РІШЕННЯ № 42 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 грудня   2015 року                       №   42

 

 

Про затвердження Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки»                                                                      

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. 1.Затвердити Програму Промоції міста–курорту Трускавець на 2016-2020 роки, згідно додатку .

         

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (п. О.Карпин).

                        Міський голова                                                 А.Кульчинський    

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до
рішення міської ради

                                                               № 42 від 24 грудня 2015р.

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

   Промоції міста – курорту Трускавець

на 2016 – 2020 роки

                                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми _Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Співрозробники програми________________________________________
 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми_______________________
 1. Термін реалізації програми  2016 – 2020 роки
  1. 1.Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм) 2016,2017,2018,2019,2020 роки

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього              3500 тис.грн.

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету         3500 тис.грн.
 2. 2.Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                                  КульчинськийА.Б.              __________________        

                                                               (П.І.Б.)                                                     (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми       Малахівська Г.С.                 ________________

                                                         (П.І.Б.)                                                  (підпис)

Тел.:

 

 

 

 

 

                                                                       

ПРОГРАМА

Промоції міста – курорту Трускавець

на 2016 – 2020 роки

Загальні положення

Аналіз виконання Програми промоції курорту Трускавець   2013 – 2015 роки є підтвердженням висновку, що туристична та курортна галузь відіграє дедалі вагомішу роль в соціально-економічному розвитку міста і є одним із пріоритетів розвитку. Розвиток туристично-курортної галузі в місті Трускавець має позитивну динаміку. З кожним роком зростає кількість відпочивальників, які відвідали наше місто. Відповідно, обсяг наданих санаторно-курортних та туристичних послуг збільшується, зростають відрахування до бюджету міста.

Мережа санаторно-курортних, туристичних та готельних закладів нараховує понад 70 об’єктів, що дозволяє одночасно розмістити близько                 13010 осіб.

Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та оздоровчого туризму є важливим чинником підвищення якості життя, створення додаткових робочих місць, поповнення бюджету та підвищення туристичного авторитету міста – курорту.

Основними проблемами промоції Трускавця є недостатня його комплексна промоція, відсутність єдиної маркетингової політики, чіткого позиціонування на ринку санаторно-курортних послуг з метою «відмежування» від конкурентів. Відсутність уніфікованої системи оцінки якості санаторно-курортних послуг; розвинутої системи туристичних програм, спрямованих на розвиток нових туристичних маршрутів, що територіально працюють в Трускавці; слабке фінансування культурно-мистецьких заходів та недостатня кількість унікальних акцій (заходи-візитівки), спроможних додатково рекламувати Трускавець – все це становить в довгостроковій перспективі загрозу для розвитку курорту.

Мета програми

Програмурозроблено відповідно до основних вимог законів України: „Про туризм”, „Про курорти”

Основною метою Програми є :

   удосконалення та підвищення рівня обізнаності про можливості курорту Трускавець серед потенційних та існуючих відпочивальників;

– формування конкурентно-спроможного ринку лікувально-діагностичних і туристичних послуг курорту Трускавець;

-розробка та співфінансування (із залученням інших джерел фінансування)для проведення заходів-візитівок;

– розробка нових туристичних маршрутів, зосереджених на оглядовому висвітленні унікальних архітектурних будівель, історії курорту, оглядових екскурсій щодо лікувальної бази санаторно-курортних закладів, особливостей культурної спадщини;

– залучення суб’єктів туристичного бізнесу та санаторно – курортних закладів міста до спільної рекламної кампанії;

   сприяння соціально-економічному розвитку міста – курорту та зростання якості життя населення.

 

Основні завдання та напрями Програми

Програму спрямовано на розв’язання істотних проблем розвитку туризму і діяльності курорту, а саме:

         – удосконалення місцевої політики з розвитку туризму і курорту;

            -підвищення ефективності функціонування туристичної сфери і     діяльності курорту;

– раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів міста Трускавець та об’єктів історико-культурної спадщини;

– формування конкурентоспроможного туристично-курортного продукту;

– приведення технічної оснащеності об’єктів туристичної інфраструктури у відповідність до вимог сучасних стандартів якості туристичного обслуговування;

– покращення туристичного іміджу та курортної привабливості Трускавця на регіональному та міжнародному туристичному ринку, підвищення ефективності заходів, спрямованих на збільшення туристичних потоків у місто;

         – забезпечення туристичного маркування та закування у місті;

– забезпечення поширення інформації про курорту Трускавець та його лікувальні можливості на внутрішньому та зовнішньому туристичному ринку, здійснення заходів для формування позитивного іміджу курорту.

Основні заходи реалізації Програми:

– Організація ефективної системи партнерства державних органів, приватних підприємств та громадських організацій для подальшого розвитку туристичної діяльності, підвищення привабливості м. Трускавець та покращення його іміджу як туристичного та курортного осередку.

Забезпечення участі в міжнародних програмах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері туризму.

Організація маркування маршрутів у туристичних зонах і облаштування їх вказівниками та засобами довідкової інформації.

– Організація та проведення маркетингової кампанії з просування м. Трускавець як туристичного центру на внутрішньому та зарубіжних ринках.

– Розробка партнерських програм за принципом державно-комерційного співробітництва.

– Організація та проведення моніторингу туристичної діяльності, створення загальнодоступної бази довідкових даних.

– Розвиток виставкової діяльності в м. Трускавець та участь в міжнародних туристичних виставкових заходах за кордоном. Розробка та реалізація єдиної концепції представлення міста Трускавець в рамках роботи стенду на виставках.

– Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Трускавець.

– Організація реклами туристичних можливостей м. Трускавець в засобах масової інформації.

– Організація функціонування та розвитку міського Інтернет-порталу туризму українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами.

– Створення та видання календаря подій м. Трускавець та розміщення його на Інтернет-порталі.

– Створення та забезпечення діяльності міської мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів.

Обсяги та джерела фінансування

     Виконання заходів Програми (додаток 1) передбачається за рахунок коштів міського бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

   Обсяги фінансування заходів Програми :

       щорічно з 2016 по 2020 рр. у сумі 700,0тис.грн., загальна сума фінансування програми – 3500,0 тис.грн.

План заходів щодо реалізації програми

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

Потреба       у фінансуванні

з міського бюджету (тис.грн.)

1 2 3 4 5
1 Розроблення та видання туристичних та куротних довідників, каталогів,картсхем.

Протягом

року

Управління розвитку міста 30,0
2 Розроблення та виготов-лення туристичних фільмів, промороликів, відео сюжетів про місто.

Протягом

року

Управління розвитку міста 70,0
3

Популяризація туристичного та курортного продукту на регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізо-ваних заходах:

організація і проведення Дня туризму у місті,

участь у міжнародних, національних та регіо-нальних виставкових заходах, конференціях, форумах, семінарах.

Вересень

Протягом

року

Управління розвитку міста 120,0
4 Проведення рекламно-інформаційних турів для представників засобів масової інформації та зарубіжних туристичних фірм.

Протягом

року

Управління розвитку міста 40,0
5 Організація та проведення конференцій,семінарів, прес-турів.

Протягом

року

Управління розвитку міста 140,0
6 Реклама туристичних можливостей міста Трускавець на центральних та місцевих каналах телебачення, у друкованих засобах масової інформації.

Протягом

року

Управління розвитку міста 120,0
7 Маркування маршрутів у туристичних зонах і облаштування їх вказівниками та засобами довідкової інформації

Протягом

року

Управління розвитку міста 40,0
8 Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Трускавець

Протягом

року

Управління розвитку міста 40,0
9 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розроблення у сфері економіки та підприємництва

Протягом

року

Управління розвитку міста 100,0
Загальна сума річних витрат становить     700,0

 

Контроль за реалізацією даної програми.

       Координацію роботи та контроль за виконанням Програми буде здійснювати   Управління розвитку міста Трускавецької міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Промоції міста – курорту Трускавець

на 2016 – 2020 роки

(назва програми)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016рік    2017рік 2018рік 2019рік 2020рік

Усього витрат на виконання програми

тис.грн.

Усього, 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0
у тому числі            
міський бюджет 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0
кошти небюджетних джерел**            

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них    окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівникустанови

головного розпорядника коштів    Кульчинський А.Б.                                               ___________________                                                                                                                                                                                                (П. І. Б.)                                                                         (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми              
            Малахівська Г.С.                                                     ____________________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Промоції міста – курорту Трускавець

на 2016 – 2020 роки

(назва програми)

з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джере-ла

Обсяги, тис. грн.

2016р.

Обсяги, тис. грн.

2017р.

Обсяги, тис. грн.

2018р.

Обсяги, тис. грн.

2019р.

Обсяги, тис. грн.

2020р.

1. Наукове та експеримента-льне досліджування розроблення у сфері економіки, туризму та підприємництва міста Залучення фахівців,науково-дослідних інститутів для написання стратегії розвитку міста Трускавець Затрат, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 100,00
Продукту , кількість Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 3
Ефективності, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 33,3
Якості, % Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 100%
2. Підвищення ефективності функціонування туристичної сфери і     діяльності курорту

Організація та проведення конференцій,

семінарів, прес-турів.

Затрат, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 140,00 170,00 170,00 170,00 1700,00  
Продукту , кількість Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 10 10 10 10 10  
Ефективності, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 14,0 17,0 17,0 17,0 17,0  
Якості, % Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет

 

 

 

 

 

100%

3.

Покращення туристичного іміджу та курортної привабливості Трускавця на регіональному та міжнародному туристичному ринку, підвищення ефективності заходів, спрямованих на збільшення туристичних потоків у місто

Проведення рекламно-інформаційних турів для представників засобів масової інформації та зарубіжних туристичних фірм.

Реклама туристичних можливостей міста Трускавець на центральних та місцевих каналах телебачення, у друкованих засобах масової інформації.

Розроблення та виготовлення туристичних фільмів, промороликів, відеосюжетів про місто.

Розроблення та видання туристичних та куротних довідників, каталогів, картсхем.

Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Трускавець

Щорічні внески до асоціацій.

Затрат, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 300,00 340,00 340,00 340,00 340,00  
Продукту , кількість Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 18 20 20 20 20  
Ефективності, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0  
Якості, % Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет

 

100%

             
4. Забезпечення туристичного маркування та закування у місті Маркування маршрутів у туристичних зонах і облаштування їх вказівниками та засобами довідкової інформації Затрат, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00  
Продукту , кількість Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 11 11 11 11 11  
Ефективності, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6  
Якості, % Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет

 

 

 

 

 

100%

5.

Забезпечення поширення інформації про

курорту Трускавець та його лікувальні можливості на внутрішньому та зовнішньому туристичному ринку, здійснення заходів для формування позитивного іміджу курорту

Популяризація туристичного та курортного продукту на регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізо-ваних заходах:

організація і проведення Дня туризму у місті,

участь у міжнародних, національних та регіональних виставкових заходах, конференціях, форумах, семінарах.

Затрат, тис.грн. Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 120,00 150,00 150,00 150,00 150,00  
Продукту , кількість Виконавчий комітет ТМР Міський бюджет 9 10 10 10 10  
Ефективності, тис.грн.

Виконавчий комітет ТМР

Міський бюджет 13,33 15,0 15,0 15,0 15,0  

         Якості, %

Виконавчий комітет ТМР

Міський бюджет

 

 

 

 

 

100%

             
Усього на етап або на програму: 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00    
                           

           * якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи

головного розпорядника коштів                      Кульчинський А.Б.                                                    ____________

                                                                                                       (П. І. Б.)                                                              (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                                Малахівська Г.С.                                                               ____________

                                                                                                     (П. І. Б.)                                                                            (підпис)

тел.: 5-11-92

                                                           Секретар міської ради                                                              Н.Пономаренко

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *