РІШЕННЯ № 33 від 17.12.2020 року Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                              

від 17 грудня 2020 року                     № 33
                                                                                                                                                    

Про бюджет Трускавецької міської                                                                                         

територіальної громади на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Трускавецької міської територіальної громади у сумі 269 839 600 гривень, у тому числі доходи загального фонду – 264 044 500 гривень та доходи спеціального фонду – 5 795 100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Трускавецької міської територіальної громади у сумі 269 839 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 264 044 500 гривень та видатки спеціального фонду – 5 795 100 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади у розмірі 4 000 000 гривень, що становить 1,5 відсотка видатків загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Трускавецької міської територіальної громади у розмірі 600000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат бюджету Трускавецької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 37 755 700 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2021 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади згідно з додатком 7 до цього рішення.
 6. Установити, що у загальному фонді бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103-2 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади згідно з частиною 1 статей 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статей 70 та 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Трускавецької міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління міської ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Трускавця на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Трускавецької міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади:  

13.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

13.2. Забезпечити першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

13.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

13.4. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.5. У місячний термін подати на розгляд та затвердження міській раді проєкти міських програм, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку 6 до цього рішення.

13.6. Провести оптимізацію видатків, мережі та штатів бюджетних установ, обмежити необґрунтоване збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.

13.7. Приймати активну участь у державних та обласних цільових програмах, що потребують співфінансування та вносити відповідні пропозиції до бюджету Трускавецької міської територіальної громади для виділення коштів на виконання даних програм.

 1. Установити, що прийняті міською радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації місцевих/регіональних програм виконуються лише в межах виділених на 2021 рік коштів відповідно до бюджетних показників.
 2. 15. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак):

– кошти із загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі поданих заявок головних розпорядників коштів;

– фінансування об’єктів будівництва або реконструкція яких передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку проводити після затвердження програми соціально – економічного розвитку Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік;

– у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.

 1. 16. Надати право керівникам самостійний структурних підрозділів міської ради за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» встановлювати розмір премії заступникам керівників, а також іншим працівникам у межах затверджених видатків на оплату праці.
 2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 3. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадкістю виконавчого комітету міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

  

                                                                              Міський голова                                                              А. Кульчинський

додатки

    

Перейти до вмісту