Про затвердження Програми “Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області ”

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(           СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                           

від                          2016 року                                

                                                                                                                                                     

Про затвердження Програми

“Покращення системи казначейського

обслуговування розпорядників, одержувачів

бюджетних коштів та інших клієнтів

Управлінням Державної казначейської

служби України у м. Трускавці

Львівської області 

 

 

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму “Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області  ” на 2016 рік згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (О.Карпин).

 

 

Міський    голова                                А.Кульчинський

 

 


 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішення Трускавецької міської ради

№_____від_________20___року

 

  

ПРОГРАМА

“ Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області ”

 

  

 

м. Трускавець
2016 рік

 

ЗМІСТ

 

 

1.     Паспорт Програми

2.     Загальні положення

3.     Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

4.     Відповідальний виконавець Програми

5.     Мета Програми

6.     Перелік завдань і заходів програми, напрямів використання коштів міського бюджету та результативних показників

7.     Очікувані результати виконання Програми

8.     Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів

9.     Координація та контроль за ходом виконання програми

Паспорт

 

Програми “Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області ”

1. Ініціатор розроблення ПрограмиУправління Державної казначейської служби у м. Трускавці Львівської області 

2. Дата, номер документа

    про затвердження програми

3. Розробник ПрограмиВиконавчий комітет Трускавецької міської ради

4. Відповідальний виконавець ПрограмиВиконавчий комітет Трускавецької міської ради 

5. Учасники Програми

6. Термін реалізації Програми2016 рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

    необхідних для реалізації

    Програми, тис.грн., всього

    у тому числі:

    7.1. Коштів міського бюджету – 60

 

Міський голова                                               А.Б. Кульчинський

 

Начальник управління

Державної казначейської служби

України у м. Трускавці Львівської області                В.В. Путь

 

 

Загальні положення

 

              Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. На реалізацію зазначених завдань спрямована Програма   Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області” (далі – Програма).

Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та нормативних актах. Це сприяло розширенню  завдань та функцій  органів Державної влади, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби України в реалізації державної  політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Законодавчі підстави для виконання програми:

         Бюджетний кодекс України ст. 43,48,78,112.

         Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні ” ст. 26 п. 22.

         Наказ Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (із змінами).

 

Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Управління Державної казначейської служби України у м. Трускавці  Львівської області здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 23 розпорядників, 6 одержувачів бюджетних коштів, 5 інших клієнтів державного та місцевих бюджетів. Щоденно до Управління Державної казначейської служби України у м. Трускавці  Львівської області установами-клієнтами подається 200 і більше платіжних доручень та розпоряджень на виділення бюджетних коштів для поточного фінансування  установ. Крім цього, в програмних комплексах здійснюється реєстрація кошторисів, довідок про зміни, планів використання  бюджетних коштів, бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань.

Поряд з цим, сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання електронного цифрового підпису передбачає та дає можливість впровадження повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах державної влади.

Впровадження новітніх технологій в органах Державної казначейської служби України дозволяє організувати систему дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Метою системи є спрощення та оптимізація взаємодії розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів з органами Державної казначейської служби  України, впровадження електронного формату обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій.

Однак, для виконання зазначених вище завдань, метою яких є покращення процесу обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, що в свою чергу позитивно впливатиме на оперативність прийняття управлінських рішень як збоку керівників установ-клієнтів, так і безпосередньо органом місцевого самоврядування, необхідно здійснити комплекс заходів із покращення стану матеріально-технічного забезпечення управління Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області сучасною комп’ютерною та оргтехнікою.

На сьогодні в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Трускавці  Львівської області парк комп’ютерної та оргтехніки практично зношений (50% комп’ютерної техніки до 2003 року випуску) та потребує сприяння органів місцевого самоврядування в частині виділення коштів  для покращення матеріально – технічної бази, з метою покращення системи обслуговування установ-клієнтів та створення належних умов праці працівникам.

 

Відповідальний виконавець Програми 

Відповідальним виконавцем програми визначено виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

Мета Програми 

Мета Програми – покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області.

 

Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

 

Основне завдання Програми – забезпечення якісного та ефективного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів.

Програма передбачає придбання 4-ох комп’ютерів та 2-ох принтерів, що дозволить вирішити питання, пов’язані з:

1. Розрахунково-касовим обслуговуванням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів та здійснення інших операцій з бюджетними коштами;

2. Наданням установам-клієнтам своєчасно та повному обсязі інформації про рух коштів на рахунках;

3. Забезпеченням належного попереднього та поточного контролю за цільовим та законним використанням бюджетних коштів установами-клієнтами.

Очікувані результати виконання Програми

 

1. Підвищення якості та оперативності  обслуговування бюджетних коштів  міського бюджету м. Трускавця.

2. Забезпечення покращення  умов обслуговування установ-клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області.

3. Забезпечення  ефективного використання програмних комплексів, застосування новітніх технологій в інформаційній галузі.

4. Формування позитивної думки щодо діяльності органів Державної казначейської служби.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 60 тис.грн.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради

  

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

 

Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області ”

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

60,0

60,0

у тому числі

 

 

Міський бюджет

60,0

60,0

 

 

Міський Голова                                                                 А.Б. Кульчинський

 

Начальник управління

Державної казначейської служби

України у м. Трускавці Львівської області                       В.В. Путь

 

 

                       

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

“ Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області ”

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показники

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2016 рік

1.

Покращення матеріально – технічного  забезпечення органів  державної влади

Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки

Комп’ютер – 4 комплекти,

принтер – 2 штуки

Затрат                            60

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

Міський бюджет

 

60,0

Підвищення якості та оперативності  обслуговування  бюджетних коштів міського бюджету м. Трускавця та установ-клієнтів 

Продукту                   10

Ефективності             6

якості

Усього на етап або на програму:

 

60,0

 

 

Міський Голова                                А.Б. Кульчинський

 

Начальник управління

Державної казначейської служби

України у м. Трускавці Львівської області                       В.В. Путь


 

 

 

 

Затверджено

Міський Голова 

______________А.Б. Кульчинський

«__» __________ 20__ року

 

ПРОГРАМА

“ Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області 

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна Трускавецької міської ради

____________О.Р. Карпин

«__» __________ 20__ року

 

Погоджено

Голова комісії Трускавецької міської ради, до компетенції якого належить Програма

 

 

_______________________

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

Погоджено

Заступник міського голови

_____________О.О. Ткаченко

 

«__» ________ 20__ року

 

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

___________М.М. Федоричак

 

«__» ________ 20__ року

 

 

Погоджено

Начальник відділу планування інвестицій виконавчого комітету

_____________М.Р. Заверюха

 

«__» ________ 20__ року

 

 

Начальник управління Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області

_____________В.В. Путь

 

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 

 

м. Трускавець
2016 рік

 

        Cекретар міської ради                                                                 Н.Пономаренко