Про затвердження міської цільової Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець на 2016-2018рр.

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

                                                

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                            2016року                 №
Про затвердження міської цільової Програми
відшкодування частини кредитів,
отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження  в  м.Трускавець
на 2016-2018рр.

З метою забезпечення участі власників квартир у будинках ОСББ, длявпровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець, через залучення кредитних коштів, відповідно до  п.2 ст.10 Закону України «Про особливості реалізації права власності в багатоквартирних  будинках», керуючись п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

     1. Затвердити міську цільову Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець на 2016-2018рр, згідно додатків.

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань  житлово-комунального господарства, транспорту,будівництва та інженерних комунікацій Трускавецької міської ради (М.Мицько) та постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

      Міський голова                                   А. Кульчинський

Програма

відшкодування частини кредитів,

 отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження  в м.Трускавець

на 2016-2018рр.

 

м. Трускавець

 

1.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

    Житлово- комунальне господарства є одним з найбільших і , у той же час, найменш ощадливим споживачем енергетичних  ресурсів серед інших галузей господарства міста. Фізична та моральна зношеність конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель стала головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності і безпечності умов проживання мешканців міста. 

    В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв економія цих видів ресурсів стала нагальною проблемою, яка потребує негайного вирішення.      Одним з основних завдань на сьогоднішній день для багатьох людей є впровадження енергозберігаючих заходів в своїх оселях, для подальшого зменшення витрат на енергоносії.

    Для прискорення та стимулювання цього процесу програмою пропонується механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті, на відшкодування частини кредитів, залучених в кредитно-фінансових установах, що надаються на впровадження енергозберігаючих технологій.

     Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в  м.Трускавець на 2016-2018рр. розроблена з метою сприяння залучення коштів мешканців багатоквартирних будинків для проведення заходів з підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

                                                          2. Мета програми

 

   Метою Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження  заходів  з енергозбереження є:

– відшкодування частини кредитних коштів, залучених об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів з енергозбереження, покращення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

– зменшення потреби міста в енергоресурсах, за рахунок зменшення споживання теплової енергії;

– зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

–  підвищення соціальної активності та самоорганізації  громади міста щодо вирішення проблем (соціального і економічного характеру ) і покращення якості життя.

                                  3.Визначення відповідальних виконавців

      Відповідальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

4. Перелік завдань  та заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів  та результативних показників

      Програмою пропонується механізм відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження, за рахунок коштів бюджету міста за залученими кредитами в кредитно-фінансових установах.  

 У процесі реалізації Програми буде запроваджений механізм залучення коштів населення у систему довгострокового фінансування капітальних вкладень. Залучення коштів населення буде започатковане за рахунок використання фінансових ресурсів, які виникають у вигляді економічних вигод від впровадження енергоефективних заходів, обліку та регулювання споживання енергоносіїв. В результаті реалізації Програми очікується:

– підвищення комфортності умов проживання мешканців міста;

– зменшення споживання енергоносіїв мешканцями багатоквартирних будинків;

– зменшення фінансового навантаження на мешканців по оплаті за спожиті енергоносії;

– зменшення потреби міста в енергоресурсах, за рахунок зменшення споживання теплової енергії.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  та   джерела фінансування, строки виконання завдань

       5.1 Суть механізму Програми полягає у тому, що з міського бюджету м.Трускавця відшкодовується  позичальникам частина кредитних коштів, залучених ОСББ, на впровадження заходів заходів з енергозбереження.

       5.2 Відшкодування частини кредитних коштів  здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів , передбачених на фінансування заходів цієї Програми та кредитно-фінансовою установою, (надалі– Генеральний договір) (додаток до цієї Програми).

     5.3  Відшкодування частини кредитів за отриманими і використаними  кредитними коштами ОСББ,  здійснюється на впровадження  енергозберігаючих заходів, зокрема на  модернізацію та утеплення стін фасаду.

      5.4 ОСББ, через проведення загальних зборів, відповідно до статуту, визначає необхідні першочергові роботи, встановлює їхню кошторисну вартість, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їх суму та оптимальний термін кредиту.

     5.5 Правління ОСББ, на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою, відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.

       5.6 Кредитно-фінансові установи не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, подають головному розпоряднику коштів міського бюджету реєстр позичальників, які отримали кредит для впровадження заходів з енергозбереження.

     5.7 Після отримання від позичальника повного пакету документів, перелік яких наведений у додатку 3 до Генерального договору, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи подають зведений реєстр позичальників, які взяли кредити у цих установах, де зазначається сума  відшкодування  частини   кредиту.

       5.8 Відшкодування частини кредиту надається не пізніше шістдесятиденного терміну від дати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, але також не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит, через перерахунок головним розпорядником коштів на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету м. Трускавця надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

      5.9 Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м. Трускавця надається ОСББ, у розмірі до 30 відсотків від максимального розміру основної  суми (тіла) кредиту, але не більше 100 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з енергозбереження, згідно з цією Програмою.

        5.10 Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми.

         5.11  Розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

          5.12  За результатами проведеного звітування Трускавецька міська рада приймає рішення щодо продовження дії цієї Програми.

          5.13 Результати роботи цієї Програми висвітлюються для мешканців міста у офіційних засобах масової інформації Трускавецької міської ради.

           Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів мешканців об’єднань багатоквартирних житлових будинків. Обсяг фінансування з міського бюджету визначається на відповідний бюджетний рік, виходячи з можливостей його дохідної частини, в розмірах, що не перевищують 30%  від максимального розміру основної  суми (тіла) кредиту, але не більше 100 тис. грн. за одним кредитним договором.

        Загальний обсяг фінансування Програми у 2016-2018 роки передбачений згідно додатку  до цієї Програми.

           6. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

    Організація виконання Програми здійснюється Управлінням житлово-       комунального господарства і будівництва Трускавецької  міської ради.

           Управління житлово-комунального господарства і будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

     Квартальні (щорічні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до  фінансового  управління  міської ради. Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми здійснюється управлінням ЖКГ і Б щомісячно. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                           Додаток  1
                                  до рішення міської ради

                                    №       від                 201 р.

 

МІСЬКА  ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА

 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець на 2016-2018рр.

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець на 2016-2018рр.

(назва програми)

 1. 1.Ініціатор розроблення програми    Управління ЖКГ і Б

                                                        Трускавецької  міської ради 

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                  Управління житлово-комунального господарства і будівництва  Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_  ОСББ __
 1. 5.Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

 

 1. 6.Учасники програми__Управління житлово-комунального господарства і будівництва,  фінансово-кредитні установи,  ОСББ
 1. 7.Термін реалізації програми  2016-2018 рр.
 1. 1.Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього               1500,0 тис.грн.                                                  

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету     1500,0 тис. грн.                        
 2. 2.Коштів інших джерел (кошти мешканців житлових будинків)  –

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів           

Начальник  управління  ЖКГ і Б                      Максимич С.В.                                                                           

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  управління ЖКГ і Б                      Максимич С.В.  

 

Секретар ради                                                            Пономаренко Н.А.                                                                                     


                                         Додаток 2   
                                  до рішення міської ради

                                    №       від                 201 р.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми  

відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець на 2016-2018рр.

      (назва програми)

                                                                                                                                                                                     тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік 2017рік 2018 рік Усього витрат на виконання програми
Усього 300,0 500,0 700,0 1500,0
у тому числі:  
міський бюджет 300,0 500,0 700,0 1500,0
кошти небюджетних джерел

 

 

Керівник установи –
           головного розпорядника   коштів                            

            Начальник  управління ЖКГ і Б                                           Максимич С.В.

 

          Відповідальний  виконавець Програми

          Начальник  управління    ЖКГ і Б                                         Максимич С.В.      

             

           Секретар ради                                                                                Пономаренко Н.А.                                                                                                                                                     

 


                                            Додаток  3 
                                 до рішення міської ради

                                    №       від                 201 р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ,  на впровадження заходів з енергозбереження в м.Трускавець на 2016-2018рр.

2016 рік

№ з/п Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги

 

1.

Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на провадження заходів з енергозбереження затрат, тис.грн. УЖКГіБ

Місцевий бюджет

300,00

Підвищення комфортності умов проживання мешканців міста, зменшення витрат на оплату енергоносіїв,  збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

               3
Ефективності:грн./шт.     100,0

якості ,%

    100
  Усього на програму       300,0  
               

 

2017 рік

№ з/п Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги

 

1.

Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на провадження заходів з енергозбереження затрат, тис.грн. УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Підвищення комфортності умов проживання мешканців міста, зменшення витрат на оплату енергоносіїв,  збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

    5
Ефективності:грн./шт.     100,0

якості ,%

    100
  Усього на програму       500,0  
               

                                                                                                           

                                                                                                      2018 рік

№ з/п Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги

 

1.

Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на провадження заходів з енергозбереження затрат, тис.грн. УЖКГіБ

Місцевий бюджет

700,0

Підвищення комфортності умов проживання мешканців міста, зменшення витрат на оплату енергоносіїв,  збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

    7
Ефективності:грн./шт.     100,0

якості ,%

    100
  Усього на програму       700,0  
               

 

 

 

 

 Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                              

 Начальник  управління ЖКГ і Б                                 Максимич С.В.

 

          Відповідальний  виконавець Програми

          Начальник  управління    ЖКГ і Б                              Максимич С.В.     

                                                                                          

 

 

           Секретар ради                                                                         Пономаренко Н.А.                                                                       

 

 

 

                       

                                Додаток

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____

про співробітництво

м. Трускавець                                                                                  “___“_________ _____року

Головний розпорядник коштів міського бюджету м. Трускавець (надалі – розпорядник коштів), в особі начальника управління  ___________________________________________, який діє на підставі Положення про управління _________________________________ з однієї сторони та _________________________________(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі __________________________, який діє на підставі _____________________________ з іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі відшкодування Розпорядником коштів частини кредиту, отриманого ОСББ, (надалі – відшкодування частини кредиту) на цілі енергозбереження  у кредитно-фінансовій установі,  передбачені у Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м. Трускавці на 2016-2018 роки (надалі – Програма), у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.

1.2. Розпорядник коштів відшкодовує частину кредиту, отриманого ОСББ,  (надалі –Позичальники) на цілі енергозбереження (додаток 1 до цього договору) у кредитно-фінансовій установі у розмірі до 30 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 100 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з енергозбереження, згідно з Програмою.

1.3. Кредитування позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.

1.4. Кредити надаються виключно у національній валюті на підставі цього договору та поданих зведених реєстрів.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов’язуються:

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.

2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку позичальників, які бажають отримати кредит у кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини такого кредиту відповідно до умов Програми.

2.1.3. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов’язки і права Розпорядника коштів

3.1. Розпорядник коштів зобов’язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі.

3.1.2. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором, відповідно до реєстру позичальників, наданого кредитно-фінансовою установою, згідно з підпунктами 3.1.1 цього договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою зведені реєстри позичальників згідно з підпунктом 4.1.6 цього договору.

3.1.4. Не пізніше шістдесятиденного терміну від дати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи (але не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит)перераховувати кошти відшкодування частини кредиту за залученими кредитними коштами ОСББ , відповідно до зведених реєстрів на транзитний рахунок №_______________, що відкритий у кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Повідомляти кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.6. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі департаменту _____________________ у зв’язку з виконанням обов’язків за цим договором.

3.1.7. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

3.2. Розпорядник коштів має право:

3.2.1. Вносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням кредитно-фінансовою установою умов цього договору.

3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів позичальників (згідно з додатком 4 до цього договору) та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього договору за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

4. Обов’язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:

4.1.1. Надавати кредити позичальникам на цілі, передбачені у Програмі, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором за кожним позичальником окремо, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.3 цього договору та відобразити у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі за кожним позичальником, який отримав кредит у кредитно-фінансовій установі відповідно до умов цього договору, пакет документів згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до цього договору.

4.1.4. Формувати реєстр позичальників, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим договором, згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього договору.

4.1.5. Не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ,  подавати розпоряднику коштів реєстр позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Після отримання від клієнта повного пакету документів, наведеного у додатку 4 до цього договору, формувати та подавати розпоряднику коштів зведений реєстр позичальників згідно з формою, наведеною у додатку 3 до цього договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані розпорядником коштів на рахунок кредитно-фінансової установи кошти, призначені для відшкодування частини кредиту на позичкові рахунки позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у межах цього договору, для погашення основної суми кредиту (тіла кредиту) позичальника.

4.1.8. У разі повного дострокового погашення кредиту до часу надходження коштів, призначених на відшкодування частини кредиту, повідомляти розпорядника коштів про повне дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення.

4.1.9. У разі, коли сума заборгованості за кредитом позичальника на час надходження коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини кредиту, перераховувати різницю таких коштів на рахунок розпорядника коштів.

4.1.10. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту позичальникам, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі.

4.1.11. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

4.1.12. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками у графі “Ціль кредитування“зазначати “у межах Програми“ з подальшим переліком робіт, на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити позичальнику у наданні кредиту у разі:

4.2.1.1. Невідповідності позичальника вимогам кредитно-фінансової установи та умовам цього договору.

4.2.1.2. Прийняття кредитним комітетом кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою у зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього договору.

5.3. Розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини кредиту позичальників з міського бюджету м. Трускавця.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову розпорядника коштів здійснювати відшкодування частини кредиту згідно зі сформованими кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це стало наслідком причин, що є поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини це: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії та телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і тощо, але не обмежуються ними.

7. Строк дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.

7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.

7.3. Після закінчення дії договору розпорядник коштів зобов’язується здійснювати відшкодування частини кредиту, відповідно до сформованих кредитно-фінансовою установою зведених реєстрів до повного виконання позичальником зобов’язань за кредитом.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін, через укладення додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Розпорядник коштів підтверджує, що позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього договору відшкодовувати частину кредиту позичальника.

9. Місце знаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа                                           Головний розпорядник коштів

________________

________________

_________________

_________________

_________________ М.п.                                                     М.п.


Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від “____“__________201___

ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ, які забезпечують енергоощадність та підпадають під відшкодування відсотків з кредитів для населення

№ з/п  Цілі:

1          Модернізація та утеплення стін фасаду

2          Модернізація, реконструкція, утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень

3          Реконструкція, ремонт і модернізація всіх інженерних мереж і обладнання у будинку

4          Встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія

5          Утеплення під`їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей)

6          Модернізація систем освітлення під’їздів

7          Модернізація систем вентиляції

8          Модернізація, капітальний ремонт та заміна ліфтів

9          Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для      потреб будинку

10        Інші роботи з модернізації, ремонту і реконструкції багатоквартирного будинку

Кредитно-фінансова установа                                             Розпорядник коштів

_________________________                                                __________________


Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від “____“__________201___

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                               Кредитно-фінансова

установа                                                                                           Головний розпорядник коштів

__________________________                                                         _________________________

Реєстр № ________

позичальників, які отримали кредит у ___________________________________________________________________________

за Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ,  на впровадження заходів з енергозбереження, в м. Трускавець на 2016-2018 роки  за _________ 201__ рік.

Реквізити кредитно-фінансової установи:________________________________________________________________________

№ з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ      

Ціль кредиту

№ і дата кредитного договору      

Строк кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Розмір компенсації,грн.

Місце реєстрації позичальника

(район, місто)

Всього           

Кредитно-фінансова установа:

______________________________________________________________________________

“____“ _____________________ 201__р. ________________________ ______________

(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

М.П.

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від “____“__________201___

ПОГОДЖЕНО                                                                            ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                         Головний розпорядник коштів

__________________________                                        _________________________

Зведений реєстр № ______

позичальників, які отримали кредит у ___________________________________________________________________________

за Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ,  на впровадження заходів з енергозбереження, в м. Трускавці на 2016-2018 роки  за _________ 201__ рік.

(місяць)

Реквізити кредитно-фінансової установи:

________________________________________________________________________

№ з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ

Ціль кредиту

№ і дата кредитного договору

Строк кредитного договору          

Сума кредиту, грн.

Розмір компенсації, грн.

 

Всього           

Кредитно-фінансова установа:

______________________________________________________________________________

“____“ _____________________ 201__р. ________________________ ______________

(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

М.П.


Додаток 3

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від “____“__________201___

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які необхідні для відшкодування частини кредиту

(зберігаються у кредитно-фінансовій установі)

1. Статут ОСББ.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, – виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3. Довідка з ЄДРПОУ, видана органами статистики (у разі державної реєстрації юридичної особи до 17.12.2012).

4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади.

5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку, засновників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.

6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, спостережної ради, правління тощо) про отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.

7. Кредитний договір.

8. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

8.1. Рахунки – фактури.

8.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

8.3. Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.

8.4. Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.