РІШЕННЯ № 664 від 12 жовтня 2017 року Про затвердження міської програми «Комплексна міська екологічна програма м. Трускавець на 2018-2020 роки»

                                                                                                                                УКРАЇНА

                                                                                                                ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                          Львівської області

                                                                                  (ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

 

                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  12  жовтня 2017  року              №  664

        

Про затвердження міської програми «Комплексна міська екологічна програма м. Трускавець на 2018-2020 роки»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України  з метою покращення  екологічного стану в місті та належного утримання об’єктів природно-заповідного фонду,  міська рада

                                                                                                                         В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Затвердити міську програму «Комплексна міська екологічна програма м.Трускавець на 2018-2020 роки», згідно додатку.

2  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій (М. Мицько).

                                                                                           Міський голова                                                   А. Кульчинський

І. Загальні положення.


Комплексна міська екологічна програма (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язків щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього природного середовища, поліпшення умов проживання населення є складовою частиною економічного і соціального розвитку міста.

Розроблення Програми обумовлено існуванням екологічних проблем, які потребують вирішення або зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

ІІ. Основні проблеми на розв’язання яких спрямована Програма

 

 Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення м. Трускавця та створення належних умов для відпочинку та оздоровлення відпочивальників, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації в цілому.

Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення забруднення довкілля, збереження та відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу на І зону санітарної охорони мінеральних дерел, збереження та розвиток пам’ятки садово-паркового мистецтва «Курортний парк»,

IІІ. Мета Програми

 

Основною метою реалізації Програми є збереження та раціональне використання природних ресурсів м. Трускавця, особлива увага приділяється . Для досягнення поставленої мети необхідним є виконання наступних завдань:

 • – проведення заходів з озеленення м. Трускавця;
 • – виконання робіт по реконструкції міського парку;
 1. IV. Відповідальні виконавці

 

Виконавцями Програми є міські комунальні та інші підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності.

Забезпечення взаємодії та координації роботи виконавчого органу Трускавецької міської ради та підприємств, організацій і установ, пов’язаних із виконанням Програми, здійснюється соціального захисту, охорони здоров’я, екології, санаторно-курортної сфери.

Передбачається також співробітництво з міськими громадськими організаціями.

Організацію виконання заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, здійснює управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

  

 1. V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету, в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств.

Можливо залучення коштів обласного, державного бюджетів та інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства – добровільні внески, інвестиції тощо).

Обсяги фінансування заходів Програми можуть уточнюватися впродовж року в межах наявних фінансових ресурсів.

ІV. Відповідальні виконавці Програми

Відповідальним виконавцем  заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, здійснює управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

Виконавцями Програми є міські комунальні та інші підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності.

Передбачається також співробітництво з міськими громадськими організаціями.

 1. VI. Завдання і заходи Програми

 

Завданнями Програми  є:

 • – Раціональне  використання природних ресурсів;
 • – Збереження природо-заповідного фонду.

Для виконання поставлених завдань Програмою передбачені наступні заходи

 • – Посадка квітів на квітниках;
 • – Реконструкція та реставрація інших об’єктів (реконструкція міського парку).

VII. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання завдань, заходів

Шляхами розв’язання екологічної проблеми що існує в м. Трускавці є належне утримання квітників та клумб на території міста

В Програмі особлива увага звернена на виконання робіт по реконструкції міського парку.

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету, в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 18270,0 тис грн.

Можливим є  залучення коштів обласного, державного бюджетів та інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства – добровільні внески, інвестиції тощо) в сумі 18000,0 тис. грн..

Обсяги фінансування заходів Програми можуть уточнюватися впродовж року в межах наявних фінансових ресурсів.

Завдання та заходи передбачені для реалізації Програми будуть виконані протягом 2018-2020років.

VIII. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Забезпечення взаємодії та координації роботи виконавчого органу Трускавецької міської ради та підприємств, організацій і установ, пов’язаних із виконанням Програми покладено на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікації.

Контроль за виконанням Програми покладено на виконавчий комітет Трускавецької міської ради та його структурні органи.

 

                                                                                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                                                       до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                         № 664  від  12.10.2017 р.

Паспорт

 міської (бюджетної) цільової програми

Комплексна міська екологічна програма м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                  УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ __
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ,               ________
 1. Термін реалізації програми                     2018р., 2019р., 2020р.
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього __________________________36270,00

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету ______________________18270,00
 • 2. Коштів державного, обласного фонду ОНПС______18000,00

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

              ______________

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Комплексна міська екологічна програма м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

2019рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

10080,0

12090,0

14100,0

36270,0

у тому числі

міський бюджет

5080,0

6090,0

7100,0

18270,0

Обласний (державний) фонд ОНПС

5000,0

6000,0

7000,0

18000,0

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і б

ільше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

              ______________

 

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.    ______________

                                                              (П.І.Б.)                                              (підпис)

      

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Комплексна міська екологічна програма м. Трускавець на 2018-2020 роки

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2018 рік***

1.

Раціональне  використання природних ресурсів

 

Посадка квітів на квітниках

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

80,0

Посадка квітів на квітниках покращить екологічний та естетичний стан міста – курорту

Продукту: площа квітників, га.

0,8

ефективності, грн./100м.кв.

1000

якості : відношення  площі посадки квітів до загальної  площі квітників,%

100

2.

Збереження природо-заповідного фонду

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет –5000,0 тис. грн.. Обласний фонд ОНПС – 5000,0 тис. грн..

10000,0

Виконання робіт по реконструкції Курортного парку згідно ПКД

Продукту: площа міського парку, га.

54

ефективності, тис. грн./га.

185,19

якості : : вартості виконаних робіт до загальної вартості робіт згідно проекту реконструкції парку  ,%

21

Усього на етап або на програму:

10080,0

2019 рік***

1.

Раціональне  використання природних ресурсів

 

Посадка квітів на квітниках

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

90,00

Посадка квітів на квітниках покращить екологічний та естетичний стан міста – курорту

Продукту: площа квітників, га.

0,82

ефективності, грн./100м.кв.

1097,56

якості : відношення  площі посадки квітів до загальної  площі квітників,%

100

2.

Збереження природо-заповідного фонду

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет –6000,0 тис. грн.. Обласний фонд ОНПС – 6000,0 тис. грн..

12000,0

Виконання робіт по реконструкції Курортного парку згідно ПКД

Продукту: площа міського парку, га.

54

ефективності, тис. грн./га.

222,22

якості : : вартості виконаних робіт до загальної вартості робіт згідно проекту реконструкції парку  ,%

25,6

Усього на етап або на програму:

12090,0

2020 рік***

1.

Раціональне  використання природних ресурсів

 

Посадка квітів на квітниках

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,00

Посадка квітів на квітниках покращить екологічний та естетичний стан міста – курорту

Продукту: площа квітників, га.

0,9

ефективності, грн./100м.кв.

1111,11

якості : відношення  площі посадки квітів до загальної  площі квітників,%

100

2.

Збереження природо-заповідного фонду

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет –7000,0 тис. грн.. Обласний фонд ОНПС –7000,0 тис. грн..

14000,0

Виконання робіт по реконструкції Курортного парку згідно ПКД

Продукту: площа міського парку, га.

54

ефективності, тис. грн./га.

259,26

якості : : вартості виконаних робіт до загальної вартості робіт згідно проекту реконструкції парку  ,%

29,4

Усього на етап або на програму:

14100,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.    ______________

                                                            

                                                    Секретар міської ради                                                             Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *