РІШЕННЯ № 963 від 19 червня 2018 року Про затвердження передавального акту Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» до Комунального некомерційного підприємства “Трускавецька міська лікарня” Трускавецької міської ради

                                     УКРАЇНА                                          

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2018 року                   № 963

                                            

Про затвердження передавального

акту Комунальної установи

«Трускавецька міська лікарня» до

Комунального некомерційного підприємства

“Трускавецька міська лікарня”

Трускавецької міської ради

Враховуючи методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених Робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України від 14 лютого 2018 року, на підставі рішення Трускавецької міської ради від 29.03.2018року№871 «Про реорганізацію КУ «Трускавецька міська лікарня», відповідно до вимог Податкового кодексу України щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, керуючись ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

                                                                                                                                ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити передавальний акт Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» до Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради, що є правонаступником усього його майна, майнових прав та обов’язків (додається).
  2. Голові комісії з припинення юридичної особи Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  3. Головному лікарю Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» Стасику І.С. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних із створенням юридичної особи Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна .      

      

                                                                                         Міський голова                                                        А.Кульчинський

Додаток

до рішення міської ради

№ 963 від 19.06.2018р.

Передавальний акт

від КУ «Трускавецька міська лікарня» до КНП «Трускавецька міська лікарня»

станом на  01. 06. 2018 року

         (грн)  

Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Частина І

Доходи неприбуткової організації

(сума рядків 1.1 1.16)

1

18280135,56

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

16462498,40

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

188994,41

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

367462,03

кошти або майно, що надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.4

доходи бюджетних установ (організацій) від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю

1.5

1217091,83

інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки) бюджетної установи (організації)

1.6

44088,89

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.7

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів

1.8

вступні, членські та цільові внески

1.9

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію

1.10

вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.11

доходи від надання культових послуг

1.12

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом

1.13

пасивні доходи

1.14

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:

1.15

благодійна допомога

1.15.1

гуманітарна допомога

1.15.2 ГД

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.15.3

інші доходи

1.16

Видатки неприбуткових організацій

(сума рядків 2.1 – 2.6)

2

17815364,62

сума видатків бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

16452492,56

сума видатків бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

1362872,06

сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису

2.3

витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації                    

2.4

вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковою організацією іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:

2.6

благодійна допомога

2.6.1

гуманітарна допомога

2.6.2 ГД

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.6.3

Частина ІІ

Сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у тому числі:

3

гуманітарна допомога

3.1 ГД

Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

4

Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

5

Податкове зобов’язання (рядок 5 х ___4/100)

6

АКТИВ

 Код рядка

 На початок звітного періоду

 На кінець звітного періоду

 1

 2

 3

 4

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

34674166,82

34293906,82

   первісна вартість

1001

54167023,31

54311011,94

   знос

1002

19492856,49

20017105,12

Інвестиційна нерухомість:

1010

   первісна вартість

 1011

   знос

 1012

Нематеріальні активи:

 1020

  

  

   первісна вартість

 1021

  

  

   накопичена амортизація

 1022

Незавершені капітальні інвестиції

 1030

  

  

Довгострокові біологічні активи:

 1040

   первісна вартість

 1041

  

  

   накопичена амортизація

 1042

  

  

Запаси

 1050

 1093462,24

868447,29

Виробництво

 1060

  

  

Поточні біологічні активи

 1090

  

  

Усього за розділом I

 1095

35767629,06

35162354,11

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

 1100

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

 1110

   цінні папери, крім акцій

1111

   акції та інші форми участі в капіталі

1112

Поточна дебіторська заборгованість:

  

   за розрахунками з бюджетом

 1120

  350,66

86,28

   за розрахунками за товари, роботи, послуги

 1125

 28890,68

42289,11

   за наданими кредитами

 1130

   за виданими авансами

 1135

208620,00  

   за розрахунками із соціального страхування

 1140

17960,25

   за внутрішніми розрахунками

 1145

  

7544,08  

   інша поточна дебіторська заборгованість

 1150

  

Поточні фінансові інвестиції

 1155

  

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

   національній валюті, у тому числі в:

 1160

188994,41

464770,94

         касі

 1161

         казначействі

 1162

188994,41

464770,94

         установах банків

 1163

  

   іноземній валюті

 1165

  

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

   єдиному казначейському рахунку

 1170

  

  

   рахунках в установах банків, у тому числі в:

 1175

  

         національній валюті

 1176

  

  

         іноземній валюті

 1177

Інші фінансові активи

 1180

Усього за розділом II

 1195

218235,75

741270,66

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

 1200

14406,36

11211,24

,27+226090+3486214БАЛАНС

 1300

 36000271,17

35914836,01

ПАСИВ

 Код рядка

 На початок звітного періоду

 На кінець звітного періоду

 1

 2

 3

 4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

 1400

35931827,63  

36201038,84

Капітал у дооцінках

 1410

  

  

Фінансовий результат

 1420

15803,01

-2035925,00

Капітал у підприємствах

 1430

Резерви

 1440

Цільове фінансування

 1450

1470,00

226090,00

Усього за розділом I

 1495

35949100,64

34391203,84

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

   за цінними паперами

 1500

  

   за кредитами

 1510

  

   інші довгострокові зобов’язання

 1520

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 1530

  

Поточні зобов’язання:

  

   за платежами до бюджету

1540

265195,78

   за розрахунками за товари, роботи, послуги

 1545

  

   за кредитами

 1550

   за одержаними авансами

 1555

  

   за розрахунками з оплати праці

 1560

1004181,98

   за розрахунками із соціального страхування

 1565

254254,41

   за внутрішніми розрахунками

 1570

  51170,53

   інші поточні зобов’язання, з них:

 1575

       за цінними паперами

1576

Усього за розділом II

 1595

  51170,53

1523632,17

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1600

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

 1700

  

  

БАЛАНС

 1800

36000271,17

35914836,01

Передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, товарно-матеріальних цінностей, палива, медикаментів, продуктів харчування, документів здійснила комісія в складі:

Голова комісії :    

СТАСИК ІГОР СТЕПАНОВИЧ – головний лікар КУ «Трускавецька міська лікарня»

(ідентифікаційний номер 2155910431) ___________________

Члени комісії :

ОЛЕНИЧ ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА – заступник головного лікаря з медичної частини КУ «Трускавецька міська лікарня»

(ідентифікаційний номер 2735915660) ___________________

КАРПА ІРИНА ІВАНІВНА – головний бухгалтер

(ідентифікаційний номер 1830608864) ________________

БОСАК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – голова профкому

(ідентифікаційний номер 3137906610)_________________

КОСТЕЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – заступник головного бухгалтера

(ідентифікаційний номер 2565508667)__________________

 

 

                                                                 Секретар міської ради                                                                          Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *