ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДДІЛУ

1) ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Трускавецької міської ради та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті  бюджетних зобов’язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов’язань,  здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення  контролю  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання     виникненню     негативних      явищ      у фінансово-господарській  діяльності,   виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відділ бухгалтерського обліку здійснює  методичне керівництво та  контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  з питань  ведення  бухгалтерського  обліку,  складення фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

Відділ бухгалтерського обліку відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

     1) веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

     2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену  та іншу звітність (декларації) в    порядку, встановленому законодавством;

     3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов’язань,  їх  реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;

 веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності,  дотриманням  бюджетного  законодавства  та національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського   обліку   в державному  секторі,  а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами  бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

     4) своєчасно подає звітність;

     5) своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

     6) забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;

     7) проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

     8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов’язань   та   бюджетних фінансових зобов’язань;

повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення  та  передачу  до  архіву   оброблених первинних  документів та облікових регістрів,  які є підставою для відображення  у  бухгалтерському  обліку  операцій  та   складення звітності, а також звітності;

користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні  підрозділи  бюджетної  установи даними бухгалтерського обліку та звітності  для  прийняття  обґрунтованих управлінських    рішень,    складення   економічно   обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг,  що можуть  надаватися  за  плату відповідно   до   законодавства,   визначення   можливих   ризиків фінансово-господарської діяльності;

      9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

     10) розробляє   та   забезпечує   здійснення   заходів   щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані установі;

     11) здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства.

Відділ бухгалтерського обліку має право:

     1) представляти  установу в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції відділ бухгалтерського обліку , в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

    2) встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  відділу бухгалтерського обліку структурними   підрозділами  установи  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

     3) одержувати  від структурних підрозділів установи та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

     4) вносити  міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності,     здійснення    поточного    контролю,    провадження фінансово-господарської діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *