Рішення виконавчого комітету № 24 від 29.12.2015р

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  29  грудня  2015  року         № 24

 

Про архітектурно-містобудівну раду

при управлінні містобудування, архітектури

та землекористування Трускавецької міської ради

 

            Відповідно до статті 20 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011р. № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради» та керуючись ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради           

                    

В И Р І Ш И В:

 

 1. Утворити архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради.

 

 1. Затвердити:

       2.1. Склад архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради, (згідно з додатком № 1).

      2.2. Положення “Про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради”, (згідно з додатком № 2).

 

 1. Визнати таким, що втратило дію рішення виконкому Трускавецької міської ради № 362 від 27.12.2011р. “Про затвердження положення та складу архітектурно-містобудівної ради при Управлінні архітектури і містобудування Трускавецької міської ради” та рішення № 195 від 30.10.2014р. “Про внесення змін в рішення № 362 від 27.12.2011р. “Про затвердження положення та складу архітектурно-містобудівної ради при Управлінні архітектури і містобудування Трускавецької міської ради” .

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           

 

 

              Міський голова                                                          А.Кульчинський     

 

 

 

 

 

Додаток № 1

               до рішення виконкому

від  29.12.2015р.  № 24

 

Склад архітектурно-містобудівної ради

 

 1. Кушнір Зіновій Володимирович – голова архітектурно-містобудівної ради, зав.відділом містобудування і архітектури, головний  архітектор, член спілки архітекторів України, дипломант конкурсу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 1. Плахтій Оксана Петрівна – заступник голови архітектурно-містобудівної ради, начальник Управління містобудування, архітектури та землекористування                
 2. Тичинська Марія Миколаївна – секретар архітектурно-містобудівної ради,                                                            секретар відділу містобудування і                                                                                         архітектури

 

Члени архітектурно-містобудівної ради:

 

 1. Балицький Олексій Михайлович – заступник міського голови 
 2. Максимич Сергій Васильович – начальник УЖКГіБ міської ради
 3. Стародуб Анатолій Георгійович – голова постійної комісії з питань  землекористування, містобудування та благоустрою
 4. Лютов Анатолій Олександрович – головний спеціаліст містобудівного кадастру при УМАтаЗ
 5. Грищенко Олександр Павлович – архітектор, лауреат Державної премії України в області архітектури, член виконавчого комітету міської ради
 6. Наконечний Ігор Володимирович – архітектор ПП “Крокус”, член спілки архітекторів України
 7. Кушнір Василь Федорович – головний архітектор проектів ПВФ “ГуртАР”, член спілки архітекторів України.
 8. Савчин Ірина Ярославівна – архітектор, фізична особа – підприємець
 9. Біда Петро Іванович – архітектор, фізична особа – підприємець

                      Керуюча справами                                               О.Петранич

 

 

Додаток № 2

до рішення виконкому

від 29.12.2015р. № 24 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про архітектурно-містобудівну раду  при управлінні містобудування, архітектури та  землекористування Трускавецької міської ради       1. Загальні положення  

   1.1. Це положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради (далі  –  Рада) при уповноваженому органі містобудування та архітектури, Управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради (надалі УМАтаЗ), що утворюється за рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської  ради і постійно діє при  УМАтаЗ.         Порядок роботи Ради при УМАтаЗ визначається відповідним положенням про Раду цього органу.     

 1.2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та  проектної  документації.  Рада  діє  на громадських засадах.    

  1.3. У  своїй  діяльності Рада керується Конституцією України та законами України,  а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції  і  законів  України,  актами  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, актами органів місцевої влади, а також цим положенням.  

 1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.      

2. Основні завдання Ради    

2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну  документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого  використання  територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:     визначення державних інтересів у проектах  містобудівної документації (Генеральна схема планування території України; схеми планування території на регіональному  рівні; генеральні плани населених пунктів; детальні плани територій, проекти  зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів;     будівництва об’єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального,  промислового та іншого призначення, об’єктів садово-паркової та ландшафтної  архітектури, монументального  і монументально-декоративного мистецтва, а також об’єктів реставрації, пристосування пам’яток архітектури та містобудування).  

2.2. При розгляді  містобудівної та проектної документації рекомендації  надаються  на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).      

2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації  враховуються  під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.     

2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно  рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.      

2.5. Ради надають рекомендації з питань планування, забудови та іншого  використання територій у межах історичних  ареалів населених місць  і  зон  охорони пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.      

3. Склад і структура Ради      

3.1. Головою  Ради  є  завідуючий відділом містобудування і архітектури – головний архітектор міста.    

3.2. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та  досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади,  творчих спілок, представники органів місцевого державного контролю та інженерних служб міста.     Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа посадових осіб спеціально уповноваженого органу УМАтаЗ.      

3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні  становити  не  менше  п’ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради.     

3.4. Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради за поданням УМАтаЗ.      

4. Організаційні засади членства у Раді      

4.1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
4.2. Члени Ради мають право:    – заздалегідь бути  поінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради;   –  брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати  містобудівні,  архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.      

4.3. При розгляді  містобудівної  та  проектної документації члени Ради зобов’язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.      

4.4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права  брати  участь  в  обговоренні на засіданнях питань щодо проектування об’єктів містобудування, у  розробленні  яких вони брали участь.     

 4.5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів,  авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються   працівниками проектної установи, у якій вони працюють.      

4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.      

5. Організація роботи Ради      

5.1. Формою роботи Ради є засідання,  що проводяться згідно з порядком денним.          Засідання Ради є відкритими.     Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.     Порядок денний формується за зверненнями замовників.     Подання Раді проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником  (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).     Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних  норм  щодо  проектної документації відповідної стадії проектування.      

5.2. Засідання Ради веде Голова, а за його відсутності – заступник Голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.     Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.   

5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на відповідний   спеціально  уповноважений  орган  містобудування  та архітектури.    

5.4. Рада  розглядає матеріали проекту, подані  за  десять робочих днів до її засідання.

5.5.   Уповноважений  орган містобудування та архітектури, при якому функціонує Рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону  мають  повноваження  щодо  розгляду  проекту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за  відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають   уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки. Письмові  висновки  додаються  до матеріалів засідання Ради.

     У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної   документації   такий  проект  вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту.    

5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV,V  категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.      

5.8. Розгляд на  засіданні   Ради  проектів  реконструкції об’єктів  будівництва,  щодо яких діють майнові права автора, проводиться  за  участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”.      

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими якщо за них  проголосувало  більш  як  половина присутніх на засіданні членів Ради.     У разі   рівного   розподілу голосів  вирішальним  є  голос головуючого на засіданні.

5.10. За   результатами   розгляду   й   обговорення   питань секретарем  складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.    

5.11. До протоколу включаються:     поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб;     питання, які розглядаються на засіданні;     відомості про замовника;     дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;     у разі необхідності: основні характеристики об’єкта, перелік вихідних даних  (основних), рішення про відведення земельної ділянки  (для  об’єктів  будівництва),  особливі  умови, основні висновки щодо відповідності вихідним  даним, стислий  зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання  та остаточними рекомендаціями Ради.    

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради.      

5.13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.              

                   Керуюча справами                                                      О.Петранич

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *