РІШЕННЯ № 962 від 19 червня 2018 року Про внесення змін та доповнень до рішення Трускавецької міської ради №871 від 29.03.2018 року «Про реорганізацію КУ «Трускавецька міська лікарня »

                                         УКРАЇНА                                          

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2018 року                 № 962

м. Трускавець

                                            

Про внесення змін та доповнень до рішення

Трускавецької міської ради №871 від 29.03.2018 року

«Про реорганізацію КУ «Трускавецька

міська лікарня »

Керуючись Господарським кодексом України та п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Викласти п.1 рішення Трускавецької міської ради від 29.03.2018 року №871 «Про реорганізацію КУ «Трускавецька міська лікарня» в наступній редакції:

“1. Реорганізувати Комунальну установу «Трускавецька міська лікарня» у Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради шляхом перетворення.”

 1. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради, згідно додатку.
 1. Затвердити статутний капітал в сумі 36201038,84 (тридцять шість мільйонів двісті одна тисяча тридцять вісім гривень 84 копійки) Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради
 1. Уповноважити головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради подати Статут на його державну реєстрацію.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна .      

      

                                                                               Міський голова                                                          А.Кульчинський

Додаток

до рішення міської ради

№ 962 від 19.06. 2018 р.

 

СТАТУТ

Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради

 

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь яким особам в порядку та на умовах встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
 • Підприємство створене за рішенням сесії Трускавецької міської ради (надалі – Засновник) від 19.06.2018року № 962 (43 позачергова сесія Сьомого демократичного скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» у КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради. Майно підприємства є власністю територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради Львівської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської   ради.

 • Підприємство створене на базі майна територіальної громади м. Трускавця
 • Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальна громада м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
 • Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
 • Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, вимог Закону України “Про публічні закупівлі” , постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
 • Найменування:
  • Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради;
  • Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР
 • Місцезнаходження Підприємства: м. Трускавець вул. Данилишиних, 62 Львівської області.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством,
 • Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги ( медична практика);

організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства

 • Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних у науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 • Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

 

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У ПІДПРИЄМСТВІ.

 

4.1. Підприємство має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені йому на підставі відповідної ліцензії, результатів державної акредитації та діяльності з наркотичними середниками та прекурсорами.

4.2. У разі, коли особа, яка звернулася до Підприємства, потребує медичної допомоги чи медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Підприємством з використанням його власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Підприємство зобов’язане направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

4.3. Єдиною підставою для отримання медичної допомоги та медичних послуг на Підприємстві є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Підприємство не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами міста Трускавця чи з огляду на інші, не пов’язані зі станом здоров’я обставини.

4.4. Черговість доступу осіб, які звернулися до Підприємства для медичної допомоги та медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

4.5. Госпіталізація у стаціонарні відділення Підприємства здійснюється лише у разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоров’я пацієнта та/або цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов’язковою у зв’язку з вимогами законодавства.

4.6. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Підприємства приймається лікарем який уповноважений на це Головним лікарем Підприємства, після ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не є потрібною).

4.7. У разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації , але при цьому в Підприємстві відсутні вільні місця, або Підприємство не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги та медичну допомогу за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Підприємство після надання невідкладної допомоги організовує в разі потреби переведення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації з інформацією про стан здоров’я особи та заходи, вжиті у Підприємстві.

4.8.  Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Підприємства здійснюється у разі:

4.8.1. Коли стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

4.8.2. Наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

4.8.3. Коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Підприємства, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.

4.9. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Підприємства, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Головний лікар Підприємства чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.

4.10. Особа, яка вимагає виписки зі стаціонарного відділення Підприємства за власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого засвідчення лікар зобов’язаний зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.

4.11. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки із стаціонарного відділення, Підприємство має невідкладно повідомити про це місцеву раду за місцем проживання виписаної особи. Транспортування такої особи до постійного місця проживання забезпечується за рахунок коштів відповідної місцевої ради.

4.12. При наданні медичної допомоги та медичних послуг Підприємство зобов’язане забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС
 • Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 • Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Трускавецької громади або спільною власністю (територіальних громад) на праві оперативного управління.
 • Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником.
 • Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
 • Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 • Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 • Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
 • Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
 • Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
 1. 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
 • Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 • Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
 • Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
 • Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
 • Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
 • Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • Цільові кошти;
 • Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
 • Кредити банків;
 • Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
 • Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
 • Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;
 • Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

 • Статутний капітал Підприємства становить: 36201038,84 (тридцять шість мільйонів двіста одна тисяча тридцять вісім гривень 84 копійки).
 • Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
 • Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
 • Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
 • Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.
 1. 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 • Підприємство має право:
 • Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
 • Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
 • Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
 • Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
 • Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
 • Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
 • Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
 • Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
 • Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
 • Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.
 • Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
  • Підприємство зобов’язане:
 • Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 • Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
 • Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, Іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
 • Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в м. Трускавці.
 • Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
 • Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
 1. 8. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
 • Управління Підприємство здійснює Трускавецька міська рада (Засновник).
 • Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює головний лікар – який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням міського голови м. Трускавця відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Трускавецької міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
 • Засновник Трускавецька міська рада (Власник):
 • Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
 • Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
 • Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
 • Укладає і розриває контракт з головним лікарем Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
 • Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
 • Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Трускавецької громади або спільною власністю (територіальних громад) та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
 • Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
 • Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів міського бюджету.
 • Головний лікар Підприємства:
 • Діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
 • Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
 • Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.
 • Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
 • Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
 • У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
 • Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
 • У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
 • Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
 • Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
 • Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
 • Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
 • Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
 • Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
 • Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
 • Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
 • За погодженням із Засновником або уповноважений ним органом та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
 • Надання в оренду нерухомого майна проводиться за рішенням органу місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом.
 • Вирішує інші питання, віднесені до компетенції головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і головним лікарем Підприємства.
 • З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 осіб, строком на 2 роки.
 • Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
 • У разі відсутності головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник головного лікаря з медичної частини чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
 1. 9. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
 • Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються головним лікарем Підприємства.
 • Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються головним лікарем.
 • Штатну чисельність Підприємства головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
 1. 10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
 • Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

 • Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 • До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
 • Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 • Право укладання колективного договору надається головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 • Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 • Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

 • Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 1. 11. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
 • Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
 • Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
 • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
 • Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
 • Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.
 1. 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
 • У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 • Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
 • Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
 • Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки,

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

 • З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

 • Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 • Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
 • Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 • Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.
 1. 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
 • Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 • Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

                                                                                      Секретар міської ради                                    Н. Пономаренко

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *