РІШЕННЯ № 460 від 09 березня 2017 року Про внесення змін в міську комплексну Програму роботи з дітьми на 2016 – 2020 роки затверджену рішенням міської ради № 39 від 24.12.2015р.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  09 березня  2017 року                 № 460

Про внесення змін в міську  комплексну

Програму роботи з дітьми на 2016 – 2020 роки

затверджену рішенням міської ради № 39

від 24.12.2015р.

        Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  з метою реалізації державної політики щодо  дітей, міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

               1. Внести зміни до  міської комплексної Програми роботи з дітьми на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради № 39 від 24.12.2015р.:

      1.1  р. 5 викласти в новій редакції:

«   Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець  на період з 2016 до 2020 року становить 707,3  тис. грн.

           Фінансування проводиться за рахунок міського бюджету та залучених коштів.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми та очікувані результати:                                                                                                                                                                                                                                                            тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

635,6

77,0

125,6

137,0

144,0

    152,0

міський бюджет

401,6

45,0

80,6

87,0

92,0

    97,0

 Залучені кошти

234,0

32,0

45,0

50,0

52,0

55,0

      1.2.  Паспорт міської Комплексної Програми викласти в новій редакції, згідно додатку.

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоровя, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна.

            Міський голова                                                    А. Кульчинський

Додаток № 1

до рішення міської ради

№ 460 від 09.03.2017р.

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Комплексної програми роботи з дітьми на 2016-2020 роки

  1. Ініціатор розроблення програми 

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, служба у справах дітей Трускавецької міської ради

  1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

  1. Розробник програми

Служба у справах дітей Трускавецької міської ради

  1. Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

  1. Учасники програми

 Служба у справах дітей Трускавецької міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради,, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  1. Термін реалізації програми:  січень 2016 р.- грудень 2020 р.

                

  1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього    __635,6 тис. грн.._

у тому числі:

  1. Коштів міського бюджету   __401,6_ тис.грн
  2. Залучених коштів                __234__ тис. грн

Затверджено

              Міський голова

________________ А. Кульчинський

«__» __________ 20__ року

                                                   КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

Роботи з дітьми на 2016-2020 роки

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ О. Карпин

«__»__________ 20_ року

Погоджено

Голова комісії  з питань освіти, культури, соціального захисту,

Охорони здоровя, санаторно-курортної сфери та  молодіжної політики  Трускавецької міської ради

    _______________ І. С. Стасик

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

_________________ М.Р.Заверюха

«__» ________ 20__ року

Погоджено

      Начальник фінансового управління

  Трускавецької міської ради

     _________________М.М.Федоричак 

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Секретар ради

_______________ Н. А. Пономаренко

«__» ________ 20__ року

Погоджено

      Начальник служби у справах дітей

  Трускавецької міської ради

     _________________Л. В. Дребот 

«__» ________ 20__ року

МП

                                                                           

                                                               м.Трускавець

                                                                      2017 рік

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Комплексна програма роботи з дітьми на 2016-2020 роки

 (назва програми)

                                                                                                                                                                                                                                        тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

77

125,6

137

144

152

635,6

у тому числі

міський бюджет

45

80,6

87

92

97

401,6

кошти небюджетних джерел**

32

45

50

52

55

234

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядника коштів                       _____________________                                                                                                            
А. Кульчинський

                                                                                                   (підпис)                                                                          (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                                                  

Відповідальний
виконавець Програми
                                                 _____________________                                                                                                                                             _Л. Дребот_____________

                                                                                                   (підпис)                                                                          (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

тел.:

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Комплексна програма роботи з дітьми на 2016-2020 роки

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

20 16 рік***

1.

Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування

Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

15,0

Культурний розвиток дітей даної категорії

Продукту, ос

140

Ефективності, грн

107,1

Якості, %

100

2.

Робота з дітьми та учнівською молоддю

Проведення тематичних екскурсій для  дітей

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

2,7

Розширення світогляду дітей

Продукту, ос

30

Ефективності, грн

90

Якості, %

9%

3

Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та

вчинення насильства щодо них

Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

5,3

Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення  їх законних прав та інтересів

Продукту, ос

160

Ефективності, грн

33,1

Якості, %

100

4

Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю

Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

17,7

Продукту, ос

1320

Ефективності, грн

13,4

Якості, %

54

5

Робота з дітьми з обмеженими можливостями

Проведення заходів з дітьми-інвалідами

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

4,3

Продукту, ос

30

Ефективності, грн

143,3

Якості, %

20 17 рік***

1.

Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування

Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

28,0

Культурний розвиток дітей даної категорії

Продукту, ос

175

Ефективності, грн

160

Якості, %

100

2

Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та

вчинення насильства щодо них

Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

2,4

Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення  їх законних прав та інтересів

Продукту, ос

200

Ефективності, грн

12

Якості, %

100

3

Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю

Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

47,7

Продукту, ос

1500

Ефективності, грн

31,8

Якості, %

60

4

Робота з дітьми з обмеженими можливостями

Проведення заходів з дітьми-інвалідами

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

2,5

Продукту, ос

30

Ефективності, грн

83,3

Якості, %

70

20 18 рік***

1.

Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування

Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

30,0

Культурний розвиток дітей даної категорії

Продукту, ос

175

Ефективності, грн

171,4

Якості, %

100

Продукту, ос

90

Ефективності, грн

200

Якості, %

12%

2

Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та

вчинення насильства щодо них

Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

4,0

Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення  їх законних прав та інтересів

Продукту, ос

200

Ефективності, грн

20

Якості, %

100

3

Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю

Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

50

Продукту, ос

1550

Ефективності, грн

32,2

Якості, %

60

4

Робота з дітьми з обмеженими можливостями

Проведення заходів з дітьми-інвалідами

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

3,0

Продукту, ос

35

Ефективності, грн

85,7

Якості, %

70

20 19 рік***

1.

Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування

Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

32

Культурний розвиток дітей даної категорії

Продукту, ос

175

Ефективності, грн

182,8

Якості, %

100

2

Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та

вчинення насильства щодо них

Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

4,0

Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення  їх законних прав та інтересів

Продукту, ос

200

Ефективності, грн

20

Якості, %

100

3

Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю

Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

53

Продукту, ос

1550

Ефективності, грн

32,2

Якості, %

60

4

Робота з дітьми з обмеженими можливостями

Проведення заходів з дітьми-інвалідами

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

3,0

Продукту, ос

35

Ефективності, грн

85,7

Якості, %

70

2020 рік***

1.

Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування

Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

35

Культурний розвиток дітей даної категорії

Продукту, ос

175

Ефективності, грн

200

Якості, %

100

2

Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та

вчинення насильства щодо них

Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

4,0

Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення  їх законних прав та інтересів

Продукту, ос

200

Ефективності, грн

20

Якості, %

100

3

Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю

Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

55

Продукту, ос

1550

Ефективності, грн

32,2

Якості, %

60

4

Робота з дітьми з обмеженими можливостями

Проведення заходів з дітьми-інвалідами

Затрат, грн

СуСД

Кошти міського бюджету

3,0

Продукту, ос

35

Ефективності, грн

85,7

Якості, %

70

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи –
головного розпорядника коштів                       _____________________                                                                                                            
А. Кульчинський

                                                                                                   (підпис)                                                                          (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                                                  

Відповідальний
виконавець Програми
                                                 _____________________                                                                                                                                             _Л. Дребот_____________

                                                                                                   (підпис)                                                                          (П. І. Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

тел.:

                                                           Секретар міської ради                                                                               Н.Пономаренко

         

Залишити відповідь

Перейти до вмісту