РІШЕННЯ № 46 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження Статуту комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24   грудня 2015 року                № 46

Про затвердження Статуту комунального

підприємства «Трускавецька міська лікарня»

 

 

         Керуючись ст.57, 78 Господарського кодексу України, п.30 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 734 від 30.08.2010 року, враховуючи звернення комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» (вих. № 1681/01 від 04.12.2015 року), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1.Затвердити статут комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» в новій редакції, згідно додатку.

            2. Уповноважити в.о. головного лікаря комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» п. І. Стасика провести державну реєстрацію Статуту комунального підприємства.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та     комунальної власності і майна.

 

 

 

 

Міський голова                                                   А. Кульчинський

                                                                            

                                                                                                                 Додаток

                             до рішення міської ради

                            від 24 грудня 2015р. № 46

Статут

Комунального підприємства

«Трускавецька міська лікарня»

1.Загальні положення

1.1.Даний Статут розроблено на підставі примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 734 від 30.08.2010 року.

1.2.Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» (надалі – Підприємство) входить до сфери управління Трускавецької міської ради і є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги переважно населенню міста Трускавця та за потреби інших населених пунктів (надалі – населення).

1.3.Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності Трускавецької територіальної громади (надалі – власник). Представником власника є Трускавецька міська рада (надалі –Уповноважений орган управління.

1.4.Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

                          

2. Найменування та місцезнаходження

2.1.Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня», скорочені найменування Підприємства: КП «Трускавецька міська лікарня», Трускавецька міська лікарня.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 82200, Львівська область, місто Трускавець, вулиця Данилишиних,62

                                    

3. Мета і предмет діяльності

3.1.Метою діяльності Підприємства є надання медичних послуг населенню для досягнення соціальних та інших результатів за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів в межах чинного законодавства України.

3.2.Предметом діяльності Підприємства є здійснення видів медичної практики відповідно до рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії на медичну практику та державної акредитації закладу, а також дозволені Уповноваженим органом управління види діяльності.

3.3.Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), наданих Управлінням статистики у Дрогобицькому районі (реєстраційний номер відомостей 212-01-11/322, дата та номер останньої реєстраційної дії: 17.11.2015 року, № 14181070008000738), основним видом діяльності Підприємства за КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) – 2010 є діяльність лікарняних закладів (код за КВЕД: 86.10).

 

4. Юридичний статус

4.1.Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.

4.2.Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління.

4.3.Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.4.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням.

4.5.Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

4.6.Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. Права та обов’язки

5.1.Підприємство має право:

5.1.1.Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами.

5.1.2.Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань.

5.1.3.В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

5.2.Підприємство:

5.2.1.Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2.Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

5.2.3.Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.4.Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.3.Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

6. Управління Підприємством

6.1.Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав власника, Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні Підприємством трудового колективу.

6.2.Уповноважений орган управління затверджує статут Підприємства, призначає його керівника, на умовах контракту.

6.3.Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням належного Підприємству майна і має право вилучити у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

6.4.Поточне керівництво діяльності Підприємства здійснює головний лікар Підприємства.

6.5.Головний лікар Підприємства:

6.5.1.Безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.5.2.Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх інших підприємствах, установах, організаціях.

6.5.3.Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.5.4.Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства рахунки тощо.

6.5.5.У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.5.6.Подає на затвердження до Уповноваженого органу управління проект фінансового плану Підприємства та проект змін до Статуту Підприємства.

6.5.7.Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8.Вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України.

6.6.Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами.

7. Компетенція Уповноваженого органу управління

Уповноважений орган управління:

7.1.Затверджує Статут (зміни до Статуту) Підприємства.

7.2.Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

7.3.Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання, проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.

7.4.Не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства.

7.5.Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.

7.6.Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

 

8. Господарська діяльність та майно Підприємства

8.1.Свою господарську діяльність Підприємство здійснює у відповідності до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління.

8.2.Вартість робіт (послуг), що здійснюються (надаються) Підприємством, встановлюється відповідно до законодавства України.

8.3.Майно Підприємства є комунальною власністю. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Уповноваженого органу управління.

8.4.Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам.      

8.5.Джерелами формування майна Підприємства є: комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства; цільові кошти; кредити банків; інші джерела, не заборонені законом.

8.6.Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Уповноваженого органу управління.

 

9. Повноваження трудового колективу

9.1.Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2.Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3.До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

9.4.Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до цього Статуту, колективного договору, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства згідно з законодавством України. На працівників Підприємства поширюються обмеження спільної роботи родичів, встановлені статтею 25-1 Кодексу законів про працю України.

10. Припинення Підприємства

10.1.Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.2.У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

10.5.Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

         Секретар міської ради                                    Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту