РІШЕННЯ № 1408 від 30 липня 2019 року Про надання поворотної фінансової допомоги ТзОВ «Трускавецький водоканал» у 2019 році

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 30 липня 2019 року             № 1408

 

Про надання поворотної фінансової

допомоги ТзОВ «Трускавецький

водоканал» у 2019 році

З метою забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення м. Трускавця та недопущення виникнення надзвичайної ситуації, створення умов, що сприятимуть забезпеченню водопостачання міста, забезпечення стабільності роботи ТзОВ «Трускавецький водоканал»,   відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, статі 179 Господарського кодексу України, статті 1046 Цивільного кодексу України, статей 25, 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

                                                                                                                                  ВИРІШИЛА:

 1. Надати поворотну фінансову допомогу для забезпечення управління системою водопостачання та надання відповідних послуг товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал» у розмірі 1400,0 тис. грн.
 2. Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал» згідно додатку 1.
 3. Затвердити договір про надання поворотної фінансової допомоги товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал» згідно додатку 2.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А. Остапчук).

                                                                                        Міський голова                                                   А. Кульчинський


                                                                                Додаток 1

                                                                                           до рішення міської ради

                                                                              від 30.07.2019 року № 1408

Порядок

надання поворотної фінансової допомоги

товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал»

 

 1. Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм перерахування та використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання поворотної фінансової допомоги.

Фінансова допомога пов’язана з управлінням системою водопостачання та наданням відповідних послуг з метою забезпечення належного функціонування водопостачання та водовідведення в м.Трускавець, недопущення виникнення надзвичайної ситуації спричиненої тривалою відсутністю централізованого водопостачання, а також створення умов, що сприятимуть стабільності роботи товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал».

2.Джерела, обсяги та умови надання поворотної фінансової допомоги

2.1 Надавачем поворотної фінансової допомоги виступає Трускавецька міська рада в особі міського голови через головного розпорядника бюджетних коштів.

2.2 Головним розпорядником коштів фінансової поворотної допомоги виступає Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

2.3 Одержувачем коштів – товариство з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал».

2.4 Поворотна фінансова допомога надається з міського бюджету в національній валюті України у безготівковому порядку та в межах коштів, передбачених у міському бюджеті (1400,0 тис. грн.) на відповідні цілі.

2.5. Поворотна фінансова допомога надається Одержувачу на безоплатній основі, тобто нарахування процентів за користування коштами не встановлюється.

2.6. Поворотна фінансова допомога надається Одержувачу на основі договору між Надавачем та Одержувачем коштів.

2.7. Перерахування грошових коштів здійснюється Головним розпорядником на рахунок Одержувача відкритий в установі банку.

2.8. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Головним розпорядником Одержувачу з моменту перерахування коштів на рахунок відкритий в установі банку, що підтверджується випискою банку.

2.9 Поворотна фінансова допомога використовується Одержувачем для з управління системою водопостачання та наданням відповідних послуг з метою забезпечення належного функціонування водопостачання та водовідведення в м.Трускавець .

2.10. Головний розпорядник коштів – Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради укладає договір про надання поворотної фінансової допомоги товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал».

 1. Порядок повернення поворотної фінансової допомоги

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає повному поверненню шляхом перерахування грошових коштів Одержувачем на казначейський рахунок Головного розпорядника до 31 липня 2020р. включно.

3.2. Головний розпорядник зобов’язаний протягом 3-х робочих днів після одержання коштів фінансової допомоги , що повертається, спрямувати їх до бюджету міста .

 1. Права та обов’язки сторін

4.1 Одержувач має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу до міського бюджету.

4.2 Одержувач зобов’язане повернути поворотну фінансову допомогу до закінчення терміну, визначеного п.3.1

4.3. Сторони зобов’язані виконувати умови відповідно до цього Порядку та укладеного договору.

 1. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України. За порушення строків повернення фінансової допомоги стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

6.Контроль за виконанням порядку надання поворотної фінансової допомоги

6.1. Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової допомоги покласти на постійну комісію з питань бюджету,фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А. Остапчук).

                                                         Секретар міської ради                                                                       Н. Пономаренко


                                                                                  Додаток 2

                                                                                           до рішення міської ради

                                                                               від 30.07.2019р. № 1408

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ № ________

 

м. Трускавець                                                                             ___ ________ 20 ___ року                                                                                       

Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради, в особі начальника управління Максимича Сергія Васильовича, що діє на підставі Положення (далі – Надавач), та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал», в особі генерального директора Марченка Віктора Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі – Одержувач),

з другої сторони, а спільно – Сторони, на підставі рішення сесії Трускавецької міської ради від 30 липня 2019 року № 1408 «Про надання поворотної фінансової допомоги ТзОВ «Трускавецькийводоканал» у 2019 році» уклали даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Надавач зобов’язується надати Одержувачу поворотну фінансову допомогу, а Одержувач зобов’язується повернути поворотну фінансову допомогу Надавачу, в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

1.2.  Нарахування процентів за користування коштами не встановлюється.

 1. РОЗМІР ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Розмір поворотної фінансової допомоги, яка надається Надавачем Одержувачу за даним Договором, становить 1400,00 тис. грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.). 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Надавач зобов’язується надати Одержувачу поворотну фінансову допомогу, у розмірі визначеному в п. 2.1. даного Договору протягом 10 (десяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами даного Договору.

3.2. Поворотна фінансова допомога надається Надавачем Одержувачу, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Надавачем  грошових коштів на поточний рахунок Одержувача. Сторони домовились, що сума поворотної фінансової допомоги, може надаватись Надавачем Одержувачу частинами, розмір яких визначається Надавачем самостійно. 

3.3. Одержувач зобов’язується повернути Надавачу надану за даним Договором поворотну фінансову допомогу у повному розмірі до  31 липня 2020 року включно.

3.4. Поворотна фінансова допомога повертається Одержувачем Надавачу, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Одержувачем грошових коштів на поточний рахунок Надавача. В межах строку, визначеного в п. 3.3. даного Договору, Одержувач має право повертати Надавачу отримані грошові кошти частинами, розмір яких визначається Одержувачем самостійно. 

3.5. Одержувач має право повернути Надавачу отриману поворотну фінансову допомогу раніше строку визначеного в п. 3.3. даного Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

4.2. За прострочення Одержувачем строку повернення суми поворотної фінансової допомоги, який визначений в п. 3.3. даного Договору, Одержувач сплачує Надавачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми неповернутої поворотної фінансової допомоги за кожний день прострочення повернення поворотної фінансової допомоги, включаючи день оплати, на підставі письмової претензії Надавача.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. При виникненні спорів та/або розбіжностей по даному Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надсилання такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

6.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори та/або розбіжності по даному Договору або у зв’язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 липня 2020 року включно, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

7.2. Строк, визначений у п. 3.1. даного Договору, може бути продовжено за домовленістю Сторін, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору. Строк, визначений у п. 3.3. даного Договору, може бути продовжено за домовленістю Сторін, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.   

7.3.  Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від повного його виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час строку дії даного Договору. 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Зміни та/або доповнення у даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

8.2. Додатки та/або додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.3. Даний Договір укладений українською мовою, в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) оригінальному примірнику для Надавача та Одержувача.

8.4. Даний Договір, додатки до даного Договору, додаткові угоди до даного Договору, а також інші документи, оформленні на виконання даного Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти або факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

8.5. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних», надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов даного Договору.

8.6. Підписуючи даний Договір, Одержувач підтверджує, що має достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

8.7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

НАДАВАЧ                                                                     ОДЕРЖУВАЧ

 

 

                                                                    Секретар міської ради                                                                       Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *