РІШЕННЯ № 1258 від 26 березня 2019 року Про затвердження міської Комплексної Програми покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, на 2019 рік

Україна 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 березня 2019 року                     1258

 

Про затвердження міської Комплексної

Програми покращення житлових умов сімей,

в яких виховуються діти з інвалідністю, на 2019 рік

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законом України «Про охорону дитинства», ч.3 ст. 34 Житлового кодексуУкраїни, міська рада

                                                                                                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити міську Комплексну Програму покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, на 2019 рік (далі – Програма).
 2. Службі у справах дітей (Л.Дребот), Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (О. Костишин) забезпечити виконання Програми.
 3. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) при коригуванні міського бюджету на 2019 рік передбачати цільові асигнування для реалізації заходів Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної   власності і майна.

 

                                                                                       Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

№ 1258   від 26.03.2019 р.                                                                                

Міська Комплексна Програма

покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю

на 2019 рік

 

 

 

м. Трускавець

2019 рік

 

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю

на 2019 рік

 

Розділ 1. Загальні положення

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей з інвалідністю. 

Розділ 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

      Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні і в м. Трускавці в тому числі. Стан забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва.  

      Станом на 01.02.2019 року з 66 дітей з інвалідністю, які є в полі зору служби у справах дітей, 3 – потребують покращення житлових умов (забезпечення окремим житловим приміщенням) відповідно до ч. 3 ст. 34 Житлового кодексу, якою визначені підстави для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов, а саме:

– які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров’я Української РСР за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок;

Розділ 3. Мета Програми

            Мета Програми полягає у здійсненні заходів щодо покращення житлових умов дітей з інвалідністю.

           Мету Програми передбачається досягнути шляхом:

 • прийняття міської програми покращення житлових умов дітей з інвалідністю на 2019 рік;
 • створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла;
 • покращення житлових умов дітей з інвалідністю за рахунок спів- фінансування з міського бюджету та власних (залучених) коштів батьків, які виховують дітей даної категорії. .

Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу частково фінансувати покращення житлових умов дітей з інвалідністю за рахунок місцевого бюджету.

         Термін виконання Програми: 2019 рік.

 

 

Розділ 4. Шляхи та способи розв`язання проблеми

            Реалізація Програми пропонується шляхом покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, за умови перебування сім’ї на квартирному обліку осіб, які потребують покращення житлових умов та наявності медичного висновку, яким підтверджено, неможливість проживання дитини в одній кімнаті з іншими членами сім’ї. Програма реалізується через співфінансування з місцевого бюджету та власних коштів громадян на придбання житла.

 

 

Розділ 5. Завдання і заходи

 

Основними завданнями реалізації Програми є покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю за рахунок коштів місцевого бюджету та власних (залучених) коштів громадян.

Перелік завдань, заходів та показників Програми визначено в додатку 2 до Програми.

          

Розділ6. Обсяги та джерела фінансування Програми

     

Для розрахунку показників програми були використані такі дані:

 • 21м² житла на особу + 10м² на сім’ю – середня загальна площа житла, прийнята до розрахунку;

      Потреба коштів для реалізації  Програми у м. Трускавець на 2019 рік становить 1200 тис. грн, що дозволить придбати житло методом спів фінансування за кошти місцевого бюджету та власні (залучені) кошти громадян.

Очікувані результати:                                                                                                                                      

тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2019

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

1200,0

             1200,0

 місцевий бюджет

200,0

200,0

Власні (залучені) кошти

         1000,0

             1000,0

 

Розділ7. Строки та етапи виконання Програми

 

       Програма реалізовуватиметься впродовж 2019 року в межах асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

      У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.

 

Розділ8. Координація та контроль за ходом виконанняПрограми

      Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями заходів і завдань.

         Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

         Відповідальний виконавець Програми – виконавчий комітет Трускавецької міської ради, до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню.  

         Виконавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, в разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань.

         Програма розглядається на сесіях міської ради стосовно виконання її показників, а при внесенні змін  перезатверджується.

      Виконання Програми закінчується у визначені терміни.

Додаток 1
до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Покращення умов проживання сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми:   виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про

затвердження Програми:

 1. Розробник Програми: виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники Програми:
 3. Відповідальні виконавці Програми: виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 4. Учасники (співвиконавці) Програми:

7.Термін реалізації Програми: 2019 рік.

7.1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ ;  

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього   1200 тис. грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік, у тому числі:

8.1.Коштів місцевого бюджету___ 200 тис. грн_______________________________

8.2.Коштів інших джерел (залучені кошти)_1000 тис. грн._____

Керівник установи –
головний розпорядник коштів

Міський голова                                                                   А. Б. Кульчинський

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

Затверджено

Міський голова

_____________ А. Кульчинський

«__» __________ 2019 року

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

покращення умов проживання сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік

Погоджено

Голова питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної   власності і майна Трускавецької міської ради

_______________Остапчук А.Ю.

«__»__________ 20_ року

Погоджено

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики Трускавецької міської ради

    ____________Кіселичник М.М.

«__» __________ 20__ року

Погоджено

       Заступник міського голови

_________О. М. Балицький

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового

Управління Трускавецької міської ради

_______________М.М.Федоричак

«__» ________ 20__ року

МП

 

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

________________М.Р.Заверюха

«__» ________ 20__ року

м. Трускавець

2019 рік

Додаток 2

до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових

програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Ресурсне забезпечення міської

Комплексної програми Покращення умов проживання сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік

(назва програми)

тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2019

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

1200,0

             1200,0

 місцевий бюджет

200,0

200,0

Власні (залучені) кошти

         1000,0

             1000,0

 

 

Керівник установи –
головного розпорядникакоштів

Міський голова                                           Кульчинський А. Б.                                             _______________

                                                                                  (П. І. Б.)                                                                    (підпис)

 

Додаток 3

до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської Комплексної програми

Покращення умов проживання сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показникивиконання заходу, один. Виміру

Виконавець

заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги,

тис. грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

2019рік***

1.

Завдання1

Покращення житлових умов проживання дитини з інвалідністю

Захід 1

Покращення житлових умов дитині з інвалідністю

Затрати,

тис.грн.

Виконавчий комітет ТМР

Місцевий бюджет

Власні (залучені)

кошти

200,0

Покращення житлових умов дитини з інвалідністю

1 / 94 м ²

(на 4-х осіб)

21м ²

12766

продукту:

квартир/м ²

ефективність:

-середня загальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

Всього :              1200 тис.   грн.

 

 

 

Напрями діяльності   міської комплексної Програми Покращення умов проживання сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік

 

№ з/п

 

Зміст заходів Програми

 

 

 

Термін

виконання

 

Відповідальні виконавці

 

 

Джерела фінансування

(бюджет)

 

Очікуваний результат

1.Виявлення та облік житла, яке належить дітям з інвалідністю або право на користування яким вони мають

1.1

Виявлення та облік категорійних сімей з дітьми, з’ясування питання про наявність житла у таких сімей

Постійно

служба у справах дітей, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчудженню житла, право користування яким мають діти

1.3

Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина з інвалідністю

Постійно

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Забезпечення права дітей на користування житлом батьків, рідних

1.4

Вжиття заходів щодо збереження житла, право на користування яким мають діти з інвалідністю

Постійно

Орган опіки та піклування

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчудженню житла, право на користування яким мають діти з інвалідністю

2. Покращення житлових умов дітейз інвалідністю

2.1

Клопотання про   покращення житлових умов дітям з інвалідністю, які

Постійно

Центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Покращення умов проживання сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік

2.2

Здійснення моніторингу щодо забезпеченості житлом дітей з інвалідністю

2 рази на рік

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Захист майнових прав дітей та осіб даної категорії

3.Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту майнових прав дітей з інвалідністю

3.1

Проведення міжвідомчих нарад з питань захисту майнових прав дітей з інвалідністю

Щороку

Служба у справах   дітей,

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Забезпечення правової обізнаності дітей щодо їхніх майнових прав

3.2

Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації проблемних питань, пов’язаних із захистом майнових прав дітей з інвалідністю

Постійно

Служба у справах дітей,  

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Забезпечення правової обізнаності дітей щодо їхніх майнових прав

                                                                             Секретар міської ради                                                               Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту