Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про затвердження передавального акту Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» Комунальній установі «Трускавецька міська лікарня»

                                                                                                                 УКРАЇНА                                           ПРОЕКТ

                                                                                                 ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                           Львівської області

 

                                                                        (______________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                                    2017  року               №

м. Трускавець

                                            

Про затвердження передавального

акту Комунального підприємства «Трускавецька

міська лікарня» Комунальній установі

«Трускавецька міська лікарня»

На підставі рішення Трускавецької міської ради від 02.03.2017року№433 «Про реорганізацію КП «Трускавецька міська лікарня», враховуючи вимоги  Податкового кодексу України щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, керуючись ст. 57, 78 Господарського кодексу України, п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька  міська рада

                                                                                                                     ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити передавальний акт Комунального підприємства  «Трускавецька міська лікарня» правонаступнику  усього його майна, майнових прав та обов’язків  Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» (додається).
  2. Голові комісії з припинення юридичної особи Комунального підприємства  «Трускавецька міська лікарня» Оленич Г.Я. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  3. Головному лікарю Комунального підприємства  «Трускавецька міська лікарня» Стасику І.С. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних із створенням юридичної особи Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня».
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна .       

       

                                                                          Міський голова                                                           А.Кульчинський

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Трускавецької міської ради  №_______ від __________ 

                                      Передавальний акт

від КП «Трускавецька міська лікарня» до КУ «Трускавецька міська лікарня»

станом на   01.  05.   2017 року

                                                                                                                                                         (грн)    

Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Частина І

Доходи неприбуткової організації

(сума рядків 1.1 1.16)

1

12436747,00

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

11243079,13

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

211542,05

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

39382,44

кошти або майно, що надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.4

доходи бюджетних установ (організацій) від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю

1.5

885943,84

інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки) бюджетної установи (організації)

1.6

56799,54

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.7

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів

1.8

вступні, членські та цільові внески

1.9

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію

1.10

вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 

1.11

доходи від надання культових послуг

1.12

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом

1.13

пасивні доходи

1.14

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:

1.15

благодійна допомога

1.15.1

гуманітарна допомога

1.15.2 ГД

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.15.3

інші доходи

1.16

Видатки неприбуткових організацій

(сума рядків 2.1 – 2.6)

2

11897802,84

сума видатків бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

11233383,30

сума видатків бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

664419,54

сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису

2.3

витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації                  

2.4

вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковою організацією іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:

2.6

благодійна допомога

2.6.1

гуманітарна допомога

2.6.2 ГД

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.6.3

Частина ІІ

Сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у тому числі: 

3

гуманітарна допомога

3.1 ГД

Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

4

Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

5

Податкове зобов’язання (рядок 5 х ___4/100)

6

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

32460612,04

33567664,83

     первісна вартість

1001

50724410,12

51860921,99

     знос

1002

18263798,08

18293257,16

Інвестиційна нерухомість:

1010

     первісна вартість

1011

     знос

1012

Нематеріальні активи:

1020

     первісна вартість

1021

     накопичена амортизація

1022

Незавершені капітальні інвестиції

1030

Довгострокові біологічні активи:

1040

     первісна вартість

1041

     знос

1042

Запаси

1050

1180891,99

931530,52

Виробництво

1060

Поточні біологічні активи

1090

Усього за розділом І

1095

33641504,03

34499195,35

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

Поточна дебіторська заборгованість:

     за розрахунками з бюджетом

1120

1120,91

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

1,10

29567,16

     за наданими кредитами

1130

     за виданими авансами

1135

     за розрахунками із соціального страхування

1140

31608,57

     за внутрішніми розрахунками

1145

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

Поточні фінансові інвестиції

1155

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

     національній валюті, у тому числі в:

1160

211542,05

538944,16

           касі

1161

           казначействі

1162

211542,05

538944,16

           установах банків

1163

           іноземній валюті

1165

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

     єдиному казначейському рахунку

1170

     рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

     в національній валюті

1176

     іноземній валюті

1177

Інші фінансові активи

1180

Усього за розділом ІІ

1195

212664,06

600119,89

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

5558,52

4168,89

БАЛАНС

1300

33859726,61

35103484,13

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

32460612,04

33567664,83

Капітал у дооцінках

1410

Фінансовий результат

1420

987298,64

-136276,63

Капітал у підприємствах

1430

Резерви

1440

Цільове фінансування

1450

Усього за розділом І

1495

33447910,68

33431388,20

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

     за цінними паперами

1500

     за кредитами

1510

     інші довгострокові зобов’язання

1520

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

Поточні зобов’язання:

     за платежами до бюджету

1540

236109,46

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

19470,19

     за кредитами

1550

     за одержаними авансами

1555

     за розрахунками з оплати праці

1560

918947,68

     за розрахунками із соціального страхування

1565

241021,33

     за внутрішніми розрахунками

1570

411815,93

256547,27

     інші поточні зобов’язання

1575

Усього за розділом ІІ

1595

411815,93

1672095,93

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

БАЛАНС

1800

33859726,61

35103484,13

 

 

 

Передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, товарно-матеріальних цінностей, палива, медикаментів, продуктів харчування, документів  здійснила комісія в складі:

Голова комісії :     

ОЛЕНИЧ ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА – заступник головного лікаря з медичної частини КП «Трускавецька міська лікарня»

(ідентифікаційний код  2735915660 ___________________

Члени комісії :

КАРПА ІРИНА ІВАНІВНА – головний бухгалтер

(ідентифікаційний код 1830608864) ________________

БОСАК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – голова профкому

(ідентифікаційний код 3137906610)_________________

КОСТЕЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – заступник головного бухгалтера

(ідентифікаційний код 2565508667)__________________

ЧЕРНОРАЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ – економіст

(ідентифікаційний код 1748609093)__________________

 

 

Перейти до вмісту