Додаток № 2

до рішення сесії № ______        

від _____________2019р.

 

ДОГОВІР на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення пересувних тимчасових споруд у м.Трускавці

 

“_____“__________________ 2020р.                                                                           м. Трускавець

               Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, в особі _________________________ ______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в подальшому Виконавчий орган, з одного боку, та ______________________________, в особі ______________________, що діє на підставі ____________________, в подальшому Користувач, з іншого боку, разом іменовані Сторони, керуючись Порядком розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим рішенням сесії Трускавецької міської ради від «___»   ____________2019 року № ____, уклали цей Договір про нижченаведене:

  1. Предмет Договору

         1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавчим органом права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власностi на умовах оренди для розміщення пересувних тимчасових споруд (надалі – Об’єкт) на терміни відповідно до протоколу за результатами електронних торгів.

1.2. Користувач вступає у тимчасове користування Об’єктом з моменту підписання цього Договору.

  1. Зобов’язання сторін

2.1. Виконавчий орган зобов’язується:

2.1.1. Надати право на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власностi на умовах оренди площею _______, для розміщення пересувної тимчасової споруди за адресою: м. Трускавець, вул. ____________________.

2.2. Користувач зобов’язується:

2.2.1. Встановлювати пересувну тимчасову споруду відповідно до умов, вказаних в оголошенні для проведення електронних торгів, без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власностi та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.2. Перенести ПТС на нове місце у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташування існуючих будівель, споруд, інженерних мереж на вимогу управління містобудування, архітектури та землекористування ТМР з подальшим уточненням Переліку місць. У разі незгоди власника (орендаря) ПТС із запропонованим йому новим місцем для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу.

 

  1. Порядок і терміни розрахунків

3.1. Користувач сплачує Виконавчому органу кошти за тимчасове користування Об’єктом у сумі, визначеній результатом електронних торгів за весь період, на який укладається Договір. Плата за розміщення ПТС зараховується до місцевого бюджету код платежу 24060300 “Інші надходження”. 

3.2. Оплата проводиться до підписання Договору незалежно від факту встановлення пересувної тимчасової споруди.

  1. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавство України.

4.3. Порушення переможцем торгів вимог щодо зовнішнього вигляду конструкцій та умов функціонування, асортименту товарів, тощо є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку, про що уповноважений орган повідомляє Користувача за 10 календарних днів до дати розірвання Договору.

4.4. Ризики випадкового пошкодження або знищення пересувних тимчасових споруд або його частини несе Користувач.

4.5. У разі пошкодження окремих конструктивних елементів благоустрою Користувач несе відповідальність перед Виконавчим органом згідно з чинним законодавством України.

4.6. Користувачу забороняється передавати право на здійснення підприємницької діяльності у пересувній тимчасовій споруді третім особам.

  1. Прикінцеві положення

5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

5.2. Додатки, підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною і прощиваються до Договору.

5.3. Договір припиняється/розривається у разі:

5.3.1. Закінчення терміну його дії.

5.3.2. Достроково за згодою сторін.

5.3.3. У випадку зміни спеціалізації або функціонального призначення ПТС (на підставі акту конкурсної комісії).

5.4. Виконавчий орган у разі припинення цього договору на підставі пунктів 4.3; 4.5 цього договору інформує листом Користувача про припинення договору та необхідність демонтажу пересувної тимчасової споруди.

5.5. Договір складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники зберігається у Виконавчого органу, один – в Користувача.

5.6. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.

  1. Термін дії Договору

6.1. Термін дії договору встановлюється з дати підписання даного договору до дати, що визначена у договорі за результатами електронних торгів.

6.2. Договір не підлягає автоматичному пролонгуванню.

 

  1. Додатки до цього Договору

Викопіювання з плану міста Трускавця із зазначенням місця здійснення господарської діяльності, завірене у визначеному порядку, протокол за результатами торгів.

  1. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН:                                 КОРИСТУВАЧ:

Адреса: ____________________                        Адреса: ________________________

Р/р ________________________                        Р/р _____________________________

МФО ______________________                      МФО ___________________________

ЄДРПОУ __________________                           ЄДРПОУ _______________________

Телефон: ___________________                         Телефон: _______________________

Підпис _____________

«____»__________ 2020 р.

Підпис _________

«____»__________ 2020 р.

Секретар Трускавецької міської ради                                      Н. Пономаренко

Перейти до вмісту