Про затвердження Статуту комунального закладу ”Трускавецька міська лікарня”

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                  СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від _____02. 02._____ 2017 року    № ______

             м. Трускавець

Про затвердження Статуту комунального закладу

 ”Трускавецька міська лікарня”

Керуючись ст.,57,78 Господарського кодексу України, п.30 частини першої ст.26 Закону України ”Про місцеве сомоврядування в Україні”, Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 734 від 30.08.2010 року, враховуючи звернення комунального закладу ”Трускавецька міська лікарня” (вих. №1681/01 від 04.12.2015 року), міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити статут комунального закладу Трускавецька міська лікарня” згідно додатку
 2. Уповноважити головного лікаря комунального закладу ”Трускавецька міська лікарня” п. І. Стасика провести державну реєстрацію Статуту комунального закладу
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету,фінансів,розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

Міський голова                                         А.Б. Кульчинський

 

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                               до рішення міської ради

                                                                                             

С   Т   А   Т   У    Т

Комунальної установи

«Трускавецька міська лікарня»

1.Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Трускавецька міська лікарня» (надалі – Установа) створена шляхом перетворення Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» та є правонаступником всіх прав та обов’язків.

1.2.Установа  заснована  на базі комунальної власності територіальної громади міста Трускавця, представницьким органом якої є Трускавецька міська рада (далі — Власник). Установа користується закріпленим за ним майном на правах оперативного управління.

1.3. В своїй діяльності Комунальна установа «Трускавецька міська лікарня» керується Конституцією України, «Основами законодавства України про охорону здоров’я», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, що регулюють організацію та методику роботи у сфері охорони здоров’я та закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти (публічні закупівлі), Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів»,  Господарським та Цивільним кодексами України, наказами та розпорядженнями Департаменту охорони здоров’я  Львівської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Трускавецької міської ради, рішеннями сесій обласної та міської рад, цим Статутом, іншими законодавчо – нормативними актами України.

1.4. Уповноваженим органом, до сфери управління якого належить Установа, є  виконавчий комітету Трускавецької міської ради (далі – Орган управління).

1.5.Питання діяльності Установи, не передбачені даним Статутом, регулюються чинним законодавством.       

2. Найменування та місцезнаходження

2.1.Повне найменування Установи: Комунальна установа «Трускавецька міська лікарня».

2.2.Скорочене найменування Установи: КУ «Трускавецька міська лікарня».

2.3. Юридична адреса Установи: 82200, Україна, Львівська область, місто Трускавець, вулиця Данилишиних,62.                                  

3. Мета і предмет діяльності

3.1.Основною метою діяльності Установи є надання медичних послуг населенню для досягнення соціальних та інших результатів за рахунок коштів місцевого бюджету, Державного бюджету та інших коштів в межах чинного законодавства України .

3.2.Предметом діяльності Установи є здійснення наступних видів медичної практики відповідно до рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії на медичну практику та державної акредитації закладу, а також дозволені Органом управління:

 1. Проведення профілактичних заходів по попередженню і зни­женню захворюваності, інвалідності і смертності.
 2. Раннє і своєчасне виявлення хворих.
 3. Організація і здійснення диспансеризації населення (здо­рових і хворих), осіб з пограничними станами і підвищеним ризиком захворювання серцево-судинними, онкологічними і іншими захворюван­нями.
 4. Організація і проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганда здорового способу життя.
 5. Надання висококваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги населенню міста та регіону, гостям міста-курорту.
 6. Надання першої і невідкладної медичної допомоги хворим при гострих і раптових захворюваннях, хронічних захворюваннях, в тому числі надання медичної допомоги на дому хворим, які по стану здоров’я і характеру захворювання не можуть відвідувати полікліні­ку.
 7. Своєчасну госпіталізацію осіб, які потребують стаціонарного лікування з обстеженням в об’ємі, оговореному в договорі.
 8. Забезпечення відновного лікування хворих.
 9. Проведення всіх видів профілактичних заходів.
 10. Зберігання, транспортування та видача наркотичних середників для потребуючих хворих.
 11. Динамічне спостереження за станом здоров’я дітей і під­літків.
 12. Проведення протиепідемічних заходів (спільно з СЕС): щеплення, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за особами, які були в контакті з заразними хворими і реконвалесцентами.
 13. Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності хворих, видача і продовження листків непрацездатності, довідок, трудових: рекомендацій, відбір на санаторно-курортне лікування.
 14. Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати пра­цездатності.
 15. Проведення заходів по підвищенню кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
 16. Втілення передових методів діагностики, лікування і прогресивних форм організації праці.

3.3.Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які  мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених  відповідними законами та міжнародними договорами.

3.4.В Установі розроблена та впроваджена система управління якістю з метою забезпечення ефективності та достовірності процесу діагностики, досягнення безпечності та результативності лікування пацієнтів для максимального  задоволення їх  потреб, що стосується  надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Система управління якістю ТМЛ відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги” (ISO 9001:2008, IDT).

4. Юридичний статус

4.1.Установа є окремою юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на неї завдань, бланки та інші реквізити.

4.2.Установа підпорядкована Трускавецькій міській раді, виконавчому комітету Трускавецької міської ради, міському голові.

4.3.Устнова відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що  є в її розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та  майна Установи відповідальність за її зобов’язаннями несе засновник.

4.4.Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника та  Органу управління.

4.5.Установа має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові  права, бути позивачем і відповідачем у суді.

4.6.Установа має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Власником.

4.7.Збитки, завдані Установі внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.8.Установа має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. Права та обов’язки

5.1.Установа має право:

5.1.1.Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Установу завдань.

5.1.2.Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

5.1.3.В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

5.1.4.Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.

5.1.5.Створювати медичну раду та раду медичних сестер, які діють згідно з положенням про них.

5.1.6.Організовувати та проводити наради, конференції, семінари, симпозіуми та інші подібні заходи.

5.1.7.Здавати в оренду основні фонди за погодженням (дозволом) з Власником майна, приміщення, майно, прилади, якщо це не суперечить чинному законодавству та якщо інше не визначено рішеннями Трускавецької міської ради.

5.1.8.Одержувати благодійні пожертвування, внески.

5.1.9.Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.10.Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2.Установа:

5.2.1. Організовує роботу відповідно до чинного законодавства України та рішень Власника і Органу управління.

5.2.2. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.3.Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

5.2.4.Забезпечує цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

5.2.4.Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.5.Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Установи, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Установи.

5.3.Установа здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Установою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Органу  управління і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, приймає  рішення про:

– створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення,    ліквідація) діяльності Установи;

 – затвердження Статуту Установи та внесення змін до нього;

          – погодження кандидатуру на заміщення посади головного лікаря Установи.

6.3. Орган управління:

         – за погодженням з Власником та ДОЗ Львівської ОДА призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Установи;

         – погоджує Статут Установи , зміни до нього та подає на затвердження Власнику;

         – здійснює контроль за додержанням Статуту та приймає рішення у зв’язку з  його порушенням;

           – здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності територіальної громади міста та закріплене за Установою;

         – затверджує кошторис, план асигнувань та штатний розпис Установи та здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Установи.

6.4. Поточне управління Установою здійснює головний лікар, який призначається на посаду або звільняється з неї міським головою шляхом укладання контракту. У контракті зазначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту), інші умови найму передбачені контрактом та чинним законодавством.

6.5.Головний лікар Установи:

6.5.1.Діє без довіреності від імені Установи, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Установи і вирішує питання діяльності Установи у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.5.2.Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.5.3.Визначає організаційну структуру Установи, граничну чисельність працівників, складає штатний розпис та кошторис на відповідний рік та подає їх на затвердження до  Виконавчого комітету Трускавецької міської ради. Спільно з головним бухгалтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів.

6.5.4.Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби.

6.5.5.У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові до виконання для всіх підрозділів та працівників Установи.

6.5.6.Розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та подає їх до Виконавчого комітету Трускавецької міської ради на затвердження міською радою.

6.5.6.Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.

6.5.7.Затверджує положення про структурні підрозділи Установи за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8.Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів.

6.5.9. Приймає на роботу працівників та звільняє їх з роботи відповідно до чинного законодавства України.

6.5.10.Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

6.5.11.Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та чинним законодавством умовах в межах фонду оплати праці.

6.5.12.Укладає колективний договір з трудовим колективом Установи.

6.5.13.Забезпечує розробку цін (тарифів) на платні послуги, які дозволені чинним законодавством України.

6.5.14.Вирішує інші питання діяльності Установи відповідно до законодавства України.

6.6.Головний лікар  Установи, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Установи, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Установи у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.

6.7.Головний лікар Установи, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Установи та його підрозділами.

6.8.Головний лікар Установи та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. Фінансово-господарська діяльність

7.1.Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти  місцевого бюджету, власні надходження  від надання платних послуг та інші надходження, дозволених чинним законодавством України.

7.2.Основним фінансовим документом Установи є кошторис доходів та видатків, що дає можливість здійснення фінансово – господарської діяльності в межах одного фінансового року. Установа  бере зобов’язання та проводить видатки в межах бюджетних асигнувань,  установлених кошторисом.               


7.3.Відносини Установи з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами здійснюються на основі договорів.

7.4. Установа     здійснює     свою діяльність шляхом використання бюджетних   коштів та інших надходжень, згідно чинного законодавства.

8. Майно Установи

8.1.Майно Установи включає будівлі (в т.ч. господарські), споруди, інженерні комунікації, земельні ділянки, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2.Майно, закріплене за Установою, належить йому на праві оперативного управління. Установа користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства України.

8.3.Установа має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами юридичних та фізичних осіб, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із Власником та Органом управління у порядку, встановленому міською радою.

8.4.Відповідно до чинного законодавства Установа користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.5.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки завдані Установою внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.6.Джерелами формування майна Установи є:

8.6.1.Кошти місцевого бюджету;

8.6.2.Власні надходження Установи:

                    плата за послуги, що надаються згідно з його основною діяльністю;

                    плата за оренду майна;

                    надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім

нерухомого майна).

8.6.3.Інші власні надходження Установи:

      благодійні внески, гранти та дарунки;

8.6.4.Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

8.7.Перевірка та ревізія порядку використання майна, фінансово-господарської діяльності Установи здійснюється уповноваженими органами у визначеному законодавством порядку.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Установи через загальні збори (конференції), професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Установи, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

9.2. Трудовий колектив Установи складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, що регулює трудові відносини працівника з лікарнею.

9.3.Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Установи регулюються колективним договором.

9.4.Право укладення колективного договору від адміністрації Установи надається головному лікарю, а від імені трудового колективу голові профспілки. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

9.5.Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантій обов’язкового медичного страхування працівників Установи, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.6.Оплата праці працівників Установи здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Установою після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.7.Працівники Установи провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України. На працівників Установи поширюються обмеження спільної роботи родичів, встановлені ст.25-1 Кодексу законів про працю України.

10. Припинення діяльності

10.1.Припинення діяльності Установи відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням сесії Трускавецької міської ради в установленому законодавством України порядку.

10.2.В разі реорганізації або ліквідації Установи звільненим
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством про працю.

10.3.В разі реорганізації або ліквідації Установи майно та кошти, які залишаються після розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, повинні бути передані Власнику або Органу управління.

10.4.При реорганізації Установи вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника.

10.5.Працівникам Установи, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

10.6.Установа є таким, що припиняє діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

11. Затвердження Статуту, доповнень і  змін до нього

11.1.Статут Установи, доповнення і зміни до нього затверджуються Власником та реєструються згідно чинного законодавства України.

11.2. Установа має право вносити доповнення або зміни в цей Статут, які затверджуються Власником і реєструються в установленому законодавством порядку.

  Секретар міської ради                                            Н.Пономаренко