ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3. здійснює нагляд за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4. аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

6. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7. розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

8. бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень виконавчого комітету міської ради , головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання  міському голові ;

10. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

12. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень;

13. опрацьовує запити і звернення депутатів міської ради;

14. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

15. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16. здійснює повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування;

17. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

18. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

21. забезпечує захист персональних даних;

22. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

23. залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

24. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

25. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

– сприяє  розвитку соціального діалогу , організації співробітництва виконкому трускавецької міської ради з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

– здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, обстежує їх  на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

– здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

– бере участь у розробленні та реалізації міських програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств комунальної форми власності та запобігання нещасних випадків на виробництві;

– бере участь у розробленні міської програми зайнятості населення та  інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

– забезпечує діяльність міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

– з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

– організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення тощо;

Здійснює призначення та виплату:

– державної допомоги сім’ям з дітьми;

– державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

– тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

– щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

– компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

– державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

– щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг  80-річного віку;

компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги;

– забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

– одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „ Мати-героїня ”;

– .бере участь у роботі комісій, утворених  виконавчим комітетом міської ради  з питань соціального захисту населення;

– сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

– проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

– здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

– визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

– проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

– організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

– надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг;

– здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

  у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

1. організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

2. здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3. організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

4. подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших категорій громадян;

та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

6. аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському  голові  пропозиції з цих питань;

7. видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

8. подає пропозиції Трускавецької міської ради під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

9. забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

10. сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

11. подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

 у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

1. здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

2. здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

3. здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

4. визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Львівської обласної держадміністрації;

5. інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

6. інформує міський центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

7. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *