РІШЕННЯ виконавчого комітету № 244 від 28.12.2021р. “Про утворення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 грудня 2021 року       №   244

 

Про утворення комісії з питань
призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам

       У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів Уrраїни від 21.10.1995р. № 848 «Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», постанови Кабінету Міністрів Уrраїни від 24.02.2003р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів Уrраїни від 29.01.2003р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», на виконання постанови Кабінету Міністрів від 8 червня 2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» виконком міської ради  

В И Р І Ш И В :

  1. Утворити комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам згідно додатку № 1.
  2. Затвердити Положення про роботу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам згідно додатку № 2.
  3. Визнати рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради №249 від 26.12.2017 року «Про утворення комісії з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» таким, що втратило чинність.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко.                                       

Міський голова                                                                Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

               Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
Трускавецької міської ради
244 від 28.12.2021р.

 

С К Л А Д   К О М І С І Ї
з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам
Н.Пономаренко      –   голова комісії, секретар міської ради;
В.Ільницька            – заступник голови комісії, начальник управління праці та соціального захисту населення;
Л.Белей                  – секретар комісії, головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення
Ч л е н и   к о м і с і ї :
О.Гарасимяк          – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення;
Н.Корж                    – заступник начальника фінансового управління;
О.Савченко           – начальник юридичного відділу;
М.Роман                  – директор Трускавецької міської філії Львівського обласного центру зайнятості;
Н.Онаць                  – директора Трускавецького міського центру соціальних служб;
А.Тріщук                 – депутат Трускавецької міської ради, голова комісії з гуманітарних питань 

Керуюча справами                                                                                 Олена ПЕТРАНИЧ

                                                                                                                                Додаток № 2
                                                                                                                   до рішення виконавчого комітету
Трускавецької міської ради
№ 244 від 28.12.2021р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам

І. Загальні положення

1.1. Комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема Законами України «Про місцеве самоврядування України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», іншими нормативно-правовими документами, а також цим Положенням.

1.3. Організовує роботу комісії голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

1.4. Формою роботи комісії є засідання, яке проводиться по мірі необхідності. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. На засідання комісії можуть запрошуватись заявники.

1.5. Секретар комісії за рішенням голови комісії забезпечує скликання засідань комісії, у трьохденний термін складає протоколи, доводить до відома зацікавлених осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію і забезпечує її збереження. У разі відсутності секретаря комісії обов’язки секретаря комісії щодо ведення і складання протоколу виконує один із членів комісії.

1.6. Матеріали на розгляд комісії готує відділ прийому громадян управління праці та соціального захис­ту населення Трускавецької міської ради.

1.7. Рішення приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

1.8. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії, заступником голови комісії, секретарем та членами комісії. Рішення комісії є підставою для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

ІІ. Прийняття рішення щодо призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

            2.1. Управління праці та соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня складення акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та отримання електронної справи отримувача соціальної виплати (при необхідності) вносить на розгляд комісій подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати внутрішньо переміщеним особам.

            2.2. Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання.

            2.3. За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї або інших документів, комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

            2.4. Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

            2.5. У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

            2.6. Орган, що здійснює соціальні виплати та управління праці та соціального захисту населення на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.

Керуюча справами                                                                                    Олена ПЕТРАНИЧ