УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                            

від 22 листопада 2018 року             № 1118
                                                                                                          

Про затвердження у новій редакції

Статуту комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець»

та положення про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний

центр міста Трускавець»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, враховуючи зміни, внесені Постановою КМ №617 від 22.08.2018 р., міська рада

                                                                                                                        В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити у новій редакції Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець» згідно з додатком №1.

2.Визнати таким, що втратив чинність п.4 рішення Трускавецької міської ради №973 від 26 липня 2018 року.

3.Затвердити Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець» згідно з додатком № 2.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ткаченка О.О. та постійну комісію з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики (М.Кісиличник).

                                                                                         Міський голова                                                      А.Кульчинський

Додаток №1

до рішення міської ради

№ 1118 від 22.11.2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Трускавецької міської ради

№_____ від ____________

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ»

(нова редакція)

                                                

Трускавець

2018

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ» є комунальною установою Трускавецької міської ради.

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ»

Скорочене найменування українською мовою: ІРЦ м. Трускавець.

1.2. Засновником Інклюзивно-ресурсного центру є Трускавецька міська рада   (далі – Засновник), а уповноваженим органом – відділ освіти Трускавецької міської ради (далі – уповноважений орган).

Засновник або уповноважений орган здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.3. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ» є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.4. Юридична адреса Центру: 82200, Україна, Львівська область,                           м. Трускавець, вул. Стебницька, 12.

1.5. Інклюзивно- ресурсний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України  «Про освіту»«Про загальну середню освіту» “Про дошкільну освіту”, Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, а також актами уповноваженого органу управління, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.6. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, який є неприбутковою установою,   реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

1.7. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується Засновнику або уповноваженому органу.

1.8. Інклюзивно-ресурсний центр забезпечується приміщеннями, пристосованими для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

1.9. Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у місті, за умови подання відповідних документів.

     У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них відділ освіти.

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

3) участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

4) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

5) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

6) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

7) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

8) консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

9) надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

11) організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

12) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

13) підготовка звітної інформації про результати діяльності Інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.

14) Інші функції, що випливають з покладених на Інклюзивно-ресурсний центр завдань.

2.3 Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

2.4. З метою якісного виконання покладених завдань Інклюзивно-ресурсний центр завдань зобов’язаний:

у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

вносити Засновнику або уповноваженому органу, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки інклюзивної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру;

залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

 

ІІІ. Організація проведення комплексної оцінки

3.1.Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації №112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

3.2. Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини

3.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

3.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

3.5. Інклюзивно-ресурсний центри може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

3.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

3.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

3.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка освітньої діяльності дитини.

3.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

3.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.14. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

3.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

3.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.

3.18. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

3.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

3.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

3.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).

3.22. У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

3.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

3.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:

переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

3.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі – консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

3.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

3.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

 

ІV. Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

4.1 Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

4.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

4.3 Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

 1. Управління діяльністю

5.1. Управління комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавця» здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

5.2. Засновник:

– утворює, реорганізовує та ліквідовує інклюзивно-ресурсний центр;

– затверджує та змінює штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру, режим роботи;

– затверджує Положення про конкурсний відбір на посаду директора   та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

5.3. Уповноважений орган – відділ освіти Трускавецької міської ради:

– організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру;

– призначає на посаду та звільняє з посади директора інклюзивно-ресурсного центру;

– заслуховує звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру;

-залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру;

– забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру та організації інклюзивного навчання;

– проводить моніторинг виконання рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру підпорядкованими їм закладами освіти.

5.4. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади уповноваженим органом за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управлінь освітою. На посаду директора Інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

5.5. Директор інклюзивно-ресурсного центру:

1) планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

2) призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

3) створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

4) розпоряджається за погодженням із Засновником або уповноваженим органом в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

5) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-ресурсного центру;

6) представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7) подає уповноваженому органу річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру;

8) подає на затвердження Засновнику проекти змін до Статуту;

9)вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

 

VІ. Кадрове забезпечення

6.1 Діяльність Інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, бухгалтер та господарсько-обслуговувальний персонал.

6.2.На посади педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

6.3.Призначення на посади педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру здійснюється директором на конкурсній основі.

6.4.Обов’язки фахівців Інклюзивно-ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.5.На педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

6.6. У разі потреби Інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладання цивільно-правових угод.

6.7. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади:

вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

6.8.За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

6.9. Кількісний склад фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району) або у місті (районі міста), перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. При цьому розрахунок чисельності фахівців інклюзивно-ресурсного центру здійснюється за такою формулою:

де Х – кількість додаткових фахівців;

Ч – чисельність дітей інклюзивно-ресурсного центру;

Н – максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.

 

VІІ. Ведення ділової документації

7.1. Для організації та обліку роботи фахівці ІРЦ ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру;

річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв ;

журнал обліку висновків про комплексну оцінку

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

VІІІ. Матеріально-технічна база та

фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі.

8.2. Майно, закріплене за інклюзивно-ресурсним центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування інклюзивно-ресурсного центру здійснюється Засновником відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

Бухгалтерський облік здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти Трускавецької міської ради.

8.5. Джерелами фінансування Центру є кошти Засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6.Керівництво Центру несе відповідальність перед власником, уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

ІХ. Припинення діяльності

9.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Засновником. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації інклюзивно-ресурсного центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

9.3. Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

Х. Внесення змін та доповнень до Статуту

       Зміни та доповнення до цього Статутув разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його в новій редакції та реєструються відповідно до чинного законодавства України

Директор «Інклюзивно-ресурсного центру                         Г.В.Яворська

м.Трускавець»

                                                                          Секретар міської ради                                    Н.Пономаренко

                                                                   Додаток № 2

                                                                   до рішення міської ради

                                                                    № 1118 від 22.11.2018p.

                                                                  

                                                                   Затверджено рішенням

                                                                   Трускавецької міської ради

                                                                   №                     від

Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець»

 1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець».

2.Педагогічні працівники Інклюзивно-ресурсного центру призначаються на посади директором Інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі.

 1. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

законності;

прозорості;

забезпечення рівного доступу;

недискримінації;

доброчесності;

надійності та відповідності методів іспиту.

 1. Конкурс оголошується та проводиться відділом освіти Трускавецької міської ради.
 2. Конкур проводиться поетапно:

прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

проведення іспиту та визначення його результатів;

проведення співбесіди та визначення її результатів;

визначення переможця конкурсного відбору;

оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради, відділу освіти не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.
 2. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

найменування і місцезнаходження Інклюзивно-ресурсного центру;

найменування посад та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 1. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.
 2. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 1. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється секретарем відділу освіти, реєструється як вхідна кореспонденція відділу освіти та передається секретарю конкурсної комісії.
 2. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена по поштовому штемпелі.
 3. 12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється секретарем конкурсної комісії.
 4. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
 5. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі,повідомляються відділом освіти про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.
 6. Для проведення конкурсу наказом відділу освіти утворюється

конкурсна комісія у складі голови, секретаря та членів комісії, не менше 5 осіб.

 1. Конкурсна комісія є повноважною, за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.
 2. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки;

Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у додатоку 2.

 1. Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, визначеними у пункті 17 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.
 2. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

 1. Члени Комісії визначають результати письмового тестування згідно з пунктом 19 цього Положення.
 2. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.
 3. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

 1. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

 1. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).
 2. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
 3. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства (додаток 4).
 4. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).
 5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.
 6. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та уповноваженому органу висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 7. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації не пізніше, ніж через три робочих дні з дати його отримання.
 8. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор Інклюзивно-ресурсного центру призначає на посаду педагогічних працівників відповідно до вимог законодавства про працю.
 9. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

конкурсною комісією не визначено претендента.

 1. 33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.
 2. Результати конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті відділу освіти не пізніше, ніж 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

                                                         Додаток 1

                                                        до Положення про проведення                                  

                                                           конкурсу на посади педагогічних працівників

                                                       комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний      

                                                       центр міста Трускавець»

                                                                     Начальнику відділу освіви

                                                                    Трускавецької міської ради

                                                                                                           _______________________ (прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Я,____________________________________________________________,

                                                     (прізвище, імя, по батькові)

Народився________________________, документ, що посвідчує особу (серія ______________________ №____________________________________), виданий ____________________________________________________________________відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі –Закон)                 даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

____ ________   20 ___ р.                     _________________________

                                                                                                                              підпис

 

Додаток 2

до Положення про проведення                                  

конкурсу на посади педагогічних працівників

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний      

центр міста Трускавець»

 

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду педагогічних працівників

 

            Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

            Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011             № 872 (зі змінами).

            Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545(зі змінами)..

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

Додаток 3

до Положення про проведення                                  

конкурсу на посади педагогічних працівників

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний      

центр міста Трускавець»

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

                     Вимоги

Бали

Кандидат № 1

Вимога

Вимога

Вимога

Вимога…

Член комісії         ______________________        ____________________

                                                                             (підпис)                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 4

до Положення про проведення                                  

конкурсу на посади педагогічних працівників

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний      

центр міста Трускавець»

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ середніх балів

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

 

Види оцінювання

 

 

Вимоги

Оцінка члена комісії

N 1

Оцінка   члена комісії

N 2

Оцінка члена комісії

N 3

Оцінка   члена комісії

N 4

Оцінка   члена комісії

N 5

 

Середній бал*

 

Кандидат № 1

 

Іспит

Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

Знання основ спеціальної педагогіки

спеціальної педагогіки

Знання основ управління закладом освіти

закладом освіти

 

Спів­бесіда

Вимога

Вимога

Вимога.

Вимога

Сума

балів

 

Голова комісії           ________                                                 ____                                                                                                                                                                          (підпис)                       (прізвище, ім’я та побатькові)

Додаток 5

                                     до Положення про проведення                                  

конкурсу на посади педагогічних працівників

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний      

центр міста Трускавць»

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

 

Прізвище, імя, по батькові кандидата

 

Загальнакількістьбалів

 

Рейтинг

Голова комісії             ________                                                 ____                                                                                                                                                                          (підпис)                       (прізвище, ім’я та побатькові)

                                          Секретар міської ради                                    Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту