РІШЕННЯ № 970 від 26 липня 2018 року Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади м. Трускавця

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 липня 2018 року                    № 970

 

Про затвердження Положення про конкурс

на посаду керівника закладу загальної середньої

освіти комунальної форми власності територіальної

громади м. Трускавця

З метою визначення загальних засад проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» та ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності згідно з додатком.
 2. Визначити відділ освіти Трускавецької міської ради відповідальним за організацію проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, уповноважити начальника відділу освіти приймати рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та затверджувати персональний склад конкурсної комісії.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

                                                                               Міський голова                                                             А.Кульчинський

 

Додаток

до рішення міської ради

від 26.07.2018р. № 970

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

 1. Це Положення визначає загальні засади та процедуру проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – заклад освіти) підпорядкованому відділу освіти Трускавецької міської ради (далі – Відділ освіти).
 2. Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 3. Призначення керівників закладів освіти здійснюється начальником Відділу освіти за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти (далі – конкурс), що проводиться відповідно до цього Положення шляхом укладення строкових трудових договорів (контрактів).
 4. Підставою для проведення конкурсу є наказ начальника відділу освіти про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії.
 5. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник відділу освіти:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • у разі наявності вакантної посади керівника закладу освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;
 • упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
 2. Персональний склад конкурсної комісії, а також її голова, заступник голови та секретар конкурсної комісії визначаються і затверджуються наказом начальника Відділу освіти одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».
 1. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб. До складу конкурсної комісії входять:

– начальник Відділу освіти – голова комісії;;

– спеціалісти Відділу освіти, у кількості 2-х осіб;

– представники педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти де наявна вакансія, у кількості 2-х осіб, які обираються більшістю працівників на загальних зборах (конференції) трудового колективу;

– представники громадського об’єднання батьків, учні (вихованці) яких навчаються у закладі загальної середньої освіти, де наявна вакансія, у кількості 2-х осіб;

– керівники закладів загальної середньої освіти міста Трускавця, у кількості 2-х осіб.

Участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу має право брати міській голова.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу за її рішенням також можуть бути запрошені: голова профспілки працівників освіти м. Трускавця; методисти методичного кабінету відділу освіти, експерти у сфері загальної середньої освіти, психологи.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом по відділу освіти. При проведенні нового конкурсного відбору персональний склад конкурсної комісії затверджується знову.

Заступник голови конкурсної комісії обирається з числа членів комісії на першому її засіданні шляхом відкритого голосування і виконує свої повноваження до закінчення конкурсу. При проведенні нового конкурсу заступник голови обирається знову. Заступник голови конкурсної комісії у відсутність голови виконує його функції.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах. 

Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 усіх членів конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії ухвалюється простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступника голови. На засіданні конкурсної комісії секретарем ведеться протокол. Секретар конкурсної комісії обирається з числа членів комісії на першому її засіданні шляхом відкритого голосування і виконує свої повноваження до закінчення конкурсу.. Секретар формує питання (завдання) конкурсного відбору, ознайомлює під підпис всіх претендентів на заняття вакантної посади із цим Положенням, забезпечує повідомлення членів комісії про наступні засідання, а також про заяви, скарги і пропозиції, що надійшли з направленням членам комісії, їх копій, фіксує результати голосування, що надані лічильною комісією, а також забезпечує направлення рішення про результати конкурсного відбору міському голові, начальнику Відділу освіти і всім претендентам та надає роз’яснення і розширену інформацію про проведення конкурсного відбору.

 1. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів

комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Трускавецької міської ради, її представників тощо.

 1. На період проведення конкурсу начальник Відділу освіти покладає виконання обов’язків директора закладу освіти або призначає виконуючого обов’язки директора закладу освіти, де наявна вакансія керівника закладу освіти відповідно до чинного законодавства.
 2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Відділу освіти та на офіційному веб-сайті закладу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає інформацію про конкурс та приймає документи для у часті у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 1. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • медичні довідки за формами № 122-2\о та № 140\о;
 • заяву про відсутність близьких родичів, які працюють у закладі освіти на посаду керівника, якого оголошено конкурс;
 • перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки та на 6 років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 1. Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.
 2. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
 3. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) у Відділ освіти у визначений в оголошенні строк і реєструється у загальному журналі вхідної документації. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
 1. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
 2. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі освіти. 
 3. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання заяви та документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

1) перевіряє подані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам;

2) приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

3) оприлюднює на офіційному веб-сайті Відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);

4) делегує представника від конкурсної комісії для ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;

5) визначає дату проведення конкурсного відбору та повідомляє кандидатів про місце, час та складові його проведення.

 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 2 роки та на 6 років, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
 1. Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі комп’ютерного/ письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.
 2. Перелік питань тестування на знання законодавства та варіанти ситуаційних завдань розробляються та затверджуються Відділом освіти.

Перелік питань тестування на знання законодавства, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і ситуаційних завдань оприлюднюються на офіційному веб-сайті Відділу освіти.

 1. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Відділу освіти впродовж трьох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії.
 2. Конкурсна комісія, за пропозицією голови комісії, обирає лічильну комісію для визначення середнього арифметичного значення індивідуальних оцінок членів комісії з вирішення ситуаційного завдання кандидатами, організації та проведення таємного голосування конкурсного відбору переможця конкурсу на посаду керівника

закладу освіти у складі 3-х осіб. Засідання лічильної комісії оформляються протоколом.

 1. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх членів комісії.
 2. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
 3. Відділ освіти забезпечує відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
 4. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, враховуючи результати тестування та вирішення ситуаційного завдання, визначає переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради або на офіційному веб-сайті Відділу освіти та закладу освіти .
 5. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження:
 • результатів таємного голосування конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу освіти та рішення щодо порушення клопотання перед начальником Відділу освіти щодо призначення на посаду директора закладу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);
 • рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся.
 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
 1. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
 2. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується начальником Відділу освіти відповідно до повноважень, наданих Трускавецькою міською радою, який є підставою для видання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.
 3. Форма трудового договору (контракту) розробляється відділом освіти відповідно до чинного законодавства.
 4. Трудовий договір (контракт) укладається строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше).

                                                                           Секретар міської ради                                                              Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *