РІШЕННЯ № 1134 від 13 грудня 2018 року Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2019-2021 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

    Р І Ш Е Н Н Я

Від  13   грудня 2018 року              1134

        

Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2019-2021 роки

З метою фінансової підтримки  підприємств комунальної форми власності та покращення їх матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                  В И Р І Ш И Л А :

 1. 1. Затвердити міську цільову Програму з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2019-2021 роки згідно додатку.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (А. Остапчук).

 

                                                                                    Міський голова                                                 А. Кульчинський      

 

                                           Додаток
                                  до рішення міської ради

                              № 1134 від 13.12.2018р.

 

 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми 

                 Програма підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло»   на 2019-2021 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».

     Комунальне підприємство «Трускавецьжитло » засноване на комунальній власності міста на підставі рішення Трускавецької міської ради засноване на комунальній власності міста на підставі рішення Трускавецької міської ради № 52 від 15 лютого 2011 року,   засновником Підприємства є Трускавецька міська рада .

У своїй діяльності Підприємство підпорядковується Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

       Метою Програми є забезпечення розвитку та стабільної роботи комунального підприємства КП «Трускавецьжитло», покращення його матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу, згідно його функціональних призначень, а саме:

–        сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємствам своєї поточної діяльності наданню якісних послуг споживачам міста;

–        своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємства.

                                                   2.Мета Програми

     Метою Програми є забезпечення розвитку та стабільної роботи комунального підприємства КП «Трускавецьжитло», покращення його матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу, згідно його функціональних призначень, а саме:

 • сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємствам своєї поточної діяльності наданню якісних послуг споживачам міста;

                                                    

 1. Відповідальність за виконання Програми

       Відподальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

     Здійснення Програми відбувається шляхом внесення внесків до статутного капіталу КП «Трускавецьжитло», відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 1. 4. Заходи для реалізації Програми

     Відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкції сміттєзбірних майданчиків в м.Трускавець» КП «Трускавецьжитло» необхідно провести роботи з реконструкції сміттєзбірних майданчиків міста Трускавця та привести їх до належного санітарного стану.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінасування,   строки виконання Програми

   Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Трускавецьжитло» буде спрямоване на   вирішення окремих питань господарської діяльності комунального підприємства, шляхом поповнення статутного фонду.

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Трускавця і визначається щороку , виходячи з реальних фінансових можливостей.

     Загальний обсяг фінансування Програми у 2019-2021роки передбачений згідно додатку №2 до цієї Програми.

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

       Організація виконання Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

Щорічні (квартальні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до фінансового управління міської ради.   Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. в

                                

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

з підтримки комунального підприємства

«Трускавецьжитло» на 2019-2021 роки

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Програма з підтримки     комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2019-2021рр.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   УЖКГіБ

                                                       Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ КП “Трускавецьжитло” __
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради

 

 1. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Трускавецьжитло»              ________
 1. Термін реалізації програми 2019р., 2020р.,2021р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   ________ 1200,0 тис.грн.                                                         у тому числі:

 • Коштів міського бюджету ________ 1200,0 тис. грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        _____________________________                 ______________

Начальник УЖКГ і Б      Максимич С. В.                ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б      Максимич С. В.                ______________

                        

                                        

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки     комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2019-2021рр.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

2020рік

2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

600,0

400,0

200,0

1200,0

у тому числі

 

 

 

 

міський бюджет

 

 

 

 

кошти небюджетних джерел**

600,0

400,0

200,0

1200,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                     _____________________________       ______________

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.      ______________

                                                                    (П.І.Б.)                              (підпис)

 

 

         Відповідальний Виконавець Програми

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.     ______________

                                                                         (П.І.Б.)                          (підпис)

 

                                      

                                          

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки     комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2019-2021рр.

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2019 рік***

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів підприєм-ницької діяльності

Реконструкція сміттєзбірних майданчиків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Проведення реконструкції 12 сміттє-

збірних майданчиків та приведення їх до належного санітарного стану

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

25

Усього на етап або на програму:

600,0

            

 

2020рік***

 

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

 

Реконструкція сміттєзбірних майданчиків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

400,0

Проведення реконструкції 8-ми сміттє-

збірних майданчиків та приведення їх до належного санітарного стану

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

16,6

Усього на етап або на програму:

400,0

 

2021 рік***

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

 

 

 

Реконструкція сміттєзбірних майданчиків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

200,0

 

Проведення реконструкції 3- х сміттє-

збірних майданчиків та приведення їх до належного санітарного стану

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

8,3

Усього на етап або на програму:

200,0

          

          Керівник установи

             головного розпорядника   коштів                     _____________________________  _____________

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.     

 

         Відповідальний Виконавець Програми

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.      ___________________________

        

    

                                                                                    Секретар міської ради                                                                      Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту