Про затвердження програми з підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_____________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ )

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

«____» _______  2017 року               № ______                               

Про затвердження Комплексної програми

з підготовки та проведення святкувань

190-річчя курорту Трускавець

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Комплексну програму з підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець (додаток № 1).
 2. Фінансовому управлінню Трускавецької міської ради забезпечити фінансування Програми (згідно додатку № 1).
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на завідувача відділу культури Трускавецької міської ради, Татомир Тетяну Євгенівну, начальника Управління розвитку міста Трускавецької міської ради, Скибак Наталію Іванівну та завідувача відділу освіти Трускавецької міської ради, Лобика Ореста Павловича.
 4. З метою вчасної організації та належної підготовки з проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець здійснювати закупівлі на суму від 50,0 тис. грн. до 200,0 тис. грн. по прямих угодах з публікацією звіту про укладені договори.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ткаченка О.О.

             Міський голова                                                     А. Кульчинський

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Трускавецької міської ради

№_____ від  _________ 20____ року

“Комплексна програма з підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець

Відділ культури Трускавецької міської ради

м. Трускавець

2017р.

ЗМІСТ

1. Паспорт Програми.

2. Визначенняпроблеми, на розв’язанняякоїспрямованаПрограма.

3. Визначення мети та основнихзавданьпрограм.

4. ВизначеннявідповідальноговиконавцяПрограми.

5. Перелікзавдань і заходівПрограми, напрямківвикористаннябюджетних

коштів та результативнихпоказників.

6. Обґрунтуванняшляхів і засобіврозв’язанняпроблеми, обсягів і джерел

фінансування, строки виконаннязавдань і заходів.

7. Координація та контроль за ходом виконанняПрограми.

Додаток №1

 до Програми

Паспорт “Комплексна програма з підготовки та проведення святкувань с 190-річчя курорту Трускавець

(надалі програма)

 1. Ініціатор розроблення Програми – Відділ культури Трускавецької міської ради.
 2. Дата, номер документа

про затвердження Програми

 1. Розробник Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради, Управління розвитку міста.
 2. Співрозробники Програми – Відділ культури Трускавецької міської ради.
 3. Відповідальний виконавець Програми –  Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради, Управління розвитку міста.
 4. Учасники Програми – відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради, Управління розвитку міста.
 5. Термін реалізації Програми – червень 2017р.
 6. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, млн. грн, всього:2 974500

у тому числі:

 1. Коштів місцевого бюджету– 2 974500 грн.;

Міський голова                                                                            А.Кульчинський

Завідувач  відділу культури

Трускавецької міської ради                                                       Т.Татомир

Завідувач відділу освіти

Трускавецької міської ради       О.Лобик

Начальник Управління                                                                               Н.Скибак

розвитку міста

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури, сфері естетичного виховання підростаючого покоління, духовного розвитку особистості.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, закони України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної спадщини», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про авторське право і суміжні права», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці» надають права громадянам на доступ до культурних цінностей та культурних благ, на збереження і розвиток своєї культурної та мовної самобутності, на свободу творчості, здобуття культурно-мистецької освіти та інше.

Необхідність затвердження Програми визначене потребою продовження удосконалення галузі культури міста-курорту, спрямування її на підтримку та збереження культурних традицій, історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх категорій населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацією повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, популяризації української культури серед гостей Трускавця.

Дана програма визначає перспективи галузі культури міста, основні напрямки подальшого вдосконалення, пошуку нових форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, направлена на збереження й забезпечення діяльності існуючої мережі закладів культури.

Комплексна програма з підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець  забезпечить системний підхід до розв’язання проблем галузі в сучасних економічних умовах, адже вона враховує основні тенденції розвитку культурної сфери, реальний стан виконання діючих програм і повинна забезпечити розвиток культури на наступні чотири роки.

3. Визначення мети та основних завдань програми

Метою програми є:

Головною метою Програми є:

– створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку культурно – мистецької сфери міста Трускавця;

– реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб жителів та гостей міста Трускавця;

– посилення значення культури в місті Трускавці, підвищення її ролі в розвитку демократичного громадянського суспільства;

– створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей;

– збереження культурної спадщини;

– сприяння становленню талановитої мистецької молоді;

– реалізація науково-освітніх, культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, аматорських колективів.

Основні завдання Програми:

– підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;

– забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, інформації, задоволення духовних потреб усіх категорій населення;

– збереження національних традицій народного та академічного мистецтва, проведення фестивалів, конкурсів, свят, пленерів, виставок, обмінних концертів, інших заходів, в тому числі, в рамках партнерських угод (партнерство міст) в Україні та за її кордоном;

– підтримка діяльності аматорських та професійних колективів і виконавців, в тому числі, оркестрів, окремих виконавців із числа військовослужбовців Збройних Сил України, майстрів декоративно-вжиткового мистецтва;

– сприяння збереженню культурної спадщини через розвиток виставкової та музейної справи на сучасних засадах;

– розвиток естрадно-циркового мистецтва в Україні;

– сприяння розвитку культури в місті Трускавці;

– розширення напрямків міжнародної співпраці з метою створення іміджу міста Трускавця як культурного-мистецького та туристичного центру України.

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників(Додаток №3)

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів :

– міського бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми     становить 2 974500 грн.

Внаслідок реалізації «Комплексної програми з підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець» покращиться ситуація:

– із розвитком аматорського, народного та академічного мистецтва через збереження та розширення базової мережі закладів культури;

– поліпшиться ефективність використання бюджетних та залучення додаткових коштів з інших джерел;

– стане ефективнішою роль закладів культури у формуванні позитивного іміджу міста Трускавця в Україні та за його межами;

– підніметься імідж міста-курорту, що забезпечить протягом наступних 5 років суттєве збільшення кількості відпочиваючих та гостей.

Реалізація Програми сприятиме кращому задоволенню потреб громадян в культурних послугах, в повнішому забезпеченні їхніх прав, в істотному підвищенні якості дозвілля.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація таконтроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

Міський голова                                                                            А.Кульчинський

Завідувач  відділу культури

Трускавецької міської ради                                                       Т.Татомир

Завідувач відділу освіти

Трускавецької міської ради       О.Лобик

Начальник Управління                                                                              Н.Скибак

розвитку міста

 

Ресурсне забезпечення

Комплексної  програми з підготовки

та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець

 (назва програми)

                                                                                                                                                                                                            грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

2 974500

2 974500

у тому числі

міський бюджет

2 974500

2 974500

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

                          Міський голова                                                                                             А.Кульчинський

                         Завідувач  відділу культури

                         Трускавецької міської ради                                                                         Т.Татомир

                          Завідувач відділу освіти

                          Трускавецької міської ради                                                                         О.Лобик

                                   Начальник Управління                                                                                       Н.Скибак

                                   розвитку міста

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання «Комплексної програмиз підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець»

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показники

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяг, грн.

Червень 2017 р.

Організа-

ційне

забезпечення

святкування 190-річчя

курорту Трускавець

Дитячий обласний пленер художників

ім. М.Біласа.

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

45 000

Трускавецький пленер образотворчого мистецтва імені Михайла Біласа серед учнів шкіл естетичного виховання області проводиться з метою популяризації та розвитку дитячої творчості, стимулювання пізнавальної і соціальної активності дітей, промоції міста Трускавця як курорту і туристичного центру,а також для популяризації творчості та увіковічення пам»яті видатного Трускавецького митця,Народного художника України –МихайлаБіласа

продукту,осіб

50

ефективності,грн..

900

якості,%

100

Фестиваль естрадно-цирквого мистецтва Трускавецький фігляр

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

50 000

«Трускавецький фіґляр»

Всеукраїнський фестиваль циркового мистецтва за участі циркових колективів України, проводиться з метою підтримки  талановитих дітей, і надання їм можливості реалізувати себе.

Підтримка нових тенденцій і напрямків в цирковому мистецтві та педагогіці.

продукту,осіб

350

ефективності,грн..

143

якості,%

100

Історико-краєзнавча конференція  “Трускавець в контексті галицького триміста: історія, перспективи”.

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

30 000

Мета конференції:Розкрити актуальні аспекти та маловідомі факти з історії гірничовидобувного,курортно–оздоровчого та культурного розвитку Трускавця в контексті розвитку міст Дрогобиччини.Доповідачам конференції в більшості будуть науковці ДДПУ ім.Франка, зі Львова та Івано-Франківська, що мають в своїх наукових доробках напрацювання з історії

Трускавця.

продукту,осіб

      15

2000

ефективності,грн

100

якості,%

Фестиваль Родинне перевесло.

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

5 000

Родинний фестиваль має на меті об»єднати творчі родини міста.

Трускавчани та гості міста будуть мати змогу насолодитися українськими піснями,танцями,музикою,вишивкою,різьбярством, виробами з бісеру,живописом та смачною бойківською кухнею.

продукту,сімей

15

ефективності,грн

333

якості,%

100

Конкурс медичного працівника.

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

10 000

 Оскільки місто Трускавець – місто медиків, учасниці конкурсу будуть змагатися між собою на кращу презентацію оздоровниці, підтвердять свою професійність та креативність, покажуть себе в творчих конкурсах.

продукту,учас.

7

ефективності,грн..

1429

якості,%

100

Парад барабанщиків, флеш-моб «190 років»,

флеш-моб «Гуска, герб міста».

затрат,грн.

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Міський бюджет

1500

Парад барабанщиків і флеш-моб – це музична хода учнів загальноосвітніх шкіл, в якій вони демонструють свою стройову підготовку і артистизм.

продукту,учас.

15

ефективності,грн..

100

якості,%

100

Міський фестиваль дитячої творчості «Мелодія намиста»

затрат,грн.

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Міський бюджет

2000

Гала концерт переможців ІХ міського фестивалю дитячої творчості «Мелодія намиста», присвячений Дню матері та 190-ій річниці міста-курорту Трускавець,який охоплює понад 300 учасників у різних номінаціях передбачених Положенням. Під час святкового концерту відбувається церемонія нагородження освітніх установ та переможців фестивалю: грамотами (на яких буде відображено символи міста) та пам»ятними і солодкими подарунками.

продукту,осіб

80

ефективності,грн..

25

якості,%

100

Трускавець має талант! Діти.

затрат,грн.

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Міський бюджет

3000

Проект «Трускавець має таланти!Діти» має на меті залучити вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових класів ЗНЗ, які мають неабиякий талант,володіють особливими здібностями,тим самим підтримати юні таланти нашого міста.

продукту,осіб

150

ефективності,грн..

20

якості,%

100

Міський конкурс вітальних листівок «Трускавцю-190».

затрат,грн.

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Міський бюджет

500

До конкурсу вітальних листівок передбачається залучити дітей з пришкільних таборів, дати можливість їм реалізувати свої фантазії і бачення рідного міста в авторських роботах.

продукту,осіб

50

ефективності,грн..

10

якості,%

100

Міський конкурс малюнку «Моє рідне місто».

затрат,грн.

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Міський бюджет

1000

   

Міський конкурс малюнка «Моє рідне місто» передбачає залучити якомога більше дітей ЗНЗ та БУТ для популяризації рідного міста. Усі учасники будуть нагороджені грамотами ,на яких буде відображено символи міста.

продукту,осіб

50

20

ефективності,грн..

100

якості,%

Інтелектуальна конкурсно-пізнавальна гра серед лідерів учнівського самоврядування шкіл міста.

затрат,грн.

Відділ освіти Трускавецької міської ради

Міський бюджет

500

Інтелектуальна гра розрахована на змагання 4-х команд з числа лідерів учнівських парламентів,які будуть вправлятися в ораторському мистецтві промоції курорту та змагатися на кращого знавця про рідне місто. Усі команди нагороджуються грамотами та пам»ятними подарунками.

продукту,осіб

40

ефективності,грн..

13

якості,%

100

Фестиваль Яскрава симфонія Прикарпаття.

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

95 000

«Яскрава симфонія».У рамках цього фестивалю в кращих європейських традиціях, у парках і на площах міста просто неба збираються музичні ансамблі і оркестри різних жанрів зі всієї України.

продукту,осіб

500

ефективності,грн..

190

якості,%

100

Урочиста академія. Концерт

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

55 000

Урочиста  академія.

Офіційна частина святкування 190 річниці Дня міста нагородження грамотами,цінними подарунками знаних трускавчан, громадських діячів, учасників АТО.

Виступ міського голови.

продукту,осіб

1000

ефективності,грн..

55

якості,%

100

Карнавал. Відкриття міжнародного фестивалю циркові колективи

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

80 000

Великий вуличний карнавал, в якому візьмуть участь

ходулісти , духові оркестри та мажоретки, учасники костюмованого дійства,величезні маски.

Подібне шоу привертає увагу глядачів, і викликає ряд позитивних емоцій.

продукту,осіб

150

ефективності,грн..

533

якості,%

100

Дефіле Дрогобицького військового оркестру

затрат,грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

2000

Маршова хода з елементами танцю з розряду розважальних програм вуличного плану.

продукту,осіб

22

ефективності,грн..

91

якості,%

100

Вечірня програма

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

160 000

Виступ зірок української естради з метою популяризації української пісні.

Ознайомлення глядачів з новими тенденціями в жанрі естрадного співу.

продукту, учас.

15

ефективності

10667

якості

100

Вистава під відкритим

небом

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

70 000

Велике театралізоване дійство на головній площі

міста,атмосфера неочікованості, феєрія вогню,

монументавна вистава, гарно костюмована, оснащена багатими декораціями.

продукту, учас.

40

ефективності

1750

якості

100

Лазерне шоу.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

112 140

Лазерне шоу – дивовижне поєднання  світла, музики і високих технологій ,яке переносить глядачів у фантастичний світ майбутнього.

продукту, учас.

3

ефективності

37380

якості

100

Всеукраїнська виставка собак.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

20 000

Барвисте свято породистих собак, показові виступи вихованців та їх господарів, відбір кращих собак для подальшого їх розведення, нагородження.

продукту, осіб

70

ефективності

286

якості

100

Театр під відкритим небом

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

70 000

Театр під відкритим небом – неймовірно романтичні сцени, вибудовані ходулістами із ритуалом вогню,фінал вистави створюється піротехнічними

 сценами  в супроводі  етнічної музики Буковини та Гуцульщини.

продукту, учас.

40

ефективності

1750

якості

100

Виступ байкерів

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

30 000

Виступ байкерів : парад  мотоциклістів, показові виступи зі стандрейдінгу.

Видовищна картина молодості та сили під жовто-блакитними знаменами.

продукту, учас.

3

ефективності

10 000

якості

100

Концерт та молодіжна дискотека.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

55 000

Танцювальні ритми поп-музики, рок-стилю – найкращий відпочинок молоді на вуличній дискотеці.

продукту, учас.

10

ефективності

5500

якості

100

Розважальна програма та

караоке

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

380 000

Змагання учасників – любителів співу на головній площі міста , популяризація української пісні, нагородження переможців.

продукту, осіб

20

ефективності

19000

якості

100

Проект опейн-ейр “Book-лабіринт”.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

2 000

Популяризація краєзнавчої літератури, рандеву з місцевим поетом, виставка книжок.

продукту, осіб

20

ефективності

100

якості

100

Проект “Нехочуха”.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

6 500

Хороводи,вікторини, циркові розваги,конкурси для найменшеньких трускавчан та гостей міста.

продукту, учас.

35

ефективності

186

якості

100

Вечірній концерт.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

750 000

Виступ відомих зірок естради. Популяризація української пісні.

продукту, осіб

15

ефективності

50 000

якості

100

Закриття фестивалю ” та вечірня вулична вистава

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

80 000

Урочисте закриття: феєричне шоу та вистава вуличних театрів.

продукту, учас.

50

ефективності

1600

якості

100

Придбання матеріалів для оформлення залу на урочисту академію.

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

8 600

Патріотична атрибутика, символи міста як окраса    святкування ювілею міста.

продукту, шт.

117

ефективності

73

якості

100

Міжнародна наукова конференція ( харчування та проживання)

затрат, грн.

Управління розвитку міста

Міський бюджет

85 000

Науковці України та Польщі про Трускавець в контексті світових оздоровниць.

продукту, осіб

20

ефективності

4250

якості

100

Виготовлення туристичних марок вілл “Гоплляна” і “Сіріус”

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

6 000

Подарункові марки на згадку про ювілей міста.

продукту, шт.

500

ефективності

12

якості

100

Придбання бар’єрних огорож (23 шт.) для проведення заходів на Майдані Незалежності

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

93 860

Для безпеки глядачів .

продукту, шт.

23

ефективності

4081

якості

100

Придбання розкладної  палатки для відділукультури

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

17 000

 Для віп-зони перед центральною сценою в час проведення Урочистої академії.

продукту, шт.

1

ефективності

17000

якості

100

Придбання парасоль (2 шт.) длявідділукультури

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

4 000

На випадок дощу, щоб оберегти апаратуру від замокання.

продукту, шт.

2

ефективності

2000

якості

100

Придбання павільйону

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

112 000

Для проведення спортивних змагань зі шашок,шахмат на випадок дощу.

продукту, шт.

1

ефективності

112 000

якості

100

Придбання святкового

 торту

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Відділ культури Трускавецької міської ради

6 000

Як почастунок трускавчан та гостей міста в день народження Трускавця.

продукту, шт.

1

ефективності

6000

якості

100

Озвученнязаходів

затрат, грн.

Відділ культури Трускавецької міської ради

Міський бюджет

165900

Для якісного озвучення заходів.

продукту, шт.

3

ефективності

55 300

якості

100

Витрати на промоцію

курорту та прес – тур журналістів

затрат, грн.

Управліннярозвиткуміста

Міський бюджет

360 000

Залучення журналістів знаних каналів  ТБ  та газет на урочисті заходи міста, як промоція Трускавця.

продукту, осіб

40

ефективності

9 000

якості

100

Всього

2974500

                   


Додаток №4

до Програми

Затверджено

Міський голова

Кульчинський А.Б.

«»2017 року

«Комплексна програмаз підготовки та проведення святкувань 190-річчя курорту Трускавець на 2017 рік»

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальноївласностіта майна Трускавецькоїміської ради             

                             О.Карпин

«____»2017 року

Погоджено

Голова комісії з питаньосвіти, культури, туризму, молодіжноїполітики

І.Стасик

«____»2017 року

Погоджено

Заступник міськогоголови

О.Ткаченко

«____»2017 року М.П.

Погоджено

Начальник фінансовогоуправлінняТрускавецькоїміськоїради

М.Федоричак

«____»2017 року

М.П.

Погоджено

Начальник відділупланування та інвестиційвиконавчогокомітету

М.Заверюха

«____»2017 року

М.П.

Погоджено

ЗавідувачвідділукультуриТрускавецькоїміськоїради

Т.Татомир

«____»2017 року

М.П.

Погоджено

Начальник Управліннярозвиткуміста

Н.Скибак

«____»2017 року

М.П.

Погоджено

ЗавідувачвідділуосвітиТрускавецькоїміськоїради

О.Лобик

«____»2017 року

М.П.

м. Трускавець

2017 рік