Рішення виконавчого комітету № 272 від 07.09.2016р. “Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та затвердження зразків документів”

                                                                                                               

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  07  вересня   2016 року               272
 
Про визначення уповноважених осіб,
які мають правоскладати протоколи

про адміністративні правопорушення

та  затвердження зразків документів           

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог  Закону України від 10.12.2015р.№888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  ст.ст. 219, 255,256, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою забезпечення належного оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення виконавчий комітет Трускавецької  міської ради

В И Р І Ш И В:

            1. Визначити уповноваженими посадовими особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 197, 198 КУпАП:                 

   –  адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Трускавецької міської ради;

   – спеціаліста відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради;

            2. Затвердити зразки документів, що складаються за вчинення правопорушень, передбачених ст.ст.197-198 Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно додатків 1-4.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу  справами виконавчого комітету Петранич О.М.

      

                В.о.міського голови                                                  О.Ткаченко

                                                                                                                                            

                                                              

                                                                                                                                                                              Додаток 1
                                                                                                                                                            до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                            від 07.09.2016р.  № 272
 
        П Р О Т О К О Л
про адміністративне правопорушення

 

від _____  __________________ 20 ___ року    №______       ___________________________
                                                                                                         (місце складання протоколу)
Я, уповноважена посадова особа виконавчого комітету Трускавецької  міської ради
_____________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, імʼя, по батькові)
керуючись статтями 254, 255,256,  Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що:
Громадянин(ка)______________________________________________________________________
                                                    (прізвище ім’я особи щодо якої складено протокол)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата, місце  народження ______________________________________________________________
Ідентифікаційний номер______________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу ___________________ дата видачі ___________________________
Серія та номер документа _____________________________________________________________
Місце проживання (реєстрації) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Номер телефону _____________________________________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________________________
Посада _____________________________________________________________________________
Чи притягувався(лась) до адміністративної відповідальності протягом року (за наявності)?__________________________________________________________________________
Порушив(ла) вимоги__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ________                                                                                                      (назва нормативно-правового акту, який порушено, стаття, частина, пункт)
а саме:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (суть скоєного правопорушення)
за що передбачена адміністративна відповідальність до_______________________КупАП
                                                                                                                             (частина, стаття)
Гр.____________________________________________________ розяснено його (її)права та обовязки, передбачені ст.59 Конституції України (кожен має право на правову допомогу), ст.63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову показання щодо себе,членів сімї чи близьких родичів, коло яких визначається законом),ст.268 Кодексу України про адміністративні послуги (особа має право знайомитись із матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката,іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи , виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача,якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;оскаржувати постанову по справі)
Підпис_____________________________________________________________________________                                 
Пояснення особи, стосовно якої складено протокол по суті правопорушення:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу та мотиви відмови від його підписання___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Другий примірник протоколу
отримав(ла)                                              __________________     _____________________________
                                                                                  (підпис)                               (ініціали, прізвище)
До протоколу додається___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                                                 (перелік матеріалів, які додаються до протоколу)
Заяви, клопотання____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи
                                                                           _________________       __________________________________
                                                                                  (підпис)                              (ініціали, прізвище)
                                                                                                                         
                                                                                                                 
    Керуюча справами                                                                                                                           Петранич О.М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         Додаток 2
                                                                                                                                                                     до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                     від 07.09.2016р.  № 272
 
                                                             ПОСТАНОВА
в справі про адміністративне правопорушення
від ________________  20 ___ року                           
Виконавчий комітет Трускавецької  міської ради в особі _____________________________
  ____________________________________________________________________________
(ПІБ посадої особи, яка виносить постанову)
розглянувши від імені виконавчого комітету Трускавецької міської ради, на підставі ч.2 ст.219 КУпАП справу про адміністративне правопорушення
_____________________________________________________________________________
(ПІБ особи, стосовно якої розглядається справа)
_____________________________________________________________________________
   (дата народження особи, серія, номер та ким виданий паспорт, або інший документ, що посвідчує особу)
___________________________________________________________________________
ВСТАНОВИВ:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(викласти суть та обставини правопорушення, установлені при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Враховуючи, що гр. ___________________________________________________________
                                                                (прізвище, ініціали особи, стосовно якої розглядається справа)
скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене ст. _____  КУпАП, та керуючись ч.2 ст.219, ст.ст.258, 276, 277-279, 280, 283-285 КУпАП.
                                                              ПОСТАНОВИВ
        1. Притягнути гр. ___________________________________________________________
                                         (прізвище, ініціали особи, стосовно якої розглядається справа)
до адміністративної відповідальності і накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді
                                                  П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я
       
            Постанова може бути оскаржена у 10-денний терміну порядку,визначеному ст.ст.288-290 КУпАП.
        Дана постанова набуває чинності з моменту її оголошення.       
              
 Копію постанови отримав :
____________                    _____________________________________________
(дата отримання)                                 (прізвище та підпис особи, стосовно якої розглядається справа)
                                                                                                              
Уповноважена особа               ____________________________________________
                                                          ПІБ посадої особи,       (підпис)
Керуюча справами                                                                    Петранич О.М.

                                                                                                                                                            

                                              Додаток 3
                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             від 07.09.2016р.  № 272
                        
Ж У Р Н А Л
обліку  ПРОТОКОЛІВ про адміністративні правопорушення

 

№ з/п Дата реєстра-ції № протоко-лу Посада ПІБ особи, яка склала протокол ПІБ, громадянство дата народження особи, стосовно якої складено протокол

ст. КУпАП за якою

передбаче-но відпові-дальність

№ та дата вине-сення поста-нови

Посада, ПІБ особи, яка розгля-

дала справу

Прийня-те рішення Примітка
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Керуюча справами                                                         Петранич О.М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             Додаток 4
                                                                                                                                  до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                            від 07.09.2016р.  № 272
 
 
Ж У Р Н А Л
обліку  ПОСТАНОВ у справах про адміністративні правопорушення
 

 

№ з/п № та дата винесення постанови Посада, ПІБ особи, яка виносить  постанову ПІБ, громадянство, дата народження особи, стосовно якої розглядається справа

Ст. КУпАП,

за якою передбачено відповідальність

Прийняте рішення Примітка
1 2 3 4 5 6 7

 

 

Керуюча справами                                                         Петранич О.М.                                                                                                       

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *