Трускавецька міська рада оголошує пошук кандидатів у присяжні суду

/Трускавецька міська рада оголошує пошук кандидатів у присяжні Трускавецького міського суду для формування нового списку присяжних. Необхідна кількість присяжних – 20 осіб/

Шановні мешканці м. Трускавця!

Повідомляємо Вас про те, що 22.12.2019 року закінчується термін повноважень присяжних Трускавецького міського суду, список яких затверджений рішенням Трускавецької міської ради від 22.12.2016 р. № 386.

У зв’язку з вищенаведеним, якщо Ви постійно проживаєте на території м. Трускавця та виявили бажання бути присяжним Трускавецького міського суду, просимо Вас до 14.11.2019 р. до 9 год. 00 хв. подати на адресу Трускавецької міської ради (м. Трускавець, вул. Бориславська, 2, каб. 15 (юридичний відділ) такі документи:

– власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Трускавецького міського суду (див. зразок).

– ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки з фотографіями, сторінки з даними про те, ким і коли видано паспорт, та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування:

– довідку з місця роботи (для працюючих);

– завірену фотокопію трудової книжки або пенсійного посвідчення (для непрацюючих та пенсіонерів);

– документ, що підтверджує відсутність судимостей;

– документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.

Довідки за телефоном: (03247) 6-92-94, електронна адреса для листування: [email protected]

Довідкова інформація:

Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

У чому полягає участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.

Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.

У чому полягає участь присяжного у цивільному судочинстві?

Відповідно до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає в порядку окремого провадження у складі одного судді і двох присяжних справи про:

– обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

– визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

– усиновлення;

– надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

– примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Зразок заяви

Трускавецька міська рада

Іваненка Івана Івановича

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________

(адреса постійного місця проживання )

паспорт серії______________________

виданий__________________

______________________

(контактні номери телефону: домашній мобільний, робочий)

Заява

Я, __________________________________________, “__” _______ 19__ року народження даю згоду бути присяжним Трускавецького міського суду Львівської області і прошу включити мене до списку присяжних.

З вимогами до присяжного, передбаченими Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, ознайомлений і таким відповідаю.

На момент подання даної заяви маю повну цивільну дієздатність, не знятої чи непогашеної судимості не маю, хронічними психічними чи іншими захворюваннями, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного, не маю, протягом останнього року щодо мене адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення не накладалося, вільно володію державною мовою.

Інші обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Також надаю згоду на обробку, збір, зберігання та використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки:

  1. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання) на ___ арк.; (або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування).
  2. Довідка з місця роботи (для працюючих);
  3. Завірена фотокопія трудової книжки або пенсійного посвідчення (для непрацюючих та пенсіонерів).
  4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
  5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.

(дата)                          (підпис)                                 (Прізвище, ініціали)

Залишити відповідь

Перейти до вмісту