Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 15 від 10.12.2015р

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 10  грудня  2015  року          №  15

Про затвердження регламенту виконавчого комітету  Трускавецької міської ради

            Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити регламент виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

2. Вважати таким, що втратив чинність регламент виконавчого комітету Трускавецької міської ради, затверджений рішенням виконкому № 380 від 22 грудня 2010 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючої справами виконавчого комітету Петранич О.М.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А. Кульчинський

 

                        Додаток

до рішення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради

№ 15 від 10.12.2015р.

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Трускавецької міської ради


1. Загальні положення.

1.1. Регламент виконавчого комітету Трускавецької міської ради (далі — Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Трускавецької міської ради, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконавчого комітету, управлінь, вiддiлiв, стосовно реалізації повноважень, встановлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого комітету.

1.2. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконавчого комітету, управлінь, відділів та посадових осіб. Невиконання вимог цього Регламенту без поважних причин є підставою для позбавлення посадової особи премії або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до Кодексу законів про працю України.

1.3. Регламент передбачає механізм здійснення таких напрямів діяльності виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради:
1.3.1. Планування й організація роботи.

1.3.2. Організація взаємодії виконавчого комітету з територіальною громадою міста, міською радою, її постійними комісіями та депутатами, органами державної влади.

1.3.3. Організація роботи з кадрами.

1.3.4. Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням i виконанням.

1.3.5. Порядок розгляду звернень i організації прийому громадян.

1.3.6. Організація роботи з електронною поштою.

1.3.7. Організація використання робочого часу, режим роботи, матеріально-технічне забезпечення.

2. Планування й організація роботи виконавчого комітету міської ради.

2.1. Складання, затвердження та виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради.

2.1.1. Виконавчий комітет здійснює свою діяльність відповідно до затвердженого річного плану роботи. У річний план роботи виконавчого комітету вносяться такі основні напрямки роботи:

– організаційна робота (питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету в плановому порядку, а також в плані контролю, питання які виносяться на планові наради з заступниками міського голови, конференції, семінари та інші загальноміські заходи, тощо);

– загальноміські заходи;

– робота з кадрами;

– фінансово-економічна діяльність;

– охорона праці;

– робота з матеріально-технічного забезпечення;

– інші питання діяльності виконавчого органу ради.

2.1.2. Порядок підготовки та затвердження річного плану роботи виконавчого комітету:

– пропозиції щодо включення питань до річного плану роботи виконавчого комітету подаються членами виконавчого комітету та посадовими особами міської ради керуючому справами виконавчого комітету не пізніше ніж за 30 днів до початку року;

– керуючий справами виконавчого комітету узагальнює пропозиції та готує проект річного плану роботи виконавчого комітету та не пізніше ніж за 15 днів до кінця року, узгоджує його з міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

– після доопрацювання проекту плану з урахуванням можливих зауважень керуючий справами виконавчого комітету готує проект рішення виконавчого комітету про затвердження річного плану роботи виконавчого комітету на наступний рік, який виносить на останнє засідання виконавчого комітету в поточному році.

Загальний контроль за виконанням річного плану роботи виконавчий комітет здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

2.2. Порядок підготовки рішень виконавчого комітету

2.2.1. Виконавчий комітет у межах своїх повноважень приймає рішення.

2.2.2. Процес підготовки рішення виконавчого комітету включає:

– нормотворчу ініціативу;

– розробку проекту рішення.

2.2.3. Нормотворчу ініціативу у виконавчому комітеті мають міський голова, заступник міського голови, секретар ради, керуючий справами виконавчого комітету, члени виконавчого комітету.

2.2.4. Проекти рішень виконавчого комітету готуються спеціалістами з даних питань.

2.2.5. Відповідальність за підготовку рішення несе посадова особа, на яку, відповідно до резолюції міського голови, заступника міського голови, секретаря ради керуючого справами виконавчого комітету покладено організацію підготовки проекту рішення.

2.2.6. Проект рішення виконкому повинен містити:

– обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва, розгляд звернень громадян, тощо);

– обґрунтування нормами чинного законодавства;

– джерела фінансування запропонованих заходів;

– інформацію щодо виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше;

– план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);

– якщо в рішенні вирішується питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені депутати міської ради, представники органів виконавчої влади їх кандидатури узгоджуються з ними особисто усно, з обов’язковим відображенням цієї згоди в нормативному акті словами “за згодою”, прізвище, ім’я, по батькові депутата вказуються повністю;

– кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

– інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;

– аналіз наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше розпорядчими документами стосовно даного питання і порядок їх вирішення.

2.2.7. Проекти рішення виконавчого комітету готуються з тих питань, які внесені до порядку денного засідання виконавчого комітету.

2.2.8. У проекті рішення виконавчого комітету обов’язково визначається термін виконання документа в цілому, або заходів, передбачених його окремими пунктами. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету покладається на посадових осіб міської ради виконавчого комітету чи одного з членів виконавчого комітету особисто, про що повинен свідчити останній пункт рішення виконавчого комітету. Якщо рішення, що приймається, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

2.2.9. Проекти рішень виконавчого комітету готуються спеціалістами, членами виконавчого комітету, яким доручено їх підготовку, та надаються керуючому справами виконавчого комітету в надрукованому вигляді (на папері) за 5 днів до засідання виконавчого комітету. Ознайомлення членів виконавчого комітету з документами, які подаються на розгляд виконавчого комітету проводиться за 3 дні до його засідання  керуючим справами виконавчого комітету. Проекти рішень з фінансових питань, які вимагають оперативного вирішення подаються членам виконавчого комітету не пізніше одного дня до засідання;

2.2.10. Відділи та інші особи, які подають проекти рішень, зобов’язані погоджувати їх з усіма зацікавленими особами. Питання, пов’язані з фінансуванням, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим управлінням.

2.3. Порядок підготовки та видання розпоряджень міського голови.

2.3.1. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2.3.2. Проекти розпоряджень міського голови готуються спеціалістами виконавчого комітету міськради відповідно до резолюції міського голови, заступників міського голови, секретаря (керуючого справами) виконкому.

2.3.3. За підготовку проекту розпорядження міського голови відповідальною є посадова особа, яка першою зазначена в резолюції; вона організовує роботу всіх виконавців, узагальнює інформацію та готує текст проекту розпорядження міського голови.
У проектах розпоряджень міського голови, строк виконання яких перевищує три місяці, зазначаються проміжні строки інформування міського голови про хід виконання його розпорядження.

2.3.4. Проекти розпоряджень міського голови готуються спеціалістом, якому доручено його підготовку. Проекти розпоряджень готуються за допомогою персонального комп’ютера у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату.

2.3.5. Проекти розпоряджень міського голови підлягають візуванню відповідно до розподілу обов’язків заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету,  керівниками інших відділів, які готували документ та яким є доручення.

2.3.6. Завізований проект розпорядження міського голови подається секретарю виконавчого комітету разом з оригіналами або засвідченими копіями документів, на підставі яких готувався розпорядчий документ.

2.3.7. Після підписання міським головою розпорядження реєструється відповідним відділом виконавчого комітету. Додатки до розпоряджень міського голови підписує керуючий справами виконавчого комітету.

Розпорядження міського голови набуває чинності з моменту підписання його міським головою, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в розпорядженні.

2.3.8. Розпорядження міського голови не пізніше 3-5 робочих днів після його видання розсилається адресатам відділом діловодства та контролю за зверненнями поштою чи кур’єром відповідно до розрахунку розсилки, складеного виконавцем.

2.3.9. Організація виконання розпоряджень міського голови забезпечується органами та особами, зазначеними в розпорядженнях.

2.3.10. Розпорядження міського голови є чинним правовим актом до призупинення, або скасування, виконання та зняття з контролю.

2.4. Порядок підготовки засідань виконавчого комітету.

2.4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконкому скликаються міським головою, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заступником міського голови , але не рідше одного разу на місяць.
Предметом розгляду на засіданнях виконавчого комітету можуть бути:

– питання, безпосередньо віднесені законодавством до компетенції виконавчого комітету, здійснення делегованих повноважень;

– питання, розгляд яких відбувається у зв’язку з прийняттям вищими органами влади, міською радою, органами судової влади та прокуратури актів, які вимагають прийняття рішень виконавчого комітету;

– питання, що виникли внаслідок непередбачених подій, явищ, тощо і вимагають прийняття рішень виконавчого комітету;

– інші питання, винесені на розгляд виконавчого комітету у встановленому порядку та звернення громадян.

2.4.2. Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до порядку денного, який складає керуючий справами виконавчого комітету.

На засіданні виконавчого комітету керуючий справами виконавчого комітету інформує членів виконавчого комітету про чергове засідання виконавчого комітету та про розпорядження, видані міським головою.

2.4.3. Повідомлення членів виконавчого комітету, керівників відділів, запрошених доповідачів та співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету , завчасне ознайомлення їх з проектами рішень, здійснює керуючий справами виконавчого комітету

2.4.4. Проекти рішень виконавчого комітету, які вносяться на розгляд, з доданням необхідних документів подаються спеціалістами керуючому справами виконавчого комітету не пізніше ніж за п’ять днів до засідання, та оприлюднюються на офіційному сайті міської ради за 20 робочих днів до дати їх розгляду.

2.4.5. Керуючий справами виконавчого комітету контролює своєчасність підготовки та подання документів, перевіряє їх наявність та правильність оформлення.

У випадку порушення строків підготовки документів для розгляду на засіданні виконавчого комітету, керуючий справами виконавчого комітету доповідає міському голові, який вирішує, буде це питання розглянуте на засіданні  чи ні.

2.4.6. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконавчого комітету ведеться від № 1 за наростанням протягом цілої каденції.

2.5. Порядок проведення засідань виконавчого комітету.

2.5.1. Засідання виконкому відкриває та веде міський голова, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

У разі пропуску членом виконавчого комітету 3-х засідань підряд, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень виконавчого комітету, виконавчий коміте звертається то сесії міської ради про відкликання такого члена виконавчого комітету.

2.5.2. Засідання виконавчого комітету, як правило, проводяться у останній четвер кожного місяця о 10 год., за необхідності членами виконавчого комітету може бути прийняте рішення про встановлення іншого часу. У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання виконавчого комітету. Позачергове засідання виконавчого комітету проводиться у порядку, встановленому цим Регламентом. Тривалість розгляду кожного питання порядку денного визначається виконавчим комітетом. Для доповідей на засіданні надається до 10 хв., для співдоповідей – до 7 хв., для виступів та обговорення – до 5 хв.

2.5.3. Засідання виконавчого комітету проводяться в залі адміністративної будівлі Трускавецької міської ради. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення засідання виконавчого комітету організовує керуючий справами виконавчого комітету.

2.5.4. Засідання виконавчого комітету, як правило, є відкритими. У разі необхідності виконавчий комітет приймає рішення щодо проведення закритого засідання.

2.5.5. До участі в засіданні виконавчого комітету можуть запрошуватися керівники, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Трускавця, представники зацікавлених підприємств, установ та організацій міста, засобів масової інформації. Для участі громадян у засіданнях виконавчого комітету відсутні будь-які обмеження.

2.5.6. Запрошені до участі в засіданні виконавчого комітету, можуть покинути зал засідань з поважних причин лише за дозволом міського голови.

2.5.7. Порядок розміщення присутніх на засіданні визначається головуючим на засіданні виконкому.
У разі порушення порядку запрошеними особами, присутніми на засіданні виконавчого комітету, за розпорядженням головуючого на засіданні їх може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання виконавчого комітету.

2.5.8. Головуючий на засіданні:

– відкриває та веде засідання, оголошує перерви;

– виносить на обговорення питання з порядку денного засідання;

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

– забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– ставить при необхідності питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.

2.5.9. Головуючий на засіданні встановлює тривалість виступів.

2.5.10. Обговорення питання на засіданні виконавчого комітету включає:

– доповідь, питання доповідачу і відповіді на них;

– співдоповіді (у разі необхідності), питання співдоповідачам і відповіді на них;

– виступи членів виконавчого комітету;

– виступи осіб, яким було надано слово головуючим на засіданні.

Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2.5.11. Головуючий на засіданні виносить на голосування проект рішення виконкому. Участь у голосуванні приймають тільки члени виконавчого комітету.

2.5.12. Рішення виконавчого комітету на його засіданні приймаються більшістю голосів від загального складу і підписуються міським головою.

2.5.13. Члени виконавчого комітету, мають право під час обговорення проекту рішення виконавчого комітету вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проекту рішення виконавчого комітету, а також пропозиції й зауваження стосовно порядку денного засідання виконавчого комітету.
Головуючий на засіданні підводить підсумки обговорення проекту рішення виконавчого комітету, визначає які зауваження та пропозиції приймаються до уваги, ставить на голосування прийняття проекту рішення виконавчого комітету за основу.

2.5.14. Керуючий справами виконавчого комітету оформляє протокол засідання виконавчого комітету, який підписує головуючий на засіданні. Протоколи засідань виконавчого комітету зберігаються в керуючого справами.

2.5.15. Протоколи засідання виконавчого комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконавчого комітету.

2.5.16. На підставі нотатків й протоколу засідання виконавчого комітету керуючий справами відразу після закінчення засідання виконавчого комітету організовує доопрацювання проектів рішень виконавчого комітету, з урахуванням зауважень і пропозицій, які було внесено на засіданні та прийнято до уваги.

2.5.17. Міський голова підписує рішення в день проведення засідання виконавчого комітету, на якому їх було прийнято. Якщо по проекту рішення було внесено зауваження й пропозиції, але доопрацювати його відразу після засідання виконавчого комітету неможливо, то за дозволом міського голови строк доопрацювання може бути подовжено, але він не повинен перевищувати трьох робочих днів.

2.6. Введення в дію, призупинення дії рішення виконавчого комітету, його скасування.

2.6.1. Після підписання міським головою або особою, яка виконує його обов’язки, рішення в триденний термін реєструються керуючим справами виконавчого комітету.

2.6.2. Рішення виконавчого комітету набуває чинності з моменту його прийняття , якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в рішенні виконавчого комітету. Якщо термін дії рішення в його тексті не вказаний, то рішення повинно бути виконано протягом 30 календарних днів від дати отримання виконавцем.

2.6.3. Контроль за виконанням рішень забезпечується особами, визначеними рішеннями, та уповноваженим відділом. Доручення виконавчого комітету оформляються протокольно, доводяться до відома виконавців і контролюються керуючим спавами виконавчого комітету, начальниками відділів, іншими відповідальними особами. Зазначеними у рішеннях виконавчого комітету.

2.6.4. Рішення виконавчого комітету підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа на офіційному сайті Трускавецької міської ради

2.6.5. Рішення виконавчого комітету є чинним правовим актом до призупинення, або скасування, виконання та зняття з контролю.

2.7. Порядок підготовки та прийняття виконавчим комітетом та міським головою регуляторних актів.

2.7.1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності здійснюється виконавчим комітетом, міським головою відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

2.7.2. Проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, до внесення їх на розгляд виконкому, або до внесення їх на затвердження міському голові, підлягають оприлюдненню разом з аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій.
Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:
– визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

– обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує нормативного регулювання шляхом прийняття відповідного правового акта органом місцевого самоврядування, зокрема виконкомом;

– обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розглянути можливість внесення змін до них;

– визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, в тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави внаслідок дії регуляторного акта;

– визначити цілі державного регулювання;

– визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

– аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

– описати механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

– обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

– обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави;

– обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

– оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

– оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

– обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

– визначити показники результативності регуляторного акта;

– визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

2.7.3. Обов’язок щодо оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу покладається на розробника проекту.

2.7.4. Зауваження й пропозиції до оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту для узагальнення.

2.7.5.Регуляторний акт не може бути прийнятий виконавчим комітетом, схвалений міським головою при наявності таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

2.7.6. Прийняті регуляторні акти підлягають базовому, повторному та періодичному відстеженню.
Виконання заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та підготовка проектів звіту про відстеження результативності регуляторного акта покладається на посадову особу, визначену для виконання цих заходів міським головою.
Відстеження результативності регуляторних актів проводиться :

– через шість місяців з дати набрання чинності (базове);

– через рік з дати набрання чинності, якщо не встановлено більш ранній строк (повторне);

– раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку (періодичне).

2.7.7. Уповноважений відділ забезпечує реалізацію розробниками проектів регуляторних актів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, що здійснюється виконавчим комітетом та міським головою.

2.8. Порядок підготовки й проведення нарад, а також конференцій, семінарів, інших заходів.
2.8.1. Наради проводяться міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету згідно з планами роботи.

Залежно від строків проведення та складу запрошених наради розподіляються на:

– планові або чергові (проводяться згідно з планами роботи);

– невідкладні, позачергові або термінові (проводяться поза планом роботи та в особливих випадках, пов’язаних із суспільно-політичною ситуацією в місті, запобіганням аваріям, катастрофам, стихійному лиху чи ліквідацією їхніх наслідків, терміновим вирішенням питань життєзабезпечення та життєдіяльності територіальної громади).

2.8.2. Планові, або чергові наради проводяться щопонеділка.

2.8.3. Питання стосовно присутності на нарадах представників засобів масової інформації та проведення на ньому кіно-, відео- і фотозйомок, а також звукозапису позитивно вирішується головуючим на нараді. Надання засобам масової інформації офіційної інформації стосовно підсумків нарад забезпечує керуючий справами виконавчого комітету.

3. Організація взаємодії виконавчого комітету з територіальною громадою міста, міською радою, її постійними комісіями та депутатами, депутатськими фракціями, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

3.1. Взаємовідносини виконавчого комітету з територіальною громадою міста.

3.1.1. Взаємодія виконавчого комітету з територіальною громадою міста здійснюється як безпосередньо — під час особистого прийому громадян міським головою, його заступниками, керуючим справами виконавчого комітету та шляхом проведення відкритих заходів, а також за допомогою засобів масової інформації.

3.1.2. Контроль щодо реалізації прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на нього, відповідно до Закону України “Про звернення громадян” здійснюється уповноваженим відділом.

3.1.3. Координує взаємодію виконавчого комітету із засобами масової інформації керуючий спавами виконавчого комітету. Міська рада забезпечує інформування територіальної громади міста про діяльність виконавчого комітету, через офіційний ВЕБ-сайт Трускавецької міської ради (до відома населення доводяться прийняті виконавчим комітетом та міським головою розпорядчі документи, що стосуються інтересів територіальної громади міста, з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста).

3.1.4. Інформація про заплановані на наступний тиждень найважливіші події, явища та тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті міста публікується на офіційному сайті міської ради з метою доведення до відома територіальної громади.

3.2. Взаємовідносини виконавчого комітету з міською радою, її постійними комісіями та депутатами.
3.2.1. Виконавчий комітет є підзвітним та підконтрольним міській раді, що його створила, забезпечує виконання рішень міської ради, сприяє реалізації її повноважень.

3.2.2. На засідання виконавчого комітету можуть запрошуватися голови постійних комiсiй міськради.

3.2.3. Рекомендації постійних комісій з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, стосовно роботи виконавчого комітету міської ради розглядаються посадовими особами виконавчого комітету міської ради, яким вони адресовані.

Про результати розгляду та вжиті заходи посадові особи виконавчого комітету міської ради повинні повідомити постійні комісії у встановлений ними строк.

3.2.4. Посадові особи виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства повинні надавати постійним комісіям міської ради та її депутатам необхідні офіційні матеріали та документи, які вони можуть копіювати, або робити з них виписки.

3.3. Взаємовідносини виконавчого комітету з підпримствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

3.3.1. Відносини виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

3.3.2. Виконавчий комітет координує діяльність комунальних підприємств (установ організацій), заслуховує звіти їх керівників.

3.3.3. Міський голова, його заступники можуть встановлювати завдання керівникам комунальних підприємств.

3.3.4. Керівники комунальних підприємств (установ, організацій) призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою одноособово.

3.3.5. Виконавчий комітет має право змінювати або скасовувати акти комунальних підприємств (установ, організацій), а також їх посадових осіб у встановленому порядку.

3.4. Взаємовідносини виконавчого комітету з органами державної влади.

3.4.1. Відповідно до ст. 4 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою поєднання міських та державних інтересів, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування виконавчим комітетом здійснюється взаємодія з органами державної влади на відповідних рівнях.

3.4.2. Виконання розпорядчих документів органів державної влади всіх рівнів здійснюється посадовими особами виконавчого комітету за відповідними дорученнями та резолюціями міського голови, його заступників.

Порядок інформування про виконання розпорядчих документів органів державної влади всіх рівнів встановлює посадова особа, яка дала доручення або наклала резолюцію про їх виконання.
3.4.3. Виконавчий комітет є підконтрольними відповідним органам державної виконавчої влади з питань здійснення ними делегованих повноважень.

3.4.4. Звернення до центральних органів державної влади є виключним правом міського голови, відповіді на листи міністерств та відомств можуть підписувати міський голова, а в разі його відсутності, заступники міського голови.

4. Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням i виконанням.

4.1. Загальні положення.

4.1.1. У виконавчому комітеті функціонує журнальна система діловодства, при якій всі операції, пов’язані з проходженням службових документів, усі документи, що надіслані на адресу виконавчого комітету всі матеріали до них, після їх виконання, зосереджуються у відділі діловодства та контролю за зверненнями.

4.1.2. Вiдповiдальнiсть за стан роботи з документами у виконавчому комітеті покладається на керуючого справами виконавчого комітету

4.1.3. Усі документи виконавчого комітету виконуються українською мовою, за винятком документів з питань міжнародних та міжнаціональних відносин, що можуть виконуватися на мові кореспондента.
4.1.4. Контроль за станом виконання документів та розгляду звернень громадян покладається на уповноважений відділ виконавчого комітету.

4.1.5. Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані протягом тридцяти, а документи з позначкою “терміново” — семи робочих днiв, якщо інше не визначено в самому документі або в резолюції.

4.1.6. Розрахунок встановлених резолюціями або законодавством строків виконання документів ведеться з дати їх надходження та реєстрації в уповноважений відділ.
4.1.7. Працівникам виконавчого комітету, незалежно від їх службового положення, забороняється приймати кореспонденцію безпосередньо від працівників підриємств, установ, організацій та громадян без реєстрації.

4.1.8. Документи, що стосуються виконавчого комітету на розгляд міському голові подаються щоденно до 17.00 год. керуючим справами виконавчого комітету.

4.1.9. Розглянуті документи повертаються до уповноваженого відділу .

4.2. Документування розпорядчої діяльності та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів виконавчого комітету й міського голови.

4.2.1. Нумерація рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови єдина протягом року.

4.2.2. Копії розпорядчих документів засвідчуються печаткою виконавчого комітету.

4.2.3. Оригінали розпорядчих документів підшиваються в справи в хронологічному порядку й зберігаються в керуючого справами протягом п’яти років, після чого передаються на збереження в архів.

4.2.4. Відповідальність за збереження оригіналів розпорядчих документів виконавчого комітету покладається на керуючого справами.

4.2.5. Відповідальність за виконання розпорядчого документа несуть особи, які зазначені в розпорядчому документі (рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, тощо), а також безпосередні виконавці.

У тих випадках, коли документ виконується кількома службовими особами, відповідальною за виконання є особа, яка у резолюції вказана першою, а інші працюють з нею.

4.2.6. Контроль за виконанням розпорядчих документів покладається на заступника міського голови, керівників структурних підрозділів ради, згідно з їх компетенцією (розподілом обов’язків).

Основними методами здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів є:

– постійний контроль за дотриманням термінів виконання заходів, передбачених у документах;
– періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок міського голову;

– підготовка матеріалів про стан виконання документів для розгляду їх у порядку контролю на засіданнях виконавчого комітету згідно з планом роботи.

4.2.7. Організаційно-технічний контроль за виконанням рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови здійснюєуповноважений відділ.

4.2.8. Комунальні підприємства та підприємства, установи й організації, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади інформують виконавчий комітет про хід виконання розпорядчих документів у встановлені терміни.

4.2.9. У випадках невиконання у встановлені терміни рішень та розпоряджень, винні особи можуть притягатися до дисциплінарної відповідальності.

4.2.10. Термін виконання рішення виконавчого комітету або розпорядження міського голови може бути зміненим тільки за відповідним рішенням виконавчого комітету або розпорядженням міського голови.

Якщо в процесі виконання рішень, розпоряджень з’ясувалось, що виконати їх у встановлений термін неможливо, особа, на яку покладено контроль, вносить пропозицію щодо продовження строку з письмовим обгрунтуванням причин. Продовження строку виконання повинно бути оформлено не менше як за 2-3 дні до закінчення строку виконання.

4.2.11. Рішення, розпорядження знімаються з контролю лише після повного виконання всіх поставлених цілей.

4.3.Робота з вхідними документами.

4.3.1. Прийом, первинна обробка та реєстрація розпорядчих документів, документів загального листування, що надходять до виконавчого комітету здійснюється уповноваженим відділом відповідно до затвердженої міським головою номенклатури справ.

4.3.2. Обробка звернень громадян здійснюється уповноваженим відділом міськвиконкому.

4.3.3. Документи реєструються у уповноваженому відділі один раз — у день отримання або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час.

Не підлягають реєстрації листи, що надійшли в копії до відома; листи про дозвіл на відпустки; повідомлення про засідання; наради, збори й порядок денний; графіки, наряди, заявки, рознарядки; зведення та інформація, надіслані до відома; навчальні плани, програми (копії); рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо; прейскуранти (копії); привітання і запрошення; друковані видання (книги, журнали, бюлетені); місячні, квартальні, піврічні звіти; форми статистичної звітності.

4.3.4. Результати розгляду документів керівництвом фіксуються в резолюції. Резолюція — це напис на документі або на аркуші для резолюцій, зроблений міським головою, його заступниками, що містить вказівки стосовно його виконання. Вона складається з таких елементів:
– прізвище працівника (працівників), якого (яких) необхідно ознайомити з документом;

– прізвище виконавця (виконавців);

– зміст доручення;

– термін виконання;

– прізвище посадової особи, на яку покладається контроль;

– особистий підпис керівника;

– дата.

4.3.5. Резолюції керівництва виконавчого комітету підлягають безумовному, повному та буквальному виконанню.
4.3.6. Відповідальність за виконання документа несуть усі посадові особи, які зазначені в резолюції.
4.3.7. Якщо в документі декілька виконавців, відповідальність за його виконання покладається на посадову особу, зазначену першою в резолюції, яка збирає в інших виконавців та узагальнює інформацію про хід виконання документа та зняття його з контролю.
4.3.8. При резолюції «Прошу доповісти», «Внести пропозиції» посадова особа, якій доручено виконання документа, готує доповідну записку та надає її до відділу діловодства та контролю за зверненнями, для подання міському голові (заступникам).

Якщо документ має декілька виконавців, то доповідну записку готує посадова особа, яка першою зазначена в резолюції, на підставі інформації, наданої іншими виконавцями.

4.3.9. Якщо міський голова (заступник міського голови), керуючий справами виконавчого комітету не згоден з відповіддю, його думка з цього приводу та новий строк виконання фіксується в резолюції. Документ з резолюцією передається до відділу діловодства та контролю за зверненнями для передачі виконавцю.

Строк доопрацювання цих документів не повинен перевищувати 5-ти днів.

4.3.10. При резолюції «Підготувати відповідь» виконавець готує проект відповіді на бланку виконавчому комітету — за підписом міського голови.

Лист візується виконавцем на лицьовому боці останнього аркушу.

Проекти листів за підписом міського голови готуються за допомогою персонального комп’ютера у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа.

Завізований виконавцем проект листа передається начальнику уповноваженого відділу для подання на підпис міському голові.

Проекти листів, які готуються за дорученням міського голови стосовно розгляду звернень громадян передаються начальнику уповноваженого відділу, який подає ці проекти на підпис міському голові.

4.3.11. При резолюціях «До відома», «До відома та використання в роботі» посадові особи, зазначені в них, повинні в місячний термін повернути документ до уповноваженого відділу для формування справ.

4.3.12. Зняття з контролю розпорядчих документів та документів загального листування, здійснюється посадовою особою, яка наклала резолюцію, що засвідчується особистим підписом та надписом «До справ».

4.4. Порядок обробки та надсилання вихідних та внутрішніх документів.

4.4.1. Вихідні та внутрішні документи готуються виконавчим комітетом з власної iнiцiативи, на виконання доручень керівництва виконавчого комітету або на виконання вхідних документів.

4.4.2. У подальшому в журналі фіксується все листування, пов’язане з виконанням документів.
4.4.3. На вихідних документах, що передбачають їх засвідчення підписом міського голови, на лицьовому боці останнього аркуша документу зазначається його безпосередній виконавець.

4.4.4. Документ, підписаний у необхідній кількості примірників, надається до уповноваженого відділу для реєстрації та відправлення.

4.4.5. Вихідні документи, призначені для надсилання багатьом адресатам, після реєстрації розмножуються виконавцем, копії комплектуються й разом з оригіналом та розрахунком розсилки передаються до уповноваженого відділу.

4.4.6. Після розсилки всіх копій оригінал документа з розрахунком розсилки направляється до справи згідно з номенклатурою.

4.4.7. Документи, які передаються адресатові за допомогою факсу, підлягають обов’язковій реєстрації у уповноваженому відділі.

4.4.8. Документи, що оформлені з порушенням правил, передбачених цим Регламентом, для відправлення не приймаються.

4.4.9. Контроль за реагуванням на листи виконавчого комітету здійснюється виконавцем, який готував документ.
4.4.10. Вiдповiдi, що отримані на вихідні документи, реєструються у уповноваженому відділі та передаються особі, яка готувала вихідний документ, якщо інше не зазначене у самому документі.

4.5. Порядок роботи з депутатськими зверненнями.

4.5.1. Депутатське звернення надсилається безпосередньо депутатами.

4.5.2. Порядок роботи з депутатськими зверненнями народних депутатів України визначений у статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України».

Народний депутат має право на депутатське звернення до органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, й брати участь у розгляді порушених ним питань.

4.5.3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з моменту його одержання, розглянути й дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

4.5.4. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган місцевого самоврядування, його посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов’язана завчасно, але не пізніше ніж за день, повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.

4.5.5. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніше як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов’язковому порядку й безпосередньо тим органом місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об’єднання громадян, крім випадків визначених Законом України «Про статус народного депутата України».

4.5.6. Порядок роботи з депутатськими зверненнями депутатів місцевих рад визначено статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

4.5.7. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов’язані в десятиденний строк розглянути порушене питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4.5.8. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

4.6. Порядок використання фірмових бланків.

5.6.1.Для документування розпорядчої діяльності, написання ділових паперів, листів, тощо виконавчим комітетом та міським головою використовуються фірмові бланки.

4.6.2. Фірмові бланки дійсні на строк повноважень виконавчого комітету та міського голови.
Персональна відповідальність за їх використання покладається на начальника відділу діловодства та контролю за зверненнями.

4.6.3. Усі вихідні документи на фірмових бланках реєструються у уповноваженому відділі.

5. Порядок розгляду звернень та організації прийому громадян.

5.1. Організація роботи з розгляду звернень громадян в Трускавецькій міській раді здійснюється відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, відповідних указів Президента України, інструкції, затвердженої постановою Кабінету Мiнiстрiв України “З діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”.

5.2. Попередній розгляд, реєстрація та облік у журналі звернень громадян здійснюється уповноваженим відділом виконавчого комітету.

5.3. Підготовка звернень громадян на розгляд міському голові здійснюється спеціалістами уповноваженого відділу виконавчого комітету відповідно до посадових повноважень.

5.4. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до компетенції Трускавецької міської ради, звернення, в термін не пізніше п’яти днів із супровідним листом, складеним начальником уповноваженого відділу за підписом міського голови, пересилаються за належністю відповідному органу або посадовій особі, про що надсилається повідомлення заявнику.

5.5. Міський голова i його заступники, розглядають звернення громадян i дають доручення відповідним, посадовим особам для вивчення, перевірки й вирішення порушених у зверненнях питань.

Організація й контроль проходження та вирішення питань, порушених в пропозиціях, заявах i скаргах покладається на уповноважений відділ виконавчого комітету.

5.6. У роботі з письмовими та усними зверненнями громадян посадові особи забезпечують кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян, з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

Посадова особа на яку покладено контроль за виконанням звернень громадян при розгляді листів, зобов’язана аналізувати причини виникнення обґрунтованих скарг і пропозицій громадян.

5.7. Особистий прийом громадян проводять міський голова, його заступники, керуючий справами виконавчого комітету, секретар міської ради, начальники структурних підрозділів міської ради згідно з графіком, затвердженим міським головою.

Громадянам, які звернулися під час особистого прийому до міського голови, його заступників,керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, начальників структурних підрозділів міської ради надається відповідь у встановленому законодавством порядку.

5.8. Усні звернення громадян на особистому прийомі міського голови та його заступників, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, начальників структурних підрозділів міської ради реєструються в журналі. На усні звернення заявникам надається усна відповідь.

5.9. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається в тому ж порядку, що й письмове звернення.

5.10. За результатами розгляду звернень громадян приймаються рішення або надається обґрунтована відповідь.

5.11. Пропозиції, заяви або скарги громадян вирішуються в тридцятиденний термін від дня їх реєстрації у відділі діловодства та контролю за зверненнями.

При необхідності міський голова, його заступники можуть своєю резолюцією скоротити або продовжити терміни розгляду.

5.12. Якщо в дорученні вказано декілька виконавців або в листі містяться декілька питань, підготовку відповіді автору й контроль за термінами розгляду здійснює виконавець, вказаний у резолюції першим, або особа, якій переданий на виконання оригінал листа, співвиконавцям направляються копії.

Співвиконавці не менше, ніж за три робочих дня до закінчення терміну виконання листа, зобов’язані представити відповідальному виконавцю для узагальнення й підготовки відповіді всі необхідні матеріали. Збір інформації та підготовка узагальненої відповіді покладається на виконавця, який в резолюції вказаний першим.

Співвиконавці в рівній мірі несуть відповідальність за своєчасну і якісну підготовку відповідей на звернення громадян.

5.13. У разі неможливості вирішення проблеми в зазначені в резолюції чи визначені цим Регламентом строки, виконавець інформує про це міського голову, його заступників з обґрунтуванням необхідності продовження строку виконання й пропозиціями відносно строків остаточного вирішення питань. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».

5.14. Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд мають бути повернені до уповноваженого відділу. Документи надсилаються до справи згідно з резолюціями міського голови, його заступників.

5.15. Вiдповiдi стосовно результатів розгляду звернень громадян, які перебувають на контролі в Секретаріаті Президента України, Кабінеті Мiнiстрiв України, Секретаріаті Верховної Ради України, інших центральних органах державної влади, Тернопільської обласної державної адміністрації, готуються, візуються виконавцями, підписуються міським головою або заступником міського голови, якому міський голова на період своєї відсутності доручив розпорядженням право підпису.

5.16. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» анонімні письмові звернення розгляду не підлягають. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

5.17. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення виконавчого комітету чи посадовою особою виконавчого комітету міської ради, воно у термін не більше п’яти днів повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Рішення про визнання звернення необґрунтованим приймає посадова особа, яка надала доручення щодо виконання конкретного звернення.

5.18. Не розглядаються повторні звернення до одного й того ж самого органу від одного й того ж самого громадянина з одного й того ж самого питання, якщо перше питання вирішено по суті, а також ті скарги, які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

5.19. Рішення про відмову в задоволенні вимог, висловлених в зверненні, доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посиланням на норми чинного законодавства і викладом мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, громадянину роз’яснюється порядок оскарження прийнятого рішення.
5.20. З метою підвищення якості розгляду повторних звернень громадян до виконавчого комітету та звернень, що надходять із центральних органів влади, при необхідності, створюється за розпорядженням міського голови комісія із розгляду обставин надходження повторних звернень громадян. Проект розпорядження міського голови про створення комісії готує уповноважений відділ виконавчого комітету.

6. Організація роботи з електронною поштою.

6.1. Організація роботи з електронною поштою покладається на секретаря керівника, в обов’язки якого входить:

– виконання безпосереднього процесу прийому-передачі електронної пошти;

– реєстрація виконаних робіт у журналі обліку вхідної (вихідної) електронної документації.

6.2. З метою зменшення ризику пошкоджень комп’ютерної техніки та програмного забезпечення необхідно додержуватися вимог стосовно роботи з комп’ютерною технікою.

7. Організація використання робочого часу, режим роботи, матеріально-технічне забезпечення.

7.1. Початок роботи працівників Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету з понеділка по птницю  розпочинається о 08.00 год., закінчується – о 17.15 год., у п’ятницю – з 08.00 год до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 годин. У неробочий час, у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративну будівлю міської ради обмежується.

Про своє перебування зі службових питань поза приміщенням міської ради працівники погоджують з безпосередніми керівниками та міським головою.

7.2. Відділом кадрів міської ради ведеться облік робочого часу працівників. Табель обліку робочого часу підписує відповідальна особа.

7.3. Виїзди посадових осіб за межі міста обов’язково здійснюються за погодженням міського голови, його заступників.

7.4. З метою оперативного оповіщення у неробочий час посадових осіб секретар керівника складає та постійно поновлює перелік номерів телефонів для мобільного зв’язку працівників виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників комунальних підприємств, які зобов’язані своєчасно повідомляти про зміну номеру телефону для мобільного зв’язку.

7.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету проводиться відповідальною особою.

7.6. Завгосп здійснює заходи для утримання в належному стані приміщення будинку, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення службовців канцелярським приладдям, папером, телефонним зв’язком, тощо.

7.7. Робочі кімнати, розташовані в адміністративному будинку міської ради, у яких зберігаються документи основної діяльності виконавчих органів міської ради, грошові та значні матеріальні цінності, на неробочий час зачиняються. Робота у цих кімнатах у поза робочий час може проводитись з дозволу безпосередніх керівників. Куріння в робочих кімнатах приміщень міської ради та її виконавчих органів забороняється.

7.8. Винос майна з адміністративного будинку міської ради, його перенесення з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу міського голови. Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за службовцями, які в них працюють. Працівники несуть відповідальність за збереження й правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його фінансовому відділу, про що робляться відповідні відмітки в обхідному аркуші.

8. Прикінцеві положення.

8.1. Цей Регламент набирає чинності з моменту затвердження його рішенням виконавчого комітету.

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Регламенту здійснюється тільки за рішенням виконавчого комітету.

Міський голова                                                                      А.Кульчинський

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *