РІШЕННЯ № 76 Від 04 лютого 2016 року Про визначення комунального підприємства “Парк “Курортний” спеціалізованим комунальним підприємством з надання ритуальних послуг на території міста Трускавця, затвердження Положення про ритуальну службу на території мі

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

ради, згідно зістаттею 23 Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

– безоплатно виділяти місця для поховання померлого на кладовищі;

– реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;

– видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;

– видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті;

– реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

-у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету Трускавецької міської ради, відповідний акт про суму та характеристику збитку;

– на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб’єкта господарської діяльності (далі – виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

– здійснювати інші функції відповідно доЗакону України “Про поховання та похоронну справу”.

6. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

– виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;

– переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

– необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

– необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

– порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;

– вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

– реєстрації поховань померлих та перепоховань;

– організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

– пільгового обслуговування населення (витяги з положеньЗакону України “Про поховання та похоронну справу”, інших нормативно-правових актів);

– режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

– режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

книги заяв, пропозицій та скарг.

7. Ритуальна служба має право:

– створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до складу яких на рівних правах можуть входити представники підрозділів ритуальних служб, а також за згодою: виконавці (суб’єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною службою) та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації поховання та утримання місць поховань;

– надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності.

8. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб’єктами господарювання в такому порядку:

8.1. Суб’єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім’я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:

– копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

– перелік послуг, що пропонуються для надання;

– режим роботи та номер телефону.

Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви ритуальна служба укладає з суб’єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

8.2. Договір про надання послуг укладається на термін три роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, суб’єкт господарювання повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

Секретар міської ради                                                    Н.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 04 лютого 2016р. № 76

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства

«Парк курортний»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комунальне підприємство “Парк “Курортний” (надалі “Підприємство”) засноване на комунальній власності міста на підставі рішення Трускавецької міської ради № 305 від 19.03.2008року, засновником підприємства є територіальна громада міста Трускавця в особі Трускавецької міської ради (надалі- Засновник).

1.2. Підприємство є спеціалізованим комунальним підприємством з надання ритуальних послуг на території міста Трускавця.

1.4. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд”, Законом України «Про поховання та похоронну справу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Трускавецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови м. Трускавця та даним Статутом.

1.4. Підприємство є юридичною особою і здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

1.5. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, власну печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.

1.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.

1.7. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, визначених законом.

1.8. Підприємство має право :

1.8.1. Здійснювати самостійну господарську діяльність в будь-яких формах, що не забороняється чинним законодавством.

1.8.2. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати у них, здавати і брати в оренду, в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно, земельні угіддя та інші матеріальні цінності, та списувати їх з балансу.

1.8.3. Відкривати розрахунковий та інші рахунки для зберігання коштів, здійснення усіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій в установах банків України і за кордоном.

1.8.4. Здійснювати спільну зовнішньоекономічну  діяльність з іншими підприємствами у встановленому законодавством порядку.          

1.8.5. Здійснювати спільну виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими підприємствами та організаціями.

1.8.6. Для виконання передбачених статутом робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Підприємства, його структурні підрозділи, систему та розмір оплати праці.

1.8.7. Користуватися позиками, залучати інвестиції.

1.8.8. Здійснювати постачальницькі та побутові операції, в тому числі в формі угод як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, керуючись діючими списками ліцензованих і квотних товарів. Предметом угод може бути продукція і товари, як власного виробництва, так і придбані Підприємством в Україні та за її межами, в тому числі по бартеру.

1.8.9. Вживати необхідні заходи для збереження комерційної таємниці та майна Підприємства.

1.8.10. Користуватися іншими правами наданими юридичним особам чинним  законодавством.

1.8.11. Найменування Підприємства:

повне — комунальне підприємство “Парк “Курортний” Трускавецької міської ради;

скорочене — КП “Парк “Курортний”.

1.8.12. Місцезнаходження Підприємства: 82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою діяльності Підприємства є збереження цілісності, збагачення та розвитку природного середовища парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (далі за текстом — парк), його охорони, використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних цілях, формування умов для відпочинку населення та гостей міста-курорту Трускавець, отримання прибутку від надання комунальних та побутових послуг місту, населенню, та від інших видів господарської діяльності Підприємства у комерційній та виробничій сферах.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. діяльність ботанічних садів, зоопарків, та заповідників;

2.2.2. овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

2.2.3. вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;

2.2.4. надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту;

2.2.5. лісівництво, лісове господарство;

2.2.6. надання послуг у лісовому господарстві;

2.2.7. виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів;

2.2.8. лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини;

2.2.9. виробництво мітел та щіток;

2.2.10. будівництво будівель;

2.2.11. будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;

2.2.12. будівництво інших споруд;

2.2.13. діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

2.2.14. послуги з організації подорожувань;

2.2.15. організація перевезення вантажів;

2.2.16. здавання в оренду власного нерухомого майна;

2.2.17. управління нерухомим майном;

2.2.18. оренда автомобілів;

2.2.19. дослідження і розробки в галузі природничих наук;

2.2.20. діяльність у сфері інжинірингу;

2.2.21. діяльність у сфері геології та геологорозвідування;

2.2.22. діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

2.2.23. прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування, та транспортних засобів;

2.2.24. збирання і оброблення стічних вод;

2.2.25. збирання та знищення інших відходів;

2.2.26. прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності;

2.2.27. діяльність спортивних об’єктів;

2.2.28. інші види рекреаційної діяльності;

2.2.29 збереження, відновлення та подальший розвиток парку з дотриманням заповідного режиму;

2.2.30. науково-дослідницька діяльність з охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, проведення експертизи та лабораторних аналізів;

2.2.31. догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, реконструкції та догляд з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих;

2.2.32. збір колекційних та інших матеріалів, пов’язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи; виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;

2.2.33. утримання та реконструкція парку за проектами, розробленими спеціалізованими науковими та проектними установами і затвердженими у встановленому законом порядку; роботи з зонування парку відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів;

2.2.34. роботи щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів; декоративне садівництво, облаштування ландшафту;

2.2.35. обладнання туристичних та еколого-пізнавальних стежок, організація природоохоронної пропаганди, туристські екскурсії й відпочинок населення, збір наукової інформації

2.2.36. санітарна очистка та утилізація сміття;

2.2.37. лікувальні послуги;

2.2.38. збирання та реалізація лікарських рослин, трав, ягід, грибів, рослин і рослинної продукції як ї складових частин гербарних матеріалів;

2.2.39. вирощування та реалізація рослин, саджанців, сіянців, насіння;

2.2.40. надання послуг у рослинництві і тваринництві;

2.2.41.реалізація деревини та виробів з неї (сувенірів, столярних виробів), ділової деревини і дрова від і проведення рубок по догляду та санітарних рубок;

2.2.42. виготовлення та реалізація предметів декоративно-прикладного мистецтва.

2.2.43. виконання робіт пов’язаних з озелененням міста ( посадка дерев, чагарників , посів газонів, посадка квітів);

2.2.44. поточне утримання, реконструкція пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків, надкаптажних споруд, утримання та ремонт в’їзних знаків; утримання та ремонт дорожньо-пішохідного покриття:

2.2.45. виготовлення та утримання малих архітектурних форм для обладнання дитячих площадок і місць відпочинку населення міста;

2.2.46. торгово-посередницька і торгівельна діяльність, а саме оптова та роздрібна торгівля будь-якими товарами, матеріалами, продукцією, механізмами, устаткуванням, обладнанням, напівфабрикатами, сировиною, готовими виробами, препаратами, технікою;

2.2.47. надання маркетингових, рекламних, лізингових, посередницьких, друкарських послуг, а також проведення страхової, брокерської діяльності серед юридичних і фізичних осіб, підготовка матеріалів для реєстрації товарних та фірмових знаків;

2.2.48. організація відпочинку і дозвілля населення, проведення культурно-масових заходів, організація роботи атракціонів, гральних комплексів, катання на конях та поні;

2.2.49. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

2.2.50. будівництво і експлуатація автостоянок, автозаправних станцій, пунктів технічного обслуговування а транспортних засобів;

2.2.51. організація прокату автотранспорту та надання послуг спеціальною технікою для підприємств, установ, організацій і громадян; прокат інвентарю;

2.2.52. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

2.2.53.надання послуг українським та іноземним партнерам у вирішенні податкових і митних питань; ліцензування, декларування, упакування і зберігання експортно-імпортних вантажів та інші послуги, що пов’язані з перевезенням, в тому числі і міжнародні транспортно-експедиційні послуги;

2.2.54. виробництво, переробка, реалізація будь-яких товарів, матеріалів, продукції, механізмів, устаткування, обладнання, напівфабрикатів, сировини, готових виробів, препаратів, техніки;

2.2.55 медична практика; надання медичних послуг, створення медичних консультацій та інших лікувальних закладів; реалізація путівок на санаторно-курортне лікування;

2.2.56 оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

2.2.57. науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи, розробка програмного забезпечення;

2.2.58. будівництво та реконструкція житлових та нежитлових будинків і виконання відповідних обов’язків підрядника чи субпідрядника, здійснення ремонтних робіт на об’єктах нерухомого майна;

2.2.59. операції з цінними паперами, рієлтерські операції та послуги на фондовому ринку;

2.2.60. туроператорська та турагентська діяльність; діяльність, пов”язана з організацією внутрішнього та зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність; організація виставок;

2.2.61. технічне обслуговування комп’ютерної і електронної техніки, навчання роботи з комп’ютером;

2.2.62. заготівля, переробка, деревообробна промисловість; збирання, заготівля деревини;

2.2.63. надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

2.2.64. монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів індивідуальної охоронної сигналізації;

2.2.65. надання послуг у сфері побуту, громадського харчування, в готелях та санаторно-курортних закладах, навчання їх персоналу;

2.2.66. зовнішньоекономічна діяльність;

2.2.67.організування поховань і надання суміжних послуг;

2.2.68. інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України та спрямовані на реалізацію мети діяльності Підприємства.

                2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.

3.3. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників.

3.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється за рішенням Засновника, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Засновника.

3.5. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

3.6. Підприємство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

3.7. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Трускавець і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Засновника та Органу управління майном.

Відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є власністю Засновника і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Засновником.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є :

– майно, передане йому Засновником;

– доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності, не заборонених чинним законодавством України;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення з бюджету;

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його   майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

4.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском »статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

4.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний капітал у розмірі 10000000,00 гривень. Статутний капітал підприємства формується із вартості майна та коштів , які передаються Засновником Підприємству в господарське відання.

5.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Підприємство, використовуючи право господарського відання, володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном за своїм розсудом, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном.

5.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює Директор, який призначається міським головою. При призначенні Директор укладає контракт з Трускавецької міської ради.

6.2. Директор Підприємства:                  

6.2.1. відповідає за формування і виконання державних і міських програм розвитку міста в межах зобов’язуючих доручень Власника, обов’язкових до виконання Підприємством;                                                                              

6.2.3. відповідає за виконання плану розвитку підприємства, ефективності використання комунального майна у відповідності з контрактом;                                                          

6.2.4. визначає основні напрямки діяльності Підприємства, затверджувати плани розвитку та звіти про їх виконання;

6.2.5. вносить пропозиції щодо змін в Статуті;

6.2.6. самостійно визначає структуру Підприємства, затверджує і погоджує з міським головою штатний розпис з урахуванням умов і фонду оплати праці підприємства, призначати та звільняти своїх заступників та головних бухгалтерів цих підприємств. Відповідає за кадри та кадрову політику Підприємства;                                              

6.2.7. діє без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах, організаціях;

6.2.8. визначає розмір прибутку, порядок використання прибутку, порядок покриття збитків;

6.2.9. укладає договори всіх видів, видавати довіреності, відкривати в установах банків розрахункові рахунки;

6.2.10. розпоряджається майном та коштами Підприємства у відповідності до чинного законодавства;

6.2.11. в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, вказівки (усні та письмові), обов’язкові до виконання всіма підрозділами та працівниками підприємства;                                                          

6.2.14. вирішує всі інші питання, віднесені діючим законодавством, розпорядженнями Засновника, статутом Підприємства та колективним договором .

6.2.15. несе повну відповідальність за організацію роботи по охороні праці на Підприємстві, згідно Закону України «Про охорону праці»;

6.3. До виключної компетенції Засновника відноситься:

6.3.1. затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

6.3.2. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

6.3.3. встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством;

6.3.4. надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств;

6.3.5. зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.

7. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Права Підприємства:

7.1.1. Підприємство визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

7.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами;

7.1.3. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України;

7.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України;

7.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом;

7.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності;

7.1.7. Підприємство має право користуватися банківським кредитом за погодженням з Засновником, може давати банку по договору право користування своїми вільними грошовими коштами та встановлювати відсоток за їх використання;

7.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності;

7.1.9. Вступає у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління майном;

7.1.10. Утворює з дозволу Органу управління майном структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджує положення про них.

7.2. Обов’язки Підприємства:

7.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов’язковими до виконання.

7.2.2. Підприємство :

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати   працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду   споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного   середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

7.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та податковий облік та веде   статистичну звітність згідно з чинним законодавством, самостійно формує облікову політику.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.

7.4. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

                      8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, Підприємство розпоряджається у відповідності до затвердженого фінансового плану. Розмір чистого прибутку, визначений рішенням Засновника, перераховується до міського бюджету.

8.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є   прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження,   включаючи   централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

8.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9. ПРАЦЯ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Трудовий колектив Підприємства складають працівники Підприємства, які своєю працею беруть участь в господарській діяльності Підприємства на підставі трудового договору, укладеного з працівником. Для виконання окремих видів робіт Підприємство приймає громадян на роботу за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру.                  

9.2. Підприємство забезпечує всім працюючим безпечні умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові, в встановленому законодавством порядку.

9.3. Члени трудового колективу Підприємства підлягають обов’язковому соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню згідно законодавства України.

9.4. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами.

9.5. Трудовий колектив Підприємства:

9.5.1. розглядає і схвалює проект колективного договору та внесення змін та доповнень до нього;

9.5.2. заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

9.5.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

9.5.4. бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Підприємства;

9.5.5. підготовка і затвердження планів перспективного розвитку Підприємства;

9.5.6. затвердження переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

9.5.7. участь в матеріальному стимулюванні продуктивної праці працівників, заохочення їхньої винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

9.6. випадку реорганізації або ліквідації підприємства працівникам, які вивільнюються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені діючим законодавством України на момент їх вивільнення.

9.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою (регіональною) та територіальною угодами.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.                                                                                                                                      

10.2. Реорганізація Підприємства відбувається за рішенням Власника. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.                                                                                      

10.3. Підприємство ліквідується в наступних випадках:                                                    

10.3.1. за рішенням Власника;                                                          

10.3.2. на підставі рішення суду;

10.3.3. на інших підставах, передбачених законодавством України.                                                                            

10.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Власником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду, ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.                                                                                                

10.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства.                                                            

10.6. Ліквідаційна комісія:

10.6.1. публікує інформацію про ліквідацію Підприємства в пресі із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його кредиторів та розраховується з ними;                            

10.6.2. вживає заходів до оплати боргів Підприємства третім особам;

10.6.3. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію.                                                  

10.7. Грошові кошти, що залишилися на рахунку Підприємства, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють в умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, передаються Власнику у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Підприємства.                                                                                                                                        

10.8. Майно, яке було передано Підприємству у господарське відання, повертається Власнику.                                        

10.9. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10.10. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.

 

 

 

Секретар ради                                          Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *