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

         

        На підставі даної Концепції розпорядник розробляє та виносить на розгляд виконавчого комітету для затвердження Положення про ярмаркову діяльність окремо по кожному виду з відповідною калькуляцією внеску за участь у ярмарку.

       Організатор ярмарки на підставі письмового звернення розпорядника готує проект рішення виконавчого комітету про проведення ярмарки та виносить його на розгляд виконавчого комітету не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення ярмарки.

       Після прийнятого рішення виконавчим комітетом організатор отримує два примірника рішення, один передає у  КП « Трускавецький інформаційно – курортний центр», розпоряднику  для подальшої роботи.

       Розпорядник на підставі рішення виконавчого комітету здійснює підготовку та проведення ярмарку, укладає договори з учасниками ярмарку, отримує оплату за участь у ярмарку відповідно до окремого Положення про ярмаркову діяльність.

        Рішення про проведення ярмаркового заходу, або відмова в його проведенні приймається виконавчим комітетом Трускавецької міської ради на засіданні, з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         Підставою для відмови у проведенні  ярмаркового заходу  є відсутність заяви розпорядника ярмарок, висновок  організатора ярмарки  про неможливість проведення ярмаркового заходу, який зроблений на підставі приписів, чи скарг інших служб міста ( Інспекції благоустрою міста Трускавець, Управління містобудування, архітектури та землекористування, або інших служб дотичних до благоустрою території міста). 

          Розпорядник ярмаркового заходу може залучати  на договірних  засадах  інших  суб’єктів  господарювання до виконання робіт,  надання  послуг,   необхідних   для  організації та проведення ярмарку.

          У разі необхідності  Розпорядником можливе забезпечення комплексу послуг Учасникам відповідно до укладеного договору та відвідувачам Заходу, який має вміщувати:

–                      надання Учасникам сучасного  ярмаркового обладнання (за бажанням Учасника);

–                      надання можливості користування електроенергією, послугами водопостачання;

–                      страховий захист ярмаркових об’єктів( за бажанням Учасника) ;

–                      охорону  ярмаркових об’єктів;

–                      забезпечення прибирання ярмаркових площ та прилеглої території;

–                      видання каталогу Заходу ( за бажанням Учасника);

–                      вантажно-транспортні послуги ( за бажанням Учасника);

–                      створення умов для роботи представників засобів масової інформації.

 

ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ  НА ЯРМАРКУ

              Суб’єкт господарювання, який приймає участь у ярмарковому заході забезпечує:

–  належний санітарний та протипожежний стан території;

–  наявність медичних книжок та санітарного одягу (в разі необхідності);

          – наявність документів, що підтверджують якість та безпеку продукції що реалізується.

Під час проведення ярмарку учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства України, законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів », «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою   Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами і доповненнями, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну діяльність та благоустрій території.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

Розпорядник ярмарку здійснює контроль за дотриманням порядку організації та проведення ярмаркового заходу в межах повноважень визначених нормативно-правовими актами, що регулюють торгівельну діяльність та благоустрою територій відповідно до Правил благоустрою м. Трускавець, затверджених рішенням міської ради. 

Відповідальність за  проведення ярмаркового заходу несе розпорядникярмарку та його учасники згідно чинного законодавства.

                        Керуюча справами                                                                 О.Петранич

                                                              Додаток  № 2
                                                                                                                до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                 від 06.05.2016р.   №  122

Положення

Про організацію та проведення ярмарки туристичних послуг  у м.Трускавець

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про організацію та проведення ярмарки туристичних послуг у м. Трускавці (далі за текстом – Положення) розроблено з метою регулювання та координації  діяльності ярмарки туристичних послуг на території міста, визначення вимог до їх організації в інтересах громади міста та суб’єктів господарювання відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про туризм»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22.08 2007 №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків» та Концепції виставково-ярмаркової діяльності затвердженої рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради. 

При організації роботи ярмарку туристичних послуг розпорядник повинен керуватися вимогами чинного законодавства України: Законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 із змінами та доповненнями, Правилами роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами і доповненнями, Правилами благоустрою міста Трускавця, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну та ярмаркову  діяльність.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

Метою даного Положення є створення сприятливих умов для ефективного розвитку  діяльності ярмарки туристичних послуг, регулювання відносин між її суб`єктами, визначення пріоритетних напрямків удосконалення даної діяльності в місті.

     – інформування населення та гостей міста про досягнення місцевих туроператорів та   тур агентів у розширенні асортименту ряду їх продукції;

     -​ підтримка і розвиток суб`єктів підприємницької туристичної діяльності міста;

     -​ недопущення неконтрольованого розміщення об`єктів туристичної діяльності на території міста-курорту;

     – створення максимально сприятливих умов для розширення туристичних послуг у місті, що надаються;

     -​ визначення порядку проведення ярмарок туристичних послуг та належного контролю за їх здійсненням.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 Організація та проведення ярмарки туристичних послуг проводиться на підставі рішення виконавчого комітету та  Положення про організацію та проведення ярмарки туристичних послуг у м.Трускавці, затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

Організатор ярмарку – виконавчі органи міської ради, Управління розвитку міста Трускавецької міської ради;

Організація та проведення ярмарки туристичних послуг  проводиться на підставі рішення виконавчого комітету, як передбачено Концепцією ярмаркової діяльності у м. Трускавець, та цього Положення затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

          Заходи по залученню учасників ярмарки шляхом укладення договорів здійснює розпорядник Комунальне Підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр» (далі КП «ТІКЦ»), який очолює директор КП «ТІКЦ» в своїй діяльності розпорядник керується Статутом.

Для участі у ярмарку туристичних послуг учасник подає КП «ТІКЦ» такі документи:

     – заяву встановленого зразка на ім`я розпорядника (додаток 1/2 до Положення);

     – копію ліцензії на здійснення туроператорської та/або турагенської діяльності;

     – витяг з державного реєстру щодо реєстрації юридичної, або фізичної особи підприємця;

    – документ про сплату за участь у ярмарку туристичних послуг.

Прийом документів для участі у ярмарку завершується за 10 календарних днів до дня проведення заходу.

Відповідальність за достовірність відомостей у документах несе суб’єкт господарювання.

           Підставою для відмови у участі в ярмарку туристичних послуг є:

–         відсутність необхідних документів;

–         виявлення недостовірних відомостей у документах;

–         заборгованість по сплаті за попередню участь у ярмарку туристичних послуг . 

          Відмова в участі у ярмарку туристичних послуг надається відповідно до підстав передбачених чинним законодавством України.

Вартість участі в ярмарку туристичних послуг встановлюється згідно Додатку 2/2 до «Положення про організацію та проведення ярмарку туристичних послуг у м.Трускавець»

КП «ТІКЦ» може залучати  на договірних  засадах  інших  суб’єктів  господарювання до виконання робіт,  надання  послуг,   необхідних   для  організації та проведення ярмарку туристичних послуг.

              Джерелами фінансування заходів з проведення ярмарку можуть бути: учасників ярмарку, спонсорські кошти, передбачені на такі заходи кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ КП «ТІКЦ»

Обов`язки КП «ТІКЦ»:

– прийняття, систематизація заявок на участь у ярмарку;

– укладання договорів з учасниками ярмарки;

– залучення страхового захисту ярмаркових площ та ярмаркових заходів (при потребі);

-​  розміщення учасників ярмарку у відповідності до План-схеми розміщення ярмарки;

-​ залучення додаткових робіт по утриманню ярмаркових площ, в тому числі укладання договору на вивезення твердих побутових відходів, прибирання ярмаркових площ від твердих побутових відходів (при потребі);

-​ встановлення, утримання та обслуговування санітарних вузлів (при потребі);

-​ облаштування місця розміщення автотранспортних засобів учасників ярмарку (при потребі);

-​ надання додаткових послуг учасникам ярмарку за попередньою домовленістю з ними (вантажно-розвантажувальні, транспортні, оренди обладнання тощо);

-​ надання доступу до нормативно-правових актів, які регулюють  діяльність під час ярмаркових заходів;

Права КП «ТІКЦ» у проведенні ярмарку:

-​ відмовити в  участі в ярмарку заявникові із зазначенням обґрунтованих підстав;

-​ розірвати договір на участь у ярмарку в односторонньому порядку у разі, якщо учасник систематично (два та більше разів) порушує його умови, про факти таких порушень складаються відповідні акти працівниками КП «ТІКЦ», а  плата за участь в ярмарку не повертається;

-​ визначити місце розташування згідно зі схемою проведення ярмарку;

-​ надавати послуги учасникам ярмарку, передбачені статутом та оформлені у договірному порядку;

-​ залучати до виконання заходів, спрямованих на організацію та утримання ярмарку третіх осіб у порядку, встановленому законодавством.

Обов`язки учасників ярмарку:

– сплатити плату за участь в ярмарку  у визначений договором термін;

– забезпечити дотримання санітарних норм облаштування торгового місця, особистої гігієни продавця; дотримання протипожежних, екологічних та інших правил, а також дотримання належних умов праці;

– забезпечити наявність узгодженого асортименту туристичних послуг (згідно вказаного в заявці), чітко оформлених цінників на них;

– дотримуватись формату проведення ярмарки встановленого організатором;

– не передавати право на участь у ярмарку третім особам.

Права учасників ярмарку:

-​ подати заявку на участь у ярмарку;

– після усунення недоліків, у разі  повернення заявки КП «ТІКЦ»,  подати заявку на участь у ярмарку повторно;

-​ розірвати в односторонньому порядку договір на участь у ярмарку, без відшкодування оплати.

ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

З ПРОДАЖУ, НАДАННЯ ПОСЛУГ  НА ЯРМАРКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

              Суб’єкт господарювання, який приймає участь у ярмарковому заході забезпечує:

– належний санітарний та протипожежний стан робочого місця;

          – наявність документів, що підтверджують якість та безпеку послуг,що реалізуються (в разі необхідності).

Під час проведення ярмарку учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства України, законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів », «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою   Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами і доповненнями, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну діяльність та благоустрій території.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Плата за участь у ярмарку туристичних послуг здійснюється на підставі договору між КП «ТІКЦ» ярмарку та учасником і зараховується  на рахунок комунального підприємства КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр».

              За несвоєчасне внесення плати за участь у ярмарку туристичних послуг учасник сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня, від суми передбаченої в договорі, за кожен день протермінування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

КП «ТІКЦ» здійснює функції покладені  на нього відповідним рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради .

Відповідальність за організацію і проведення ярмаркового заходу несе організатор     ярмарку.

Додаток 1/2

до Положення про організацію та  проведення ярмарку туристичних послуг у м.Трускавець

Директору КП «Трускавецько інформаційно-курортний центр»

                         ________________________

________________________

                              учасника ярмарки     

________________________

________________________

ЗАЯВА

          Прошу виділити місце для участі у ярмарку туристичних послуг під час проведення

_______________________________________________________________________

(вказати  найменування заходу)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні види продукції та послуг, представлених на ярмарку (точна назва, короткий опис))

_______________________________________________________________________

(форма участі (виставка, виставка-продаж, торгівля тощо)

Необхідна площа під торгове (виставкове) місце:

_________ кв.м., довжина _______ м, ширина _________ м.

_______________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ ім’я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

_______________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця )

З умовами участі у   ярмарковому заході ознайомлений.

Телефон _______________________                                       

“____” ___________ 20___ р.               

                                                                                  ______________________________                  

підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи-

                                                                                                                                    підприємця, уповноваженої особи)

Додаток 2/2
                                                                до Положення про організацію
                                                               та проведення ярмарку
                                                               туристичних послуг
                                                               у м. Трускавець

Структура тарифу плати в місяць за участь в ярмарку туристичних послуг:

–           прибирання – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки ;

–           охорона – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки ;

–           електроенергія – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки;

–           збір КП «ТІКЦ» становить не менше 750,00 грн., в залежності від сезону та наповненості прилеглих санаторіїв;

–           водопостачання та каналізаційні послуги – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки;

–           розважальні заходи – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки.

 

Додаток 3/2
до Положення про організацію
                                                   та проведення ярмарку
 ярмарку туристичних послуг у м. Трускавець
 

ДОГОВІР

ПРО УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ №

м. Трускавець                  

Комунальне підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр» Трускавецької міської ради (надалі іменується “КП «ТІКЦ»”), в особі директора _______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________ (надалі іменується “Учасник”), в особі ______________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”) уклали цей Договір про участь у ярмарку (надалі іменується “Договір”) про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. КП «ТІКЦ» в порядку та на умовах, визначених цим Договором, проводить ярмарку, а Учасник бере участь у ярмарку шляхом надання товарів для ярмарку та їх наступного продажу особисто або працівниками Учасника.

–            Ярмарок буде проводитися в м. Трускавець, за адресою ____________________ з ________________до _________________.

–            Організація вважається зареєстрованою в якості Учасника, після отримання від КП «ТІКЦ» необхідних документів та підписання даного Договору.

2. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ЯРМАРКУ

2.1. Учасник бере на себе такі обов’язки:

2.1.2. Учасник займає виставкову площу  з _________________________ і звільняє її не пізніше ______________________.

2.1.3. Учасник повинен забезпечити оформлення, облаштованого Стороною 1 робочого місця, атрибутами українських свят під час проведення Ярмарку і підтримувати оформлення до завершення її роботи. У разі пошкодження обладнаного КП «ТІКЦ» робочого місця учасник сплачує КП «ТІКЦ» його повну вартість до закінчення терміну дії даного договору.

2.1.4. Місця розташування Учасників визначаються в залежності від часу отримання заявок Учасників і наявності не зайнятих площ. 

2.1.5. Учасник може розміщувати товари та рекламні матеріали тільки в межах робочого місця.

2.1.6. Учасник не повинен заважати своєю діяльністю, обладнанням, звуковою, світовою та іншою апаратурою сусіднім учасникам та  ярмарку в цілому.

2.1.7. Учасник транспортує своїми силами і за свій рахунок на ярмарку і з ярмарки пропоновані до продажу вироби/товари/продукти, якщо інше не буде передбачено цим договором.

2.1.8. Учасник повинен забезпечити працівників, що працюватимуть  на ярмарку, одягом або елементами одягу що популяризують українські традиції та звичаї святкування.

2.1.9. Учасник зобов’язується виконувати правила техніки безпеки, протипожежної безпеки, режим роботи ярмарку.

2.1.10. Учасник зобов’язаний узгодити з КП «ТІКЦ» можливість реалізації інформаційно-рекламної продукції поза межами облаштованого КП «ТІКЦ» місця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОРЯДНИКА

3.1. КП «ТІКЦ» бере на себе такі обов’язки:

3.1.1. Забезпечити умови для успішного функціонування ярмарку.

3.1.2. Облаштувати для учасника робоче місце (забезпечити Учасника всім необхідним для здійснення ним підприємницької діяльності, в тому числі надати послуги з маркетингу та інформаційні послуги).

3.1.3. Інформувати мешканців та гостей міста Трускавець на основі відомостей, наданих Учасником, в будь-який спосіб та використовуючи будь-які засоби комунікації.

3.1.4. КП «ТІКЦ» залишає за собою право на проведення всіх видів зйомок на території ярмарку, включаючи експозицію в цілому, окремі експонати/товари та використання відзнятих матеріалів для реклами своєї діяльності/ярмарку в засобах масової інформації.  

3.1.5. КП «ТІКЦ» залишає за собою право в односторонньому порядку розірвати договір у разі несвоєчасної оплати участі у ярмарку пізніше п’яти днів після вказаного у цьому договорі розрахункового дня; відхилення від тематики ярмарки; не виконання Учасником своїх зобов’язань за даним договором, або будь-яких інших причин які КП «ТІКЦ» розцінюватиме як недотримання умов цього договору, без згоди Учасника.

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг по організації ярмарки та надання права на участь в ярмарку, а також додаткові послуги, що надаються КП «ТІКЦ» за цим Договором, становить _______________________________________. 

4.2. Учасник сплачує суму, вказану в п. 4.1. цього Договору, до ________________.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 6.6. Цей Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КП «ТІКЦ»

КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

82200, м.Трускавець, вул.Бориславська 1

р.р. 26008300492246 у ПАТ «Ощадбанк»

МФО 325796,   ЄДРПОУ 32213517

e-mail: [email protected]

www.truskavets.ua

тел.: (03247) 54234

За УПОРЯДНИКА

Директор ____________/Боднар О.ОМ. П.

УЧАСНИК

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

За уЧАСНИКА

_______________/ _____________/                  

 
 
Додаток  № 3
                                                            до рішення виконавчого  комітету
                           Трускавецької міської
   ради № 122  від 06.05.2016р.

Положення

Про організацію та проведення ярмарки «Чотири сезони»  у м.Трускавці

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Положення Про організацію та проведення ярмарки «Чотири сезони» у м.Трускавці (далі за текстом – Положення) розроблено з метою регулювання та координації  діяльності ярмарки «Чотири сезони» на території міста Трускавця, визначення вимог до їх організації в інтересах громади міста та суб’єктів господарювання відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08 2007 №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків».

При організації роботи ярмарку «Чотири сезони» організатор повинен керуватися вимогами чинного законодавства України: Законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 із змінами та доповненнями, Правилами роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами і доповненнями, Правилами благоустрою міста Трускавця, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну та ярмаркову  діяльність.

Виключно дане положення затверджене виконавчим комітетом Трускавецької міської ради регулює організацію проведення ярмарку «Чотири сезони».

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

Метою даного Положення є створення сприятливих умов для ефективного розвитку  діяльності ярмарки «Чотири сезони», регулювання відносин між її суб`єктами, визначення пріоритетних напрямків удосконалення даної діяльності в місті.

     -​ інформування населення та гостей міста про досягнення місцевих суб`єктів підприємницької діяльності у розширенні асортименту ряду їх продукції;

     -​ підтримка і розвиток суб`єктів підприємницької діяльності міста;

     -​ контроль за розміщенням суб`єктів підприємницької діяльності на території міста-курорту;

     – створення максимально сприятливих умов для розширення асортименту товарів народного виробництва у місті;

     -​ визначення порядку проведення ярмарки «Чотири сезони» та належного контролю за його здійсненням.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКИ «ЧОТИРИ СЕЗОНИ»

Організація та проведення ярмарки «Чотири сезони» проводиться на підставі рішення виконавчого комітету та  Положення про організацію та проведення ярмарки «Чотири сезони»  у м.Трускавці, затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

Організатор ярмарку – виконавчі органи міської ради, Управління розвитку міста Трускавецької міської ради.

Організація та проведення ярмарки «Чотири сезони»  проводиться на підставі рішення виконавчого комітету, як передбачено Концепцією ярмаркової діяльності у м. Трускавець та цього Положення затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

Заходи по залученню учасників ярмарки шляхом укладення договорів здійснює комунальне підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр» (далі КП «ТІКЦ»), який в своїй діяльності керується Статутом.

Для участі у ярмарку «Чотири сезони» учасник ярмарково-виставкової діяльності подає до КП «ТІКЦ» такі документи:

     – заяву встановленого зразка на ім`я директора КП «ТІКЦ» (додаток 1/3 до Положення);

     –  копію свідоцтва платника податків;

     –  витяг з державного реєстру щодо реєстрації юридичної, або фізичної особи підприємця.

Прийом документів для участі у ярмарку завершується за 10 календарних днів до дня проведення заходу.

Відповідальність за достовірність відомостей у документах несе суб’єкт господарювання.

           Підставою для відмови  участі в ярмарку «Чотири сезони» є:

–         відсутність необхідних документів;

–         виявлення недостовірних відомостей у документах;

–         заборгованість по сплаті за попередню участь у ярмарку .

–         відсутність вільних торгівельних місць;

В разі потреби дозволяється залучати на обмежений термін додаткових учасників ярмарки, для тематичних розважальних заходів (проведення дня міста Трускавця, святкування Пасхи та інших тематичних свят ).

Відмова в участі у  ярмарку «Чотири сезони»  надається відповідно до підстав передбачених чинним законодавством України.

Вартість участі в ярмарку «Чотири сезони» встановлюється згідно додатку 2/3 до Положення про організацію та проведення ярмарку «Чотири сезони» у м.Трускавець».

КП «ТІКЦ» може, при потребі, залучати  на договірних  засадах  інших  суб’єктів  господарювання до виконання робіт,  надання  послуг,   необхідних   для  організації та проведення ярмарку «Чотири сезони».

              Джерелами фінансування ярмаркових заходів можуть бути кошти учасників ярмарку, спонсорів, передбачені на такі заходи кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СУБ`ЄКТІВ ЯРМАРКИ

«ЧОТИРИ СЕЗОНИ»

Обов`язки КП «ТІКЦ» в ярмарці «Чотири сезони»:

     – прийняття, систематизація заявок на участь у ярмарку;

     – укладання договорів з учасниками ярмарки;

     – залучення страхового захисту ярмаркових площ та ярмаркових заходів (при потребі);

     -​ розміщення учасників ярмарку у відповідності до План-схеми розміщення ярмарки;

     -​ залучення додаткових робіт по утриманню ярмаркових площ, в тому числі укладання договору на вивезення твердих побутових відходів, прибирання ярмаркових площ від твердих побутових відходів (при потребі);

     -​ встановлення, утримання та обслуговування санітарних вузлів (при потребі);

     -​ облаштування місця розміщення автотранспортних засобів учасників ярмарку (при потребі);

     -​ надання додаткових послуг учасникам ярмарку за попередньою домовленістю з ними (вантажно-розвантажувальні, транспортні, оренди обладнання тощо);

     -​ надання доступу до нормативно-правових актів, які регулюють  діяльність під час ярмаркових заходів;

Права КП «ТІКЦ» у проведенні ярмарку:

-​ відмовити в  участі в ярмарку заявникові із зазначенням обґрунтованих підстав;

-​ розірвати договір на участь у ярмарку у односторонньому порядку у разі, якщо учасник систематично (два та більше разів) порушує його умови, про факти таких порушень складаються відповідні акти працівниками КП «ТІКЦ», а  плата за участь в ярмарку не повертається;

-​ визначити місце розташування згідно зі схемою проведення ярмарку;

-​ надавати послуги учасникам ярмарку, передбачені статутом та оформлені у договірному порядку;

-​ залучати до виконання заходів, спрямованих на організацію та утримання ярмарку третіх осіб у порядку, встановленому законодавством.

Обов`язки учасників ярмарку:

– сплатити плату за участь в ярмарку  у визначений договором термін;

-забезпечити дотримання санітарних норм облаштування торгового місця, особистої гігієни продавця; дотримання протипожежних, екологічних та інших правил, а також дотримання належних умов праці;

– забезпечити наявність узгодженого асортименту товарів (згідно вказаного в заявці), чітко оформлених цінників на них;

– не передавати право на участь у ярмарку третім особам.

– забезпечити встановленим форменним одягом своїх працівників.

– дотримуватись формату проведення ярмарки встановленого організатором.

Права учасників ярмарку:

-​ подати заявку на участь у ярмарку;

– після усунення недоліків, у разі  повернення заявки КП «ТІКЦ»,  подати заявку на участь у ярмарку повторно;

-​ розірвати в односторонньому порядку договір на участь у ярмарку, без відшкодування оплати.

ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

З ПРОДАЖУ, НАДАННЯ ПОСЛУГ  НА ЯРМАРКУ «ЧОТИРИ СЕЗОНИ»

              Суб’єкт господарювання, який приймає участь у ярмарковому заході забезпечує:

– належний санітарний та протипожежний стан території;

– наявність медичних книжок та санітарного одягу (в разі необхідності);

          – наявність документів, що підтверджують якість та безпеку послуг,що реалізуються (в разі необхідності).

Під час проведення ярмарку учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства України, законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою   Кабінету   Міністрів   України   від  15.06.2006  №833,  Правилами роботи роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами і доповненнями, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну діяльність та благоустрій території.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Плата за участь у ярмарку «Чотири сезони» здійснюється на підставі договору між КП «ТІКЦ» ярмарку та учасником і зараховується  на рахунок комунального підприємства КП«Трускавецький інформаційно-курортний центр».

              За несвоєчасне внесення плати за участь у ярмарку «Чотири сезони» учасник сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня, від суми передбаченої в договорі, за кожен день протермінування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

КП «ТІКЦ» здійснює функції покладені  на нього відповідним рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради .

Відповідальність за організацію і проведення ярмаркового заходу несе організатор     ярмарку.

 

                     Додаток 1/3

до Положення про організацію та проведення ярмарку «Чотири сезони» у м. Трускавець

Директору КП «Трускавецький

інформаційно-курортний центр»

                                 ________________________

________________________

                              учасника ярмарки      

________________________

________________________

ЗАЯВА

          Прошу виділити місце для участі у ярмарку «Чотири сезони» під час проведення

_______________________________________________________________________

(вказати  найменування заходу)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основні види продукції та послуг, представлених на ярмарку (точна назва, короткий опис))

____________________________________________________________________

(форма участі (виставка, виставка-продаж, торгівля тощо)

Необхідна площа під торгове (виставкове) місце:

_________ кв.м., довжина _______ м, ширина _________ м.

____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ ім’я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

____________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця )

З умовами участі у   ярмарковому заході ознайомлений.

Телефон _______________________                                       

“____” ___________ 20___ р.               

                                                                            ______________________________                  

підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи-

                                                                                                                                    підприємця, уповноваженої особи)

Документи прийняв:             

Додаток 2/3

до Положення про організацію

                                                       та проведення ярмарку

 «Чотири сезони» у м. Трускавець

Структура тарифу плати в місяць за участь в ярмарку «Чотири сезони»

КП «ТІКЦ» застосовує таку структуру тарифу плати в місяць за участь в ярмарку «Чотири сезони»,   необхідну   для  проведення ярмари:

–  прибирання – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки.

–  охорона – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки.

–  електроенергія – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки.

–  збір КП «ТІКЦ» – 3200,00 грн, а в т. зв. «низький сезон» (лютий, березень, квітень,жовтень, листопад) – 2000,00 грн.

–  водопостачання та каналізаційні послуги – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки.

–  розважальні заходи – ціна встановлюється додатково за вимогою учасника ярмарки.

Додаток 3/3

до Положення про організацію

 та проведення ярмарку

 «Чотири сезони» у м. Трускавець

ДОГОВІР

ПРО УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ №

м. Трускавець                  

Комунальне підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр» Трускавецької міської ради (надалі іменується “КП «ТІКЦ»”), в особі директора _______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________ (надалі іменується “Учасник”), в особі ______________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”) уклали цей Договір про участь у ярмарку (надалі іменується “Договір”) про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. КП «ТІКЦ» в порядку та на умовах, визначених цим Договором, проводить ярмарку, а Учасник бере участь у ярмарку шляхом надання товарів для ярмарку та їх наступного продажу особисто або працівниками Учасника.

–            Ярмарок буде проводитися в м. Трускавець, за адресою ____________________ з ________________до _________________.

–            Організація вважається зареєстрованою в якості Учасника, після отримання від КП «ТІКЦ» необхідних документів та підписання даного Договору.

2. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ЯРМАРКУ

2.1. Учасник бере на себе такі обов’язки:

2.1.2. Учасник займає виставкову площу  з _________________________ і звільняє її не пізніше ______________________.

2.1.3. Учасник повинен забезпечити оформлення, облаштованого Стороною 1 робочого місця, атрибутами українських свят під час проведення Ярмарку і підтримувати оформлення до завершення її роботи. У разі пошкодження обладнаного КП «ТІКЦ» робочого місця учасник сплачує КП «ТІКЦ» його повну вартість до закінчення терміну дії даного договору.

2.1.4. Місця розташування Учасників визначаються в залежності від часу отримання заявок Учасників і наявності не зайнятих площ. 

2.1.5. Учасник може розміщувати товари та рекламні матеріали тільки в межах робочого місця.

2.1.6. Учасник не повинен заважати своєю діяльністю, обладнанням, звуковою, світовою та іншою апаратурою сусіднім учасникам та  ярмарку в цілому.

2.1.7. Учасник транспортує своїми силами і за свій рахунок на ярмарку і з ярмарки пропоновані до продажу вироби/товари/продукти, якщо інше не буде передбачено цим договором.

2.1.8. Учасник повинен забезпечити працівників, що працюватимуть  на ярмарку, одягом або елементами одягу що популяризують українські традиції та звичаї святкування.

2.1.9. Учасник зобов’язується виконувати правила техніки безпеки, протипожежної безпеки, режим роботи ярмарку.

2.1.10. Учасник зобов’язаний узгодити з КП «ТІКЦ» можливість реалізації інформаційно-рекламної продукції поза межами облаштованого КП «ТІКЦ» місця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОРЯДНИКА

3.1. КП «ТІКЦ» бере на себе такі обов’язки:

3.1.1. Забезпечити умови для успішного функціонування ярмарку.

3.1.2. Облаштувати для учасника робоче місце (забезпечити Учасника всім необхідним для здійснення ним підприємницької діяльності, в тому числі надати послуги з маркетингу та інформаційні послуги).

3.1.3. Інформувати мешканців та гостей міста Трускавець на основі відомостей, наданих Учасником, в будь-який спосіб та використовуючи будь-які засоби комунікації.

3.1.4. КП «ТІКЦ» залишає за собою право на проведення всіх видів зйомок на території ярмарку, включаючи експозицію в цілому, окремі експонати/товари та використання відзнятих матеріалів для реклами своєї діяльності/ярмарку в засобах масової інформації.  

3.1.5. КП «ТІКЦ» залишає за собою право в односторонньому порядку розірвати договір у разі несвоєчасної оплати участі у ярмарку пізніше п’яти днів після вказаного у цьому договорі розрахункового дня; відхилення від тематики ярмарки; не виконання Учасником своїх зобов’язань за даним договором, або будь-яких інших причин які КП «ТІКЦ» розцінюватиме як недотримання умов цього договору, без згоди Учасника.

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг по організації ярмарки та надання права на участь в ярмарку, а також додаткові послуги, що надаються КП «ТІКЦ» за цим Договором, становить _______________________________________. 

4.2. Учасник сплачує суму, вказану в п. 4.1. цього Договору, до ________________.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 6.6. Цей Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КП «ТІКЦ»

КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

82200, м.Трускавець, вул.Бориславська 1

р.р. 26008300492246 у ПАТ «Ощадбанк»

МФО 325796,   ЄДРПОУ 32213517

e-mail: [email protected]

www.truskavets.ua

тел.: (03247) 54234

За УПОРЯДНИКА

Директор _____________/Боднар О.ОМ. П.

УЧАСНИК

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

За уЧАСНИКА

_______________/ _____________/                 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.