Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

237-р від 25.06.2017 Про проведеннявікторини «Трускавець на вартіздоров’я» для дітейпришкільнихтаборіввідпочинку з денним перебуванням м. Трускавець

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 • Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від25травня 2017р.                                                                                237

 

Про проведеннявікторини

 «Трускавець на вартіздоров’я»

для дітейпришкільнихтаборіввідпочинку

з деннимперебуванням м. Трускавець

 

На виконання Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», відповідно до  міськоїцільовоїсоціальноїпрограмироботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки  та рішеннясесіїТрускавецькоїміської ради від 22.12.2016р № 378 «Про бюджет м. Трускавця на 2017 рік» , керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» та з метою  формуваннястандартівпозитивноїповедінки, здорового способу життя та проведеннязмістовноговідпочинкудітейвлітку:

 1. Трускавецькомуміському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Н. Онаць), відділуосвіти (О.Лобик) провести  вікторину «Трускавець на вартіздоров’я»  для дітейпришкільнихтаборіввідпочинку з деннимперебуванням  м. Трускавець.
 2. Затвердитиположення про вікторину (Додаток 1).
 3. Фінансовомууправлінню (М.Федоричак) виділитикошти на забезпеченняпроведеннявікторини  «Трускавець на вартіздоров’я»(Додаток№2).
 4. Контроль за виконаннямданогорозпорядженняпокласти на секретаря ради Н.Пономаренко.

Міський голова                           А.Кульчинський

Додаток№1

до розпорядженняміськогоголови

від25 .05.2017 року №237 -р

Положення про вікторину «Трускавець на вартіздоров`я»

для дітейпришкільнихтаборіввідпочинку з деннимперебуванням  м. Трускавець

1.Мета і завдання конкурсу :

 • виявленнятворчихздібностей та обдарованихшколярів;
 • формування у дітейсвідомогоставлення до свогоздоров’я;
 • проведеннязмістовногодозвіллядітей.

2.Термін проведення: 12 червня 2017 року( СЗШ1), 13 червня 2017 року (НВК СЗШ2-гімназія), 9 червня 2017 року СЗШ3

 • Час проведення:10.00 год
 1. Організаторивікторини

Організаторамиміськоївікторини на правову тематику є:

 • Трускавецький МЦСССДМ;
 1. Учасникивікторини

    До участі у конкурсізапрошуються 3  команди (5 учасниківвкоманді) із загону 7-8 класів.

Капітанаобирають члени команди.

Кожна команда повинна матисвоюназву, емблему та девіз.

 1. Програмапроведеннявікторини

Програма та умовипроведенняконкурсіввікторини

 

Привітання (візитка)

Учасники конкурсу згідноізжеребкуваннямв обраній ними форміпредставляють свою команду.

    Конкурс оцінюватиметьсяжурі за такимикритеріями:

 • актуальність тематики;
 • оригінальністьзадуму;
 • змістовність;
 • літературнийрівень тексту.

Час виступу – до 2 хвилин

Конкурс емблем

Емблеми команд оцінюються за такимикритеріями:

 • майстерністьвиконання
 • оригінальністьзадуму.

Конкурс « А ми знаємо»

Кожнійкомандідається по три завдання: питання на логіку, ребус і загадка. Уразіневірноївідповідікомандисуперниківмаютьзмогузаробитидодатковий бал.

За кожнуправильнувідповідь 1 бал.

Час на обдумування – 30 сек.

Конкурс «Героїказокза здоровий спосібжиття»

Кожнійкомандізаздалегідьдається одна ізказок: «Колобок», «Рукавичка», «Солом’янийбичок». Учасники команд повинніобігратиказку так, щоб сюжет казкизалишився, але героїказки вели здоровий спосібжиття.   

Найвищий бал – 5.

Конкурс «Сліпиймалюнок»

Коженучасниккоманди  повинен іззакритимиочиманамалюватичастинуобличчялюдини.

Переможець – команда, яка найреальнішенамалюєобличчялюдини.

Найвищий бал – 3.

Конкурс «Трускавець на вартіздоров’я»

Оцінюютьсяораторськіздібностікапітанів. Коженкапітанкомандиповинен довести журі, щоТрускавець – цемістоздоров’я і краси.

Найвищий бал – 5.

Конкурс «Заплету я косу!»

Учасники команд повинні заплести косу з трьохстрічок. Конкурс на час.

Найвищий бал – 3.

 1. Визначенняпереможців:

Конкурсиоцінюєжурі, склад якогоформуєтьсяорганізаторами.

 1. Нагородження
 • Переможці конкурсу нагороджуютьсяекскурсією по Прикарпаттю «Веселамандрівка».

Учасники конкурсу нагороджуютьсяподарунками

 1. Склад  журі конкурсу

Голова журі:

Онаць Н. П. – директор Трускавецького МЦСССДМ

Членижурі :

Кінцак Н.І. – фахівецьізсоціальноїроботиТрускавецького МЦСССДМ

Стасишин І. Б. – спеціаліст І категоріївідділуосвіти.

Кардаш Ю.А.- головнийспеціаліствідділу у справах сім’ї, молоді і спорту

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами                                   О.Петранич

Додаток№ 2

до розпорядженняміськогоголови

від25.05.2017 року №237 -р

 

 

 

КОШТОРИС

витрат

Трускавецькогоміського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

на проведеннявікторини «Трускавець на вартіздоров’я»

для дітейпришкільнихтаборіввідпочинку з деннимперебуванням м. Трускавця

 

Придбанняканцтоварів  – 1000  грн.

 

Керуюча справами          О.Петранич