РІШЕННЯ № 414 від 02 лютого 2017 року Про затвердження міської комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  02 лютого 2017 року                         414

Про затвердження міської  комплексної

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа на 2017-2018 роки

     Керуючись ст.26 Закону України «Місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання рішення Львівської обласної ради № 113 від 01.03.2016р. «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018 роки» з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

             1. Затвердити міську комплексну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки  (додаток).

            2.Службі у справах дітей(Л.Дребот), Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та

Молоді (Н.Онаць), управлінню комунальної власності (О.Сегер),   управлінню житлово-комунального господарства та будівництва(С. Максимич) забезпечити виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа протягом 2017-2018 років.

           3. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) при складанні проектів міського

бюджету на 2017-2018 роки передбачити цільові асигнування для реалізації заходів Програми.

    4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна.

                  

Міський голова                                                    А. Кульчинський

Додаток

до рішення міської ради

№ 414 від  02.02.2017 р.                                                                               

Міська комплексна програма

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числана 2017-2018 роки

м. Трускавець

2017 рік

МІСЬКА  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

забезпеченняжитломдітей-сиріт,

дітей,позбавленихбатьківськогопіклування,

та осіб з їх числана 2017-2018 роки

Розділ 1. Загальні положення

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; Закони України ” Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008  № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Розділ 2.Проблеми, на розв’язанняякихспрямованаПрограма

      Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні, і в м. Трускавці в тому числі .  Стан забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва.

      Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа залишається однією з найгостріших соціальних проблем.  

      Станом на 01.01.2017 року  з 20 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 9 до 18 років:

           7 дітей мають житло на праві власності, з них: 5 перебувають під опікою, 2 – у прийомній сімї

         13 дітей мають житло на праві користування,з них: 9 перебувають під опікою, 3 – у прийомній сімї, 1- в закладі системи МОН.

      Крім того, станом на 01.01.2017 року   перебувають на квартирному обліку 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, які мають  право на першочергове забезпечення житлом.

Статтею 1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” визначено :

         дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки;

         діти, позбавлені батьківського піклування, – це діти, які залишилися

без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;

                     особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ 3. Мета Програми

            Мета Програми полягає у здійсненні заходів щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

Мету Програмипередбачаєтьсядосягнути шляхом:

              прийняттяміськоїпрограмизабезпеченняжитломдітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, а такожосіб з їх числа на 2017-2018 роки;

–              створення умов для збереженнявзадовільномустанізакріпленого за дітьмижитла;

–              забезпеченняпозачерговожитломдітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, а такожосіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку,  за рахунок обласного, міського бюджетів та залучених коштів.

Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу частково забезпечити фінансування обсягу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Термін виконання Програми: 2017 – 2018 роки.

Розділ4. Шляхи та способирозв`язанняпроблеми

      Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок   придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, нового будівництва (реконструкції).

            При цьому квартири, що підлягають добудові та викупу, повинні відповідати  затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування

Розділ 5. Завдання і заходи

Основними завданнями реалізації Програми є забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом  придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з вторинного ринку, реконструкції (ремонту) житла за рахунок коштів місцевого та обласного  бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Перелік завдань, заходів та показників Програми визначено в додатку 2 до Програми.

Розділ6. Обсяги та джерелафінансуванняПрограми

     

Для розрахунку показників програми були використані такі дані:

         21м² житла на особу + 10м² на сім’ю – середня загальна площа житла, прийнята до розрахунку;

         9535 грн. – середня розрахункова вартість 1 кв. м. житла в населених пунктах (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.10.2016 року № 279 «Про прогнозовані  середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік»).

     Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець на період з 2017 до 2018 рjку становить 2644,0тис. грнщо дозволить придбати 5 квартирта провести капітальний ремонт в помешканні 62 м² за кошти місцевого та обласного бюджетів та залучені кошти.

Очікувані результати:                                                                                                                                       

тис.гривень

Джерела фінансування, якіпропонуєтьсязалучити на виконанняПрограми     Усьоговитрат на виконанняпрограмиУ тому числі за роками

2017

2018

Обсягресурсів,

усього,у тому числі:

2644,0  1240,01404,0
місцевий бюджет1586,0744,0842,0
Обласний бюджет та залучені кошти1058,0496,0562,0

Розділ7. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізовуватиметься впродовж 2017-2018 років в межах асигнувань, передбачених в місцевому та обласному бюджетах та інших джерелах на відповідний рік.

      У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.

Розділ8. Координація та контроль за ходом виконанняПрограми

      ВиконанняПрограмиздійснюється шляхом реалізаціївиконавцямизаходів і завдань.

      Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють головні розпорядники коштів – управління житлово-комунального господарства і будівництва та управління комунальної власностіТрускавецької міської ради.

      Відповідальні виконавці Програми –  управління житлово-комунального господарства і будівництва  та управління комунальної власності Трускавецької міської ради  щоквартально (з наростаючим підсумком) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готують і подають узагальнену інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню.  

      Управління  житлово-комунального господарства і будівництва, управління комунальної власності здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, в разі потреби, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань.

      Програмарозглядається на сесіяхміської ради стосовновиконанняїїпоказників, а при внесеннізмін  перезатверджується.

      ВиконанняПрограмизакінчується у визначенітерміни.

Додаток 1
до Порядку розробленняміських (бюджетних) цільовихпрограм, моніторингу та звітностіщодоїхвиконання

ПАСПОРТ

                       МІСЬКОЇ  КОМПЛЕКСНОЇПРОГРАМИ

забезпеченняжитломдітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківськогопіклування та осіб з їх числа  на 20172018 роки

1. ІніціаторрозробленняПрограми:   виконавчий комітет Трускавецької міської ради

2. Дата, номер і назварозпорядчого документа органу виконавчоївладипро

затвердженняПрограми:

3. РозробникПрограми: управління житлово-комунального господарства і будівництва, управління комунальної власності

4. СпіврозробникиПрограми: служба у справах дітей Трускавецької міської ради,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  управління містобудування, архітектури та землекористування.

5. Відповідальнівиконавці Програми: управління житлово-комунального господарства і будівництва та управління комунальної власності Трускавецької міської ради

6. Учасники (співвиконавці) Програми:

служба у справах дітей, управління містобудування, архітектури та землекористування,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління комунальної власності, управління житлово-комунального господарства і будівництва 

7. ТермінреалізаціїПрограми: 2017 – 2018 роки.

7.1. Етапивиконанняпрограми

                       (для довгостроковихпрограм)__ 2017рік;  2018рік;  

8. Загальнийобсягфінансовихресурсів, необхідних для реалізаціїпрограми, тис.грн, всього 2644,0 тис. грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

у тому числі:

8.1.Коштівмісцевого бюджету___1586,0 тис. грн_______________________________

8.2.Коштівіншихджерел (обласний бюджет та залучені кошти)_1058,0 тис. грн._____

Керівникиустанов –
головн
ихрозпорядниківкоштів

Начальник управління  ЖКГіБС. В. Максимич

Начальник управління комунальної

власності                                                                      О. Я. Сегер

Додаток 4
до Порядку розробленняміських
(бюджетних) цільовихпрограм, моніторингу
та звітностіщодоїхвиконання

Затверджено

Міський голова

_____________А. Кульчинський

«__» __________ 20__ року

МІСЬКА  КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпеченняжитломдітей-сиріт,

дітей,позбавленихбатьківськогопіклування,

та осіб з їх числана 2017-2018 роки

Погоджено

Голова питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна Трускавецької міської ради

_______________О. Р. Карпин

«__»__________ 20_ року

Погоджено

Голова постійної комісії  з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політикиТрускавецької міської ради

    ____________І. С. Стасик

«__» __________ 20__ року

Погоджено

       Заступник міськогоголови

_________О. М. Балицький

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового

управлінняТрускавецькоїміської ради

_______________М.М.Федоричак

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Начальник відділупланування та інвестиційвиконавчогокомітету

________________М.Р.Заверюха

«__» ________ 20__ року

Керівник установи (розробникпрограми)управлінняжитлово-комунальногогосподарства і будівництва

____________С. В. Максимич

«__» __________ 20__ року

управління комунальної власності

_______________ О.Я. Сегер

    «____»__________20__ року

МП

м. Трускавець

2017 рік


Додаток 2

до Порядку розробленняміських (бюджетних) цільовихпрограм, моніторингу та звітностіщодоїхвиконання

Ресурснезабезпеченняміської

комплексної програмизабезпеченняжитломдітей-сиріт,дітей, позбавлених

батьківськогопіклування та осіб з їх числа   на 20172018 роки

 (назвапрограми)

тис.грн.

Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми2017рік2018рікУсьоговитрат на виконанняпрограми
Усього,
у тому числі1240,01404,02644,0
міський бюджет744,0842,01586,0
обласний бюджет, залучені кошти496,0562,01058,0

Керівник установи –
головного розпорядникакоштів

НачальникУЖКГіБМаксимич С. В.                                              _______________

                                                                        (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

Начальник управління комунальної

власності            Сегер О. Я._______________

                                                                        (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

Додаток 3

до Порядку розробленняміських
(бюджетних) цільовихпрограм, моніторингу
та звітностіщодоїхвиконання

Перелікзавдань, заходів та показниківміськоїкомплексної програми*

забезпеченняжитломдітей-сиріт,дітей, позбавленихбатьківськогопіклування та осіб з їх числа на 20172018 роки

 (назвапрограми)

№ з/пНазвазавданняПерелікзаходівзавданняПоказникивиконання заходу, один. виміру

Виконавець

 заходу, показника

ФінансуванняОчікуваний результат 
Джерела**

Обсяги,

тис. грн..

 
12345678 
2017рік*** 
1.

Завдання1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості

Захід 1

придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості

Затрати,

тис.грн.

Управління комунальної власності і

майна

Місцевий бюджет

Обласний

бюджет

744,0

496,0

Надання 2-х квартир 2 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та 3 особам з їх числа

21 м ² + 10 м ² на сімю

9535 грн.

  

2 / 130 м ²

  

продукту:

квартир/м ²

  

ефективність:

середнязагальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

  
Всього :1240,0 тис.  грн.  
2018рік*** 
1.

Завдання1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомостіта реконструкція (ремонт) житла

Захід 1

придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості

Затрат,тис.грн.

Управління комунальної власності і

майна

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

692,0

462,0

Надання 3-х квартир 3 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та 1 особі з їх числа

21 м ² + 10 м ² на сімю

9535 грн.

  

ефективність:

середнязагальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

 3/121 м ²

  

Захід 2

Вжиття додаткових заходів щодо збереження

житла, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям,  позбавлених батьківського піклування, або право на користуванням яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутності:

 -підтримка житла у стані,придатному для проживання;

– здійснення   капітального ремонту

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

обласний

бюджети,

залучені кошти

150,0

Створення для дітей даної категорії житлових умов у

відповідності до санітарних вимог, збільшення кількості дітей, житлові умови яких поліпшено

  

100,0

68 м ²

  

продукту,

м ²

  
ефективностіЗгідно розробленого кошторису  
Всього :1404,0  
               

Напрями діяльності   міської комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки

№ з/п

Зміст заходів Програми

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

(бюджет)

Очікуваний результат

 
1.Виявлення та облік житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, або право на користування яким вони мають 

1.1

Виявлення та облік категорійних сімей з дітьми, з’ясування питання про наявність житла у таких сімейПостійно служба у справах дітей, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіНе потребує фінансуванняЗапобігання незаконному відчудженню житла, право на користування яким мають діти 
1.2Наданнядопомогикатегорійнимсім’ям з дітьми  з питаньоформленнясубсидій та реструктуризаціїборгів за комунальніпослугиПостійноЦентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіНе потребує фінансуванняЗапобігання накопичуванню боргів за комунальні послуги відносно житла, право на користування яким мають діти 
1.3Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина до набуття статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклуванняПостійноСлужба у справах дітейНе потребує фінансуванняЗабезпечення права дітей на користування житлом батьків, рідних 
1.4Вжиття заходів щодо збереження житла, право на користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуванняПостійноОрган опіки та піклуванняНе потребує фінансуванняЗапобігання незаконному відчудженню житла, право на користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 
1.5Встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклуванняПостійно Орган опіки та піклуванняНе потребує фінансуванняЗапобігання незаконному відчудженню житла, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 
1.6Ведення персоніфікованого обліку майна та житла, яке належить на праві власності або право на користування яким мають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, внесення даних щодо майна дітей в ЄІАС «Діти».Постійно Служба у справах дітейНе потребує фінансування

Запобігання незаконному відчудженню житла, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 
2.Збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,  на праві  власності чи  користування
2.1Вирішення питання щодо погашення заборгованості по  комунальних платежах, що  числяться за житлом, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, або право на користування яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутностіПостійно Служба у справах дітей,  УЖКГіБ, балансоутриму-вач, надавач послуг

Міський бюджет

Зменшення заборгованості за комунальні послуги
Загальний обсяг фінансування
2.2Здійснення контролю за виконанням опікунами обов’язків щодо збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняПостійно Служба у справах дітейНе потребує фінансуванняНедопущення заборгованості за комунальні послуги
2.3Перевірка стану збереження житла, яке належить дітям даної категорії або право на користування яким вони мають1 раз на рікСлужба у спра-вах дітей, управ-ліннякомуналь-ної власності, УЖКГіБ, балансоутримув.Не потребує фінансуванняЗапобігання відчудженню житла та вирішення накопичуванню боргів за комунальні послуги
3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом( у тому числі тимчасовим)
3.1Вжиття заходів щодо передачі у власність житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа шляхом приватизації, оформлення спадщини тощо.ПостійноСлужба у справах дітей, центрсоцслужбдля сім’ї, дітей та молоді, управління комунальної власностіНе потребує фінансуванняЗбільшення кількості дітей даної категорії, забезпечених впорядкованим житом
3.2Забезпечення взяття дітей даної категорії, яким виповнилося 16 років, житлом не забезпечені, на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Постійно Служба у справах дітей, управління комунальної власностіНе потребує фінансуванняЗабезепечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впорядкованим житлом
3.3Клопотання про надання  кімнат у соціальних гуртожитках випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують негайного поселенняПостійно

Центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансуванняЗабезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом
3.4Здійснення соціального супроводу осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема надання їм юридичної допомоги у вирішенні житлових питань, захисту їхніх майнових правПостійно Центрсоціальних служб длясім’ї, дітей та молодіНе потребує фінансуванняЗахист майнових прав осіб з числа дітей даної категорії
3.5Здійснення моніторингу щодо забезпеченості житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав, захисту їхніх майнових прав,  надання звіту до служби у справах дітей облдержадміністрації1 раз на місяцьСлужба у справах дітейНе потребує фінансуванняЗахист майнових прав дітей та осіб даної категорії
3.6

Узагальнення  та аналіз інформації про кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які повертаються із навчальних закладів до постійного місця проживання    і потребують соціальної допомоги у вирішенні житлових проблем, не пізніше, як за шість місяців до закінчення закладу;

визначення потреби у житлі для осіб зазначеної категорії.

1 раз на рікЦентрсоціальних служб для сім’ї, дітей та молодіНе потребує фінансуванняЗабезпечення житлом (у тому числі і тимчасовим)випускників навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4.Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту майнових прав дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

4.1Проведення круглих столів, семінарів, міжвідомчих нарад  з питань захисту майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняЩороку

Служба у справах  дітей, 

Центрсоціальних служб длясім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансуванняЗабезпечення правової обізнаності дітей щодо їхніх майнових прав
4.2Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації проблемних питань, пов’язаних із захистом майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування2 рази  на рік

Служба у справах дітей, 

Центрсоціальних служб длясім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансуванняЗабезпечення правової обізнаності дітей щодо їхніх майнових прав
        

                                               Секретар міської ради                                                                          Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту