РІШЕННЯ № 1407 від 30 липня 2019 року Про затвердження міської цільової Програми з фінансової підтримки КП «Трускавецьвода» на 2019 рік

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕКСЯТ  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ) 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   30  липня  2019  року               №  1407

        

Про затвердження міської цільової Програми

з фінансової підтримки  КП «Трускавецьвода» на 2019 рік

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України,  з метою  організації  роботи КП «Трускавецьвода», відповідно до його функціональних призначень ,  міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Затвердити  міську цільову Програму з фінансової підтримки КП «Трускавецьвода» на 2019р. згідно додатку.
 2. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради забезпечити організацію виконання  міської цільової Програми з фінансової підтримки КП «Трускавецьвода» на 2019р.
 3. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна(А.Остапчук).

               Міський голова                                                А.Кульчинський       

                                                                                           

                                                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                                                   до рішення міської ради

                                                                                                                                                    № 1407 від 30.07.2019р. 

                                                                                           Міська цільова Програма

з фінансової підтримки  КП «Трускавецьвода» на 2019 рік

 

                                                                                                    Трускавець

                                                                                                         2019р.


 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

 

                   Міська цільова Програма з фінансової підтримки комунального підприємства «Трускавецьвода» на 2019р.  (надалі Програма) розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».

     Комунальне підприємство  «Трускавецьвода» є комунальним унітарним підприємством, утвореним Трускавецькою міською радою відповідно до рішення №1081 від 25.10.2018року. Діяльність підприємства підпорядковується виконавчому комітету Трускавецької міської ради в особі управління житлово-комунального господарства і будівництва. Підприємство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами  та Статутом. 

        Метою  діяльності Підприємства  є:

–  забезпечення міста Трускавець питною водою, забір, очищення та розподіл питної води;

–  господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

Основними видами діяльності є :

–  забір, очищення, та постачання води.

–  каналізація, відведення й очищення стічних вод.

– здійснення технічного нагляду за будівництвом систем водопостачання та каналізації. Здійснення поточного та капітального ремонту споруд та устаткування системи водопроводу та каналізації.

– забезпечення питною водою населення у відповідності з діючими стандартами та нормами шляхом проведення щоденного контролю якості питної води по хімічних та бактеріологічних показниках з використанням прекурсорів.

–  проектування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних систем і мереж.

–   визначення запасних та регулюючих ємностей.

–   проектування замірних дільниць по монтажу засобів обліку води та стоків.

– проведення робіт по облаштуванню зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, запірної арматури, насосного обладнання; манометрів, показників рівня; приладів обліку, регуляторів тиску; сантехнічних приладів, фільтрів та інші .

       Відповідно до затверджених видів діяльності Статутом підприємства КП «Трускавецьвода», діяльність підприємства може здійснюватися на умовах ліцензування, відповідно до вимог законодавства України,  отже для організації роботи КП першочерговим заходом необхідне отримання ліцензійно- нормативних документів.

 

                                                     2.Мета Програми

      Метою Програми є забезпечення організації роботи та стабільного функціонування КП «Трускавецьвода», згідно його функціональних призначень, шляхом надання фінансової підтримки, а саме:

–  забезпечення міста Трускавець питною водою, забір, очищення та розподіл питної води.

                                  

 1. Відповідальність за виконання Програми

    Відповідальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

       Здійснення заходів Програми відбувається шляхом фінансової підтримки КП «Трускавецьвода» відповідно до вимог чинного законодавства України.                                                  

 1. 4. Заходи для реалізації Програми

      В рамках реалізації даної Програми передбачається отримання ліцензійно-нормативних документів для організації роботи КП «Трускавецьвода», відповідно до його видів  господарської діяльності, передбачених Статутом підприємства,   а саме:

– ліцензія на водопостачання та водовідведення;

– технологічний регламент підготовки питної води;

– технологічний регламент роботи водопровідно-каналізаційних мереж;

– індивідуальні технологічні нормативи використання питної води;

– дозвіл на спеціальне водокористування.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  та джерел  фінасування,   строки виконання Програми

        Виконання передбачених Програмою  заходів  забезпечить  організацію роботи КП «Трускавецьвода», відповідно до його функціональних призначень.

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Трускавця.  Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м.Трускавця можуть змінюватися під час бюджетного періоду, на підставі рішень сесії Трускавецької міської ради про внесення змін до міського бюджету м.Трускавця.

     Загальний обсяг фінансування Програми на 2019р.  передбачений згідно додатку « Ресурсне забезпечення міської цільової Програми» .

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

        Організація виконання Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької  міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

 Щорічні (квартальні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до  фінансового  управління  міської ради.    Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. 

                                                            Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Міська цільова Програма з фінансової підтримки комунального підприємства «Трускавецьвода» на 2019р.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    Управління житлово-комунального

                                        господарства і будівництва   Трускавецької міської ради  

 1.   Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми          УЖКГіБ Трускавецької міської ради _        
 2. Співрозробники програми_ _ КП “Трускавецьвода»
 1. Відповідальний виконавець програми        УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Трускавецьвода» ________
 1. Термін реалізації програми       2019р.
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього _____________________100,0 тис.грн.___       

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету ____________100,0 тис.грн.___       

8.2.Коштів інших джерел (вказати)________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

 

 

Начальник УЖКГіБ                    Максимич С.В.                 ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                    Максимич С.В.     ______________________

____  ______________________ _(П.І.Б.)                                                        (підпис)

.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова Програма з фінансової підтримки комунального підприємства «Трускавецьвода» на 2019р.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

100,0

100,0

у тому числі

 

 

міський бюджет

100,0

100,0

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

          Начальник УЖК Г і Б                                                                           Максимич С.В.                   ______________

                                                                                                                                        (П.І.Б.)                                                 (підпис) 

          Відповідальний  Виконавець Програми       

          Начальник УЖКГ і Б                                                                           Максимич С.В.                   _______________

                                                                                                                                      (П.І.Б.)                                                       (підпис)

 

                                  Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова Програма з фінансової підтримки комунального підприємства «Трускавецьвода» на 2019р.

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2019 рік***

1.

Надання підтримки

 КП  «Трускавецьвода»

Отримання ліцензійно-нормативних документів для організації роботи КП «Трускавецьвода»

Затрат

Обсяг витрат на отримання ліцензійно-нормативних

документів, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Отримання КП «Трускавецьвода»  ліцензійн-нормативно документів, зокрема:

1.ліцензії на водопостачання та водовідведення; 2.технологічного регламенту підготовки питної води; 3.технологічного регламенту роботи водопровідно-каналізаційних мереж;

4.індивідуальних технологічних нормативів використання питної води; 5.дозволу на спеціальне водокористування; Виконання даних заходів забезпечить організаційну роботу підприємства, відповідно до його предмету діяльності, передбачену Статутом.

Продукту

 Кількість ліцензійно-нормативних  документів, які необхідно отримати,  шт.

5

Ефективності

Середня вартість одного ліцензійно-нормативного документу, тис. грн..

20,0

Якості, %

100,0

Усього на етап або на програму:

  100,0

 

Начальник УЖКгіБ                                                                                      Максимич С.В.                                                    _________                                    

                                                                                                                                              (П.І.Б.)                                                                       (підпис)

Відповідальний  Виконавець Програми     

Начальник УЖКГіБ                                                                                      Максимич С.В.                                            ___________

 

                                                                         Секретар міської ради                                                                           Н.Пономаренко                        

Залишити відповідь

Перейти до вмісту