Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 194 від 05.07.2016р. “Про затвердження розподілу обов’язків між міським головою, заступниками, секретарем ради та керуючим справами у новій редакції”

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  05  липня  2016  року            №  194
 
Про затвердження розподілу обов’язків
між міським головою, заступниками,
секретарем ради та керуючим справами
у новій редакції

               Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рішення Трускавецької міської ради від 09.12.2015р. № 30 «Про затвердження структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та їх загальної чисельності», а також рішення Трускавецької міської ради від 05.04.2016р. № 122 «Про внесення змін у рішення міської ради № 30 від 09.12.2016р. «Про затвердження структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та їх загальної чисельності» та додаток № 22 рішення № 85 від 11.02.2016р. «Про затвердження положень про відділи, управління та інші виконавчі органи Трускавецької міської ради», виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради і керуючою справами виконавчого комітету згідно додатку.

2. Вважати таким, що втратив чинність розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради і керуючим справами, затверджений рішенням виконкому № 16 від 10.12.2015 р.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету О.Петранич.

  

Міський голова                                                   А.Кульчинський

                                                                                                                      Додаток
                                                                                                                             до рішення міськвиконкому
                                                                                                                             №  194 від  05.07.2016 р.
 
 
РОЗПОДІЛ  ОБОВ’ЯЗКІВ
між міським головою,  заступниками міського голови,
секретарем ради  і  керуючим справами.
М і с ь к и й     г о л о в а
            У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  
м і с ь к и й    г о л о в а :
           
1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання указів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
            2. Організовує в межах, визначених цим Законом, роботу міської ради та її  виконавчого  комітету.
3. Підписує  рішення  ради  та  її  виконавчого  комітету.
4. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.
    5.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.
         6.  Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;  оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
         7.  Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Трускавця.
           8.  Скликає  загальні  збори  громадян  за  місцем  проживання.
    9.  Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її  виконавчого  комітету.
      10.  Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.
     11.  Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно  до  законодавства.
      12.  Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.
13.  Веде особистий  прийом  громадян.
14.  Забезпечує в місті додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян  та  їх  об’єднань.
       15.  Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих  органів.
Видає  розпорядження  у  межах  своїх  повноважень.
Міському  голові  безпосередньо  підпорядковуються :
 • відділ бухгалтерського обліку ;
 • фінансове управління;
 • відділ державного архітектурно-будівельного контролю.
             Координує  роботу  :
 • заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого  комітету, членів виконкому ;
 • постійних  комісій  міської  ради.
 • КП «Трускавецька міська лікарня»
Організовує і керує роботою комісій, затверджених рішенням виконавчого комітету.
                 
Заступник  міського  голови (Ткаченко О.О.)
            В  своїй  діяльності  підпорядковується  міському  голові.
            Відповідає за виконання, рішень ради і виконкому, вищестоящих органів державної влади і управління з питань освіти, охорони здоров’я, питань фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони навколишнього середовища, рекреації та туризму, звернень громадян та захисту прав споживачів, організації торгівельного та побутового обслуговування, статутної діяльності, реєстрації підприємств та ліцензування, підприємницької діяльності, роботи ринків, виносної торгівлі. Займається питаннями донорства ;  громадських організацій; навчальних закладів, музеїв, палаців культури та інших культурно-мистецьких установ незалежно від форми власності; роботи творчих спілок, організацією проведення загальноміських свят та інших масових заходів,  міського центру зайнятості; формування та реалізації молодіжної політики, співпраці між молодіжними організаціями; справи національностей та релігій.
Веде питання: роботи санаторно-курортних закладів, пансіонатів та інших об’єктів курортної інфраструктури; закладів та підприємств охорони здоров’я різних форм власності; туризму та екскурсій; екології рекреації та  туризму; з питань економіки, фінансів, соціально-економічного та фінансового розвитку міста
Контролює ведення  особових  справ  працівників  виконкому  та  відділів.
            Очолює комісії (робочі групи) по підготовці питань, які виносяться на засідання  виконавчого  комітету.
            Координує  роботу :
 • юридичний відділ
 • відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю
 • головний спеціаліст з питань кадрової роботи
 • відділ  освіти ;
 • відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту ;
 • управління розвитку міста;
 • відділ культури;
 • КП «Книги»,
 • КП «Харчовик»,
 • КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»,
 • КП «Редакція міського радіомовлення»;
 • КП «Парк Курортний»;
            Організовує і керує роботою комісій, затверджених рішенням виконавчого комітету.
Співпрацює  з  депутатськими  комісіями міської ради.
Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого міським головою графіку.
 
Заступник  міського  голови (Балицький О.М..)
            В  своїй  діяльності  підпорядковується  міському  голові.
            Відповідає за виконання рішень ради і виконкому,   вищестоящих органів державної влади і управління з питань генерального плану розвитку міста, проектування будівництва і архітектури, питань будівництва, комунального господарства, експлуатації житлового господарства, будівництва та експлуатації шляхів і об’єктів шляхового призначення, роботи транспорту і зв’язку.  Веде питання:  будівництва та обліку житла, об’єктів і мереж комунального господарства, роботи підприємств житлово-комунального господарства, прийняття  в експлуатацію новозбудованих об’єктів, відведення ділянок під будівництво і знесення на них існуючої забудови;  контролює відведення і використання земельної площі міста, діяльність садівничих кооперативів, створення у місті об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, експлуатації нежитлового господарства та майна комунальної власності; цивільного захисту населення.
            Очолює комісії (робочі групи) по підготовці питань, які виносяться на засідання  виконавчого  комітету.
            К о о р д и н у є     р о б о т у :
 • управління житлово-комунального господарства та будівництва;
 • управління  містобудування, архітектури та землекористування ;
 • управління комунальної власності;
 • відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи;
 • інспекції з питань благоустрою
 • комунальних підприємств міста житлово-комунальної сфери.
 • КП «Трускавецька міська ГГРЕС»
 • КП «Автотранспортне підприємство»
 • КП «Трускавецьжитло»
 • КП «Трускавецьтепло»
 • ТзОВ «Трускавецьводоканал»
Організовує і керує роботою комісій, затверджених рішенням виконавчого комітету.
            Співпрацює  з  депутатськими  комісіями міської ради.
Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого міським головою графіку.
 
            Керуюча  справами  міськвиконкому (Петранич О.М.).
В  своїй  діяльності  підпорядковується  міському  голові.
Організовує  роботу  апарату  виконавчого  комітету.
Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету, організовує доведення рішень виконкому і розпоряджень міського голови до виконавців.
            Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності.  На основі пропозицій управлінь та відділів міськвиконкому планує роботу виконкому.
Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого міським головою  графіку.
            Відповідає за своєчасне доведення до виконавців документів, які надходять  із  вищестоящих  органів.
            Щомісяця доповідає на апаратних нарадах про хід виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови.
            Надає методичну допомогу відділам і управлінням з питань ведення документації, контролю за виконанням рішень, розпоряджень.
             Координує  роботу : 
 • відділу організаційного забезпечення діяльності виконкому ;
 • відділу міського архіву ;
 • Центру надання адміністративних послуг ;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців ;
 • відділу державної реєстрації;
 • господарської служби.
            Організовує  і  керує  роботою спостережної комісії.
Виконує  інші  обов’язки  покладені  на  неї  виконавчим комітетом.
            Координує роботу з правоохоронними органами міста.
            У випадку відсутності керуючої справами її обов’язки за розпорядженням міського голови виконує заступник міського голови або завідувач відділу організаційного забезпечення діяльності виконкому.
 
С е к р е т а р    р а д и (Пономаренко Н.А.).
            В  своїй  діяльності  підпорядковується  міському  голові.
            Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує  контроль  за  їх  виконанням.
            Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.
            Надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів по реалізації пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях ради.
            Організовує узагальнення наказів виборців, попередньо розглядає і подає раді підготовлені виконкомом заходи по їх виконанню;  сприяє депутатам у реалізації даних їм наказів.
Займається питаннями роботи територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів, соціального захисту інвалідів, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дотримання законодавства про надання допомоги сім’ям з дітьми, роботи з неповнолітніми, про призначення субсидій, охорони праці роботи молодіжного центру соціальних служб для молоді
            Забезпечує гласність в роботі ради та її органів;  організовує обговорення громадянами проектів рішень ради;  важливих питань місцевого життя;  вивчення  громадської  думки.
            Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого міським головою графіку.
            Планує  роботу  міської  ради  та  постійних  депутатських  комісій.
            Організовує  та  проводить  навчання  депутатів.
            Координує  роботу :
 • постійних  депутатських  комісій ;
 • відділу з питань депутатської діяльності ;
 • служби у справах дітей ;
 • Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг;
 • МЦСССДМ;
 • управління праці та соціального захисту населення
Організовує і керує роботою комісій, затверджених рішенням виконавчого комітету.
            Займається питаннями роботи і зв’язку з громадськими організаціями  міста та  релігійними  громадами.
 
                                Керуюча справами                                   О.Петранич

Залишити відповідь

Перейти до вмісту