ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ОБОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

. У частині питань діяльності правоохоронних органів :

 • організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами всіх форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень кабінету міністрів України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та розпоряджень міського голови з правоохоронних питань;

 • сприяє виконанню Комплексної програми боротьби із злочинністю у м. Трускавець;

 • збирає, узагальнює та аналізує статистичну та іншу інформацію з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для міського голови;

 • здійснює розробку проектів рішень сесій міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови з правоохоронних питань, організовує їх виконання;

 • вивчає, узагальнює і надає практичну і методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям щодо організації роботи з правоохоронних питань;

 • сприяє поліпшенню кадрового та матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності на території міста;

 • сприяє органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створення належних умов їх утримання ;

 • сприяє матеріально- технічному та методичному забезпеченню роботи громадських формувань з охорони громадського порядку;

 • організовує виховну роботу з особами умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою.

2.2. У частині оборонної та мобілізаційної роботи:

 • бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста;

 • організовує виконання міською радою законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

 • розробляє та подає керівництву міської ради проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

 • організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки і мобілізації;

 • організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

 • бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану;

 • координує розроблення проектів мобілізаційного плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

 • подає пропозиції керівництву міської ради щодо участі в організації управління в особливий період;

 • організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

 • подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

 • бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями;

 • вживає заходи до виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів;

 • подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій;

 • подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

 • подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

 • контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами і організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території в умовах особливого періоду;

 • організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

 • розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

 • забезпечує подання вищестоящим органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

 • готує і доводить іншим структурним підрозділам міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

 • здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників;

 • забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

 • готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

 • координує роботу підприємств, установ і організацій міста по підготовці громадян до військової служби;

 • сприяє приписці громадян до призовної дільниці та призову на строкову військову службу;

 • веде персонально-первинний облік військовозобов’язаних і призовників, зареєстрованих на території міста, виконуючи весь комплекс заходів, необхідних для якісного ведення цього обліку.

 • контролює ведення військового обліку і бронювання військовозобов’язаних підприємствами, установами і організаціями міста;

 • приймає участь у заходах військово-патріотичного виховання громадян міста;

 • планує і координує роботу по територіальній обороні міста;

 • підтримує шефські зв’язки з ВМС України;

 • організаційно забезпечує діяльність всіх координаційних рад та комісій, які пов’язані із вирішенням питань оборонного, мобілізаційного характеру, діяльності правоохоронних органів та цивільного захисту населення.

2.3. В частині запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:

 • бере участь у забезпеченні реалізації політики держави у сфері захисту населення і території м.Трускавець від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • забезпечує проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного характеру;

 • взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

 • сприяє сталому функціонуванню об’єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру;

 • організовує підготовку і передпідготовку кадрів органів управління та сил цивільної оборони, захисту населення від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;

 • створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих аврійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • бере участь відповідно до закону у комплексних перевірках стану цивільного захисту населення та запобігання надзвичайних ситуацій на території міста;

 • організовує проведення навчань, тренувань із цивільного захисту населення в місті, на підприємствах, в установах та організаціях;

 • подає пропозиції до проектів міських програм щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, і контролює, у межах своїх повноважень, їх виконання;

 • подає пропозиції щодо включення до проекту міського бюджету витрат на створення  фінансових резервів і розвиток системи  цивільного захисту та запобігання надзвичайних ситуацій ;

 • координує діяльність підприємств, установ і організацій міста усіх форм власності щодо пошуку і рятування людей, ліквідації наслідків впливу викидів хімічних та радіоактивних речовин;

 • оповіщає населення за розпорядженням начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, контролює функціонування системи оповіщення;

 • організовує в установленому порядку надання допомоги населенню міста, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

 • подає пропозиції в комісію з питань техногенно – екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та забезпечення життєдіяльності населення ;

 • розробляє, погоджує або затверджує плани заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності на території міста;

 • визначає перелік об’єктів та здійснює заходи щодо створення страхового фонду документації потенційно небезпечних об’єктів ;

 • здійснює інші повноваження, визначені законами України, актами Президента України з питань запобігання реагування на надзвичайні ситуації, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.

                                                                 

Перейти до вмісту