РІШЕННЯ № 59 Від 30 грудня 2015 року Про бюджет м. Трускавця на 2016 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 30 грудня 2015 року                           № 59
                                                                                                                                                    
Про бюджет м. Трускавця                                                                                         на 2016 рік

Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», керуючись п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Визначити на 2016 рік:

– доходи бюджету м. Трускавця у сумі 155 063,36 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду бюджету м. Трускавця 142 442,1тис.грн, доходи спеціального фонду бюджету м. Трускавця 12 621,26 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку 7 175,0 тис.грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– видатки бюджету м. Трускавця у сумі 155 063,36 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету м. Трускавця 137 765,1 тис.грн, видатки спеціального фонду бюджету м. Трускавця 17 298,26 тис.грн згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– профіцит загального фонду бюджету м. Трускавця у сумі 4 677,0 тис.грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця у сумі 4 677,0 тис.грн згідно з додатком № 4 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м. Трускавця на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету м.Трускавця в сумі300,0тис.грн.

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд бюджету м. Трускавця у сумі 300,0тис.гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Трускавця на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці (код 2110);

нарахування на оплату праці (код 2120);

медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

соціальне забезпечення (код 2700).

7. Затвердити у складі видатків бюджету м. Трускавця кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 22 387,0тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8.Затвердити на 2016 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету м. Трускавця, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського бюджету:  

10.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

10.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.3. У місячний термін підготувати й подати на розгляд міської ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку № 6 до цього рішення.

10.4. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним і спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

10.5. Провести оптимізацію видатків, мережі та штатів бюджетних установ, обмежити необґрунтоване збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.

10.6. Приймати активну участь в обласних цільових програмах, що потребують співфінансування та вносити відповідні пропозиції до бюджету м. Трускавця для виділення коштів на виконання даних програм.

11. Установити, що у загальному фонді бюджету м. Трускавця на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що прийняті міською радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації програм виконуються лише в межах виділених на 2016 рік коштів відповідно до бюджетних показників.

14. У процесі виконання міського бюджету у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням чинного бюджетного законодавства на підставі розпорядження міського голови за погодженням з комісією з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

15. Виконавчому комітету міської ради:

15.1. Привести показники з мережі, штатів і контингентів бюджетних установ у відповідність із розмірами коштів, передбаченими на їх утримання у 2016 році. Вжити конкретних заходів щодо оптимізації видатків і мережі бюджетних установ, зокрема:

– домогтися зменшення асигнувань непершочергового характеру з утримання бюджетних установ та на виконання галузевих програм і заходів;

– увести мораторій на нове будівництво та продовження будівництва з низьким ступенем готовності за бюджетні кошти, окрім пілотних проектів та аварійно-відновлювальних робіт;

15.2. Обмежити видатки на транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, відрядження за кордон та інші видатки непершочергового характеру.

15.3.Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.

16. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак):

– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати і спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

– кошти з міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства;

– фінансування об’єктів будівництва або реконструкція яких передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку проводити після затвердження програми соціально – економічного розвитку міста Трускавця на 2016 рік;

– врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису бюджету м. Трускавця на 2016 рік.

17. Надати право керівникам самостійний структурних підрозділів міської ради за КТКВМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» встановлювати розмір премії заступникам керівників, а також іншим працівникам у межах затверджених видатків на оплату праці.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

       Міський голова                                                              А. Кульчинський

 

        Додаток № 1  
                                                                     до рішення Трускавецької міської ради від 30 грудня 2015 року № 59
  “Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік” 
           Доходи бюджету м. Трускавця на 2016рік                                                  грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 67394000,00 67325000,00 69000,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 23580000,00 23580000,00    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23500000,00 23500000,00    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 22200000,00 22200000,00    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 500000,00 500000,00    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 800000,00 800000,00    
11020000 Податок на прибуток підприємств 80000,00 80000,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 80000,00 80000,00    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5700000,00 5700000,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5700000,00 5700000,00    
18000000 Місцеві податки 38045000,00 38045000,00    
18010000 Податок на майно 28925000,00 28925000,00    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 15000,00 15000,00    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 175000,00 175000,00    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 150000,00 150000,00    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 4060000,00 4060000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 14500000,00 14500000,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 8100000,00 8100000,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 900000,00 900000,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1000000,00 1000000,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00    
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 20000,00 20000,00    
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 20000,00 20000,00    
18030000 Туристичний збір 1900000,00 1900000,00    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 1780000,00 1780000,00    
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 120000,00 120000,00    
18050000 Єдиний податок 7200000,00 7200000,00    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2000000,00 2000000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5200000,00 5200000,00    
19000000 Інші податки та збори 69000,00 0,00 69000,00  
19010000 Екологічний податок 69000,00 0,00 69000,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 27000,00   27000,00  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 35000,00   35000,00  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 7000,00   7000,00  
20000000 Неподаткові надходження 8564260,00 687000,00 7877260,00 2500000,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4000,00 4000,00 0,00  
21080000 Інші надходження 4000,00 4000,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та ініші санкції 4000,00 4000,00    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 320000,00 320000,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 30000,00 30000,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 30000,00 30000,00    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 250000,00 250000,00    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 250000,00 250000,00    
22090000 Державне мито 40000,00 40000,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч.за оформлення документів на спадщину і дарування 12000,00 12000,00    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України 28000,00 28000,00    
24000000 Інші неподаткові надходження 2868000,00 363000,00 2505000,00 2500000,00
24060000 Інші надходження 368000,00 363000,00 5000,00  
24060300 Інші надходження 363000,00 363000,00    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 5000,00   5000,00  
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 2500000,00   2500000,00 2500000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5372260,00   5372260,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4142260,00   4142260,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю 3519060,00   3519060,00  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 130000,00   130000,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 493200,00   493200,00  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1230000,00   1230000,00  
25020100 Благодійні внески,гранти та дарунки 1230000,00   1230000,00  
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4675000,00 0,00 4675000,00 4675000,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 100000,00 0,00 100000,00 100000,00
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 100000,00   100000,00 100000,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 4575000,00   4575000,00 4575000,00
33010000 Кошти від продажу землі 4575000,00   4575000,00 4575000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 4575000,00   4575000,00 4575000,00
40000000 Офіційні трансферти 74430100,00 74430100,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління 74430100,00 74430100,00 0,00  
41030000 Субвенції 74430100,00 74430100,00 0,00  
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям -інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу. 20286600,00 20286600,00    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот. 18706300,00 18706300,00    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15319600,00 15319600,00    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19636600,00 19636600,00    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом”гроші ходять за дитиною” 481000,00 481000,00    
  Всього доходів 155063360,00 142442100,00 12621260,00 7175000,00
           
  Секретар міської ради   Н.Пономаренко       

 

                        Додаток № 2
                        до рішення Трускавецької міської ради
                        “Про бюджет міста Трускавця на 2016 рік”
                        від 30 грудня 2015 року № 59
   Розподіл видатків бюджету міста Трускавця на 2016 рік
                            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4+8
    Державне управлiння 10310500,00 10310500,00 7227200,00 465400,00 0,00 141860,00 4060,00 0,00 0,00 137800,00 137800,00 10452360,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 10310500,00 10310500,00 7227200,00 465400,00   141860,00 4060,00     137800,00 137800,00 10452360,00
    Освiта 38832100,00 38832100,00 23386300,00 6876500,00 0,00 2713800,00 1919800,00 32000,00 101000,00 794000,00 734000,00 41545900,00
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 14208800,00 14208800,00 8478000,00 2569800,00   1569200,00 1274200,00     295000,00 295000,00 15778000,00
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 18355170,00 18355170,00 11700000,00 2576900,00   440000,00 145000,00   24000,00 295000,00 295000,00 18795170,00
070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 481000,00 481000,00       0,00           481000,00
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4666700,00 4666700,00 2422900,00 1672800,00   674600,00 500600,00 32000,00 77000,00 174000,00 114000,00 5341300,00
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 346200,00 346200,00 252400,00 20200,00   0,00           346200,00
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 621500,00 621500,00 447000,00 30000,00   30000,00       30000,00 30000,00 651500,00
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 147300,00 147300,00 86000,00 6800,00   0,00           147300,00
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 5430,00 5430,00       0,00           5430,00
    Охорона здоров’я 26289900,00 26289900,00 14874500,00 5026200,00 0,00 2410000,00 1860000,00 944000,00 172300,00 550000,00 550000,00 28699900,00
080101 0731 Лікарні 26289900,00 26289900,00 14874500,00 5026200,00   2410000,00 1860000,00 944000,00 172300,00 550000,00 550000,00 28699900,00
    Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 43811200,00 43811200,00 1804200,00 96000,00 0,00 663200,00 17200,00 11800,00 0,00 646000,00 646000,00 44474400,00
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 3000000,00 3000000,00       0,00           3000000,00
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу   кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців,                        
090204 1030 військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали безвісті під час проходження військової служби;батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги 600000,00 600000,00       0,00           600000,00
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 150000,00 150000,00       0,00           150000,00
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 500000,00 500000,00       0,00           500000,00
090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 180000,00 180000,00       0,00           180000,00
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 140000,00 140000,00       0,00           140000,00
090304 1040 Допомога при народженні дитини 10000000,00 10000000,00       0,00           10000000,00
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 430000,00 430000,00       0,00           430000,00
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 1000000,00 1000000,00       0,00           1000000,00
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 180000,00 180000,00       0,00           180000,00
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 10320,00 10320,00       0,00           10320,00
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 3000000,00 3000000,00       0,00           3000000,00
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 14456300,00 14456300,00       0,00           14456300,00
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1908500,00 1908500,00       620000,00       620000,00 620000,00 2528500,00
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 730600,00 730600,00       0,00           730600,00
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 45000,00 45000,00       0,00           45000,00
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 312600,00 312600,00 228500,00 20300,00   0,00           312600,00
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 33000,00 33000,00       0,00           33000,00
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 50000,00 50000,00       0,00           50000,00
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2124900,00 2124900,00 1575700,00 75700,00   43200,00 17200,00 11800,00   26000,00 26000,00 2168100,00
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 26600,00 26600,00       0,00           26600,00
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 295300,00 295300,00       0,00           295300,00
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 22400,00 22400,00       0,00           22400,00
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4615680,00 4615680,00       0,00           4615680,00
    Житлово-комунальне господарство 8328100,00 8328100,00 0,00 692000,00 0,00 828200,00 0,00 0,00 0,00 828200,00 828200,00 9156300,00
100102 0610 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 0,00         828200,00       828200,00 828200,00 828200,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 8328100,00 8328100,00   692000,00   0,00           8328100,00
    Культура i мистецтво 8391900,00 8391900,00 5748400,00 995400,00 0,00 612700,00 286200,00 135000,00 12100,00 326500,00 301500,00 9004600,00
110201 0824 Бiблiотеки 1730600,00 1730600,00 1147000,00 284800,00   233000,00 24000,00   2900,00 209000,00 199000,00 1963600,00
110202 0824 Музеї i виставки 863100,00 863100,00 420800,00 300700,00   130000,00 70000,00 40000,00 4300,00 60000,00 45000,00 993100,00
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 683500,00 683500,00 490700,00 80100,00   27200,00 2200,00     25000,00 25000,00 710700,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дiтей 4550100,00 4550100,00 3463000,00 315900,00   160000,00 160000,00 95000,00 4900,00     4710100,00
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 564600,00 564600,00 226900,00 13900,00   62500,00 30000,00     32500,00 32500,00 627100,00
    Засоби масової iнформацiї 210000,00 210000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 210000,00 210000,00       0,00           210000,00
    Фiзична культура i спорт 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 120000,00 120000,00       0,00           120000,00
    Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5195000,00 0,00 0,00 0,00 5195000,00 3995000,00 5195000,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00         4220000,00       4220000,00 3020000,00 4220000,00
150110 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 0,00         300000,00       300000,00 300000,00 300000,00
150112 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів 0,00         100000,00       100000,00 100000,00 100000,00
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 0,00         300000,00       300000,00 300000,00 300000,00
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури 0,00         200000,00       200000,00 200000,00 200000,00
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00         75000,00       75000,00 75000,00 75000,00
    Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 220000,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 255000,00
160101 0421 Землеустрій 220000,00       220000,00 35000,00       35000,00 35000,00 255000,00
    Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 591400,00 591400,00 0,00 0,00 0,00 4550000,00 0,00 0,00 0,00 4550000,00 4550000,00 5141400,00
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 591400,00 591400,00       4550000,00       4550000,00 4550000,00 5141400,00
    Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
180410 0411 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 350000,00 350000,00       0,00           350000,00
    Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 13500,00 13500,00 13500,00
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00         13500,00       13500,00 13500,00 13500,00
    Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74000,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74000,00
240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00         74000,00 74000,00         74000,00
    Видатки, не вiднесенi до основних груп 310000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 61000,00 0,00 0,00 0,00 61000,00 61000,00 371000,00
250102 0133 Резервний фонд 300000,00         0,00           300000,00
250404 0133 Інші видатки 10000,00 10000,00       36000,00       36000,00 36000,00 46000,00
250500 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00         25000,00       25000,00 25000,00 25000,00
    Разом видатків 137765100,00 137245100,00 53040600,00 14151500,00 220000,00 17298260,00 4161260,00 1122800,00 285400,00 13137000,00 11852000,00 155063360,00
                             
                             
                             
    Cекретар міської ради       Н.Пономаренко              

 

                          Додаток № 3  
                        до рішення Трускавецької міської ради
                        “Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік”
                        від 30 грудня 2015 року № 59
Розподіл видатків бюджету міста Трускавця на 2016 рік за головними розпорядниками коштів
                            грн.
Код типової відомчої класифікації видатків/ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою класифікацією/назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13
03   Державна адміністрація(Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи),Київська,Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи), виконавчі органи місцевих рад) 33387400,00 33167400,00 19100200,00 5325800,00 220000,00 3264500,00 1864000,00 944000,00 172300,00 1400500,00 1400500,00 36651900,00
    Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 33387400,00 33167400,00 19100200,00 5325800,00 220000,00 3264500,00 1864000,00 944000,00 172300,00 1400500,00 1400500,00 36651900,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 5746900,00 5746900,00 3997200,00 279300,00   4000,00 4000,00         5750900,00
080101 0731 Лікарні 26289900,00 26289900,00 14874500,00 5026200,00   2410000,00 1860000,00 944000,00 172300,00 550000,00 550000,00 28699900,00
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 45000,00 45000,00       0,00           45000,00
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 312600,00 312600,00 228500,00 20300,00   0,00           312600,00
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 33000,00 33000,00       0,00           33000,00
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 50000,00 50000,00       0,00           50000,00
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 210000,00 210000,00       0,00           210000,00
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 120000,00 120000,00       0,00           120000,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00         391000,00       391000,00 391000,00 391000,00
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 0,00         300000,00       300000,00 300000,00 300000,00
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00         50000,00       50000,00 50000,00 50000,00
160101 0421 Землеустрій 220000,00       220000,00 35000,00       35000,00 35000,00 255000,00
180410 0411 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 350000,00 350000,00       0,00           350000,00
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00         13500,00       13500,00 13500,00 13500,00
250404 0133 Інші видатки 10000,00 10000,00       36000,00       36000,00 36000,00 46000,00
250500 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00         25000,00       25000,00 25000,00 25000,00
10   Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 38578000,00 38578000,00 23548000,00 6886600,00 0,00 3693800,00 1919800,00 32000,00 101000,00 1774000,00 1714000,00 42271800,00
    Відділ освіти Трускавецької міської ради 38578000,00 38578000,00 23548000,00 6886600,00 0,00 3693800,00 1919800,00 32000,00 101000,00 1774000,00 1714000,00 42271800,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 226900,00 226900,00 161700,00 10100,00   0,00           226900,00
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 14208800,00 14208800,00 8478000,00 2569800,00   1569200,00 1274200,00     295000,00 295000,00 15778000,00
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 18355170,00 18355170,00 11700000,00 2576900,00   440000,00 145000,00   24000,00 295000,00 295000,00 18795170,00
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4666700,00 4666700,00 2422900,00 1672800,00   674600,00 500600,00 32000,00 77000,00 174000,00 114000,00 5341300,00
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 346200,00 346200,00 252400,00 20200,00   0,00           346200,00
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 621500,00 621500,00 447000,00 30000,00   30000,00       30000,00 30000,00 651500,00
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 147300,00 147300,00 86000,00 6800,00   0,00           147300,00
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 5430,00 5430,00       0,00           5430,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00         580000,00       580000,00 580000,00 580000,00
150110 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 0,00         300000,00       300000,00 300000,00 300000,00
150112 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів 0,00         100000,00       100000,00 100000,00 100000,00
15   Орган з питань праці та соціального захисту населення 45732100,00 45732100,00 3025200,00 133600,00 0,00 714500,00 17200,00 11800,00 0,00 697300,00 697300,00 46446600,00
    Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради 45732100,00 45732100,00 3025200,00 133600,00 0,00 714500,00 17200,00 11800,00 0,00 697300,00 697300,00 46446600,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1880500,00 1880500,00 1449500,00 57900,00   51300,00       51300,00 51300,00 1931800,00
070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 481000,00 481000,00       0,00           481000,00
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам,які мають особливі                        
090201 1030 трудові заслугиперед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 3000000,00 3000000,00       0,00           3000000,00
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців   Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали безвісті   під час проходження військової служби;батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги 600000,00 600000       0,00           600000,00
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 150000,00 150000,00       0,00           150000,00
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 500000,00 500000,00       0,00           500000,00
090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 180000,00 180000,00       0,00           180000,00
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 140000,00 140000,00       0,00           140000,00
090304 1040 Допомога при народженні дитини 10000000,00 10000000,00       0,00           10000000,00
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 430000,00 430000,00       0,00           430000,00
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 1000000,00 1000000,00       0,00           1000000,00
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 180000,00 180000,00       0,00           180000,00
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 10320,00 10320,00       0,00           10320,00
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 3000000,00 3000000,00       0,00           3000000,00
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 14456300,00 14456300,00       0,00           14456300,00
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1908500,00 1908500,00       620000,00       620000,00 620000,00 2528500,00
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 730600,00 730600,00       0,00           730600,00
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2124900,00 2124900,00 1575700,00 75700,00   43200,00 17200,00 11800,00   26000,00 26000,00 2168100,00
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 26600,00 26600,00       0,00           26600,00
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 295300,00 295300,00       0,00           295300,00
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 22400,00 22400,00       0,00           22400,00
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4615680,00 4615680,00       0,00           4615680,00
24   Орган з питань культури 8545300,00 8545300,00 5858200,00 1007300,00 0,00 925700,00 286200,00 135000,00 12100,00 639500,00 614500,00 9471000,00
    Відділ культури Трускавецької міської ради 8545300,00 8545300,00 5858200,00 1007300,00 0,00 925700,00 286200,00 135000,00 12100,00 639500,00 614500,00 9471000,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 153400,00 153400,00 109800,00 11900,00   13000,00       13000,00 13000,00 166400,00
110201 0824 Бібліотеки 1730600,00 1730600,00 1147000,00 284800,00   233000,00 24000,00   2900,00 209000,00 199000,00 1963600,00
110202 0824 Музеї і виставки 863100,00 863100,00 420800,00 300700,00   130000,00 70000,00 40000,00 4300,00 60000,00 45000,00 993100,00
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 683500,00 683500,00 490700,00 80100,00   27200,00 2200,00     25000,00 25000,00 710700,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 4550100,00 4550100,00 3463000,00 315900,00   160000,00 160000,00 95000,00 4900,00     4710100,00
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 564600,00 564600,00 226900,00 13900,00   62500,00 30000,00     32500,00 32500,00 627100,00
150101 0490 Капітальні вкладення           100000,00       100000,00 100000,00 100000,00
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури           200000,00       200000,00 200000,00 200000,00
40   Орган з питань житлово-комунального господарства 9652600,00 9652600,00 454700,00 720500,00 0,00 8629200,00 74000,00 0,00 0,00 8555200,00 7355200,00 18281800,00
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 9652600,00 9652600,00 454700,00 720500,00 0,00 8629200,00 74000,00 0,00 0,00 8555200,00 7355200,00 18281800,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 733100,00 733100,00 454700,00 28500,00   28000,00       28000,00 28000,00 761100,00
100102 0610 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 0,00         828200,00       828200,00 828200,00 828200,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 8328100,00 8328100,00   692000,00   0,00           8328100,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00         3149000,00       3149000,00 1949000,00 3149000,00
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 591400,00 591400,00       4550000,00       4550000,00 4550000,00 5141400,00
240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00         74000,00 74000,00         74000,00
44   Орган у справах приватизації  342700,00 342700,00 205900,00 13500,00 0,00 38060,00 60,00 0,00 0,00 38000,00 38000,00 380760,00
    Управління комунальної власності Трускавецької міської ради 342700,00 342700,00 205900,00 13500,00   38060,00 60,00 0,00 0,00 38000,00 38000,00 380760,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 342700,00 342700,00 205900,00 13500,00   13060,00 60,00     13000,00 13000,00 355760,00
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00         25000,00       25000,00 25000,00 25000,00
75   Фінансовий орган 1227000,00 1227000,00 848400,00 64200,00 0,00 32500,00 0,00 0,00 0,00 32500,00 32500,00 1259500,00
    Фінансове управління Трускавецької міської ради 1227000,00 1227000,00 848400,00 64200,00   32500,00 0,00 0,00 0,00 32500,00 32500,00 1259500,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1227000,00 1227000,00 848400,00 64200,00   32500,00       32500,00 32500,00 1259500,00
76   Фінансовий орган 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
250102 0133 Резервний фонд 300000,00                     300000,00
Разом видатків 137765100,00 137245100,00 53040600,00 14151500,00 220000,00 17298260,00 4161260,00 1122800,00 285400,00 13137000,00 11852000,00 155063360,00
                             
                             
    Секретар міської   ради       Н.Пономаренко                

 

        Додаток № 4  
      до рішення Трускавецької міської ради
      “Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік”
      від 30 грудня 2015 року № 59
           
Джерела фінансування бюджету міста Трускавця на 2016 рік
          грн.
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
208000 фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
208100 На початок періоду 300000,00     300000,00
208200 На кінець періоду 300000,00     300000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
  Всього за типом кредитора -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
602100 На початок періоду 300000,00     300000,00
602200 На кінець періоду 300000,00     300000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
  Всього за типом боргового зобов”язання -4677000,00 4677000,00 4677000,00 0,00
           
           
           
  Секретар міської ради   Н.Пономаренко  

 

            Додаток № 5  
        до рішення міської ради від
        “Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік”
        від 30 грудня 2015 року № 59
Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
              грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об”єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об”єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 0   0 1400500
080101 0731 Лікарні Капітальні видатки       550000
150101 0490 Капітальні вкладення Всього 0   0 391000
– Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул.Бориславська,1       306000
– Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул.Бориславська,2       85000
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю Всього 0   0 300000
– Реконструкція хірургічного корпусу міської лікарні м.Трускавець       100000
– Реконструкція поліклінічного корпусу міської лікарні м.Трускавець       100000
– Реконструкція терапевтичного корпусу міської лікарні м.Трускавець       100000
150202 0490 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Виготовлення містобудівної докумнтації       50000
160101 0490 Землеустрій Видатки на проведення експерної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають пррдажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України за рахунок авансу, внесеної покупцем земельної ділянки       35000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Капітальні видатки       13500
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки       36000
250500 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів       25000
Відділ освіти Трускавецької міської ради 0   0 1714000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки       295000
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки       295000
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки       14000
Капітальний ремонт Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу “Спортовень” із заміною вікон та утепленням фасаду за адресою: м.Трускавець, вул.Данилишиних,11       100000
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти Капітальні видатки       30000
150101 0490 Капітальні вкладення Всього 0   0 580000
– Реконструкція даху ДНЗ № 5 “Зірочка” в м.Трускавець Львівської області       80000
– Реконструкція фасаду ДНЗ № 5 “Зірочка” в м.Трускавець Львівської області       100000
– Реконструкція даху ДНЗ № 2 “Ялинка” в м.Трускавець Львівської області       100000
– Реконструкція системи опалення дошкільного навчального закладу №4 “Сонечко” по вул.Бориславській в м.Трускавці       100000
– Реконструкція даху ДНЗ № 4 “Сонечко” в м.Трускавець Львівської області       100000
– Будівництво тіньових павільйонів дошкільного навчального закладу №2 “Ялинка” по вул.Стуса, 8 у м.Трускавці       100000
150110 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів Всього 0   0 300000
– Реконструкція фасаду СЗШ №1 в м.Трускавець Львіської області       100000
– Реконструкція даху НВК “СЗШ №2-гімназія”       100000
– Реконструкція даху СЗШ № 3       100000
150112 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів Реконструкція корпусу № 2 будинку учнівської творчості м.Трускавець за адресою вул.Стебницька,12       100000
Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради       697300
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       51300
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Капітальні видатки       620000
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Капітальні видатки       26000
Відділ культури Трускавецької міської ради 0   0 614500
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       13000
110201 0824 Бібліотеки Капітальні видатки       99000
Капітальний ремонт ситсеми оплення бібліотеки філіал №1 по вул.Бориславська,36 у містіТрускавець Львівської обл.       100000
110202 0824 Музеї і виставки Капітальні видатки       45000
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Капітальні видатки       25000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи Капітальні видатки       32500
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція приміщення циркової студії “Каскад” за адресою: вул.Стебницька,12 м.Трускавець       100000
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури Всього       200000
Реставрація пам”ятки архітектури поч.XX ст.(ох.№ 531) музею міста-урорту в місті Трускавці У Львівській області       100000
Реставрація пам”ятки архітектури 1921р. Художнього музею М.Біласа (вілла “Гопляна”) на майдані Кобзаря в місті Трускавці У Львівській області       100000
Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 0   0 7355200
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       28000
100102 0610 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади Капітальні видатки       828200
150101 0490 Капітальні вкладення Всього 0   0 1949000
Реконструкція об”єктів житлового фонду ОСББ       605300
Реконструкція об”єктів житлового фонду       377800
Реконструкція внутрішнього проїзду біля житлового будинку по вул.Данилишиних,9       965900
Реконструкція внутрішнього проїзду біля житлового будинку по вул.Івасюка,15      
Реконструкція внутрішнього проїзду біля житлового будинку по вул.Івасюка,17      
Реконструкція пішохідної частини майдана Кобзаря в м.Трускавці      
Реконструкція із розширенням кладовища в урощичі “Помірки ”       
Реконструкція міського парку в м.Трускавці      
Реконструкція мереж освітлення по вул.Сагайдачного      
Реконструкція мереж освітлення по вул.Скоропадського      
Реконструкція мереж освітлення по вул.Бориславській      
Реконструкція мереж освітлення по вул.Роксолани      
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Всього 0   0 4550000
Капітальний ремонт вулиць       2050000
Реконструкція вулиць та доріг 0   0 2500000
Управління комунального майна Трускавецької міської ради       38000
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       13000
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Виготовлення детальних планів та відвід земельних ділянок       25000
Фінансове управління Трускавецької міської ради       32500
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       32500
Всього 0   0 11852000
               
               
                                               Секретар міської ради       Н.Пономаренко

 

          Додаток № 6  
        до рішення Трускавецької міської ради
        “Про бюджет міста Трускавця на 2016 рік”
        від 30 грудня 2015 року № 59
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Трускавця у 2016 році
            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів/Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний Спеціальний Разом
         Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 1038000 850500 1888500
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей Комплексна програма роботи з дітьми на 2016-2020 роки 45000   45000
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Міська цільова соціальна програма роботи з сім”ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки 33000   33000
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 50000   50000
120100 0830 Телебачення і радіомовлення Міська цільова програма підтримки КП “Редакція міського радіомовлення” на 2015-2017 роки 210000   210000
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у м.Трускавці на 2015-2019 роки 120000   120000
150101 0490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2016 рік   391000 391000
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю   300000 300000
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування   50000 50000
160101 0421 Землеустрій Програма проведення заходів із землеустрою на 2016-2020 роки 220000 35000 255000
250500 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів   25000 25000
180410 0411 Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю Програма промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки 350000   350000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та захисту населення і території м.Трускавець у разі їх виникнення на 2014-2016 роки   13500 13500
250404 0133 Інші видатки Програма придбання та монтажу, обладнання системи відеонагляду м.Трускавець на 2016 рік 10000 36000 46000
    Відділ освіти Трускавецької міської ради 0 980000 980000
150101 0490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2016 рік   580000 580000
150110 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів   300000 300000
150112 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів   100000 100000
    Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради 2252800 620000 2872800
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населеня Міська комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки 726700   726700
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населеня Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Трускавця на 2016-2017 роки 1181800 620000 1801800
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 26600   26600
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 295300   295300
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 22400   22400
    Відділ культури Трускавецької міської ради 0 300000 300000
150101 0490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурногорозвитку м.Трускавця на 2016 рік   100000 100000
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури   200000 200000
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 8919500 7401200 16320700
100102 0610 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади Міська цільова програма розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавець на 2016-2018 роки   828200 828200
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 8328100   8328100
150101 0490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2016 рік   1343700 1343700
150101 0490 Капітальні вкладення Міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартних будинків на 2015-2017 роки   605300 605300
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Міська цільова програма фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м.Трускавця на 2016-2018 роки 591400 4550000 5141400
240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів Комплексна міська екологічна програма м.Трускавець на 2015-2017 роки   74000 74000
    Управління комунальної власності Трускавецької міської ради 0 25000 25000
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2016 рік   25000 25000
Всього 12210300 10176700 22387000
             
             
             
                         Секретар міської ради   Н.Пономаренко    

 

  Додаток № 7
  до рішення Трускавецької міської ради
  “Про бюджет міста Трускавця на 2016 рік”
  від 30 грудня 2015 року № 59
Ліміти
споживання в   2016 році енергоносіїв головними розпорядниками коштів бюджету міста Трускавця у натуральних показниках
Назва головного розпорядника коштів бюджету міста КЕКВ Одиниця виміру Показник
Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал 2,574
2272 тис.м.куб 21,25
2273 тис.квт 442,1
2274 тис.м.куб 0,6
Відділ освіти Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал 1,977
2272 тис.м.куб 15,094
2273 тис.квт 647,2
2274 тис.м.куб 194,9
Управління праці і соціального захисту населення Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал 0,028
2272 тис.м.куб 0,226
2273 тис.квт 44,05
Відділ культури Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал 0,383
2272 тис.м.куб 0,723
2273 тис.квт 110,1
2274 тис.м.куб 4,0
Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 2272 тис.м.куб 0,07
2273 тис.квт 14,5
Управління комунальної власності Трускавецької міської ради 2272 тис.м.куб 0,03
2273 тис.квт 6,8
Фінансове   управління Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал 0,028
2273 тис.квт 9,0
       
       
 
       
Секретар міської ради   Н.Пономаренко  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *