РІШЕННЯ № 375 від 01 грудня 2016 року Про затвердження положень про відділ освіти та відділ культури Трускавецької міської ради

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 (ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від  01  грудня  2016 року                   №  375

                       

Про затвердження положень про

відділ освіти та відділ культури

Трускавецької міської ради

            Відповідно до частини 4 ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», з метою підтвердження відповідності організацій вимогам п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України,  міська рада

                                             В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

         1.  Затвердити Положення про відділ освіти Трускавецької міської ради (додаток №1)

         2. Затвердити Положення про відділ культури Трускавецької міської ради (додаток №2)

         3. Додаток № 4 та додаток №11 рішення міської ради № 85 від 11.02.2016 року  «Про затвердження положень про відділи, управління та інші виконавчі органи Трускавецької міської ради» вважати такими, що втратили чинність.

       

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації С.Грабовського

         Міський  голова                                                           А.Кульчинський

Д о д а т о к    №  1

до рішення міської ради

                                                                                                                                                      № 375 від 01.12.2016р. 

                                                                                 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти Трускавецької міської ради

1. Загальні положення.

1.1. Відділ освіти Трускавецької міської ради  (далі – відділ освіти) є виконавчим органом Трускавецької міської ради, який утворюється Трускавецькою міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольним Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

1.1.1. Відділ освіти утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Трускавецької міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються Трускавецькою міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Структура і штатний розпис відділу освіти затверджуються міським головою за поданням завідувача відділу освіти.

1.4. Відділ освіти є юридичною особою і бюджетною установою має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  

1.5  Місце знаходження: Україна, Львівська область, 82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1.

1.6. Засновником відділу освіти є Трускавецька міська рада.

1.7. Організаційно-правова форма відділу освіти: орган місцевого самоврядування.


2. Основні завдання відділу освіти.

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в м. Трускавці, Львівської області (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів комунальної власності з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами комунальної власності, розташованими на території міста.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами: вдосконалення професійної кваліфікації педкадрів працівників. їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

3. Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень).

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста Трускавця :

3.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами комунальної власності, розташованими на території міста;

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста Трускавця (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

3.1.7. Вивчає потребу та створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.8. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.9. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста безкоштовної повної загальної середньої освіти;

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

3.2.6. Погоджує та затверджує в установленому законодавством порядку статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної форми власності, готує їх до державної реєстрації у відповідному органі місцевого   самоврядування.                                                            

  3.3.Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних, погоджує річні плани роботи навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6.Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.2. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.3. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.6.4. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.5. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.6. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів;

3.6.7. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.8. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах;

3.6.9. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.10. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.11. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.12. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти закладів освіти міста.

3.7. Інша діяльність відділу освіти:

3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті Трускавці (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4. Права відділу освіти.

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

4.2. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4.3. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

4.4. Сприяти в організації надання закладами освіти платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей, в порядку передбаченому законодавством;

4.5. В установленому законодавством порядку укладати договори оренди з фізичними та юридичними особами щодо оренди не експлуатованого майна та вільних площ закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти;

4.6. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.Керівництво та апарат відділу освіти.

5.1. Відділ освіти очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду завідувача, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Завідувач відділу освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво відділом освіти, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності  працівників відділу;

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти Трускавецької міської ради, функціональні обов’язки його працівників;

5.2.3. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства;

5.2.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

5.2.7. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу освіти;

5.2.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти;

5.2.9. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.11. Відкриває рахунки у територіальному органі Державної казначейської служби України, має право першого підпису;                                             

5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника відділу освіти і за погодженням з начальником Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації відповідно до діючого законодавства;

5.4. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти  Трускавецької міської ради встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також – кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями): 

5.4.1. Посада заступника завідувача відділу освіти встановлюється при наявності не менш, ніж 700 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів;

5.4.2. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на відділ;

5.4.3. Посада спеціаліста відповідної категорії з дошкільного виховання встановлюється на 30 дошкільних навчальних закладів міста, але не менш, ніж 1 посада на відділ ;

  5.4.4. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти встановлюється не менш, ніж 1 на відділ;

5.4.5. Посада спеціаліста відповідної категорії з охорони дитинства встановлюється на 5000 дітей і підлітків у віці до 18 років, але не менш, ніж 1 посада на відділ;

  5.4.6. Посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в місті не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш ніж 1 посада на відділ.

5.5. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу.

5.6. При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється міський методичний кабінет загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого завідувачем відділу освіти.

5.8. Для забезпечення виконання своїх функцій при відділі освіти  можуть створюватися інші структурні підрозділи у відповідності з діючим законодавством.

5.9. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Ліквідація та реорганізація відділу освіти.


6.1. Ліквідація та реорганізація відділу освіти здійснюється за рішенням сесії Трускавецької міської ради.

6.2. Після прийняття рішення про ліквідацію відділу освіти створюється ліквідаційна комісія у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.3. Майно, яке залишилось після сплати всіх обов’язкових платежів і розрахунків з кредиторами, передається територіальній громаді в особі Трускавецької міської ради.

6.4. Відділ освіти вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

                  Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко

                                                                                                                             Д о д а т о к

до рішення міської ради

                                                                                                                      №  375  від  01.12.2016р.                                                     

                                                                П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відділ  культури  Трускавецької  міської  ради

                   

1.  Загальні  положення

 1. Відділ  культури  міської  ради (надалі – відділ) утворюється Трускавецькою міською радою і є її виконавчим органом.  
  1. Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, виконавчому комітету, міському голові.
 2. Відділ культури є неприбутковою організацією (далі – неприбуткова організація) та одночасно відповідає вимогам п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України:

– керується відповідними установчими документами, які містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

 1. Відділ  є  юридичною  особою, має  свої  розрахункові  рахунки  у  УДКСУ у м.Трускавці Львівської області,  печатку  із  зображенням  Державного  Гербу  України  і  своїм  найменуванням,  користується  правами  і  виконує  обов’язки  згідно   чинного  законодавства  України  та  цим  Положенням.
  1. Відділ  у  своїй  діяльності   керується  Конституцією і законами  України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”, рішеннями Львівської обласної та Трускавецької міської рад, Трускавецького виконавчого комітету, розпорядженнями голови Львівської ОДА та міського голови м.Трускавця, наказами  та  інструкціями  Департаменту з питань культури, національностей та релігій, Львівської обласної  державної  адміністрації,  а  також  цим  Положенням та іншим чинним законодавством, відповідно до напрямків діяльності.
  2. Відділ згідно розподілу обов’язків між керівництвом міської ради підпорядковується заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
  3. У межах своєї компетенції відділ культури взаємодіє з відділами міської ради, установами міста.

 1. Місце  розташування:                                      Україна

                                                                                       Львівська  область,

                                                                                       82200 м. Трускавець,

                                                                                       вул. Бориславська, 1

 1. Основні  завдання та функції  відділу
  1. Основними  завданнями  відділу  є  реалізація  на  території  міста  державної політики  в  галузі  культури, забезпечення  комплексного  розвитку  творчої        

           особистості.

 1. Відділ  виконує  свої завдання  і  функції  в  наступних  напрямках:
 2. управління  діяльністю  установ  культури, що  належать  до  комунальної  власності, організація  їх  матеріально-фінансового  забезпечення;
 3. контроль за діяльністю установ культури: використання ними бюджетних коштів, виконання завдань, планів роботи, рішень та розпоряджень міської ради;
 4. координація  діяльності  закладів  культури, які  знаходяться  на  території  міста  в  проведенні  загальноміських  свят;
 5. організація  виконання  та  контроль  за  дотриманням  законодавства  щодо    національно-культурних  прав  громадян;
 6. сприяння  діяльності  національних  та  суспільно-культурних  товариств,  розвитку  міжнародного  творчого   співробітництва;
 7. облік,  сприяння  збереженню  пам’яток  історії,  культури  та  мистецтва,  збереження   народних  традицій  та  звичаїв;
 8. підбір   і  підвищення   професійної  кваліфікації  кадрів працівників  культури.
  1. Відділ,  відповідно  до  покладених  на  нього  завдань,  проводить  державну  політику  в  місті  в  галузі  культури,  духовного,  національного  відродження, розробляє  комплексні  та  цільові  програми,  координує  та  контролює  їх    виконання.
  2. Принципи  діяльності  відділу:
  3. пріоритетність  загальнолюдських  духовних  цінностей  над  політичними  та іншими  інтересами;
  4. звязок  з  національною  історією, культурою  і  традиціями етнічних  груп свого  краю;
  5. незалежність  органів  управління  культурою  від  політичних  партій, інших громадських  та  релігійних  організацій;
  6. поєднання  державного  управління  і  громадського  самоврядування  в

           установах  культури.

 1. Відділ  взаємодіє  з  іншими  виконавчими  органами  ради, установами  культури  та  освіти  інших  відомств, громадськими  організаціями  та  політичними  партіями.

 1. Структура  відділу
  1. У структуру відділу входять:
  2. Завідувач відділу культури;
  3. Головний спеціаліст відділу.
  4.  Роботу відділу культури організовує завідувач. Завідувач відділу та головний спеціаліст,  призначається   на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно чинного  законодавства.
  5. Завідувач  відділу:
  6. керує  діяльністю  відділу  і  несе  персональну  відповідальність  за  виконання покладених  на  відділ  завдань;
  7. бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах міської ради;
  8. розробляє  посадові  обов’язки  спеціалістів  відділу;
  9. затверджує  штатні  розписи  установ відділу  та  штатний  розпис    працівників централізованої  бухгалтерії;
  10. затверджує  посадові  інструкції  керівників  установ та  працівників 

            централізованої  бухгалтерії;

 1. за  рахунок  спецкоштів  може  вводити  в  штатний  розпис  відділу  та

            підвідомчих  установ  нові  штатні  одиниці;

 1. видає  накази  з  основної  діяльності  установ  відділу,  кадрових  питань  і

            відряджень  та  контролює  їх  виконання;

 1. розпоряджається  коштами  в  межах  затвердженого  кошторису  витрат.
 2. Керівники  установ  відділу (директори:  школи  мистецтв ім.Р.Савицького,  Народного дому, централізованої  бібліотечної системи,  музеїв  міста)  призначаються і звільняються, згідно  чинного  законодавства,  завідувачем  відділу  за погодженням  з  заступником  міського  голови.
 3. Для  визначення  найважливіших  напрямків  розвитку  культури  в

місті, вирішення  актуальних  питань  діяльності  культурно-освітніх  закладів  та  школи  мистецтв,  при  відділі  може  створюватись  дорадчий  орган – рада.  У  своїй  діяльності  вона  керується  положенням  про  раду,  склад  якої  затверджується   розпорядженням міського  голови,  а  її  ухвали  реалізуються  через  накази  завідувача  відділу.

3.4.11. Для  обговорення  сценаріїв,  програм  загальноміських  свят  можуть 

створюватись   оргкомітети,  художні  ради, сценічно-постановчі, режисерські та  інші  робочі  групи  з  фахівців  та  представників громадських  організацій. Склад  вказаних  рад  затверджується  міським головою  або  завідувачем відділу та  погоджується  із  заступником  міського  голови.

      

      4. Права  і  обов’язки

4.1.    Керує    та  контролює  діяльність  установ  культури, що  належать  до

 комунальної  власності:  Народного  дому, дитячої  школи  мистецтв             ім. Р.Савицького, музею міста-курорту  та  Художнього  музею  Михайла  Біласа, централізованої бібліотечної системи.

 1.  Координує  діяльність  закладів  культури  інших  систем  та  відомств,        здійснює  методичне  керування  в  роботі.
 2.  Керує  організацією  обліку,  реставрації, збереження  та  використання  пам’яток історії  та  культури,  сприяє  охороні  історико-мистецьких  цінностей  у  музеях.
 3.   Бере  участь  у  роботі  комісій  зі  спорудження  пам’ятників, пам’ятних  знаків  та  художньо-меморіальних  таблиць,  здійснює  контроль  за  їх  художньою  якістю.
 4.  Сприяє  відродженню  осередків  традиційної  народної  творчості,  художніх  промислів  і  ремесел.
 5.  Визначає  потребу  та  робить  замовлення  на  культурно-освітні  та  педагогічні кадри,  організовує  їх  підготовку  та  перепідготовку,  на  демократичній  основі здійснює  добір  і  розстановку  кадрів, використовуючи  конкурсну  систему  заміни  вакансій, згідно  чинного  законодавства.
 6. Здійснює  загальне  керівництво  атестацією  культурно-освітніх  та  педагогічних  працівників, має  право   розробляти  свої  положення  про  атестації певних  категорій  працівників  та  встановлювати  терміни  цієї  атестації.
 7.   Організовує  планово-фінансову  роботу  в  підвідомчих  закладах  культури, розробляє  поточні  та  перспективні  плани  розвитку  їх  мережі,  затверджує  штатні  розписи  і  кошториси  театрально-видовищних, культурно-просвітницьких  закладів, що  перебувають  на  місцевому  бюджеті  і  здійснює  їх  фінансування.

4.9.      Здійснює  розподіл  виділених  коштів  між  установами, контролює

           організацію  придбання  та  списання  матеріальних  цінностей. 

4.10      Здійснює  контроль  за  виконанням,  технічним  станом  споруд  закладів 

  культури,  організовує  проектування,  капітальний  ремонт  і  реставрацію 

  об’єктів  культури.

 1. Організовує  первинний  облік  у  підвідомчих  культурно-освітніх мистецьких та  інших  закладах,  отримує  у  встановленому  порядку статистичну звітність, забезпечує своєчасне  подання відповідним органам.    

5.Фінансова  та  матеріальна  діяльність  відділу

 1. Установи  відділу  фінансуються  за  рахунок    коштів  місцевого  бюджету.
 2. Кошти  відділу  можуть  доповнюватись  за  рахунок  надходжень  від

         концертної,  виставкової,  видавничої,  виробничої  діяльності  та  надання

         платних  послуг  підвідомчими  закладами  культури  і  спонсорських

         пожертвувань.

 1. Штатний  розпис  відділу  і  внесення  до  нього  змін  затверджується  міським  головою.
 2. Гранична  чисельність  і  фонд  оплати  праці  працівників  відділу  затверджується  міською  радою.
 3. Відділ  має  централізовану  бухгалтерію  установ  культури, що  належать  до комунальної  власності  міста.
 4. Штатний  розпис  централізованої  бухгалтерії  визначається  згідно  нормативів  Міністерства  культури  і  туризму  України  та  асигнувань  з  місцевого  бюджету.
 5. Головний  бухгалтер  централізованої  бухгалтерії  відділу: 
 6.  призначається  завідувачем  відділу,  за  погодженням  з  міським  головою (заступником)  та  фінансовим  відділом  міської ради,  згідно  чинного  законодавства;
 7. керує  діяльністю  і  несе  персональну  відповідальність  за  виконання  покладених  на  неї  завдань.
 8. спеціалісти  бухгалтерії  призначаються  завідувачем  відділу,  за  рекомендацією  головного  бухгалтера,  або рішення  конкурсної  комісії.
 9. Для  фінансування  загальноміських  видовищних  заходів,  організації  виставок,  виплати  гонорарів професійним  виконавцям,  матеріального  заохочення  аматорам  художньої  самодіяльності   утворюється  окремий  фонд  за  рахунок  спонсорських  надходжень,  або  реалізації  вхідних  квитків  на  конкретний  захід. Отримані доходи використовуються згідно кошторису на статутну діяльність та не розприділяються за їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

6. Заключні положення

6.1. Міська рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення

кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань  компетенції відділу тощо.

6.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників   

        затверджується міською радою.

6.3.  Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад         

        розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного    

        законодавства.

 6.4. Покладання обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються

        компетенції відділу, не допускаються.

       

Секретар  міської  ради                                                 Н.Пономаренко

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту