РІШЕННЯ № 122 Від 05 квітня 2016 року Про внесення змін у рішення міської ради № 30 від 09.12.2015р. «Про затвердження структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та їх загальної чисельності» та додаток № 22 рішення № 85 від 11.02.2016 року

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

( ДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від  05 квітня  2016  року            №  122

                       

Про внесення змін у рішення міської ради
№ 30 від 09.12.2015р.  «Про затвердження
структури виконавчих органів Трускавецької
міської ради та їх загальної чисельності» та
додаток  №22 рішення №85 від 11.02.2016 року
«Про затвердження положень про відділи,
управління, та інші  виконавчі органи
Трускавецької міської ради»

 

            Враховуючи зміни та доповнення до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 25.12.2015р. № 1395-р, відповідно до пункту 5 частини першої ст. 26   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

          1.  Створити відділ державної реєстрації Трускавецької міської ради у кількості 3 одиниці.

         2.  Затвердити Положення про відділ державної реєстрації (додаток №1)

           3. Перейменувати інспекцію державного архітектурного будівельного контролю у відділ державного архітектурного будівельного контролю.

           4. Внести зміни у додаток № 22 рішення 85 від 11.02.2016 року «Про   затвердження положень про відділи, управління, та інші  виконавчі органи Трускавецької міської ради», а саме замінити слова «інспекція державного архітектурного будівельного контролю» на «відділ державного архітектурного будівельного контролю».

             5. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 рішення міської ради № 30 від 09.12.2015р. «Про затвердження  структури  виконавчих  органів  Трускавецької  міської  ради  та   перелік  її  відділів,  управлінь  та  інших  виконавчих органів» ( додаток №2 і №3).

             6. Встановити загальну чисельність виконавчих органів Трускавецької міської ради в кількості 124,5 штатних одиниць.

             7. Рішення № 86 від 11.02.2016 року «Про внесення змін у рішення міської ради № 30 від 09.12.2015р. «Про затвердження структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та їх загальної чисельності» вважати таким , що втратило чинність.

               8.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко та голову постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації С.Грабовського

         Міський  голова                                              А.Кульчинський

 

                                                                                                  

                                                                                                                                 Додаток № 1
                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                            № 122 від 05.04.2016р. 

Положення   

про відділ державної реєстрації Трускавецької міської ради

      І. Загальні положення

      1. Відділ державної реєстрації Трускавецької міської ради (далі-відділ) є виконавчим органом Трускавецької міської ради, утворюється міською радою. Відділ є підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Трускавецької міської ради, міському голові, та іншим посадовим особам відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

       2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчими актами Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Львівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, у сфері реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання осіб на території міста, а також цим Положенням.

        3. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Головним розпорядником коштів щодо утримання відділу є виконавчий комітет Трускавецької міської ради. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис відділу затверджує міський голова.

        4. Відділ державної реєстрації Трускавецької міської ради взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до компетенції відділу.

        ІІ. Основні завдання відділу

1. Основними завданнями відділу є:

1.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;

1.2. забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;

1.3. забезпечення реалізації державної політики у сфері реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання осіб на території міста, визначених Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;

1.4. забезпеченняприйому документів, поданих для державної реєстрації;

1.5.  забезпеченнядержавної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;

1.6. ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього, реєстру територіальної громади;

1.7. формування та ведення реєстраційних справ;

1.8. взяття на облік безхозяйного нерухомого майна;

1.9.здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

        ІІІ. Функції відділу

        1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань забезпечує дотримання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчих актів Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації, рішень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативних актів, що регулюють забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації.

       2. У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав відділ:

2.1. проводить державну реєстрацію прав;

2.2.здійснює ведення Державного реєстру прав;

2.3. встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

2.4. перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

2.5. запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не подані заявником;

2.6. під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2.7. відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

2.8. присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

2.9. виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

2.10. формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

2.11. формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

2.12. здійснює інші повноваження, передбачені чиннимзаконодавством.

           3. У сфері державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців відділ:

3.1. перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3.2. перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

3.3. проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

3.4. веде Єдиний державний реєстр;

3.5. веде реєстраційні справи;

3.6. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

           4. У сфері реєстрації фізичних осіб відділ:

4.1. здійснює формування та ведення Реєстру територіальної громади;

4.2. здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах міста;

4.3. здійснює передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру;

4.4. вносить пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб та бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації фізичних осіб.

            5. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

5.1.  готує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету та  міського голови в межах своїх повноважень;

5.2.проводить та бере участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до основних завдань та функцій, визначених цим Положенням;

5.3. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.4. забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.5. готує для висвітлення в засобах масової інформації довідки про роботу відділу;

5.6. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.7. веде прийом громадян та розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.8. виконує інші функції та, передбачені чинним законодавством, повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань.

          ІV. Права

          1.Відділ, відповідно до покладених завдань і функцій, має право:

1.1. одержувати, в межах повноважень, від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій документи та інші інформаційні й довідкові матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

1.2. одержувати від підприємств, установ, організацій, виконавчих органів міської ради необхідну інформацію для виконання передбачених цим Положенням завдань та функцій;

1.3. залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

1.4. скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції;

1.5. вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу;

 1.6. вносити на розгляд  міської ради проекти рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу.

                                     

            V. Організація  роботи

             1. Відділ очолює завідувач-державний реєстратор (далі-завідувач), який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.  

             2. На посаду завідувача відділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

             4. Завідувач відділу, відповідно до покладених на нього обов’язків:

1.1. здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій та завдань;

1.2. визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх виконання, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників, складає та подає на затвердження Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу;

1.3. забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

1.4. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, ділового етикету, правил і норм охорони праці;

1.5. координує роботу відділу з іншими відділами, службами виконавчого комітету та управліннями міської ради;

1.6. підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

1.7. бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

1.8. бере участь у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення на вакантні посади відділу;

1.9. вносить пропозиції щодо просування по службі працівників відділу, їх заохочення;

1.10. забезпечує підготовку проектів рішень Трускавецької міської ради та виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів;

1.11. здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

             5. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу та посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією та несуть відповідальність за несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

               6. Загальна чисельність і фонд оплати праці відділу затверджується міською радою, штатний розпис – міським головою.

               7. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

              8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.   

             9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

         Секретар міської ради                                              Н.А.Пономаренко

 

                                                                                                                                                 Додаток № 2                                                                                                                                                                                               до рішення міської ради
                                                                                                                                             № ­­­­­­­­­­­122 від 05.042016р.
 
 
П Е Р Е Л І К
управлінь, відділів та інших виконавчих органів
 Трускавецької міської ради
1. Керівники міської ради                                                                      – 5 одиниць
2. Відділ з питань депутатської діяльності                                               – 2 одиниці
3.  Відділ організаційного забезпечення діяльності виконкому                 – 6 одиниць
4. Юридичний відділ                                                                              – 3 одиниці
5. Відділ бухгалтерського обліку                                                             – 4 одиниці
6. Відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю                    – 2 одиниці
7. Центр надання адміністративних послуг                                              – 3 одиниці
8. Відділ державного архітектурно-будівельного
    контролю                                                                                           – 2 одиниці
9. Управління розвитку міста                                                                  – 6 одиниць
10. Управління містобудування та землекористування                             – 7 одиниць
11. Інспекція з питань благоустрою                                                        – 3 одиниці
12. Відділ у справах  сім’ї, молоді та спорту                                            – 3 одиниці
13. Служба у справах дітей                                                                   – 3 одиниці
14. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів,
      оборонної та мобілізаційної роботи                                                   – 5 одиниці
15. Відділ міського архіву                                                                     – 2 одиниці
16. Відділ ведення Державного реєстру виборців                                   – 2 одиниці
17. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи                                  – 1 одиниця  
18. Господарська служба                                                                     – 10,5 одиниць
19. Відділ державного реєстрації                                                           –  3 одиниці        Всього:                                                                                               – 72,5 одиниць
Перелік самостійних відділів та управлінь
1. Управління праці та соціального захисту населення                           – 22 одиниці
2. Фінансове управління                                                                        – 11 одиниць
3. Відділ освіти                                                                                      – 3 одиниці
4. Відділ культури                                                                                 – 2 одиниці
5. Управління комунальної власності                                                      – 3 одиниці
6. Управління житлово-комунального господарства і
       будівництва                                                                                   – 7 одиниць
7. МЦСССДМ                                                                                         – 4 одиниці
        Всього:                                                                                        – 52 одиниць
 
        Всього:                                                                                       – 124,5 одиниць
                                
           Секретар міської ради                                                   Н.Пономаренко
 
 
 
 

                                                                                                                                               Додаток №  4                                                                                                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                №  122   від 05.04.2016р.                 

                                                                                                         

Положення
про відділ державного архітектурно-будівельногоконтролю
Трускавецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради (далі відділ) утворюється міською радою та є її виконавчим органом.Відділ ДАБК підпорядкований і підзвітний міській раді та є у безпосередньому підпорядкуванні міського голови. З питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» є підконтрольним Державної архітектурно-будівельній інспекції України.

1.2. В своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державної архітектурно-будівельній інспекції України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Відділ має із власним найменуванням печатку, штамп і бланк.

1.4. Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом для виконання службових обов’язків, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю.

2.2. Основним завданням відділу є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

2.3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ здійснює повноваження, визначені Законом України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» з урахуванням змін до законодавства та Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015року № 671.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

– приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти(видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

–   видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання;

здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб відділу;

розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб відділу;

–  розглядає відповідно до закону справипро правопорушення у сфері містобудівної діяльностііз прийняттям відповідних рішень;

–  здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.3.Посадові особи відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

–  видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

  • усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;
  • зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

–  проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

–  проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

–  залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

–  отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

–  вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

–  забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відділу чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

–  здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

–  здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

4.1. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

 4.2. Протягом трьох днів після призначення начальник відділу інформує про це Держархбудінспекцію. 

 4.3. На посаду начальник відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

4.4. Начальник відділу:

–  очолює відділ здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на відділ завдань;

–    організовує та контролює виконання відділом Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпоряджень міського голови, рішень Трускавецької міської ради і виконавчого комітету;

–       видає, у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

–     подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади відповідно до закону працівників відділу;

–     здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.5. Призначення особи на посаду до відділу, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ.

4.6. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.На працівників відділу ДАБК поширюється вимоги Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених цим положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу  розподіляються між начальником і працівниками  та затверджуються міським головою у посадових інструкціях.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому законодавством для його затвердження.

            Секретар міської ради                                                   Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *