УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 (_____________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від  _________ 2017 року                                        №  ___

                       

Про затвердження положення про

відділ з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної, мобілізаційної роботи

та цивільного захисту населення та

Положення про сектор з питань

цивільного захисту населення

             Враховуючи  лист Державної служби України № 26-3141/262 від 01.03.2017 року, відповідно до пункту 5 частини першої ст. 26   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                        В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

  1. Затвердити Положення про відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення (додаток №1).
  2. Затвердити Положення про сектор з питань цивільного захисту населення (додаток №2).

  1. Визнати таким, що втратив чинність додаток № __ до  рішення № 85  від 11.02.2016 року «Про затвердження положень про відділи, управління та інші виконавчі органи Трускавецької міської ради».

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко та голову постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації С.Грабовського.

            Міський  голова                                              А.Кульчинський

 

 

                                                                                        Додаток № 1

                                                                                                         до рішення міської ради 

                                                                                             № _____  від ___________ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань діяльності правоохоронних органів,

оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту

 Трускавецької міської ради

1. Загальні положення.

1.1. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,  мобілізаційної роботи та цивільного захисту (надалі – відділ) утворюється Трускавецькою міською радою і є її виконавчим органом.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, виконавчому комітету та міському голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Львівської обласної ради, Трускавецької міської ради та її виконавчим комітетом, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови м. Трускавець, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами відповідно до напрямків діяльності.

1.4. Відділ згідно розподілу обов’язків між керівництвом міської ради та відповідно до законодавства підпорядковується профільному заступнику міського голови.

1.5. У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, установами міста.

2. Основні завдання  та функції відділу.

2.1. У частині питань діяльності правоохоронних органів:

– організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами всіх форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та розпоряджень міського голови з правоохоронних питань;

– збирає, узагальнює та аналізує статистичну та іншу інформацію з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для міського голови;

– здійснює розробку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з правоохоронних питань, організовує їх виконання;

– вивчає, узагальнює і надає практичну і методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям щодо організації роботи з правоохоронних питань;

– сприяє поліпшенню кадрового та матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності на території міста;

– сприяє органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створення належних умов їх утримання ;

– сприяє матеріально – технічному та методичному забезпеченню роботи громадських формувань з охорони громадського порядку;

– організовує виховну роботу з особами умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою.

2.2. У частині оборонної та мобілізаційної роботи:

– бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста;

– організовує виконання міською радою законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

– розробляє та подає керівництву міської ради проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

– організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки і мобілізації;

– організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

– бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану;

– координує розроблення проектів мобілізаційного плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

– подає пропозиції керівництву міської ради щодо участі в організації управління в особливий період;

– організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

– подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

– бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями;

– вживає заходи до виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів;

– подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій;

– подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

– подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

– контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами і організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території в умовах особливого періоду;

– організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

– розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

– забезпечує подання вищестоящим органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

– готує і доводить іншим структурним підрозділам міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

– здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників;

– забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

– готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

– координує роботу підприємств, установ і організацій міста по підготовці громадян до військової служби;

– сприяє приписці громадян до призовної дільниці та призову на строкову військову службу;

– веде персонально-первинний облік військовозобовязаних і призовників, зареєстрованих на території міста, виконуючи весь комплекс заходів, необхідних для якісного ведення цього обліку.

– контролює ведення військового обліку і бронювання військовозобов’язаних підприємствами, установами і організаціями міста;

         приймає участь у заходах військово-патріотичного виховання громадян міста;

         планує і координує роботу по територіальній обороні міста;

– підтримує шефські зв’язки із військовою частиною 2418 м. Великі Мости відповідно до Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» від 11.02.2016 року № 44/2016;

– організаційно забезпечує діяльність всіх координаційних рад та комісій, які пов’язані із вирішенням питань оборонного, мобілізаційного характеру, діяльності правоохоронних органів та цивільного захисту населення.

2.3. В частині цивільного захисту населення:

бере участь у забезпеченні реалізації політики держави у сфері цивільного захисту населення і території м.Трускавець від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– забезпечує проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного характеру;

– взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

– сприяє сталому функціонуванню об’єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного характеру;

організовує підготовку і передпідготовку кадрів органів управління та сил цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;

– створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих аврійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– бере участь відповідно до закону у комплексних перевірках стану цивільного захисту населення та запобігання надзвичайних ситуацій на території міста;

– організовує проведення навчань, тренувань із цивільного захисту населення  в місті, на підприємствах, в установах та організаціях;

– подає пропозиції до проектів міських програм щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, і контролює, у межах своїх повноважень, їх виконання;

– подає пропозиції щодо включення до проекту міського бюджету витрат на створення  фінансових резервів і розвиток системи оповіщення цивільного захисту та запобігання надзвичайних ситуацій ;

– координує діяльність підприємств, установ і організацій міста усіх форм власності щодо пошуку і рятування людей, ліквідації наслідків впливу викидів хімічних та радіоактивних речовин;

– оповіщає населення за розпорядженням (наказом) міського голови (начальника цивільного захисту міста) про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, контролює функціонування системи оповіщення;

– організовує в установленому порядку надання допомоги населенню міста, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

– подає пропозиції в міську комісію з питань техногенно – екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та забезпечення життєдіяльності населення;

– розробляє, погоджує або затверджує плани заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності на території міста;

– визначає перелік об’єктів та здійснює заходи щодо створення страхового фонду документації  потенційно небезпечних об’єктів;

– здійснює інші повноваження, визначені законами України, актами Президента України з питань запобігання реагування на надзвичайні ситуації, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.

                                                                

  1. Структура  відділу. 

3.1. В структуру відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,  мобілізаційної роботи та цивільного захисту Трускавецької міської ради входить:

– сектор з питань цивільного захисту населення.

3.2. В штатний розпис відділу входять:

1. Завідувач відділу;

2. Головний спеціаліст відділу;

3. Головний спеціаліст відділу;

4. Головний спеціаліст відділу;

5. Керівник сектору

6. Головний спеціаліст сектору.

3.3. Роботу відділу організовує завідувач відділом. Завідувач відділом призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Особа, що призначається на посаду завідувача, повинна мати закінчену вищу освіту та стаж оборонно-мобілізаційної роботи не менше 3-х років.

Завідувач відділом:

3.3.1. Керує роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.3.2. Вивчає завдання та розподіляє обов’язки між працівниками, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вказівок керівництва міської ради.

3.3.3. Бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах міської ради, в тому числі при обговоренні питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.4. Завідувач та працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за покладені на них обов’язки.

3.5. Роботу сектору організовує керівник сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства за погодженням з Департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. Особа, що призначається на посаду керівника сектору, повинна мати закінчену вищу освіту та стаж роботи у сфері цивільного захисту  не менше 3-х років.

Керівник сектору:

3.5.1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

3.5.2. Виконує обов’язки визначені Положенням про сектор з питань цивільного захисту;

3.5.3. Затверджує посадову інструкцію працівника сектору та визначає його обов’язки;

3.5.4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

3.5.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

3.6.6. Звітує перед міським головою, профільним заступником міського голови  про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

3.6.7. За дорученням керівництва міської ради представляє інтереси сектору у взаєминах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями міста;

3.5.8. Здійснює розробку наказів керівника Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області; 

3.5.9. Організовує роботу Трускавецької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

3.5.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

3.5.11.Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

       3.5.12.Звертається з поданням до керівництва міської ради та відповідних органів виконавчої влади щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;
       3.5.13.Інформує керівництво міської ради та, за необхідності, правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
       3.5.14. Скликає в установленому порядку наради (штаби, комісії, робочі групи) з питань, що належать до компетенції сектору;

       3.5.15. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4. Заключні положення.

4.1. Міська рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

4.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується міською радою.

4.3. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства.

4.4. Покладання обовязків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускаються.

Секретар ради                                                                    Н. Пономаренко

              Додаток № 2

                                    до рішення міської ради 

                № _____  від ___________ р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор з питань цивільного захисту населення

відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи   та цивільного захисту Трускавецької міської ради.

1. Загальні положення.

1.1. Сектор з питань цивільного захисту населення (далі сектор) є підрозділом відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту Трускавецької міської ради, який утворюється міською радою і є підзвітним і підконтрольним раді.

З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади сектор є підконтрольним відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення та Департаменту з питань цивільного захисту Львівської  обласної державної адміністрації.

1.2. Сектор є органом управління Трускавецької міської ланки Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема цивільного захисту).

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями сектору є:

Серед основних завдань сектору є:

 забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста Трускавець;

– розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Трускавецької міської ланки Львівської територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

3. Крім цього сектор:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у сфері цивільного захисту в межах міста та вживає заходів щодо усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій щодо проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста у сфері цивільного захисту;

4) вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету для вирішення питань у сфері цивільного захисту;

5) забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів;

6) розробляє у визначених законом випадках проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері цивільного захисту;

7) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови;

9) бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесіях міської ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

11) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів,  протоколів зустрічей делегацій та робочих груп у межах своїх повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення депутатів;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством власних  і делегованих повноважень;

17) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення ними власних повноважень у сфері цивільного захисту;

18) здійснює повноваження, делеговані міською радою;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань  з мобілізаційної  підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах;

20) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) бере участь в реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в мирний час та в особливий період.

4. Сектор виконує передбачені законодавством галузеві завдання та повноваження у сфері цивільного захисту, а саме:

1) здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту районної ланки;

2) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснює функцій робочого органу (секретаріату) цієї комісії;

3) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту міської ланки  до дій за призначенням;

4) розробляє та подає на затвердження плани діяльності міської ланки, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

5) розробляє проекти міських програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надає ці програми у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг реалізації заходів програм;

6) бере участь в організації та проведенні моніторингу надзвичайних ситуацій, здійсненні прогнозування ймовірності їх виникнення;

7) забезпечує створення і належне функціонування міської системи оповіщення цивільного захисту;

8) забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

9) готує пропозиції щодо створення міських та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

10) надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

11) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міської ради, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

12) організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту міської ланки до дій за призначенням;

13) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

14) забезпечує організацію та здійснення визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

15) визначає потребу та організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

16) організовує та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

17) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

18) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту, планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організовує його укриття;

19) організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;                          

20) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

21) здійснює розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність
в особливий період;

22) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми, міської ланки:

– забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

– організовує формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

– здійснює підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

– організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

– забезпечує уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

– забезпечує уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення
і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

– бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

23) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми, міської ланки:

– забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

– здійснює підготовку розпорядчих документів щодо переведення міської ланки у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

– забезпечує організацію робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

– організовує здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

– бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– бере участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

– бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

– бере участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

– забезпечує організацію безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

– забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

24) у режимі надзвичайного стану виконує завдання відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

25) здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені Законом.

5. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців та спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за згодою);

3) вносити в установленому законодавством порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у сфері цивільного захисту;

4) скликати в установленому порядку наради для сприяння здійсненню покладених на сектор завдань;

5) користуватись в установленому законодавством порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) залучати у разі потреби на підставі розпорядження міского голови або керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сили і засоби Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

6. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, Трускавецьким МВ ГУ ДСНС України у Львівській області, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, громадськими об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Заключні положення.

7.1. Міська рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

7.2. Структура і чисельність сектору, фонд оплати праці працівників затверджується міською радою.

7.3. Працівники сектору призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. Покладання обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції сектору не допускаються.

Секретар ради                                                                    Н. Пономаренко

Перейти до вмісту