РІШЕННЯ № 582 від 20 липня 2017 року Про затвердження Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій на 2017 рік

                                                                      УКРАЇНА

                                                    ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                   Львівської  області

                                                                             (ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від   20 липня  2017 року                                     №  582

Про затвердження Програми залучення

безробітних осіб до громадських робіт щодо

інформування населення стосовно порядку

отримання житлових субсидій на 2017 рік

           

        З метою створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій за удосконаленим порядком, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних, керуючись п.16 ч.1 ст.43, п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 31 Закону України “Про зайнятість населення”, міська рада

                                                                                                                                    В  И  Р  І  Ш  И  Л А :

 1. Затвердити Програму залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій на 2017 рік (далі – Програма) згідно додатку.
 1. Управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька), Трускавецькому міському центру зайнятості (М.Роман) забезпечити її виконання.
 1. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

 

                                                                         Міський голова                                                                              А.Кульчинський

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Додаток 

                                                                                                                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                            від 20.07.2017р. №582

 

 

Програма

залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення

 стосовно порядку отримання житлових субсидій на 2017 рік

 1. Загальна характеристика

     Програма розроблена відповідно до статті 31 Закону України „Про зайнятість населення”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 „Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру”, з метою створення умов для належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради в процесі надання населенню житлових субсидій за удосконаленим порядком та додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних.

 1. Проблеми,  на розв’язання яких спрямована Програма

    Програма є одним з механізмів реалізації Програми зайнятості населення міста Трускавець.  

     Одним із важливих заходів підтримки людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що не потребують знань для виконання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

     З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення проводиться залучення їх до громадських робіт.

На сьогодні дуже гостро постає питання оформлення субсидій громадянам міста. В зв’язку з підняттям тарифів на житлово-комунальні послуги, починаючи з 2015 року, кількість жителів міста Трускавець, які звертаються до управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради по питанню оформлення субсидій постійно збільшується.. Працівники відділу субсидій не в змозі швидко і водночас якісно надати послуги такій кількості громадян. Виникають черги, відповідно, зростає соціальна напруга в суспільстві. Тому є необхідність в залученні до цієї справи громадян, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості та прийнятті міської програми щодо організації громадських робіт з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією.

    

 1. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для належної та ефективної роботи управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради в процесі надання житлових субсидій та організація громадських робіт з інформування населення  м. Трускавець про порядок отримання житлових субсидій і роботи з документацією. Це дасть змогу залучити до цієї роботи громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості,  а також сприятиме зниженню соціальної напруги. 

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативних показників Програми

 

Основними завданнями Програми є:

  – забезпечення надання якісних соціальних послуг мешканцям міста Трускавець та зменшення соціальної напруги в період оформлення житлових субсидій;

  – забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості.

Завдання, заходи та показники Програми подані в додатку 1

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

     Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-незахищених і вразливих верств населення міста шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

     Програма діє на принципах адресності;  відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно місцевих соціальних програм.

Засобами вирішення питання щодо вчасного оформлення субсидій громадянам міста Трускавця, на що спрямована Програма, є надання можливості участі безробітних в громадських роботах з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією.

У результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення.

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу щодо зменшення термінів призначення субсидій на житлово-комунальні послуги, підтримки людей у період вимушеного безробіття.

    

 1. Організаційне забезпечення

 

Організація і проведення громадських робіт здійснюється на підставі договору про організацію громадських робіт, який укладається між Трускавецьким міським центром зайнятості і Управлінням праці та соціального захисту населення відповідно до рішення Виконавчого комітету Трускавецької міської ради на строк в межах бюджетного періоду.

Організація та проведення громадських робіт з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією здійснюється за участю Виконавчого комітету Трускавецької міської ради, управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради та Трускавецького міського центру зайнятості.

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради: 

– приймає рішення про організацію громадських робіт  з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією;

Управління соціального захисту населення Трускавецької міської ради: 

– укладає договір з Трускавецьким міським центром зайнятості про організацію та проведення громадських робіт;

– створює тимчасові робочі місця для організації громадських робіт;

– надає перелік видів та обсягів громадських робіт;

– укладає з безробітними громадянами трудові договори на участь у громадських роботах;

– здійснює оформлення документів та розрахунки по оплаті праці громадян, зайнятих на громадських роботах.

Трускавецький міський центр зайнятості:

– укладає договір з управлінням соціального захисту населення про організацію та проведення громадських робіт;

– здійснює підбір та направлення безробітних громадян на громадські роботи;

– здійснює фінансування громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття пропорційно сумі витрат з міського бюджету.                                                           

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є:

– кошти міського бюджету, затверджені сесією Трускавецької міської ради на відповідний рік;

– кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється згідно з Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №175, за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  рівними частинами.           

   

Виконання Програми здійснюється впродовж серпня-грудня 2017 року.

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Виконання Програми забезпечується:

– управлінням праці та соціального захисту населення за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у  2017 році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист;

– міським центром зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Управління праці та соціального захисту населення щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає до  фінансового управління міської ради звіт про стан виконання заходів Програми.

Контроль за станом реалізації   Програми здійснює  постійна комісія міської ради з питань соціального захисту…

 

                                                                                                                                                                                                                         Додаток № 1 до Програми

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 

Програми

залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій на 2017 рік

 1. Ініціатор розроблення програми 

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Трускавецький міський центр зайнятості

 1. Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Трускавецький міський центр зайнятості

 

 1. Термін реалізації програми: серпень 2017 р.- грудень 2017 р.

                

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього    24,2 тис грн

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету   12,1 тис.грн
 • 2. Коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 12,1 тис. грн

 

          

 

                                                                                                                                                                                                                 Додаток № 2 до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми  залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення стосовно

порядку отримання житлових субсидій на 2017 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн..

2017__ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

24,2

24,2

у тому числі

Кошти міського бюджету

12,1

12,1

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття   

12,1

12,1

кошти небюджетних джерел**

0

0


 

                                                                                                                                                                                                                   Додаток № 3 до Програми

Перелік завдань, заходів та показників

Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт

щодо інформування населення

 стосовно порядку отримання житлових субсидій на 2017 рік

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2017 рік

1.

Організація та проведення громадських робіт щодо

інформування населення стосовно порядку

отримання житлових субсидій

 

Залучення безробітних осіб у встановленому законодавством порядку для участі в оплачуваних громадських роботах

 

Затрат, тис. грн

24,2

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Трускавецький міський центр зайнятості

Кошти міського бюджету

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

24,2  (в т.ч. 12,1 тис грн. з місцевого бюджету)

 

Пришвидшення процесу  призначення субсидій на житлово-комунальні послуги та підтримка людей у період вимушеного безробіття

Продукту, осіб

2

Ефективності, грн

12,1

Якості,%

100

Усього на програму:

 

 

 

 

                                       Секретар міської ради                                                           Н.Пономаренко                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *