РІШЕННЯ № 1477 від 19 вересня 2019 року Про затвердження статуту комунального підприємства “Редакція міського радіо- мовлення” в новій редакції

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ )

Р І Ш Е Н Н Я

Від 19 вересня 2019 року               № 1477                            

                                                                                                                                 

Про затвердження статуту комунального

підприємства “Редакція міського радіо-

мовлення” в новій редакції

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України: «Про телебачення і радіомовлення»,»Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» міська рада

                                                                                                                         В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити статут комунального підприємства “Редакція міськеого радіомовлення” в новій редакції згідно з додатком.
  2. Уповноважити директора КП “Редакція міського радіомовлення” Л.Поливку подати це рішення на державну реєстрацію.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики,регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації (І.М. Кенц-Березюк).

           

                                                                                     Міський голова                                                 А. Кульчинський

 

Додаток

до рішення міської ради

від 19.09.2019р. № 1477

“Затверджено”

рішенням Трускавецької міської ради

                                                                                                         від 19.09.2019р. № 1477  

                                                

      

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  «Редакція міського радіомовлення»

(нова редакція)

 

(код ЄДРПОУ 30385335)

 

м. Трускавець 2017

І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Комунальне підприємство «Редакція міського радіомовлення» створене у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
  • Комунальне підприємство «Редакція міського радіомовлення» (надалі Редакція)є правонаступником активів, пасивів та зобов’язань Комунального підприємства «Редакція міського телерадіомовлення «ТРТ» і володіє, користується його майном та майном переданим йому Засновником- Трускавецькою міською радою (надалі-Засновник)на праві повного господарського відання.

1.3. Редакція не несе відповідальності за зобов’язання Засновника.

1.4. Редакція відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в її користуванні на правах господарського відання.

1.5. Редакція у своїй діяльності є незалежною від будь-яких партій, громадсько-політичних організацій та рухів.

1.6. Повна назва Редакції: Комунальне підприємство «Редакція міського радіомовлення»

1.7.Правова форма господарської діяльності-комунальне підприємство.

1.8.Юридична адреса:   82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська,1.

  1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1Редакція створена з метою поширення через засоби масової інформації об’єктивної, оперативної інформації та її незалежного коментування для забезпечення прав громадян України на вільний обмін інформацією, гарантованих Конституцією України, а також з метою отримання прибутку від результатів своєї діяльності.

2.2.Основною метою діяльності Редакції є висвітлення у радіопрограмах усіх аспектів життєдіяльності міста-курорту Трускавець, сприяння національному та духовному відродженню регіону, поширення інформаційних,навчально-пізнавальних, краєзнавчих, музично-розважальних, дитячих,рекламних та інших радіопрограм економічних,публікація регуляторних актів та інших актів органу місцевого самоврядування.

2.3.Предметом діяльності Редакції є:

2.3.1. Створення та розповсюдження інформаційних, пізнавальних, культорологічних, музично-розважальних програм та передач;

2.3.2.Виробництво і розповсюдження реклами на радіо та іншої рекламної продукції;

2.3.3. Виробництво і реалізація відео та аудіо продукції;

2.3.4. Заснування засобів масової інформації: газет, журналів, інформаційних бюлетнів та ін.;

2.3.5. Видавнича діяльність;

2.3.6. Поліграфічна діяльність, виготовлення та реалізація друкованої продукції, надання поліграфічних послуг;

2.3.7. Ознайомлення громадськості з офіційними матеріалами міської ради народних депутатів та виконавчого комітету;

2.3.8. Маркетинг, рекламно-інформаційна та рекламно-виробничадіяльність, в тому числі виробництво та розміщення друкованої реклами, виробництво та розповсюдження рекламної продукції, виготовлення зовнішньої та вуличної реклами;

2.3.9. Організація та використання супутникового та кабельного телерадіомовлення;

2.3.10. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції;

2.3.11. Посередницька, брокерська та агентська діяльність;

2.3.12. Використання всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет, надання комп’ютерних послуг;

2.3.13.Дизайн промислових виробів, віза дизайн,фіто дизайн,веб-дизайн, кераміка;

2.3.14.Організація і проведення культурно-мистецьких заходів: концертних,театральних, виставочних, видовищних, спортивних заходів та шоу;

2.3.15. Пропаганда національної культури, мови та традицій;

2.3.16. Діяльність пов’язана з організацією внутрішнього і зарубіжного туризму;

2.3.17. Реалізація санаторно-курортних путівок;

2.3.18. Виготовлення, ремонт аудіо, відео та іншої побутової техніки, а також встановлення засобів зв’язку і сигналізації;

2.3.19. Відео та фотозйомка;

2.3.20. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

Якщо на який-небудь вид діяльності, з перерахованих вище буде поширюватись ліцензування к відповідності з рішенням державних органів, Редакція зобов’язується отримати ліцензію у встановленому порядку:

2.4. На підставі законодавства України Редакція самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність:

2.4.1. Експорт та імпорт товарів;

2.4.2. Створює підприємства з іноземними інвестиціями за згодою Трускавецької міської ради;

2.4.3. Залучає іноземні інвестиції на підставі договорів(контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності;

2.4.4.Зовнішньо-торгівельні операції;

2.4.5. Здійснює інші, не заборонені законодавством України види зовнішньоекономічної діяльності.

  • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1.Редакція має право самостійно:

3.1.1визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних і міських програм розвитку.

3.1.2.організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання контрактів та укладених договорів.

3.1.3.реалізовувати продукцію (роботи , послуги), вироблену за цінами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках передбачених законодавством України-за фіксованими державними цінами.

3.1.4.за погодженням Засновника або уповноваженого органу створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них;

3.1.5.бути засновником нових підприємств, господарських товариств за згодою Засновника або уповноваженого органу.

3.2.Редакція зобов’язана:

3.2.1забезпечувати виробництво та поставку продукції відповідно до контрактів і                                     укладених договорів;

3.2.2.забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів до бюджету згідно з законодавством України;

3.2.3.забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених Засновником коштів;

3.2.4.Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

3.2.5створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

3.2.6. здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Редакції;

3.2.7. здійснювати заходи з удосконалення організації заробітньої плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як результатах особистої праці, такі у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

3.2.8. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

  1. IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕДАКЦІЇ.

4.1.Редакція набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

4.2.Редакція має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням,діє на основі самоокупності. Редакція може мати свій логотип, який реєструється відповідно до законодавства України.

4.3.Редакція має право від свого імені здійснювати будь-які не заборонені законом угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, третейському суді.

4.4. Редакція створюється на невизначений термін.

4.5. Редакція може створювати на території України дочірні підприємства за згодою Засновника або уповноваженого ним органу.

4.6. Дочірні підприємства є юридичними особами, діють на підставі Статутів, затверджених Засновником. Мають відособлене майно, яким їх наділяє Редакція та Засновник при створені. Дочірні підприємства не відповідають по зобов’язаннях Редакції, а Редакція не відповідає по зобов’язаннях дочірних підприємств.

4.7. Редакція може створювати спільно з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, як на території України, так і на території інших держав, спільні підприємства, господарські товариства, асоціації, концерни, об’єднання та брати участь у їх діяльності за погодженням Засновника або уповноваженого ним органу.

4.8. Редакція може створювати філії. Філії не вважатимуться юридичними особами:

4.8.1. Філії підприємства можуть діяти на основі Положень, які затверджуються Директором Редакції.

4.8.2. Під час створення філій Редакція передає останнім у тимчасове користування майно, яким філії користуються на правах визначеного Положення про філію.

4.9. Редакція має право в встановленому діючим законодавством України порядку:

4.9.1.Випускати цінні папери, а також купляти цінні папери інших юридичних осіб, виступати посередником при купівлі-продажу акцій та інших цінних паперів.

4.9.2. Вкладати грошові кошти в облігації виграшних позик, сертифікатів банків і інші цінні папери, які знаходяться в обігу.

4.9.3. Проводити і брати участь в проведенні аукціонів, лотерей, виставок.

4.9.4. Проводити операції на товарних та фондових біржах.

4.9.5. Отримувати в встановленому порядку фондові матеріали, сировину, обладнання, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси, а також набувати їх в порядку гуртової та роздрібної торгівлі у державних, кооперативних, та інших організаціях, населення, використовувати матеріальні ресурси отримані від фізичних та юридичних осіб з укладеними договорами.

4.9.6. Бути учасником благодійних акцій, надавати доброчинну допомогу, оборотну фінансову допомогу та інші види допомог, які не заборонені законодавством.

4.10. Редакція здійснює відповідно до законодавства та згідно з цілями своєї діяльності володіння, користування та розпорядження переданим йому у повне господарське відання майно.

4.11. Редакція відповідає по своїх зобов’язаннях тільки належним йому майном.

4.12. Редакція не відповідає по зобов’язаннях держави, а держава не відповідає по зобов’язаннях Редакції.

  1. МАЙНО ТА КОШТИ РАДАКЦІЇ.

5.1.Майно Редакції становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

5.2. Майно Редакції, що є у комунальній власності і закріплене за нею, належить їй на праві повного господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Редакція володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом в межах наданих повноважень.

5.3. Редакція, якщо інше не передбачено чинним законодавством, за попереднім погодженням з Засновником має право передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування або в позику належні їй будинки ( за винятком житлового фонду), споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину ті інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.4.Джерелами формування майна Редакції є:

5.4.1.майно передане їй Засновником у повне господарське відання;

5.4.2.придбання майна іншого підприємства;

5.4.3.доходи, отримані підприємством від реалізації власних послуг та від інших видів

господарської діяльності;

5.4.4.кредити банків і інших кредиторів;

5.4.5.капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

5.4.6. кошти виділені в встановленому порядку з місцевого бюджету;

5.4.7.субсидії та субвенції виділені з бюджету;

5.4.8.доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів;

5.4.9.безвідплатні внески й пожертви юридичних та фізичних осіб;

5.4.10.інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.5. Майно підприємства обліковується на його балансі з врахування діючих цін , а також договірних цін на придбане майно.

VI.СТАТУТНИЙ ФОНД

6.1. Для забезпечення діяльності Редакції за рахунок майнових та грошових вкладів Засновника створюється статутний капітал у розмірі 200 000 гривень (двісті тисяч гривень).

6.2. Статутний фонд Редакції може збільшуватись за рахунок господарської діяльності та за рахунок додаткових вкладів Засновника.

VII.УПРАВЛІННЯ РЕДАКЦІЄЮ.

7.1.Управління Редакцією здійснює директор, який призначається і звільняється Засновником-Трускавецькою міською радою на умовах контракту. Засновник надає право міському голові укладати контракт з директором, притягати директора до дисциплінарної відповідальності з підстав визначених чинним законодавством України та вживати заходи дисциплінарних стягнень і заохочень.

7.2.Директор:

7.2.1.несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Редакції, виконання показників ефективності діяльності Редакції, використання комунального майна і прибутку.

7.2.2. у відповідності до затвердженої Засновником або уповноваженого ним органом структури, затверджує штатний розклад з урахуванням умов і фонду оплати праці, який погоджує з міським головою, призначає та звільняє працівників.

7.2.3. діє без довіреності від імені Редакції, представляє її у всіх підприємствах, установах та організаціях;

7.2.4. користується правом розпорядження майном та коштами Редакції відповідно до законодавства;

7.2.5. укладає договори, відкриває в установах банків поточні та інші передбаченні законодавством рахунки;

7.2.6.у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Редакції;

7.2.7. вносить пропозиції щодо змін в Статуті;

7.2.8. вирішує інші питання, віднесені законодавством, розпорядженнями Засновника та Статутом Редакції до компетенції керівника.

7.3.Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини з працівниками регулюються законодавством України про працю.

7.4. У разі відсутності директора його обов’язки виконує редактор.

7.5. На Підприємстві створюється спеціальний наглядовий орган-Редакційна рада, половина складу якої призначається Засновником телерадіоорганізації, а половина обирається колективом телерадіоорганізації».

VIII. ПРАЦЯ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

8.1. Трудовий колектив Редакції складають працівники Редакції, які своєю працею беруть участь в господарській діяльності Редакції на підставі договору, укладеного з працівником. Для виконання окремих видів робіт Редакція приймає громадян на роботу за договорами підряду та іншими договорами цивільно-првового характеру.

8.2.Редакція забезпечує всім працюючим безпечні умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну працівнику, в встановленому законодавством порядку.

8.3. Члени трудового колективу Редакції підлягають обов’язковому соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню згідно законодавства України.

8.4. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами.

8.5.До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

8.5.1.Затвердження колективного договору Редакції та внесення змін та доповнень до нього;

8.5.2.Підготовка і затвердження планів перспективного розвитку Редакції;

8.5.3.Затвердження переліку і порядку надання працівникам Редакції соціальних пільг;

8.5.4. Участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці працівників, заохочення їхньої винахідницької та раціоналізаторської діяльності, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

8.5.5. Бере участь у вирішенні питання про виділення із складу підприємства одного чи кількох структурних підрозділів для створення нового підприємства.

8.6. У випадку реорганізації або ліквідації Редакції працівникам, які вивільнюються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені діючим законодавством України на момент їх вивільнення.

 

         IX.ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЇ.

9.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Редакції є прибуток або інший показник ефективності її діяльності.

9.2.Порядок розподілу чистого прибутку Редакції визначається Засновником, шляхом встановлення обов’язкових нормативів розподілу такого прибутку.

9.3.Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є:

9.3.1.чистий прибуток

9.3.2.кошти, виділені в установленому порядку з міського бюджету

9.3.3.амортизаційні відрахування

9.3.4.кредити та інші надходження

9.4.Оплата праці посадових осіб Редакції, проводиться у відповідності до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації».

9.5.Редакція здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства, а також обов’язкову звітність за формою, що встановлюється Засновником.

9.6. Директор Редакції та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності..

9.7.Редакція здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому законодавством України порядку.

  1. X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКЦІЇ.

10.1.Припинення діяльності Редакції відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Редакції відбувається за рішенням Засновника. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Редакції переходить до його правонаступників.

10.3.Редакція ліквідується в наступних випадках:

10.3.1.за рішенням Засновника;

10.3.2.на основі рішення суду;

10.3.3.з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

10.4.Ліквідація Редакції проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду, ліквідаційну комісію призначає суд.

10.5.З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Редакції.

10.6.. Ліквідаційна комісія у п’ятиденний термін з моменту її призначення:

10.6.1.Публікує інформацію про ліквідацію Редакції в засобах масової інформації строки заяви кредиторами претензій., оцінює наявне майно Редакції, виявляє її кредиторів та розраховується з ними;

10.6.2.Вживає заходів щодо сплати боргів Редакції третім особам;

10.6.3.Складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію.

10.7. Грошові кошти, що залишилися на рахунку Редакції, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють в умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, передаються Засновнику у визначений законодавством термін після опублікування інформації про ліквідацію Редакції.

10.8. Майно, яке було передано Редакції у господарське відання, повертається Засновнику.

10.9.Ліквідація вважається завершеною, а Редакція такою, що припинила свою діяльність, з дати проведення запису про припинення діяльності Підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

                                                                    Секретар міської ради                                                               Р.Пономаренко

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *