РІШЕННЯ № 1133 від 13 грудня 2018 року Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2019-2021 роки

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 грудня   2018 року             № 1133

        

Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2019-2021 роки

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності та покращення їх матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання, міська рада

                                                                                                                         В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2019-2021 р.р. згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна(А.Остапчук).

                                                                            Міський голова                                                           А.Кульчинський      

                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                             до рішення міської ради

                                                                                                                            № 1133 від   13.12.2018р.

 

 

Міська цільова Програма з   

 підтримки комунального підприємства

«Парк «Курортний» на 2019-2021 роки

 

                                                                                            м. Трускавець

 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

                 Програма підтримки комунального підприємства «Парк Курортний»   на 2019-2021 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».

     Комунальне підприємство « Парк Курортний» засноване на комунальній власності міста на підставі рішення Трускавецької міської ради №305 від 19.03.2008 року, засновником Підприємства є Трускавецька міська рада. Діяльність підприємства підпорядковується виконавчому комітету Трускавецької міської ради в особі управління житлово-комунального господарства і будівництва. Підприємство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України , відповідно до Цивільного кодексу України , Господарського кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України « Про природно –заповідний фонд України».

   Метою діяльності Підприємства є збереження цінності, збагачення та розвитку природного середовища парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, його охорони, формування умов для відпочинку населення та гостей міста-курорту Трускавець, отримання прибутку від надання комунальних та побутових послуг місту, населенню, та від інших видів господарської діяльності Підприємства у комерційних та виробничій сферах.

Основними видами діяльності є :

– надання послуг в рослинництві, облаштування ландшафту;

– прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності;

– механізоване очищення доріг міста;

– прибирання територій прилеглих до пам»ятних знаків;

– прибирання газонів міста та курортного парку;

– збирання та знищення інших відходів.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством для розвитку матеріально-технічної бази. Програма підтримки КП «Парк Курортний» на 2019 -2021 роки є організаційно-економічним документом, який спрямований на підтримку функціонування Підприємства. Без належної фінансової підтримки неможливе ефективне функціонування Підприємства.

 

                                                   2.Мета Програми

     Метою Програми є забезпечення розвитку та стабільної роботи комунального підприємства КП «Парк Курортний», покращення його матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу, згідно його функціональних призначень, а саме:

 • сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємствам своєї поточної діяльності наданню якісних послуг споживачам міста;
 • своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємства.

                                  

 1. Відповідальність за виконання Програми

       Відподальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

     Здійснення Програми відбувається шляхом внесення внесків до статутного капіталу КП «Парк Курортний», відповідно до вимог чинного законодавства України.

 1. 4. Заходи для реалізації Програми

з/п

Найм                                 Найменування заходу

               Термін

Ви         виконання

Орієн Вартість, тис. Г   т             грн.

1.11

Поп   Поповнення статутного фонду комунального підприємства КП «Тру «Парк Курортний» для проведення капітальних вкладень та прид     придобання основних засобів

2           2019 рік

77575         2698,5

2.

Поп   Поповнення статутного фонду комунального підприємства КП «Трус «Парк Курортний» для проведення капітальних вкладень та прид- придобання основних засобів

2           2020 рік

   1400,00

3.

Попо   Поповнення статутного фонду комунального підприємства КП «Тру «Парк Курортний» для проведення капітальних вкладень та    прид-   прид   бання основних засобів

2             2021 рік

   990,0

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  та джерел фінасування,   строки виконання Програми

   Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Парк Курортний» , надасть можливість забезпечити   стабільність роботи підприємства. Фінансова підтримка може бути спрямована на   вирішення окремих питань господарської діяльності комунального підприємства, шляхом поповнення статутного фонду, а саме:

 • Покращення стану основних засобів;
 • Забезпечення якісного утримання та ремонту вулиць міста;

         –   Покращення швидкості та якості виконуваних робіт по кронуванню           дерев.

         –   Забезпечення якісного та своєчасного вивозу сміття з території міста та парку Курортного.

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Трускавця і визначається щороку , виходячи з реальних фінансових можливостей.

     Загальний обсяг фінансування Програми у 2019-2021роки передбачений згідно додатку №2 до цієї Програми, фінансування на 2019 р.- згідно додатку №3.

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

       Організація виконання Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

Щорічні (квартальні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до фінансового управління міської ради.   Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. в

                

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Програма з підтримки     комунального підприємства «Парк «Курортний»

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   Управління житлово-комунального

                                       господарства і будівництва   Трускавецької міської ради  

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми         УЖКГіБ Трускавецької міської ради _      
 2. Співрозробники програми_ _ КП “Парк «Курортний”
 1. Відповідальний виконавець програми       УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Парк «Курортний»               ________
 1. Термін реалізації програми       2019р., 2020р., 2021р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього _____________________5088,5 тис.грн.___     

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету ____________5088,5 тис.грн.___

8.2.Коштів інших джерел (вказати)________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Начальник УЖКГіБ                    Максимич С.В.                 ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                    Максимич С.В.     ______________________

____ ______________________ _(П.І.Б.)                                                        (підпис)

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки   комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2019-2021рр.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

2020рік

2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

2698,5

1400,0

990,0

5088,5

у тому числі

 

 

 

 

міський бюджет

2698,5

1400,0

990,0

5088,5

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

         Начальник УЖК Г і Б                                                                          Максимич С.В.                   ______________

                                                                                                                                        (П.І.Б.)                                               (підпис)

 

         Відповідальний Виконавець Програми

         Начальник УЖКГ і Б                                                                           Максимич С.В.                  _______________

                                                                                                                        (П.І.Б.)                                                      (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки     комунального підприємства КП “Парк “Курортний” на 2019-2021рр.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2019 рік***

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів господарювання

Придбання техніки для забезпечення життєдіяльності підприємства:

Автогідропідіймач ВС 22

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2500,0

Покращення якості проведення робіт по догляду за зеленими насадженнями (кронування дерев по місту та парку Курортному)

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

26,6

Лавки чавунні з дерев’яними рейками

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

198,5

Покращення естетичного вигляду міста та парку, створення комфортних умов для відпочивальників та мешканців міста

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

2,1

Усього на етап або на програму:

2698,5

     2020 рік***

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів господарювання

 

Поливально- мийна машина W350H

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1400,0

Покращення   швидкості та якості виконуваних робіт прибирання вулиць у весняно-літній період

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

14.9

Усього на етап або на програму:

1400,0

 

2021 рік***

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів господарювання

 

Автомобіль бортовий ГАЗ 3309

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

990,0

Забезпечення якісного та своєчасного вивозу сміття з території міста та парку Курортного

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

10,5

Усього на етап або на програму:

990,0

 

 

Начальник УЖКгіБ                                                                                   Максимич С.В.                                              _________                                  

                                                                                                                                             (П.І.Б.)                                                                     (підпис)

Відповідальний Виконавець Програми    

Начальник УЖКГіБ                                                                               Максимич С.В.                                           ___________

 

                                                                              Секретар міської ради                                                                   Н.Пономаренко                             

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *