Трускавецька міська лікарня


Адреса підприємства: м.Трускавець,вул. Данилишиних, 62

(03247) 5-13-45 – приймальня

ел. адреса: [email protected]

Іроденко Василь Миколайович
Головний лікар 


Основні види діяльності Комунального підприємства

 «Трускавецька міська лікарня»


Проведення профілактичних заходів по попередженню і зни¬женню захворюваності, інвалідності і смертності

Раннє і своєчасне виявлення хворих

Організація і здійснення диспансеризації населення (здо¬рових і хворих), осіб з пограничними станами і підвищеним ризиком захворювання серцево-судинними, онкологічними і іншими захворюван¬нями

Організація і проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганда здорового способу життя

Надання кваліфікованої медичної допомоги населенню міста по дільнично-територіальному принципу

Надання першої і невідкладної медичної допомоги хворим при гострих і раптових захворюваннях, хронічних захворюваннях, в тому числі надання медичної допомоги на дому хворим, які по стану здоров’я і характеру захворювання не можуть відвідувати поліклініку

Своєчасна госпіталізація осіб, які потребують стаціонарного лікування.
Забезпечення відновного лікування хворих.

Проведення всіх видів профілактичних заходів.

Динамічне спостереження за станом здоров’я дітей і підлітків.

Проведення протиепідемічних заходів (спільно з CEC):

Щеплення, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за особами, які були в контакті з заразними хворими і реконвалесцентами

Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності хворих, видача і продовження листків непрацездатності, довідок, трудових рекомендацій, відбір на санаторно-курортне лікування.

Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати пра¬цездатності.

Проведення заходів по підвищенню кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.

Втілення передових методів діагностики, лікування і прогре¬сивних форм організації праці.

Окрім того, Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» здійснює будь-які інші види гос¬подарської діяльності, які не заборонені діючим в Україні законодав¬ством, в тому числі, використання в медичній практиці наркотичних засо¬бів, психотропних речовин та прекурсорів.


Господарська, економічна та соціальна діяльність Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня»


Основними узагальнюючими показниками результатів госпо¬дарської діяльності Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» є рівень забезпечення пацієнтів медичною допомогою.

            Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» самостійно планує свою діяльність і визна¬чає перспективи розвитку, виходячи з обсягів робіт та послуг, а та¬кож необхідності виробничого та соціального розвитку Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня»

            Відносини Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» з іншими підприємствами, устано¬вами, організаціями в усіх сферах господарської ді¬яльності Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» здійснюються на основі договорів. Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не супере¬чать законодавству України.

            Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» здійснює оперативний та бухгалтерський об¬лік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Пер¬сональну відповідальність за цю ділянку роботи Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» несе головний лікар та головний бухгалтер Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня».

Перейти до вмісту