ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

1. Створює умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

2. Здійснює управління навчальними закладами міста та координацію діяльності цих навчальних закладів;

3. Зміцнює матеріальну базу навчальних закладів;

4. Аналізує стан освіти в місті, прогнозування та розроблення міської програми розвитку освіти, організацію виконання зазначеної програми;

5. Організовує навчально-методичне і кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

6. Контролює дотримання законодавства з питань освіти, державного стандарту, загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території міста;

7. Бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

8. Проводить ліцензування та атестацію загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території міста, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

9. Забезпечує соціальний захист, охорони життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних загальноосвітніх закладах; здійснює керівництво навчальними закладами, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування; 

10. Визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази педагогічних кадрів;

11. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах;

12. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

13. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискорення отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

14. Забезпечує в межах свої повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою;

15. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у місті; координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в місті розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу; 

16. Забезпечує утворення психологічної та логопедичної служби в навчальних закладах;

17. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля; організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучення коштів; 

18. Вносить пропозиції щодо організації безплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

19. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

20. Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

21. Організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до виконкому міської ради про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, ліцею, спеціалізованої школи тощо), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

22. Видає інформаційно-методичні бюлетні;

23. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних колективів, організацій, творчих об’єднань, товариств;

24. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

25. Забезпечує контроль за дотриманням правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

26. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

27. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, комплектування меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

28. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

29. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

30. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників; проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції; 

31. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти; 

32. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

33. Контролює створення у загальноосвітніх закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

34. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання; інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування; 

35. Проводить атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам;

36. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти міста, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

37. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті;

38. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

39. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

40. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *