Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

( СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                                                         №

м. Трускавець

                 

Про внесення змін до Комплексної  Програми

розвитку фізичної культури і спорту

у м. Трускавці на 2015-2019 роки

З метою ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про  затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,  у зв’язку із збільшенням видатків на фінансування спортивних заходів, присвячених 190-й річниці курорту Трускавець, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А  :

1.  Внести зміни до Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради  від 31.03.2015 року № 811 (в редакції рішення міської ради від 04.02.2016 року № 67), зокрема, збільшити фінансування заходів Програми  у 2017-2019 роках та викласти  її в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О. Карпин) та з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики  (І. Стасик).

Міський голова                                                                           А. Кульчинський

 

Додаток 1
до Порядку розроблення  міських

(бюджетних) цільових програм,

                        моніторингу та звітності щодо їх виконання

Паспорт програми
розвитку фізичної культури і спорту

в м. Трускавці на 2015-2019 роки

                                         

 1. Ініціатор розроблення програми – Трускавецька міська рада
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми — Виконавчий комітет (відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради)
 1. Співрозробники програми – відділ освіти Трускавецької міської ради
 1. Відповідальний виконавець програми- відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської роади
 1. Учасники програми – відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти Трускавецької міської ради, ДЮСК “Спортовець”, Управління житлово-комунального господарства, міські громадські організації
 1. Термін реалізації програми —
 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм) І етап – 2015, ІІ етап — 2016, ІІІ етап – 2017, ІV етап – 2018, V етап – 2019

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього:  2079,0 тис. грн.

у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету 1958,0тис.грн.
 2. Коштів інших джерел (вказати) 121,0тис. грн.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів

                                                     Кульчинський А.Б.        ______________

                                                             (П.І.Б.)                            (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                   

                                                         Коваль Р. Л.                  ______________

                                                             (П.І.Б.)                             (підпис)

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

Правові підстави

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці  на 2015-2019 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України № 1724-VI від 17 листопада 2009р. «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2015-2019 роки», з метою покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи,  матеріально-технічного стану спортивних споруд, функціонування колективів фізичної культури, спортивних клубів, організацій.

Мета та основні завдання Програми

            Мета Програми полягає у створенні необхідних соціально-економічних, нормативно-фінансових, правових, організаційно-технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Основним завданням програми є:

-     проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також активізації фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед усіх верств населення; 
-     забезпечення розвитку культивуючих видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень;
-     поліпшення кадрового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;

     збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування.

     пропаганда фізичної культури і спорту в засобах масової інформації, в тому числі електронних,  здійснення наочної агітації.

 

Фінансове забезпечення Програми

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які щороку передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті, а також коштів державного та обласного бюджетів, спонсорів, інвесторів та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству України.

Реалізація Програми здійснюється за наступними напрямками:

     Фізичне виховання в дошкільних закладах, фізкультурно-оздоровча робота в загальноосвітніх закладах міста;

     Фінансова допомога спортивним товариствам та організаціям на розвиток фізичної культури і спорту і утримання матеріально-технічної та спортивної бази;

     Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;

     Спортивна, фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів різних нозологій;

     Розвиток пріоритетних видів спорту, що традиційно мають попит у населення міста та високі результати на змаганнях;

     Утримання та розвиток матеріально-технічної спортивної бази в галузі фізичної культури і спорту міста;

     Фінансове забезпечення напрямків розвитку фізичної культури і спорту;

     Кадрове, медичне, інформаційне та організаційне забезпечення;

     Вдосконалення та розширення міжнародних спортивних зв’язків;

     Пропаганда та агітація.

 Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

     Збільшити загальну чисельність населення кількість громадян, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

     Поліпшити підготовку членів збірних команд міста, збільшити представництво спортсменів міста у складі збірних команд  області, з видів спорту, що культивуються в місті;

     Збільшити кількість площинних споруд за місцем проживання ( в тому числі зі штучним покриттям), спортивних залів для занять фізичною культурою та спортом;

     Покращити матеріально-технічний стан існуючих спортивних споруд;

     Збільшити чисельність школярів, що відвідують спортивні секції;

     Збільшити мережу спортивних клубів  різної форми власності;

     Зменшити кількість дітей, учнівської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

     Створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку.

Додаток 4
до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

  

Затверджено

  Міський голова

Кульчинський А. Б. _________

«__» __________ 20__ року

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

Повна назва Програми

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна

  Карпин О.Р.  __________

        «__»__________ 20_ року

 

Погоджено

Голова постійної  комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики

Стасик І. С. ___________

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

Ткаченко О.О. ___________

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

міської ради

Федоричак М.М. _________

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Начальник планово-економічного відділу управління розвитку міста

Заверюха М.Р. _________

«__» ________ 20__ року

МП

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької

міської ради

Коваль Р. Л. ____________

«__» __________ 20__ року

МП

м. Трускавець
      20__ рік


Додаток 2

до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту

у м. Трускавці на 2015-2019 роки

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

212,0

418,0

464,0

490,0

495,0

2079,0

у тому числі

      

міський бюджет

192,0

396,0

439,0

464,0

467,0

1958,0

кошти небюджетних джерел**

20,0

22,0

25,0

26,0

28,0

121,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядника коштів                              Кульчинський А. Б.                            ______________

           

                                                                                     (П. І. Б.)                                                (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                       Коваль Р. Л.                                ______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                  (підпис)

 

 

 

     

ПЕРЕЛІК

заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2015-2019 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн

Очікуваний результат

1.

Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
 у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

2015-2016 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради; ДЮСК «Спортовець»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування.

2015 р. – 52,0
2016 р. – 70,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

2.

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2015-2016 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

відділ освіти міської ради; ДЮСК «Спортовець»;  спортивні клуби незалежно від форми власності


Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

2015 р. –  140,0
2016 р. – 326,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд  Львівщини і України.

3.

Кадрове забезпечення

Сприяння залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту. Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері фізичної культури і спорту

2015-2016 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності.

Міський бюджет

Без фінансування

Залучення волонтерів для проведення спортивних заходів та акцій; підвищення рівня кваліфікації вчителів фізичного виховання та тренерського складу.

4.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

Забезпечення реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту, здорового способу життя  через різні форми соціальної та іншої реклами.
Висвітлення  проведення спортивних подій, досягнення спортсменів

2015-2016 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Без фінансування

Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, рекламних носіях, визначних спортивних подій, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху

2017 рік

1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

74,0

1.1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах з олімпійських видів спорту,  що проводяться управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

50,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

1.2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

24,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, промоція курорту та збільшення потоку відпочивальників у місті

2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

65,0

2.1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

7,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

2.2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

58,0

Промоція курорту та збільшення потоку відпочивальників у місті

3.

Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

300,0

3.1.

Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

300,0

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

4.

Кадрове забезпечення

Сприяння залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту. Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері фізичної культури і спорту

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності.

Міський бюджет

Без фінансування

Залучення волонтерів для проведення спортивних заходів та акцій; підвищення рівня кваліфікації вчителів фізичного виховання та тренерського складу.

5.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

Забезпечення реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

Без фінансування

Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, рекламних носіях визначних спортивних подій,

2018 рік

1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

100,0

1.1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах з олімпійських видів спорту,  що проводяться управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

65,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

1.2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

35,0

Промоція курорту та збільшення потоку відпочивальників у місті

2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

64,0

2.1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

9,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

2.2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

55,0

Промоція курорту та збільшення потоку відпочивальників у місті

3.

Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

300,0

3.1.

Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

300,0

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

4.

Кадрове забезпечення

Сприяння залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту. Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері фізичної культури і спорту

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності.

Міський бюджет

Без фінансування

Залучення волонтерів для проведення спортивних заходів та акцій; підвищення рівня кваліфікації вчителів фізичного виховання та тренерського складу.

5.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

Забезпечення реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту, здорового способу життя  через різні форми соціальної та іншої реклами.
Висвітлення  проведення спортивних подій, досягнення спортсменів

2018

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

Без фінансування

Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, рекламних носіях, визначних спортивних подій, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху

2019 рік

1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

105,0

1.1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах з олімпійських видів спорту,  що проводяться управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

70,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

1.2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

35,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, промоція курорту та збільшення потоку відпочивальників у місті

2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

62,0

2.1.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

9,0

Збільшення чисельності населення міста до  залучення   різними видами фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи,  ведення  здорового способу життя

2.2.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

53,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, промоція курорту та збільшення потоку відпочивальників у місті

3.

Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

300,0

3.1.

Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

300,0

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

4.

Кадрове забезпечення

Сприяння залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту. Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері фізичної культури і спорту

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності.

Міський бюджет

Без фінансування

Дасть змогу залучити волонтерів для проведення спортивних заходів та акцій; підвищити рівень кваліфікації вчителів фізичного виховання та тренерського складу.

5.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

Забезпечення реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту, здорового способу життя  через різні форми соціальної та іншої реклами.
Висвітлення  проведення спортивних подій, досягнення спортсменів

2019

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

Без фінансування

Дасть можливість забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації, рекламних носіях, визначних спортивних подій, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху

         


                                                                                                                                                                                Додаток 3

до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

 

2015 рік***

 

1.

Завдання 1

Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
 у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 48

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

52,0

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

 

Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.

 

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 1800

 

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 38

 

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 2

 

2.

Завдання 2

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 25

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

140,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд  Львівщини і України.

 

Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис.грн.

 

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 125

 

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 110

 

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 15

 

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, %  2

 

Продукту

кількість обладнання, шт. 1

 

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 35,0

 

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 1

 

2016 рік***

1.

Завдання 1 Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
 у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 50

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

70,0

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 1900

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 38

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 3

2.

Завдання 2

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 25

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

326,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд  Львівщини і України.

Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис. грн.

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 125

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 110

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 17

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, % 3

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 40,0

2017 рік

1.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.20

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

50,0

Збільшення чисельності населення  що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,од.400

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн,.125

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.10

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

24,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,,од. 100

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,, грн,.240

1.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.8

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

7,0

Збільшення чисельності населення  що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,од. 40

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн,.175

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.10

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

58,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,,од.150

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,, грн,.386

3.Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

Затрат

кількість організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;1

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів),,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.;45

кількість осіб , які займаються  організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб,40

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

300,0

Продукту

кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, люд.-день,1800

Ефективності

середні витрати на одну особу , яка займається в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету, 7500грн;

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів)  організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, 6700грн;

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.,167

2018 рік

1.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.25

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

65,0

Збільшення чисельності населення  що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,од. 500

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн,.130

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.15

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

35,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,,од.170

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн,.205

1.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.10

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

9,0

Збільшення чисельності населення  що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,од. 40

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн,.225

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.9

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

55,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,,од. 180

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн,.306

3.Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

Затрат

кількість організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;1

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів),,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.;45

кількість осіб , які займаються  організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб,40

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

300,0

Продукту

кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, люд.-день,1800

Ефективності

середні витрати на одну особу , яка займається в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету, 7500грн;

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів)  організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, 6700грн;

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.,167

2019 рік

1.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.25

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

70,0

Збільшення чисельності населення  що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,од. 700

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн,.117,0

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.17

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

35,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.180

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,, грн,.195

1.Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.11

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

10,0

Збільшення чисельності населення  що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань,од. 45

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн,.222,0

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів  з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.11

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

53,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів  навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,,од.200

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн., 212,0

3.Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

Сприяння діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі  збірних команд міста в  чемпіонатах, першостях області

Затрат

кількість організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;1

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів),,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.;45

кількість осіб , які займаються  організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб,40

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;  ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;  спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

300,0

Продукту

кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, люд.-день,1800

Ефективності

середні витрати на одну особу , яка займається в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету, 7500грн;

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів)  організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, 6700грн;

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.,167

                

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи –
головного розпорядника коштів                Кульчинський А. Б.                                        ______________

                                                                                (П. І. Б.)                                                      (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                    Коваль Р. Л.                                       ______________

                (П. І. Б.)                                                  (підпис)

Перейти до вмісту